OBLIN
ORDLISTA

Har du svårt att förstå språket för skiljeförfaranden? Nedan i vårt index hittar du den mest relevanta vokabulären som definierar många av de vanligaste termerna och uttrycken i internationella skiljedomstvister.

unpx

Ad hoc skiljedomsförfarande

Skiljeförfaranden som inte administreras av en skiljedomsinstitution.

Beslutsfattande

Ett avtalsenligt eller lagstadgat förfarande för tvistlösning där beslutet att lösa en tvist fattas av en oberoende och opartisk tredje part.

Domare

En person som har befogenhet att fatta ett officiellt beslut i en tvistefråga.

Alternativ tvistlösning

En allmän term som omfattar de olika metoderna för att lösa en tvist utan att tillgripa en rättsprocess.

Skiljedomsförfarande

En typ av alternativ tvistlösning.

 • Skiljedomare

  En person (vanligtvis en advokat eller expert inom ett relevant område) som valts ut för att höra och avgöra en skiljestvist.

 • Skiljedomsavtal

  Ett avtal mellan två eller flera parter om att en tvist ska lösas genom skiljedom.

 • Skiljedom

  Det slutliga och bindande beslut som fattas av en ensam skiljeman eller en skiljedomstol i ett skiljeförfarande.

 • Ogiltigförklaring av skiljedomen

  Att upphäva en skiljedom.

 • Kostnader för skiljeförfarande

  De totala kostnaderna för att genomföra skiljeförfarandet. Sådana kostnader kan omfatta skiljedomstolens avgifter, skiljedomsinstitutets administrativa avgifter och kostnader, advokatkostnader och alla andra kostnader och utgifter som kan uppstå under skiljeförfarandet.

 • Skiljedomsinstitutet

  En specialiserad skiljedomsinstitution som är värd för skiljeförfaranden och tillhandahåller administrativa tjänster för att underlätta skiljestvister.

 • Skiljedomstol

  En panel av personer som utses för att underlätta och utfärda ett bindande beslut i ett skiljeförfarande.

Asymmetrisk klausul

Klausul som används för att ge endast en part befogenhet att inleda ett skiljedomsförfarande genom undantag från det vanligare fallet att båda parter kan inleda ett skiljedomsförfarande.

Bilaterala investeringsavtal (BIT)

Ett internationellt avtal mellan två stater. I BIT:s fastställs villkoren för utländska investeringar som görs av signatärernas medborgare i varandras stater.

Bifurkation

Att dela upp ett pågående skiljeförfarande i två eller flera separata förfaranden.

Bedömning av fall

Den process där en person (vanligtvis en tvistlösare, advokat, expert eller annan) granskar en tvist och gör en bedömning av relevanta fakta och möjliga sätt att lösa tvisten.

Konventionen om erkännande och verkställighet av utländska skiljedomsförfaranden Utmärkelser (New York Convention)

Konventionen om erkännande och verkställighet av utländska skiljedomar antogs av en diplomatkonferens i FN i juni 1958 i syfte att säkerställa att utländska skiljedomar verkställs globalt. I detta avseende är New York-konventionen ett viktigt rättsligt instrument som gör det möjligt att verkställa skiljedomar i 164 avtalsslutande stater.

Ordförande (skiljedom)

Ordföranden, även kallad tribunalens ordförande, är den skiljeman som utses av de två skiljemännen som utsetts av parterna eller av skiljedomsinstitutet.

Sökande

Den part som inleder skiljeförfarandet.

Skiljedomar i kommersiella tvister

Skiljedom mellan två eller flera parter i ett kommersiellt avtal.

Förlikning

En form av alternativ tvistlösning där en neutral tredje part utses av de stridande parterna för att utarbeta ett icke-bindande förslag till lösning av tvisten.

