logotyp

Lösning av tvister 2021

STÄNGNINGAR

Domstolsväsendet

1. Hur är det civilrättsliga systemet uppbyggt?

På den första nivån inleds civilrättsliga förfaranden antingen vid distriktsdomstolen eller vid de regionala domstolarna.

Distriktsdomstolarna är behöriga i de flesta tvister som rör hyres- och familjerätt (ämnesbehörighet) och i ärenden med ett tvistebelopp på upp till 15 000 euro (penningbehörighet). Överklaganden i sak- och rättsfrågor ska göras till de regionala domstolarna. Om det rör sig om en rättslig fråga av grundläggande betydelse kan ett annat slutligt överklagande lämnas in till högsta domstolen.

De regionala domstolarna har penningrättslig behörighet i ärenden där tvistebeloppet överstiger 15 000 euro och sakrättslig behörighet i immaterialrättsliga och konkurrensrättsliga ärenden, samt olika särskilda lagar (lagen om skadeståndsansvar, dataskyddslagen, den österrikiska lagen om kärnkraftsansvar). Överklaganden ska göras till de högre regionala domstolarna. Det tredje och sista överklagandet går till Högsta domstolen.

När det gäller handelsfrågor finns särskilda handelsdomstolar endast i Wien. I övrigt är det de ovan nämnda vanliga domstolarna som beslutar som handelsdomstolar. Med kommersiella frågor avses till exempel talan mot affärsmän eller företag i samband med handelstransaktioner, frågor om illojal konkurrens och liknande. Andra specialdomstolar är arbetsdomstolarna, som är behöriga att pröva alla civilrättsliga tvister mellan arbetsgivare och arbetstagare till följd av (tidigare) anställning samt socialförsäkrings- och pensionsärenden. I både handels- (i den mån handelsdomstolarna beslutar i paneler) och arbetsrättsliga ärenden beslutar lekmannadomare respektive yrkesdomare tillsammans. Appellationsdomstolen i Wien fattar beslut i egenskap av kartelldomstol i första instans. Detta är den enda kartelldomstolen i Österrike. Överklaganden avgörs av Högsta domstolen i egenskap av kartelldomstolens överklagandeinstans. I kartellärenden sitter också lekmannadomare på bänken tillsammans med yrkesdomare.

Domare och juryer

2. Vilken är domarens och juryns roll i civilrättsliga förfaranden?

Jämfört med länder som omfattas av common law är de österrikiska domarnas roll snarare inkvisitorisk: för att fastställa relevanta fakta kan domarna beordra vittnen att infinna sig vid en förhandling, såvida inte båda parter motsätter sig detta, eller på annat sätt utse experter efter eget gottfinnande. I vissa förfaranden kommer domstolen att bestå av en panel med "sakkunniga" lekmannadomare, särskilt i antitrustmål, och "informerade" lekmannadomare i arbetsrättsliga frågor och frågor av allmänt intresse.

Begränsningsfrågor

3. Vilka är tidsfristerna för att väcka civilrättsliga anspråk?

Preskriptionstiderna bestäms av den materiella rätten.

Fordringar är inte verkställbara när de har preskriberats. Preskriptionstiden börjar i allmänhet löpa när en rättighet först kunde ha utövats. I österrikisk lag skiljer man mellan långa och korta preskriptionstider. Den långa preskriptionstiden är 30 år och gäller när särskilda bestämmelser inte föreskriver något annat. Den korta preskriptionstiden är tre år (som kan förlängas eller upphävas) och gäller t.ex. för fordringar eller skadeståndskrav.

Preskriptionstiden måste uttryckligen framföras av en part, men får inte beaktas på domstolens initiativ (ex officio).

Beteende före åtgärder

4. Finns det några överväganden som parterna bör ta hänsyn till innan de vidtar åtgärder?

Nej, det finns det inte. Enligt allmän praxis ska dock en kärande underrätta sin motståndare innan han eller hon inleder ett förfarande.

Inledande av förfarandet

5. Hur inleds ett civilrättsligt förfarande? Hur och när underrättas parterna om att förfarandet har inletts? Har domstolarna kapacitet att hantera sin arbetsbörda?

Förfarandet inleds genom att en stämningsansökan lämnas in till domstolen. Ansökan anses vara officiellt inlämnad när den har mottagits.

Delgivning sker vanligen genom rekommenderat brev (eller, när man företräds av en advokat, via elektronisk domstolstrafik, dvs. ett elektroniskt kommunikationssystem som förbinder domstolar och advokatbyråer). Handlingen anses vara delgiven den dag då handlingen fysiskt levereras till mottagaren (eller är tillgänglig för visning).

Inom Europeiska unionen tillämpas delgivningsförordningen (rådets förordning (EG) nr 1348/2000 om delgivning i medlemsstaterna av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur). Delgivning till internationella organisationer eller utlänningar som åtnjuter immunitet enligt internationell folkrätt sker med hjälp av det österrikiska utrikesministeriet. I alla andra fall sker delgivning utomlands i enlighet med respektive fördrag (särskilt Haagkonventionen om civilrättsliga förfaranden).

Delgivning sker vanligen genom rekommenderat brev (eller, om man företräds av en advokat, genom elektronisk domstolstrafik, dvs. ett elektroniskt kommunikationssystem som förbinder domstolar och advokatbyråer). Handlingen anses vara delgiven den dag då handlingen fysiskt levereras till mottagaren (eller är tillgänglig för visning).

Inom Europeiska unionen tillämpas delgivningsförordningen (rådets förordning (EG) nr 1348/2000 om delgivning i medlemsstaterna av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur). Delgivning med internationella organisationer eller utlänningar som åtnjuter immunitet enligt internationell folkrätt sker med stöd av det österrikiska utrikesministeriet. I alla andra fall sker delgivning utomlands i enlighet med respektive fördrag (särskilt Haagkonventionen om civilrättsliga förfaranden).

