OBLIN
GLOSARIUSZ

Masz trudności ze zrozumieniem języka arbitrażu? Poniżej w naszym indeksie znajdziesz najistotniejsze słownictwo, które definiuje wiele z najczęściej używanych terminów i wyrażeń w międzynarodowych sporach arbitrażowych.

unpx

Arbitraż ad hoc

Postępowanie arbitrażowe, które nie jest zarządzane przez instytucję arbitrażową.

Orzeczenie

Umowny lub ustawowy proces rozstrzygania sporów, w którym decyzję o rozwiązaniu sporu podejmuje niezależna i bezstronna strona trzecia.

Adjudicator

Osoba uprawniona do podejmowania oficjalnych decyzji w sprawach spornych.

Alternatywne metody rozwiązywania sporów

Ogólny termin obejmujący różne metody rozwiązywania sporów bez uciekania się do postępowania sądowego.

Arbitraż

Rodzaj alternatywnej metody rozwiązywania sporów.

 • Arbiter

  Osoba (zwykle adwokat lub ekspert w danej dziedzinie) wybrana do wysłuchania i rozstrzygnięcia sporu arbitrażowego.

 • Umowa Arbitrażowa

  Umowa między dwiema lub więcej stronami o poddaniu sporu pod rozstrzygnięcie w drodze arbitrażu.

 • Orzeczenie arbitrażowe

  Ostateczna i wiążąca decyzja wydana przez arbitra jedynego lub trybunał arbitrażowy w postępowaniu arbitrażowym.

 • Unieważnienie wyroku sądu arbitrażowego

  Czynność polegająca na uchyleniu orzeczenia arbitrażowego.

 • Koszt arbitrażu

  Łączne koszty związane z prowadzeniem postępowania arbitrażowego. Koszty te mogą obejmować opłaty na rzecz trybunału arbitrażowego, opłaty administracyjne i wydatki instytucji arbitrażowej, opłaty prawne oraz wszelkie inne koszty i wydatki, które mogą powstać w trakcie postępowania arbitrażowego.

 • Instytucja arbitrażowa

  Wyspecjalizowana instytucja arbitrażowa, która prowadzi postępowania arbitrażowe i świadczy usługi administracyjne mające na celu ułatwienie rozstrzygania sporów arbitrażowych.

 • Zespół Orzekający

  Zespół osób wyznaczonych do ułatwienia i wydania wiążącej decyzji w postępowaniu arbitrażowym.

Klauzula asymetryczna

Klauzula, która jest stosowana w celu przyznania tylko jednej stronie uprawnienia do wszczęcia postępowania arbitrażowego w drodze odstępstwa od bardziej powszechnego przypadku, w którym obie strony mogą wszcząć postępowanie arbitrażowe.

Dwustronna umowa inwestycyjna (BIT)

Umowa międzynarodowa między dwoma państwami. BIT-y określają zasady i warunki regulujące inwestycje zagraniczne dokonywane przez obywateli sygnatariuszy w państwach drugiej strony.

Bifurkacja

Czynność polegająca na rozdzieleniu toczącego się postępowania arbitrażowego n na dwa lub więcej odrębnych postępowań.

Ocena przypadku

Proces, w którym osoba (zazwyczaj praktyk zajmujący się rozwiązywaniem sporów, adwokat, ekspert lub inna osoba) bada spór i przedstawia ocenę istotnych faktów oraz możliwych sposobów rozwiązania sporu.

Konwencja o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych Nagrody (Konwencja Nowojorska)

Konwencja o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych została przyjęta przez konferencję dyplomatyczną Organizacji Narodów Zjednoczonych w czerwcu 1958 roku w celu zapewnienia wykonywania zagranicznych orzeczeń arbitrażowych na całym świecie. Pod tym względem Konwencja nowojorska jest ważnym instrumentem prawnym, który umożliwia wykonywanie orzeczeń arbitrażowych w 164 umawiających się państwach.

Przewodniczący (Arbitraż)

Przewodniczący, zwany również Prezesem Sądu, jest arbitrem wyznaczonym przez dwóch arbitrów wyznaczonych przez strony lub instytucję arbitrażową.

Skarżący

Strona inicjująca postępowanie arbitrażowe.

Arbitraż handlowy

Arbitraż między dwiema lub więcej stronami umowy handlowej.

Postępowanie pojednawcze

Forma alternatywnego rozwiązywania sporów, w której neutralna osoba trzecia jest wyznaczana przez strony sporu do opracowania niewiążącej propozycji rozwiązania sporu.