Konfidentialitetsplikt

Parternas avtal eller de tillämpliga institutionella reglerna kan innehålla en bestämmelse som ålägger de personer som är involverade i skiljeförfarandet eller avtalet att hålla viss information, t.ex. om avtalets existens eller inledandet av skiljeförfarandet, konfidentiell inom en begränsad grupp. Man måste skilja mellan konfidentialitet och privatliv.

Sammanläggning av fordringar

Att kombinera flera skiljeförfaranden till ett skiljeförfarande.

Avkylningsperiod

Parterna i en tvist kommer överens om eller är skyldiga enligt en bestämmelse i ett fördrag att inte inleda ett skiljedomsförfarande förrän en viss tid har förflutit sedan tvisten anmäldes. Parterna ska använda denna tid för att försöka nå en uppgörelse i godo.

Kostnadsfördelning

Skiljedomstolens befogenhet att besluta vilken part som ska bära kostnaderna för ett skiljeförfarande. Kostnader i internationella skiljeförfaranden omfattar vanligtvis administrativa kostnader för skiljeförfarandet (t.ex. avgifter till skiljedomsinstitutet och skiljedomstolen) och juridiska kostnader (t.ex. advokatarvoden, resekostnader, expertarvoden osv.).

Motkrav

Ett yrkande som svaranden framställer som svar på kärandens ursprungliga yrkande i skiljeförfarandet.

Skadestånd

Det belopp som en part kräver eller tilldelas som ersättning för förlust eller skada.

Standard skiljedom

Ett beslut som fattas av en skiljedomstol när en part inte längre deltar i ett pågående skiljeförfarande.

Skyldighet att lämna upplysningar

En skiljemans skyldighet att göra utredningar om eventuella befintliga förbindelser som måste avslöjas för att uppfylla kraven på oberoende och opartiskhet. IBA:s riktlinjer för intressekonflikter innehåller en icke uttömmande förteckning över förbindelser som en skiljeman är skyldig att avslöja. Dessa situationer kategoriseras i listor enligt deras krav på offentliggörande och möjligheten att avstå från dem (grön, orange och röd lista).

Lösning av tvister

En allmän term som omfattar olika sätt att lösa tvister mellan parter.

Tvistlösare

En oberoende och opartisk person som har till uppgift att bistå parterna i en tvist.

Skiljemännens behörighet

Förmåga att fungera som skiljedomare i ett visst fall. Huruvida en skiljeman är lämplig beror på de krav som ställs i de tillämpliga institutionella reglerna och på parternas avtal. Det står parterna fritt att komma överens om särskilda ytterligare kvalifikationskrav. Oberoende och opartiskhet måste också beaktas.

Skiljedomare i nödsituationer

Vissa skiljedomsinstitutioner erbjuder sig att tillhandahålla en akut skiljeman om skiljedomstolen ännu inte har bildats men en av parterna begär brådskande interimistiska eller konserverande åtgärder som inte kan vänta tills skiljedomstolen har bildats.

Verkställighet av skiljedomar

Handlingen att verkställa en slutlig skiljedom i en nationell domstol.

Bedömning av experter

Processen där en expert undersöker fakta i en relevant tvist och gör en bedömning av de frågor som ska lösas.

Experternas beslut

En process där en expert eller specialist väljs av parterna för att lösa en tvist. Parterna i tvisten lägger fram sina påståenden och tillhörande bevis till den utvalda experten, som sedan har till uppgift att lösa tvisten genom att utfärda ett icke-bindande eller bindande beslut. Till skillnad från skiljeförfarande sker expertutredningar vanligtvis utan att man behöver hålla en förhandling eller följa en uppsättning förfaranderegler från skiljedomsinstitut.

Extra petita

Grund för ogiltigförklaring av skiljedomen om skiljedomstolen beslutar om frågor som överskrider skiljeavtalets räckvidd och därmed deras behörighet.

Snabbt skiljeförfarande

Ett förenklat och snabbt skiljedomsförfarande som resulterar i en slutlig och bindande skiljedom.