Tidtabell

6. Vilket är det typiska förfarandet och tidtabellen för ett civilrättsligt anspråk?

Yrkandet lämnas in till domstolen och överlämnas till svaranden, tillsammans med en uppmaning att lämna in ett svaromål. Om svaranden svarar i tid (fyra veckor från mottagandet) hålls en förberedande förhandling, som huvudsakligen syftar till att utforma det fortsatta förfarandet genom att diskutera de viktigaste rättsliga och faktiska frågorna samt bevisfrågor (handlingar, vittnen, experter). Dessutom kan förlikningsalternativ diskuteras. Efter ett utbyte av inlagor följer huvudförhandlingarna.

Den genomsnittliga längden på tvister i första instans är ett år. Komplexa tvister kan dock ta betydligt längre tid. I överklagandefasen fattas ett beslut efter cirka sex månader. I detta avseende finns det inga påskyndade rättegångsförfaranden tillgängliga i österrikiska civilrättsliga tvister.

Handläggning av ärenden

7. Kan parterna kontrollera förfarandet och tidsplanen?

Domstolarna fördelar målen i enlighet med kriterier som regelbundet fastställs av en särskild senat.

Förfarandet styrs i första hand av den domare som ansvarar för schemat. Domaren beordrar parterna att lämna in inlagor och lägga fram bevis inom en viss tid. Vid behov utser domaren också experter. Parterna kan dock lämna in yrkanden om förfarandet (t.ex. om förlängning av tidsfristen), men de kan också komma överens om att skjuta upp förfarandet.

Bevis - dokument

8. Finns det en skyldighet att bevara handlingar och andra bevis i väntan på rättegång? Måste parterna dela med sig av relevanta handlingar (även sådana som inte är till nytta för deras sak)?

Om en part lyckas visa att motparten innehar en viss handling kan domstolen utfärda ett föreläggande om:

 • den part som har tillgång till handlingen har uttryckligen hänvisat till handlingen i fråga som bevis för sina egna påståenden;
 • den part som innehar den har en rättslig skyldighet att överlämna den till den andra parten, eller
 • dokumentet i fråga har upprättats i båda parters rättsliga intresse, intygar ett ömsesidigt rättsförhållande mellan dem eller innehåller skriftliga uttalanden som gjorts mellan dem under förhandlingar om en rättshandling.

En part är inte skyldig att lägga fram handlingar som rör familjelivet om motparten bryter mot hedersförpliktelser genom att lämna ut handlingar, om utlämnandet av handlingar leder till vanära för parten eller någon annan person eller medför risk för straffrättsliga åtgärder, eller om utlämnandet bryter mot en av staten godkänd tystnadsplikt för den part som inte är befriad från den, eller kränker en affärshemlighet (eller av någon annan orsak som liknar ovanstående).

Det finns inga särskilda regler om utlämnande av elektroniska handlingar eller godtagbara metoder för utlämnande av elektroniska handlingar. Slutligen finns det inga regler om offentliggörande före en talan.

Bevisning - privilegium

9. Är några handlingar sekretessbelagda? Skulle råd från en intern jurist (lokal eller utländsk) också vara privilegierade?

Enligt advokaternas regler om tystnadsplikt finns det ingen skyldighet att visa upp handlingar om advokaten inte har gett råd till båda parter i samband med den omtvistade rättshandlingen. Advokater har rätt att vägra att vittna muntligt om de har fått tillgång till information i sin yrkesroll.

Bevisning - förundersökning

10. Utbyter parterna skriftliga bevis från vittnen och experter före rättegången?

Nej - bevismaterialet tas fram under processens gång, inte före. Parterna är skyldiga att lägga fram bevis som stöder deras respektive påståenden eller där bevisbördan vilar på dem.

Bevisning - rättegång

11. Hur presenteras bevis under rättegången? Ger vittnen och sakkunniga muntliga vittnesmål?

De viktigaste typerna av bevismaterial är handlingar, vittnesmål från parter och vittnen, expertutlåtanden och rättsliga kontroller. Skriftliga vittnesförklaringar är inte tillåtna.

Det finns inga vittnesmål och inga skriftliga vittnesmål. Därför är vittnena skyldiga att infinna sig vid förhöret och vittna. Vittnena förhörs av domaren, följt av (ytterligare) frågor från parternas juridiska ombud.

Det finns begränsningar av denna skyldighet (t.ex. privilegier för advokater, läkare, präster eller i samband med att nära släktingar kan bli anklagade).

Medan det (vanliga) vittnet vittnar om fakta, ger expertvittnet domstolen kunskap som domaren inte kan ha. Expertvittnen tas upp inför rätten. Ett expertvittne kan begäras av parterna men också kallas på domarens eget initiativ. Ett expertvittne är skyldigt att lägga fram sina slutsatser i en rapport. Muntliga kommentarer och förklaringar måste ges under förhandlingen (om parterna begär det). Privata rapporter betraktas inte som expertrapporter i den mening som avses i den österrikiska civilprocesslagen; de har status som privata handlingar.

Eftersom det inte finns något utrymme för samtidiga bevis finns det inga sådana regler.

Interimistiska åtgärder

12. Vilka interimistiska åtgärder finns tillgängliga?

Beviljande av interimistiska åtgärder regleras i den österrikiska verkställighetslagen. I österrikisk lag föreskrivs i allmänhet tre huvudtyper av interimistiska åtgärder:

 • för att säkra en penningfordran;
 • för att säkra ett krav på särskild fullgörelse, och
 • för att säkra en rättighet eller ett rättsligt förhållande.

Parterna kan vända sig till domstolen för att få hjälp med att säkra bevismaterial både före och efter det att en stämningsansökan har lämnats in. Det erforderliga rättsliga intresset anses vara fastställt om det är osäkert om bevismaterialet kommer att finnas tillgängligt i framtiden eller om det är nödvändigt att undersöka föremålets nuvarande status.