Obowiązek zachowania poufności

Umowa stron lub obowiązujące reguły instytucjonalne mogą zawierać postanowienie zobowiązujące osoby zaangażowane w arbitraż lub umowę do zachowania poufności pewnych informacji, takich jak istnienie umowy lub wszczęcie postępowania arbitrażowego, w wąskim gronie. Należy odróżnić poufność od prywatności.

Konsolidacja roszczeń

Czynność polegająca na łączeniu wielu postępowań arbitrażowych w jedno postępowanie arbitrażowe.

Okres ochłodzenia

Strony sporu uzgadniają lub są zobowiązane postanowieniem traktatu do niewszczynania postępowania arbitrażowego przed upływem określonego czasu od powiadomienia o sporze. Strony wykorzystują ten czas na próby osiągnięcia polubownego rozwiązania.

Podział kosztów

Uprawnienie trybunału arbitrażowego do decydowania, która strona poniesie koszty związane z arbitrażem. Koszty w arbitrażu międzynarodowym obejmują zazwyczaj koszty administracyjne arbitrażu (np. opłaty wnoszone na rzecz instytucji arbitrażowej i trybunału arbitrażowego, itp.) oraz koszty prawne (np. honoraria radców prawnych, koszty podróży, wynagrodzenia ekspertów, itp.)

Pozew wzajemny

Roszczenie wniesione przez stronę pozwaną w odpowiedzi na pierwotne roszczenie powoda w postępowaniu arbitrażowym.

Uszkodzenia

Kwota pieniężna, której domaga się jedna ze stron lub która została jej przyznana z tytułu odszkodowania za stratę lub szkodę.

Domyślne orzeczenie arbitrażowe

Decyzja podjęta przez sąd arbitrażowy, gdy strona nie bierze już udziału w toczącym się postępowaniu arbitrażowym.

Obowiązek ujawnienia informacji

Obowiązek arbitra do przeprowadzenia badań w zakresie wszelkich istniejących relacji, które muszą być ujawnione, aby spełnić wymogi niezależności i bezstronności. Wytyczne IBA dotyczące konfliktu interesów zawierają niewyczerpującą listę relacji, które arbiter ma obowiązek ujawnić. Sytuacje te zostały podzielone na listy w zależności od wymogu ich ujawnienia i możliwości odstąpienia od niego (lista zielona, pomarańczowa i czerwona).

Rozwiązywanie sporów

Ogólny termin obejmujący różne sposoby rozwiązywania sporów między stronami.

Praktyk w dziedzinie rozwiązywania sporów

Niezależna i bezstronna osoba, której zadaniem jest pomaganie stronom w sporze.

Kwalifikowalność arbitrów

Zdolność do pełnienia funkcji arbitra w określonej sprawie. To, czy arbiter jest odpowiedni, zależy od wymogów określonych przez obowiązujące reguły instytucjonalne, jak również od porozumienia stron. Strony mogą swobodnie uzgodnić wszelkie szczególne dodatkowe wymagania dotyczące kwalifikacji. Należy również wziąć pod uwagę niezależność i bezstronność.

Arbiter awaryjny

Niektóre instytucje arbitrażowe oferują możliwość powołania arbitra awaryjnego w przypadku, gdy trybunał arbitrażowy nie został jeszcze utworzony, a jedna ze stron ubiega się o pilne środki tymczasowe lub zabezpieczające, które nie mogą czekać na ukonstytuowanie się trybunału.

Wykonywanie orzeczeń arbitrażowych

Czynność polegająca na egzekwowaniu ostatecznego orzeczenia arbitrażowego w sądzie krajowym.

Ocena rzeczoznawcy

Proces, w którym ekspert bada fakty związane z danym sporem i przedstawia ocenę kwestii wymagających rozstrzygnięcia.

Określenie przez eksperta

Proces, w którym ekspert lub specjalista jest wybierany przez strony w celu rozstrzygnięcia sporu. Strony sporu przedstawiają swoje roszczenia i towarzyszące im dowody wybranemu ekspertowi, który następnie ma za zadanie rozstrzygnąć spór, wydając niewiążące lub wiążące orzeczenie. W odróżnieniu od arbitrażu, rozstrzyganie przez biegłego odbywa się zazwyczaj bez konieczności przeprowadzania rozprawy lub stosowania się do zbioru zasad proceduralnych określonych przez instytucje arbitrażowe.

Extra petita

Podstawa do uchylenia wyroku arbitrażowego w przypadku, gdy sąd arbitrażowy rozstrzyga kwestie przekraczające zakres umowy o arbitraż, a tym samym swojej właściwości.