Skiljedom om slutgiltigt erbjudande

En typ av skiljeförfarande där parterna måste lägga fram sitt slutliga erbjudande för en skiljedomare för prövning. Skiljemannen väljer sedan ett av erbjudandena som den bindande lösningen för båda parter.

Klausul om att man ska gå in på vägen

En klausul som vanligtvis finns i bilaterala investeringsavtal och som kräver att en investerare ska välja mellan olika jurisdiktionssystem för att lösa en tvist. I detta avseende krävs det att investeraren fattar ett oåterkalleligt beslut om vilket sätt att lösa tvister som han eller hon vill använda. Mer allmänt är syftet med en "fork-in-the-road"-klausul att förhindra att förfaranden och krav dubbleras.

Föreläggande om frysning

En interimistisk åtgärd eller ett domstolsbeslut för att skydda en parts rättigheter eller tillgångar tills tvisten har lösts.

Genèvekonventionen om verkställighet av utländska skiljedomar

Ett fördrag som utarbetades inom ramen för Förenta nationerna och som föreskriver erkännande och verkställighet av vissa skiljedomar i medlemsstaterna. Konventionen har i stort sett ersatts av New York-konventionen.

Principen om god tro

En bestämmelse som ofta ingår i institutionella skiljedomsregler och som föreskriver att parterna alltid ska agera rättvist, ärligt och effektivt.

Hörsel

Ett möte mellan skiljedomstolen, parterna och deras representanter under vilket parterna, vittnen och experter kan förhöras och representanterna göra muntliga framställningar.

Hot-Tubbing

En vardaglig term för ett förfarande där expertvittnen förhörs tillsammans och kan även diskutera sinsemellan eller ställa frågor till de andra experterna. Förfarandet kallas också "vittneskonferens".

IBA-regler och riktlinjer

International Bar Association har utarbetat flera riktlinjer och regler som täcker olika områden av internationella skiljeförfaranden. IBA:s regler om bevisupptagning i internationella skiljeförfaranden används ofta av skiljedomare i internationella skiljeförfaranden, även om de inte är en uppsättning institutionella skiljedomsregler.

ICC:s skiljedomsregler

Skiljedomsregler som används över hela världen i skiljeavtal för att lösa tvister. Reglerna trädde senast i kraft i januari 2021 och utgör en neutral ram för gränsöverskridande tvister.

Infra Petita

Grund för ogiltigförklaring av skiljedomen om skiljedomstolen inte har tagit ställning till alla frågor som har hänförts till skiljedomen.

Institutionella skiljedomsregler

En uppsättning regler som tillhandahålls av en skiljedomsinstitution för att utforma ett skiljeförfarande som parterna fritt kan välja.

Skiljedom mellan stater 

Skiljedom mellan två suveräna stater som har sin grund i en konvention eller ett avtal om överlämnande efter en tvist.

Interimistiska åtgärder

Ett tillfälligt beslut som en skiljedomstol fattar mot en part. Interimistiska åtgärder används ofta innan en slutlig skiljedom meddelas.

Intervention

En tredje part som inte har undertecknat skiljeavtalet får delta i skiljeförfarandet.

Skiljeförfaranden mellan investerare och stater 

Skiljedom mellan en utländsk investerare och en suverän värdstat som uppstår antingen till följd av ett investeringsavtal eller ett bilateralt eller multilateralt investeringsavtal.

Anslutning

Inkludering eller tillägg av ytterligare en part i ett pågående skiljeförfarande.

Behörighet

I samband med skiljeförfaranden avses med jurisdiktion skiljedomstolens behörighetsområde.

Rättssäkerhet

Grundläggande, tvingande principer i internationell rätt.

Kompetens-Kompetens

Den rättsliga doktrin enligt vilken en skiljedomstol har befogenhet att bedöma och avgöra sin egen behörighet.

LCIA:s skiljedomsregler

Ram för skiljeförfaranden som tillhandahålls av London Court of International Arbitration.

Rättshjälp

Om parterna inte har råd att betala kostnaderna och arvodena för tvisten och om målet inte saknar chans att lyckas kan rättshjälp beviljas.