Rättsmedel

13. Vilka materiella rättsmedel finns tillgängliga?

Den lagstadgade räntesatsen för domar i penningmål är fyra procent per år. För penningfordringar som härrör från affärstransaktioner gäller dock en högre ränta utöver den lagstadgade basräntan. Den högre räntesatsen för sådana fall fastställs av Österrikes nationalbank. Straffskadestånd är inte möjligt.

Verkställighet

14. Vilka medel finns tillgängliga för att kontrollera efterlevnaden?

Verkställighet av domar regleras av den österrikiska verkställighetslagen.

Den österrikiska verkställighetslagstiftningen innehåller olika typer av verkställighet. Man skiljer mellan en titel som skall verkställas och som är riktad mot en penningfordran eller mot en fordran på särskild prestation och mot vilka tillgångar som skall verkställas.

I allmänhet är de vanliga metoderna för att genomföra reglerna följande:

 • beslag av egendom;
 • beslag och överlåtelse av fordringar;
 • tvångsleasing, och
 • rättsliga åtgärder.

Verkställigheten kommer att utföras av en fogde, som är en av domstolens tjänstemän och som måste följa domstolens order. När det gäller fast egendom finns tre typer av verkställighetsåtgärder:

 • tvångsinteckning;
 • tvångsförvaltning, med målet att generera intäkter för att uppfylla fordran, och
 • tvångsförsäljning av en fast egendom.

När det gäller lös egendom skiljer österrikisk lag mellan:

 • kvarstad på fordringar;
 • Fastsättning av materiella och rörliga föremål;
 • kvarstad på fordringar för leverans mot tredjeparts gäldenärer, och
 • beslag av andra egendomsrättigheter.

Enligt österrikisk lag är det inte tillåtet att göra kvarstad på vissa specifika fordringar, t.ex. vårdbidrag, hyresbidrag, familjebidrag och stipendier.

Allmänhetens tillgång

15. Är domstolsförhandlingarna offentliga? Är domstolshandlingar tillgängliga för allmänheten?

I de flesta fall är domstolsförhandlingar öppna för allmänheten, även om en part kan begära att domstolen utesluter allmänheten från förhandlingen, förutsatt att parten kan visa att det finns ett berättigat intresse av att utesluta allmänheten.

I princip får endast parter som är inblandade i förfarandet ta del av handlingarna. Tredje part får ta del av handlingar eller till och med delta i förfarandet om de kan visa att de har ett tillräckligt rättsligt intresse (av det potentiella resultatet av förfarandet).

Kostnader

16. Har domstolen befogenhet att besluta om rättegångskostnaderna?

I den slutliga domen kommer domstolen att bestämma vem som ska stå för rättegångskostnaderna (inklusive domstolsavgifter, advokatarvoden och vissa andra kostnader för parterna (t.ex. kostnader för att säkra bevismaterial och resekostnader). I princip har dock den vinnande parten rätt till ersättning av den förlorande parten för alla rättegångskostnader. Domstolens beslut om kostnader kan överklagas, tillsammans med eller utan överklagande av domstolens beslut i sak.

Enligt den österrikiska lagen om domstolsavgifter ska käranden (appellanten) förskottera rättegångskostnaderna. Beloppet bestäms på grundval av tvistebeloppet. I beslutet anges vem som ska stå för kostnaderna eller i vilken proportion kostnaderna för förfarandet ska delas.

Advokatarvoden ersätts i enlighet med den österrikiska lagen om advokatarvoden oberoende av avtalet mellan den vinnande parten och dess advokat. Det ersättningsbara beloppet kan således vara lägre än det faktiska advokatarvode som ska betalas, eftersom varje krav på ersättning är begränsat till nödvändiga kostnader. Det finns inga regler om kostnadsbudgetar och därför finns det inga krav på att tillhandahålla en detaljerad uppdelning för varje skede av tvisten.

På begäran kan en kärande som är bosatt utanför Europeiska unionen åläggas att ställa en säkerhet för att täcka svarandens eventuella rättegångskostnader, om inte bilaterala eller multilaterala fördrag föreskriver något annat. Detta gäller inte heller om käranden har sin hemvist i Österrike, om domstolens (kostnads)beslut är verkställbart i kärandens hemviststat eller om käranden förfogar över tillräckliga immateriella tillgångar i Österrike.

Finansieringsarrangemang

17. Är avtal om "no win, no fee" eller andra typer av avtal om villkorad ersättning mellan advokater och deras klienter tillgängliga för parterna? Får parterna väcka talan med hjälp av tredjepartsfinansiering? Om så är fallet, får tredje part ta del av eventuella intäkter från kravet? Får en part i en tvist dela sin risk med en tredje part?

Om inget annat avtalats gäller den österrikiska lagen om advokatarvoden för advokater. Avtal om timarvoden är tillåtna och vanliga. Arvoden i form av engångsbelopp är inte förbjudna men används mindre ofta i tvistiga ärenden. Arvoden för oförutsedda utgifter är endast tillåtna om de inte beräknas som en procentsats av det belopp som tilldelas av domstolen (pactum de quota litis).

Rättshjälp beviljas parter som inte har råd att betala kostnader och avgifter. Om den berörda parten kan bevisa att de ekonomiska resurserna är otillräckliga, får den berörda parten ersättning för domstolsavgifterna eller avstår till och med från att betala dem, och en advokat tillhandahålls kostnadsfritt.

Tredjepartsfinansiering är tillåten och vanligtvis tillgänglig för högre tvistebelopp (minst cirka 50 000 euro), men är mer flexibel när det gäller arvodesavtal. Arvodeavtal som ger en del av intäkterna till advokaten är förbjudna.