Szybka ścieżka arbitrażu

Uproszczona i sprawna procedura arbitrażowa, która kończy się wydaniem ostatecznego i wiążącego orzeczenia arbitrażowego.

Arbitraż ostatniej oferty

Rodzaj arbitrażu, w którym strony muszą przedstawić swoje ostateczne oferty do rozpatrzenia przez arbitra. Następnie arbiter wybiera jedną z ofert jako rozwiązanie wiążące dla obu stron.

Klauzula "Fork-in-the-Road

Klauzula, którą zwykle można znaleźć w dwustronnych umowach inwestycyjnych, wymagająca od inwestora dokonania wyboru między różnymi systemami jurysdykcji w celu rozstrzygnięcia sporu. W związku z tym inwestor jest zobowiązany do podjęcia nieodwołalnej decyzji o wyborze sposobu rozstrzygania sporów. Bardziej ogólnie, celem klauzuli "widełkowej" jest zapobieganie powielaniu procedur i roszczeń.

Nakaz zamrożenia

Środek tymczasowy lub nakaz sądu mający na celu ochronę praw lub zabezpieczenie majątku strony do czasu rozstrzygnięcia sporu.

Konwencja genewska o wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych

Traktat, który został opracowany w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych i przewiduje uznawanie i wykonywanie niektórych orzeczeń arbitrażowych w krajach członkowskich. Konwencja została w dużej mierze zastąpiona przez Konwencję Nowojorską.

Zasada dobrej wiary

Zapis, który często jest włączany do instytucjonalnych regulaminów arbitrażowych, mówiący o tym, że strony powinny zawsze działać sprawiedliwie, uczciwie i skutecznie.

Przesłuchanie

Spotkanie Zespołu Orzekającego, stron i ich pełnomocników, podczas którego strony, świadkowie i biegli mogą być przesłuchiwani, a pełnomocnicy składają ustne oświadczenia.

Hot-Tubbing

Potoczne określenie procedury, w której biegli świadkowie są przesłuchiwani wspólnie i mogą nawet prowadzić dyskusję między sobą lub zadawać pytania innym biegłym. Procedura ta jest również określana jako "konferencja świadków".

Przepisy i wytyczne IBA

Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawników opracowało kilka wytycznych i zasad dotyczących różnych obszarów arbitrażu międzynarodowego. Na przykład, IBA Rules on the Taking of Evidence in International Arbitration (Regulamin Postępowania Dowodowego w Arbitrażu Międzynarodowym) jest często przywoływany przez praktyków arbitrażu w międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych, chociaż nie jest zbiorem instytucjonalnych reguł arbitrażowych.

Regulamin Arbitrażowy ICC

Regulamin arbitrażowy, który jest wykorzystywany na całym świecie w umowach arbitrażowych do rozwiązywania sporów. Weszły w życie w styczniu 2021 r. Regulamin stanowi neutralne ramy dla sporów transgranicznych.

Infra Petita

Podstawa do uchylenia wyroku w przypadku, gdy sąd arbitrażowy nie rozpatrzył wszystkich kwestii poddanych pod arbitraż.

Regulamin arbitrażu instytucjonalnego

Zbiór zasad podawanych przez Instytucję Orzekającą, kształtujących postępowanie arbitrażowe, które strony mogą dowolnie wybrać.

Arbitraż międzypaństwowy 

Arbitraż między dwoma suwerennymi państwami wynikający z konwencji lub umowy o poddaniu się sporu.

Środki tymczasowe

Tymczasowy nakaz wydany przez sąd arbitrażowy przeciwko stronie. Środki tymczasowe są często stosowane przed wydaniem ostatecznego orzeczenia arbitrażowego.

Interwencja

Udział osoby niebędącej sygnatariuszem umowy arbitrażowej jako osoby trzeciej w postępowaniu arbitrażowym.

Arbitraż między inwestorami a państwem 

Arbitraż między inwestorem zagranicznym a suwerennym państwem przyjmującym, wynikający z umowy inwestycyjnej albo z dwustronnej lub wielostronnej umowy inwestycyjnej.

Joinder

Włączenie lub dodanie dodatkowej strony do toczącego się postępowania arbitrażowego.

Jurysdykcja

W kontekście arbitrażu jurysdykcja odnosi się do zakresu kompetencji sądu arbitrażowego.

Jus Cogens

Fundamentalne, bezwzględnie obowiązujące zasady prawa międzynarodowego.

Kompetenz-Kompetenz

Doktryna prawna, zgodnie z którą sąd arbitrażowy jest uprawniony do oceny i orzekania o własnej jurysdykcji.

Regulamin Arbitrażu LCIA

Ramy dla arbitrażu dostarczane przez London Court of International Arbitration.