Lex Arbitri

Den lag eller det lagsystem som styr de processuella regler som är tillämpliga på platsen för skiljedomsförfarandet.

Lex Causae

Den lag eller det system av lagar som är tillämpligt på tvistens innehåll.

Lex Fori

Den lag eller det system av lagar som är tillämpligt vid skiljedomsinstitutets säte.

Lis Pendens

Pågående rättsliga åtgärder.

Principen om att förloraren betalar

Den grundläggande regeln i österrikiska tvister är att förloraren betalar kostnaderna för tvisten (i allmänhet domstolskostnader, advokatkostnader och kostnader för bevisföring).

Medling

En process för tvistlösning där en medlare har till uppgift att underlätta och hjälpa de stridande parterna att lösa sin tvist. Medling erbjuder en strukturerad miljö som gör det möjligt för parterna att kommunicera sina problem och utbyta information i syfte att fastställa vilka åtgärder som kan vidtas för att lösa tvisten. Resultatet av medlingen är inte bindande om inte parterna uttryckligen kommer överens om något annat.

Medlare

En person som är utbildad för att leda medlingar.

Medling och skiljedom (Med-Arb)

En medlingsprocess där medlaren har befogenhet att fatta ett slutgiltigt och bindande beslut om parterna inte kan nå en överenskommelse.

Fusionsklausul

En bestämmelse i ett avtal som anger att villkoren i det underliggande avtalet är den fullständiga och slutgiltiga överenskommelsen mellan parterna efter avslutade förhandlingar. En fusionsklausul kallas också ofta klausul om hela avtalet, integrationsklausul eller blixtlås-klausul.

Skiljedomsavtal mellan flera parter

Ett skiljedomsavtal som ingåtts mellan fler än två parter.

Förhandlingar

En process där två eller flera parter fattar beslut i syfte att nå en överenskommelse.

Konventionen i New York

New York-konventionen är det viktigaste verktyget inom internationell skiljedom för att underlätta verkställigheten av internationella skiljeavtal och skiljedomar. Länder som ratificerar New York-konventionen går med på att erkänna och verkställa skiljedomar oavsett vilken jurisdiktion skiljedomen kommer från. Nästan alla stater i världen har ratificerat New York-konventionen.

Icke-bindande skiljedomsförfarande

Skiljedomsförfarande som resulterar i en rådgivande dom som inte är bindande och därmed inte verkställbar. I praktiken kan icke-bindande skiljeförfaranden användas för att fastställa ramarna för pågående förlikningsförhandlingar.

Objektiv skiljbarhet

Avser huruvida en viss fråga kan bli föremål för skiljedom eller inte. Straffrättsliga frågor och frågor som rör personliga angelägenheter, t.ex. skilsmässa, är exempel på frågor som objektivt sett inte kan bli föremål för skiljeförfarande.

Ombudsperson

En tjänsteman som utses av regeringen eller ett annat behörigt organ och som har till uppgift att höra och utreda klagomål.

Tvistlösning online (ODR)

En form av alternativ tvistlösning som utnyttjar teknik och internet för att underlätta tvistlösning online.

Delvis utlåtande (skiljedomsförfarande)

Ett beslut av en skiljedomstol i en av flera specifika frågor som fattas innan det slutliga skiljedomen.

Integritet

Endast parterna i skiljedomsförfarandet och inga tredje parter eller allmänheten får delta i skiljedomsförfarandet eller närvara vid en förhandling. Sekretess är att skilja från konfidentialitet.

Privilege

Den rättsliga princip som ger en part rätt att vägra att lägga fram bevis.

Förfarandebeslut

Ett beslut som fattas av en skiljedomstol och som bestämmer hur skiljeförfarandet ska genomföras.

Quantum

Det begärda beloppet.

Avstämning

En reparativ form av alternativ tvistlösning som fokuserar på att lösa tvister samtidigt som relationerna mellan de stridande parterna upprätthålls och/eller återupprättas.