Försäkring

18. Finns det försäkringar som helt eller delvis täcker en parts rättegångskostnader?

Försäkringar för rättegångskostnader är allmänt tillgängliga i Österrike och kan - beroende på det enskilda försäkringsavtalet - täcka ett brett spektrum av kostnader som uppstår i samband med rättsliga förfaranden, inklusive partens kostnader och eventuellt ansvar för motpartens kostnader.

Grupptalan

19. Får personer med liknande anspråk väcka talan i form av kollektiv talan? Under vilka omständigheter är detta tillåtet?

Även om den österrikiska civilprocesslagen inte innehåller några bestämmelser om grupptalan, ansåg Österrikes högsta domstol att en "grupptalan med en specifik österrikisk karaktär" är juridiskt tillåten. Enligt den österrikiska civilprocesslagen är det tillåtet att sammanföra fordringar som samma kärande har mot samma svarande.

En ansökan om förening kan lämnas in om domstolen är behörig att pröva alla yrkanden, om samma typ av förfarande är tillämpligt eller om föremålet är av samma slag i fråga om fakta och lag. En annan möjlighet är att organisera massanspråk och överlåta dem till en institution som sedan går vidare som en enda sökande.

Överklagande

20. På vilka grunder och under vilka omständigheter kan parterna överklaga? Finns det en rätt till ytterligare överklagande?

Det finns vanliga överklaganden av en dom från en förstainstansrätt och överklaganden av en dom från en appellationsdomstol. Även processuella domstolsbeslut kan överklagas; förfarandet följer i princip samma regler som överklaganden (men är lite mindre informellt).

Ett överklagande av en dom upphäver dess rättsliga giltighet och - med några få undantag - dess verkställbarhet. Som en allmän regel får nya påståenden, yrkanden, invändningar och bevis inte läggas fram (de kommer inte att beaktas). Andra rättsmedel är talan om ogiltigförklaring eller om återupptagande av förfarandet.

Ett överklagande kan göras av fyra huvudsakliga skäl, bland annat:

 • fel i förfarandet;
 • Obefogad uteslutning av bevis;
 • felaktig redogörelse för fakta, och
 • felaktig tillämpning av lagen.

Efter ett överklagande kan appellationsdomstolen antingen upphäva domen och återförvisa målet till förstainstansrätten eller ändra eller fastställa domen.

Slutligen får ett ärende endast överklagas till Högsta domstolen om det rör sig om en rättsfråga av allmänt intresse, dvs. om det är viktigt att klargöra den för att uppnå rättslig konsekvens, förutsägbarhet eller utveckling, eller om det saknas sammanhängande och tidigare avgöranden från Högsta domstolen.

Utländska domar

21. Vilka förfaranden finns det för erkännande och verkställighet av utländska domar?

Utöver de många bilaterala och multilaterala instrument som Österrike har ingått reglerar den österrikiska verkställighetslagen, den österrikiska civilprocesslagen och den österrikiska lagen om domstols behörighet erkännande och verkställighet av utländska domar. I händelse av en konflikt mellan lagstadgade bestämmelser och tillämpliga fördragsbestämmelser har de senare företräde. Även om österrikisk rättspraxis inte är bindande beaktas den noggrant.

Österrike har undertecknat många bilaterala och multilaterala instrument. Den viktigaste i detta avseende är Bryssel Ia-förordningen (förordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 december 2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (omarbetning)). Bryssel Ia-förordningen fastställer enhetliga regler för att underlätta den fria rörligheten för domar i Europeiska unionen och är tillämplig på rättsliga förfaranden som inleds den 10 januari 2015 eller senare.

Bryssel Ia-förordningen ersätter förordning (EU) 1215/2012 av den 22 december 2000 (Bryssel I-förordningen, tillsammans med Bryssel Ia-förordningen, "Brysselordningen"), som fortfarande är tillämplig på alla rättsliga förfaranden som inletts före den 10 januari 2015.

De grundläggande kraven för verkställbarhet är följande:

 • Domen är verkställbar i den stat där domen utfärdades;
 • ett internationellt fördrag eller en nationell bestämmelse uttryckligen föreskriver ömsesidighet mellan Österrike och den stat där domen har meddelats när det gäller erkännande och verkställighet av domar;
 • den stämningsansökan har delgivits svaranden på ett korrekt sätt;
 • den dom som ska verkställas uppvisas med en bestyrkt kopia, och
 • Det finns inga skäl att vägra att erkänna verkställbarhet.

En part som vill få verkställighet måste ansöka om tillstånd till verkställighet hos respektive domstol. Ansökan om verkställighetsförklaring ska lämnas in till domstolen på den ort där gäldenären har hemvist. Parten kan kombinera denna begäran med en begäran om tillstånd till verkställighet. I ett sådant fall kommer domstolen att besluta om båda samtidigt.

När en utländsk dom har förklarats verkställbar i Österrike följer verkställigheten av den samma regler som för en inhemsk dom, vilket innebär att verkställigheten av domar regleras av den österrikiska verkställighetslagen.

Utländska förfaranden

22. Finns det några förfaranden för att erhålla muntlig eller skriftlig bevisning för användning i civilrättsliga förfaranden i andra jurisdiktioner?

I Europeiska unionen regleras förfarandet för att inhämta muntlig eller skriftlig bevisning från andra jurisdiktioner av bevisför- ordningen (rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 om samarbete mellan medlemsstaternas domstolar i fråga om bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur). I detta avseende gäller förordningen både muntlig och skriftlig bevisning och föreskriver att framställningar om rättslig hjälp kan förmedlas direkt mellan domstolarna.

Bilaterala avtal kan tillämpas på framställningar om rättslig hjälp utanför Europeiska unionen.

SKILJEDOMSFÖRFARANDE

UNCITRAL:s modellag

23. Är skiljelagen baserad på Uncitral-modellagen?