Pomoc prawna

Jeśli strony nie stać na pokrycie kosztów i opłat sądowych, a sprawa nie jest pozbawiona szans na powodzenie, pomoc prawna może zostać przyznana.

Lex Arbitri

Prawo lub system praw regulujących zasady proceduralne obowiązujące w miejscu arbitrażu.

Lex Causae

Prawo lub system prawa mający zastosowanie do istoty sporu.

Lex Fori

Prawo lub system prawny obowiązujący w miejscu arbitrażu.

Lis Pendens

Działania prawne w toku.

Zasada "przegrany płaci

Podstawową zasadą w austriackim postępowaniu sądowym jest to, że przegrany pokrywa koszty postępowania sądowego (na ogół koszty sądowe, koszty adwokackie i koszty dowodów).

Mediacja

Proces rozwiązywania sporów, w którym mediator ma za zadanie ułatwiać i pomagać stronom sporu w jego rozwiązaniu. Mediacja to zorganizowane środowisko, które umożliwia stronom przedstawienie swoich obaw i wymianę informacji w celu określenia możliwych działań, które można podjąć w celu rozwiązania sporu. Wynik mediacji jest niewiążący, chyba że strony wyraźnie postanowią inaczej.

Mediator

Osoba przeszkolona do prowadzenia mediacji.

Mediacja i arbitraż (Med-Arb)

Postępowanie mediacyjne, w którym mediator jest uprawniony do wydania ostatecznej i wiążącej decyzji, jeżeli strony nie były w stanie osiągnąć porozumienia.

Klauzula o połączeniu

Postanowienie w kontrakcie, które stwierdza, że warunki kontraktu bazowego są kompletnym i ostatecznym porozumieniem pomiędzy stronami po zakończeniu negocjacji. Klauzula fuzji jest również często określana jako klauzula całości umowy, klauzula integracji lub klauzula zamka błyskawicznego.

Umowa o arbitrażu wielostronnym

Umowa Arbitrażowa zawarta pomiędzy więcej niż dwoma stronami.

Negocjacje

Proces podejmowania decyzji przez dwie lub więcej stron mający na celu osiągnięcie porozumienia.

Konwencja Nowojorska

Konwencja Nowojorska jest najważniejszym narzędziem w arbitrażu międzynarodowym, które ułatwia egzekwowanie międzynarodowych umów arbitrażowych i orzeczeń. Kraje, które ratyfikują Konwencję Nowojorską zgadzają się na uznanie i wykonanie orzeczeń arbitrażowych bez względu na jurysdykcję, z której pochodzą. Prawie wszystkie państwa świata ratyfikowały Konwencję Nowojorską.

Niewiążący arbitraż

Procedura arbitrażowa, w wyniku której wydawane jest orzeczenie doradcze, które nie jest wiążące, a zatem nie podlega wykonaniu. W praktyce niewiążące arbitraże mogą być wykorzystywane do ustalania ram trwających negocjacji ugodowych.

Obiektywna arbitralność

Odnosi się do tego, czy dany przedmiot może być poddany arbitrażowi, czy też nie. Sprawy karne, jak również tematy dotyczące spraw osobistych, np. rozwód, są przykładami tematów, które nie podlegają arbitrażowi w sposób obiektywny.

Rzecznik Praw Obywatelskich

Urzędnik wyznaczony przez rząd lub inny autorytatywny organ, którego zadaniem jest wysłuchiwanie i badanie skarg.

Internetowy system rozstrzygania sporów (ODR)

Forma alternatywnego rozwiązywania sporów, która wykorzystuje technologię i Internet w celu ułatwienia rozwiązywania sporów online.

Nagroda częściowa (arbitraż)

Decyzja trybunału arbitrażowego w jednej z kilku konkretnych kwestii, wydana przed wydaniem ostatecznego orzeczenia.

Prywatność

W postępowaniu arbitrażowym lub przesłuchaniu mogą uczestniczyć wyłącznie strony arbitrażu, bez osób trzecich i publiczności. Prywatność należy odróżnić od poufności.

Przywilej

Zasada prawna, która daje stronie prawo do odmowy przedstawienia dowodów.

Porządek proceduralny

Postanowienie wydane przez sąd arbitrażowy, które określa bieżący przebieg postępowania arbitrażowego.

Quantum

Wysokość dochodzonej kwoty.

Uzgodnienie

Restruktywna forma alternatywnego rozwiązywania sporów, która koncentruje się na rozwiązywaniu sporów przy jednoczesnym utrzymaniu i/lub odbudowaniu relacji między stronami sporu.