Respondent

Den part mot vilken käranden har inlett ett skiljedomsförfarande.

Rätt att bli hörd

Alla parter måste ha en (lika) möjlighet att lägga fram sin sak och bli hörda av skiljedomstolen samt att reagera på motpartens uttalanden.

Doktrin om åtskiljbarhet

Skiljedomsklausulen ska betraktas separat från det underliggande avtalet i vilket den ingår. Även om det underliggande avtalet är ogiltigt är skiljeklausulen alltså fortfarande tillämplig mellan avtalsparterna.

Upphävande av en skiljedom

En nationell domstol på platsen för skiljedomsförfarandet som nekar skiljedomen verkan. Grunderna för upphävande är ytterst begränsade i internationella skiljeförfaranden (se t.ex. New York-konventionen och UNCITRAL:s modellag).

Stämningsansökan (skiljeförfarande)

De inlagor som lämnas in av en part för att inleda ett skiljeförfarande. En begäran om ersättning omfattar de påståenden som görs och den ersättning som begärs av en part och utgör därmed det första steget i inledandet av ett skiljeförfarande.

Subjektiv skiljbarhet

En persons eller juridisk persons förmåga att ingå ett bindande skiljedomsavtal.

Materiell rätt

Den lag som är tillämplig på tvisten i sak.

Tredjepartsfinansiering

En enhet som inte har någon koppling till förfarandet ger en av parterna finansiering för sina juridiska kostnader i utbyte mot en avgift som vanligtvis bestäms av resultatet av skiljedomsförfarandet och de intäkter som återvinns.

Tribunalens sekreterare

En person som utses av skiljedomstolen för att organisera skiljeförfarandet, särskilt i stora fall. Skiljedomstolens sekreterare får inte delegeras någon beslutanderätt.

Avbruten domstol

Avser skiljedomstolar där en skiljeman vägrar att delta i skiljemännens överläggningar, ensidigt drar sig tillbaka från skiljedomstolen eller vägrar att underteckna skiljedomen.

Ultra petita

Grund för ogiltigförklaring av skiljedomen om skiljedomstolen går längre än vad som begärs.

Paraplyklausul

Paraplyklausuler finns ofta i bilaterala investeringsavtal. Paraplyklausuler syftar till att förbättra skyddet av avtal mellan investerare och stat genom att förbinda investerarstaten att uppfylla alla skyldigheter som de har ingått i fråga om investeringar.

UNCITRAL:s skiljedomsregler

UNCITRAL:s skiljedomsregler antogs av FN:s kommission för internationell handelsrätt (UNCITRAL) 1976 och innehåller en uppsättning förfaranderegler för att underlätta genomförandet av skiljeförfaranden ad hoc.

UNCITRAL:s modellag om internationell handelsskiljedom (UNCITRAL:s modellag)

UNCITRAL:s modellag utarbetades och offentliggjordes av UNCITRAL 1985 i syfte att hjälpa stater att se över och utveckla sina nationella skiljedomslagar. UNCITRAL:s modellag ändrades senast 2006.

Venire contra factum proprium

Principen som hindrar en person från att avvika från ett tidigare uttalande eller en tidigare handling genom att hävda något motsatt. I common law-länder kallas denna princip också allmänt för "estoppel".

VIAC

Förkortning för "Vienna International Arbitral Centre". VIAC är en internationell skiljedomsinstitution med säte i Wien.

Wienreglerna

Institutionella regler utfärdade av Vienna International Arbitral Centre (VIAC) vid den österrikiska federala ekonomiska kammaren.

Befrielse

Att avstå från en rättighet, ett anspråk, en förmån osv.

Vit krage-brottslighet

Benämning på ekonomiskt motiverade och ekonomiskt relaterade brott som begås av enskilda personer, företag eller offentliga aktörer.

Vittnesförklaring

En skriftlig redogörelse från ett vittne.

Blixtlås-klausulen

se Fusionsklausul