Ja - den österrikiska lagen om skiljeförfaranden (som ingår i den österrikiska civilprocesslagen (ACCP)) återspeglar i stort sett UNCITRAL:s modellag för internationell handelsarbitrage, samtidigt som skiljedomstolen ges en hög grad av oberoende och självständighet.

Till skillnad från UNCITRAL:s modellag skiljer österrikisk lag inte mellan inhemska och internationella skiljeförfaranden eller mellan kommersiella och icke-kommersiella skiljeförfaranden. Därför gäller särskilda bestämmelser för arbets- och konsumentrelaterade frågor (dessa återfinns i avsnitt 618 respektive 617 i ACCP).

Mer allmänt regleras den österrikiska lagen om skiljeförfaranden i avsnitt 577-618 i ACCP. De utgör den allmänna ramen för skiljeförfaranden för både inhemska och internationella skiljeförfaranden.

Skiljedomsavtal

24. Vilka är de formella kraven för ett verkställbart skiljedomsavtal?

Skiljedomsavtal måste vara skriftliga (§ 581 ACCP). De formella kraven för ett verkställbart skiljedomsavtal finns i avsnitt 581-585 i ACCP.

Ett skiljedomsavtal måste:

 • Parterna måste vara tillräckligt specificerade (de måste åtminstone kunna bestämmas);
 • Det måste vara tillräckligt specificerat vad tvisten gäller i förhållande till ett definierat rättsförhållande (detta måste åtminstone kunna fastställas och det kan begränsas till vissa tvister eller omfatta alla tvister);
 • tillräckligt specificerar parternas avsikt att tvisten ska avgöras genom skiljedom, vilket utesluter de statliga domstolarnas behörighet, och
 • finnas antingen i en skriftlig handling som undertecknats av parterna eller i telefax, e-post eller annan kommunikation mellan parterna som bevarar beviset för ett avtal.

Särskilda bestämmelser gäller för konsumenter och anställda (dessa finns i avsnitt 617 respektive 618 i ACCP).

Val av skiljedomare

25. Om skiljeavtalet och eventuella relevanta regler inte innehåller några bestämmelser om detta, hur många skiljemän ska då utses och hur ska de utses? Finns det begränsningar i rätten att ifrågasätta utnämningen av en skiljeman?

ACCP innehåller standardbestämmelser för utnämning av skiljemän. Om skiljedomsavtalet inte innehåller några bestämmelser om detta och om parterna inte kommer överens om det, föreskrivs i den österrikiska skiljedomslagen att en skiljedomstol ska bestå av tre skiljemän (§ 586.2 i ACCP).

Parterna kan fritt komma överens om förfarandet för att ifrågasätta utnämningen av en skiljeman (avsnitt 589 i ACCP). En skiljeman får endast ifrågasättas om det finns omständigheter som ger upphov till berättigade tvivel om hans eller hennes opartiskhet eller oberoende, eller om han eller hon inte har de kvalifikationer som parterna kommit överens om. En part får väcka talan mot en skiljeman som utsetts av den själv, eller i vars utnämning den har deltagit, endast av skäl som den får kännedom om efter det att utnämningen har gjorts, eller efter det att den har deltagit i utnämningen.

Alternativ för skiljedomare

26. Vilka är alternativen när man väljer skiljeman eller skiljemän?

Oavsett om skiljemännen utses av en tillsättningsmyndighet eller av parterna kan det krävas att de har en viss erfarenhet och bakgrund när det gäller den specifika tvisten. Sådana krav kan omfatta yrkeskvalifikationer inom ett visst område, juridisk kompetens, teknisk expertis, språkkunskaper eller att vara av en viss nationalitet.

Många skiljemän är privatpraktiserande advokater, andra är akademiker. I ett fåtal tvister, som huvudsakligen rör tekniska frågor, ingår tekniker och jurister i panelen.

Kvalifikationskrav kan ingå i ett skiljeavtal, vilket kräver stor försiktighet eftersom det kan skapa hinder i utnämningsprocessen (dvs. en diskussion om huruvida de överenskomna kraven är uppfyllda).

Skiljedomsförfarande

27. Innehåller den nationella lagstiftningen materiella krav på det förfarande som ska följas?

Parterna kan fritt komma överens om förfarandereglerna (t.ex. genom hänvisning till särskilda skiljedomsregler) inom ramen för ACCP:s obligatoriska bestämmelser. Om parterna inte har kommit överens om några regler, eller om de har fastställt egna regler, ska skiljedomstolen, med förbehåll för de tvingande bestämmelserna i ACCP, genomföra skiljedomsförfarandet på det sätt som den anser lämpligt.

Obligatoriska regler för skiljedomsförfaranden innebär bland annat att skiljemännen måste vara och förbli opartiska och oberoende. De måste avslöja alla omständigheter som kan ge upphov till tvivel om deras opartiskhet eller oberoende. Parterna har rätt att bli behandlade på ett rättvist och jämlikt sätt och att lägga fram sin sak. Ytterligare manda- tära regler gäller skiljedomen, som måste vara skriftlig, och de grunder på vilka en skiljedom kan överklagas.

Vidare måste en skiljedomstol tillämpa den materiella lag som parterna har valt, annars tillämpar den den lag som den anser vara lämplig.

Domstolsprövning

28. På vilka grunder kan domstolen ingripa i ett skiljeförfarande?

Österrikiska domstolar får endast ingripa i skiljeförfaranden när de uttryckligen har rätt att göra det enligt avsnitt 577-618 i ACCP. Både den behöriga domstolen och en skiljedomstol har behörighet att bevilja interimistiska åtgärder till stöd för ett skiljeförfarande. Parterna kan utesluta skiljedomstolens behörighet för interimistiska åtgärder, men de kan inte utesluta domstolens behörighet för interimistiska åtgärder.

Det är uteslutande domstolarna som ansvarar för verkställigheten av interimistiska åtgärder.