Respondent

Strona, przeciwko której powód wszczął postępowanie arbitrażowe.

Prawo do bycia wysłuchanym

Wszystkie strony muszą mieć (równą) możliwość przedstawienia swojej sprawy i bycia wysłuchanym przez sąd arbitrażowy, jak również zareagowania na oświadczenia strony przeciwnej.

Doktryna rozdzielności

Klauzulę arbitrażową należy rozpatrywać w oderwaniu od umowy, w której została umieszczona. W związku z tym, nawet jeśli umowa podstawowa okaże się nieważna, zapis na sąd polubowny nadal obowiązuje między stronami umowy.

Uchylenie orzeczenia arbitrażowego

Sąd krajowy w siedzibie arbitrażu odmawiający skuteczności orzeczenia. Podstawy uchylenia orzeczenia są w arbitrażu międzynarodowym niezwykle ograniczone (zob. np. Konwencja Nowojorska, Prawo Modelowe UNCITRAL).

Pozew (arbitraż)

Pismo procesowe składane przez stronę w celu wszczęcia postępowania arbitrażowego. Pozew obejmuje zarzuty i żądania strony, a tym samym stanowi pierwszy krok do wszczęcia postępowania arbitrażowego.

Subiektywna arbitralność

Zdolność osoby lub podmiotu prawnego do zawarcia wiążącej umowy o arbitraż.

Prawo materialne

Prawo właściwe dla meritum sporu.

Finansowanie przez stronę trzecią

Podmiot, który nie ma żadnych związków z postępowaniem, zapewnia jednej ze stron finansowanie jej kosztów prawnych w zamian za opłatę, która jest zwykle określana na podstawie wyniku arbitrażu i odzyskanych wpływów.

Sekretarz Sądu

Osoba wyznaczona przez sąd arbitrażowy, której zadaniem jest organizacja postępowania arbitrażowego, zwłaszcza w dużych sprawach. Sekretarzowi Trybunału nie można przekazać żadnych uprawnień decyzyjnych.

Trybunał Obcięty

Odnosi się do trybunałów arbitrażowych, w których jeden z arbitrów odmawia udziału w obradach arbitrów, jednostronnie wycofuje się z trybunału lub odmawia podpisania orzeczenia.

Ultra petita

Podstawa uchylenia orzeczenia arbitrażowego w przypadku, gdy sąd arbitrażowy przekracza żądane ulgi.

Klauzula parasola

Klauzule parasolowe często można znaleźć w dwustronnych traktatach inwestycyjnych. Klauzule parasolowe służą poprawie ochrony umów między inwestorem a państwem poprzez zobowiązanie państwa inwestora do wypełnienia wszystkich zobowiązań, które podjęło w odniesieniu do inwestycji.

Regulamin Arbitrażowy UNCITRAL

Regulamin Arbitrażowy UNCITRAL został przyjęty przez Komisję Narodów Zjednoczonych do spraw Międzynarodowego Prawa Handlowego (UNCITRAL) w 1976 roku i stanowi zbiór zasad postępowania ułatwiających prowadzenie arbitrażu ad hoc.

Ustawa Modelowa UNCITRAL o międzynarodowym arbitrażu handlowym (Ustawa Modelowa UNCITRAL)

Ustawa modelowa UNCITRAL została opracowana i opublikowana przez UNCITRAL w 1985 roku w celu udzielenia pomocy państwom w rewizji i rozwoju ich krajowych przepisów dotyczących arbitrażu. Ustawa modelowa UNCITRAL została ostatnio zmieniona w 2006 roku.

Venire contra factum proprium

Zasada, która wyklucza możliwość odstąpienia przez osobę od jej wcześniejszego oświadczenia lub działania poprzez twierdzenie czegoś przeciwnego. W krajach common law zasada ta jest również powszechnie określana jako "estoppel".

VIAC

Skrót od "Vienna International Arbitral Centre". VIAC jest międzynarodową instytucją arbitrażową z siedzibą w Wiedniu.

Zasady wiedeńskie

Reguły instytucjonalne wydane przez Wiedeńskie Międzynarodowe Centrum Arbitrażowe (VIAC) przy Austriackiej Federalnej Izbie Gospodarczej.

Odstępstwo

Akt zrzeczenia się prawa, roszczenia, korzyści itp.

Przestępczość w białych kołnierzykach

Termin określający przestępstwa kryminalne o podłożu finansowym i związane z gospodarką, popełniane przez osoby fizyczne, firmy lub przedstawicieli rządu.

Zeznanie świadka

Pisemne oświadczenie złożone przez świadka.

Klauzula suwaka

zob. klauzula o połączeniu