Domstolarnas ingripande är begränsat till att utfärda interimistiska åtgärder, bistå vid utnämningen av skiljemän, ompröva beslut om utmaning, fatta beslut om att i förtid avsluta en skiljemans mandat, verkställa interimistiska åtgärder och skyddsåtgärder, bistå domstolarna med rättsliga åtgärder som skiljedomstolen inte har befogenhet att utföra, fatta beslut om en ansökan om att upphäva en skiljedom, fastställa om en skiljedom existerar eller inte existerar samt erkänna och verkställa skiljedomar.

Interimistiska lättnader

29. Har skiljemännen befogenhet att bevilja interimistiska åtgärder?

Ja - en skiljedomstol har omfattande befogenheter att besluta om interimistiska åtgärder på begäran av en part om den anser att det är nödvändigt för att säkra verkställigheten av ett anspråk eller för att förhindra oåterkallelig skada. Till skillnad från de interimistiska åtgärder som finns tillgängliga i domstolsförfaranden är en skiljedomstol inte begränsad till en uppsättning uppräknade åtgärder. Åtgärderna bör dock vara förenliga med verkställighetslagstiftningen för att undvika svårigheter på verkställighetsstadiet. I detta avseende kan skiljedomstolen begära att en part tillhandahåller lämplig säkerhet i samband med sådana åtgärder för att förhindra oseriösa ansökningar (avsnitt 593.1 i ACCP).

Skiljedomstolen - eller en part med skiljedomstolens godkännande - kan begära att en domstol ska utföra rättsliga handlingar (t.ex. delgivning av stämningar, bevisupptagning) som skiljedomstolen inte har befogenhet att utföra.

Utmärkelse

30. När och i vilken form ska priset överlämnas?

Formkraven för skiljedomar finns i avsnitt 606 i ACCP och överensstämmer med standardbestämmelserna. Formkraven föreskriver att skiljedomen ska:

 • vara skriftliga;
 • undertecknas av de skiljemän som deltar i förfarandet;
 • visa dess utfärdandedatum;
 • visa var skiljedomstolen har sitt säte, och
 • ange de skäl som ligger till grund för beslutet. Skiljedomen har verkan som en slutlig och bindande domstolsdom (avsnitt 607 i ACCP).

Överklagande

31. På vilka grunder kan en dom överklagas till domstol?

Den enda möjlighet som en domstol har att överklaga en skiljedom är en ansökan om upphävande av skiljedomen. Detta gäller även skiljedomar om behörighet. Domstolarna får inte pröva en skiljedom i sak. Ansökan om upphävande ska lämnas in inom tre månader från den dag då käranden har fått skiljedomen. En skiljedom får inte överklagas.

En skiljedom ska upphävas om:

 • inget giltigt skiljeavtal finns eller om skiljedomstolen nekar sin behörighet trots att ett giltigt skiljeavtal finns;
 • om en part var oförmögen att ingå ett giltigt skiljedomsavtal;
 • om en part inte har fått vederbörligt meddelande om utnämningen av en skiljeman eller om skiljeförfarandet eller om parten på annat sätt inte har kunnat lägga fram sin sak;
 • Om skiljedomen behandlar en tvist som inte omfattas av skiljeavtalet eller innehåller beslut om frågor som ligger utanför skiljeavtalets räckvidd eller parternas underkastelse till skiljeförfarande;
 • om skiljedomstolens sammansättning eller sammansättning strider mot respektive regler, och
 • om skiljeförfarandet har genomförts i strid med österrikisk offentlig ordning.

Dessutom kan en dom upphävas om det finns förutsättningar för att en domstolsdom ska kunna överklagas genom att lämna in ett överklagande i enlighet med avsnitt 530(1), nr 1-5 i ACCP. Denna bestämmelse deter- minerar omständigheter under vilka brottsliga handlingar ledde till utfärdandet av en viss dom. En ansökan om att upphäva en dom på dessa grunder måste lämnas in inom fyra veckor från den dag då domen om respektive brottslig handling blev slutgiltig och bindande.

En skiljedom kan också ogiltigförklaras om tvisten inte kan prövas enligt nationell rätt.

Verkställighet

32. Vilka förfaranden finns det för verkställighet av utländska och inhemska domar?

Förfarandet för verkställighet av skiljedomar fastställs både i ACCP (avsnitt 614) och i den österrikiska verkställighetslagen (avsnitt 409).

Utländska skiljedomar kan verkställas på grundval av bilaterala eller multilaterala avtal som Österrike har ratificerat - de viktigaste av dessa rättsliga instrument är New York-konventionen om erkännande och verkställighet av utländska skiljedomar från 1958 och den europeiska konventionen om internationell handelstvist från 1961. I detta avseende är verkställighetsförfarandena i huvudsak desamma som för utländska domar.

Inhemska skiljedomar är verkställbara på samma sätt som inhemska domar.

Kostnader

33. Kan en vinnande part få ersättning för sina kostnader?

När det gäller kostnader har skiljedomstolarna en större handlingsfrihet och är i allmänhet mer liberala än domstolarna. Skiljedomstolen har ett visst utrymme för skönsmässig bedömning när det gäller fördelningen av kostnaderna, men måste ta hänsyn till omständigheterna i fallet, särskilt resultatet av förfarandet. Som en tumregel följer kostnaderna efter händelsen och bärs av den part som inte vinner, men skiljedomstolen kan också komma fram till andra slutsatser om det är lämpligt med hänsyn till omständigheterna i fallet.

ACCP har inga uppgifter om vilken typ av kostnader som kan bli föremål för ersättning. Om kostnaderna inte kvittas mot varandra måste skiljedomstolen i möjligaste mån, samtidigt som den fattar beslut om kostnadsansvaret, också fastställa det belopp som ska ersättas. I allmänhet kan även advokatarvoden som beräknas på grundval av timpriser ersättas.

Ett undantag från ovanstående regel finns i avsnitt 609.2 i ACCP, som ger skiljedomstolen rätt att besluta om kärandens skyldighet att ersätta rättegångskostnaderna om den har funnit att den saknar behörighet på grund av att det inte finns något skiljeavtal.

ALTERNATIV TVISTLÖSNING

Typer av alternativ tvistlösning

34. Vilka typer av alternativ tvistlösning är vanliga? Är en viss alternativ tvistlösning populär?

De viktigaste utomrättsliga metoderna enligt lag är skiljedom, medling (främst i familjerättsliga frågor) och förlikningsnämnder i bostads- och telekommunikationsfrågor.

Dessutom har olika yrkesorganisationer (advokater, notarier, läkare, civilingenjörer) inrättat mekanismer för tvistlösning vid tvister mellan medlemmarna eller mellan medlemmar och klienter.

Medling regleras av lagen om civilrättslig medling. En lösning som uppnås med hjälp av medlaren kan dock inte verkställas av domstolen.

Krav för ADR

35. Finns det ett krav på att parterna i en tvist eller ett skiljeförfarande ska överväga alternativ tvistlösning före eller under förfarandet? Kan domstolen tvinga parterna att delta i en ADR-process?

Nej - det finns inga allmänna krav i österrikisk lag som föreskriver obligatoriska förlikningar eller som kräver att parterna överväger alternativ tvistlösning innan de inleder ett skiljeförfarande eller en rättsprocess. Det är dock inte ovanligt att domare - i början av rättegången - informellt uppmuntrar parterna att undersöka möjligheterna till förlikning eller vända sig till medlare först.

ÖVRIGT

Intressanta funktioner

36 .Finns det några särskilt intressanta inslag i systemet för tvistlösning som inte tagits upp i någon av de tidigare frågorna?

Inte tillämpligt.

UPPDATERING OCH TRENDER

Den senaste utvecklingen

37. Finns det några förslag till reform av tvistlösningen? När kommer eventuella reformer att träda i kraft?

Den 1 januari 2019 trädde ändringar i verkställighetslagen i kraft. Dessa ändringar ger nu tillgång till uppgifter om pågående verkställighetsförfaranden. Advokater och notarier kan få tillgång till uppgifter om verkställighetsdomstolen, ärendenumret och beloppet för den skuld som är föremål för verkställighetsförfarandet. Databasen är tillgänglig online och syftar till att hjälpa potentiella fordringsägare att bedöma kreditvärdigheten hos sina potentiella svarande innan de inleder domstols- eller skiljeförfaranden.

En annan ny utveckling är ett beslut av Österrikes högsta domstol som bekräftar att en utländsk doms res judicata-effekt gäller i alla skeden av ett förfarande i Österrike. Detta är särskilt viktigt, eftersom beslutet klargör att rättskraftsverkan även gäller för pågående överklagandeförfaranden. Österrikes högsta domstol betonade att detta gäller för båda frågorna om laga kraft - nämligen exklusiviteten (ne bis in idem) och utländska domars bindande verkan. Vidare klargjorde Österrikes högsta domstol att förbudet mot novation i överklagandeförfaranden endast gäller nya fakta och ny bevisning, och således inte hindrar appellationsdomstolen från att beakta den laga kraft som ett nytt utländskt avgörande har.

Coronavirus

38. Vilken nödlagstiftning, vilka hjälpprogram och andra initiativ som är specifika för ditt verksamhetsområde har din stat genomfört för att hantera pandemin? Har några befintliga statliga program, lagar eller förordningar ändrats för att ta itu med dessa problem? Vilka bästa metoder är tillrådliga för klienterna?

Skiljedomsförfarande

Inlämning och inlämning

I syfte att säkerställa kontinuiteten i skiljeförfaranden under pandemin har det administrativa kontoret vid Vienna International Arbitral Centre (VIAC) arbetat på distans sedan början av 2020 och dess ärendehanteringstjänster har varit fullt fungerande tack vare införandet av ett elektroniskt ärendehanteringssystem under 2019. Även om man uppmuntrar till elektronisk inlämning av allt skriftligt material och styrkande dokumentation (i enlighet med artikel 12.2 i Wienreglerna för skiljeförfarande och medling 2018 (Wienreglerna)), har parterna uttryckligen uppmanats att översända papperskopior av inledningsdokument för svarande parter (i enlighet med artikel 12.1 i Wienreglerna). Det förblir standardregeln att parterna ska förlita sig på papperskopior av anmälan om inte överföringen av dessa visar sig vara opraktiskt eller inte kan tillhandahållas inom rimlig tid.

Utfrågningar på distans och på plats

Som ett svar på de statliga förordningarna utfärdade VIAC i juni 2020 en praktisk checklista för utfrågningar på distans, som ger skiljemän och parter omfattande vägledning för att avgöra om sådana förfaranden är rimliga och lämpliga. Protokollet ger en omfattande översikt över potentiella åtgärder som kan användas med avseende på:

 • Fastställande av om det är möjligt att genomföra förhör på distans: faktorer som bör beaktas är t.ex. tidszoner, tillgång till teknik, var och hur många parter som är inblandade, förhörets längd och art;
 • Val av en lämplig plattform för distansförhandling och lämpliga förberedande åtgärder före förhandlingen: även om protokollet ger skiljedomstolen ett stort utrymme för skönsmässig bedömning när det gäller att genomföra skiljedomsförfarandet, måste den göra det på ett effektivt och kostnadseffektivt sätt (i enlighet med artikel 28 i Wienreglerna), med vederbörlig hänsyn till grundläggande principer som parternas rätt att höras. I artikeln rekommenderas också att det anordnas en konferens före förhandlingen och det anges vilka administrativa och tekniska faktorer som bör beaktas i förväg (t.ex. etikett vid förhandlingen, datasäkerhet, inspelningar, kostnader och lokalarrangemang).
 • Upprättande och säkerställande av efterlevnad av protokollet om utfrågning på distans: till skillnad från Wienreglerna, som inte innehåller några bestämmelser om "möjligheten att genomföra utfrågningar på distans" och som kräver en "muntlig utfrågning" endast på uttrycklig begäran av en part, bekräftar protokollet att dessa bestämmelser är uppfyllda förutsatt att utfrågningarna ger parterna möjlighet att muntligt lägga fram sin sak (sidan 2 i den praktiska checklistan för utfrågningar på distans).

Eftersom protokollet varken är uttömmande eller bindande är det universellt tillämpligt och kan användas för skiljeförfaranden som administreras av vilken skiljedomsinstitution som helst. Trots denna utveckling får fysiska förhandlingar från och med den 30 maj 2020 återigen äga rum i VIAC:s lokaler på särskilda villkor och med begränsad tillgänglighet.

Tvister

Förhandlingar i domstol

Sedan krisen med covid-19 började och som svar på det efterföljande genomförandet av strikta låsningsåtgärder som trädde i kraft den 16 mars 2020, har det österrikiska parlamentet infört ett antal lagstiftningspaket för att hantera dess inverkan på rättssystemet. Antagandet av COVID-19-JuBG ledde till att de flesta processuella tidsfrister upphävdes och att praktiskt taget alla muntliga förhandlingar ställdes in eller sköts upp. I enlighet med de nyligen utfärdade reglerna begränsades tillgängligheten till domstolsbyggnader avsevärt, samtidigt som verkställighetsåtgärderna begränsades till de brådskande åtgärder som var nödvändiga för en ordnad rättskipning. Efter det att dessa regeringsmandat ersattes med mindre restriktiva åtgärder efter den 30 april 2020 återupptogs de muntliga förhandlingarna i maj 2020, samtidigt som efterfrågan på och användningen av videokonferensteknik sedan dess kontinuerligt har ökat.

Videokonferenser

Tillämpningen av videokonferenser i österrikiska förfaranden har hittills, även om den inte är ny, begränsats till fall som uppfyller särskilda villkor (avsnitt 277 i den österrikiska civilprocesslagen, inklusive parternas oförmåga att resa). I ett försök att underlätta fortsatta civilrättsliga rättegångar på distans har de ovannämnda reglerna utökat tidigare digitaliseringsinsatser och gör det möjligt att genomföra hela förhandlingar via videokonferensteknik (gäller fram till slutet av 2020), under förutsättning att:

 • tillgång till lämplig kommunikationsteknik kan säkerställas (avsnitt 3 Abs 1 Z 1 1 1). COVID-19-JuBG; observera att verkställighets- och insolvensförfaranden fortfarande kan genomföras via videokonferens utan parternas samtycke, utom i de fall då man saknar nödvändiga tekniska medel för att delta);
 • parterna ömsesidigt samtycker till användningen av denna teknik, vilket anses ha givits om inte invändningar görs inom en rimlig tidsfrist som fastställts av domstolen (avsnitt 3 Abs 1 Z 1 1. COVID-19-JuBG), och
 • parterna kan intyga att det finns en ökad hälsorisk både för dem själva och för personer som de har nödvändig privat och yrkesmässig kontakt med (avsnitt 3 Abs 2 COVID-19-JuBG).

Videoförhandlingar kallas in i rättssalen och förblir öppna för allmänheten under förutsättning att säkerhetsåtgärder vidtas (regler om interpersonella avstånd, skyddsmasker och skyddssköldar i domstolsbyggnader, begränsad användning av hissar, temperaturmätningar). Det är inte tänkt att icke-parter ska kunna delta online i dessa förhandlingar. Det är för närvarande endast domstolen som avgör om det är lämpligt att använda videokonferensteknik (den utsedda domaren måste undersöka vilka åtgärder som kan vara nödvändiga med hänsyn till hälsoriskerna och i vilken utsträckning genomförandet kan garanteras). Ett avgörande beslut (Docket 18 ONc 3/20s) av Österrikes högsta domstol, som meddelades den 23 juli 2020, har behandlat frågor om tillåtligheten av videokonferensförhör på distans i samband med utmaningsförfaranden. Förutom att erbjuda praktisk vägledning för att säkerställa att principerna för en rättvis rättegång följs, har det skapat ett prejudikat genom att fastställa att sådana utfrågningar varken ger upphov till en kränkning av parternas grundläggande rättigheter (rätten att bli hörd och att bli behandlad lika) eller utgör skäl för att utmana domstolar eller upphäva skiljedomar.

Pandemin covid-19 har utan tvekan förändrat befintliga skiljedomsförfaranden och rättstvister, och kommer att fortsätta att göra det. Parterna uppmanas därför att upprätta en beredskapsplan och bedöma nya genomförbara alternativ för att snabbt och effektivt lösa gränsöverskridande tvister. Följande metoder är värda att överväga:

 • att skjuta upp personliga utfrågningar;
 • som gör det möjligt att lösa tvisten "på papper";
 • överväga att hela eller delar av en fordran ska lösas genom skiljedom;
 • genomföra utfrågningar på distans och utvärdera fördelarna med användningen av videokonferensteknik, och
 • granska befintliga affärsavtal för att:
  • avgöra om avtalsförpliktelser kan upprätthållas och om skadestånd kan minskas;
  • överväga om andra åtgärder enligt avtalet är tillämpliga (garanti, fel, bestämmelser om risköverföring etc.);
  • bedöma om avbrott i verksamheten och förluster till följd av statligt påbjudna covid-19 restriktioner ger upphov till ersättningsrättigheter enligt force majeure eller klausuler om extraordinär uppsägning, och
  • fastställa om de internationella investeringsavtalen är tillämpliga.