logo

Geschillenbeslechting 2021

LITIGATIE

Hofsysteem

1. Wat is de structuur van het burgerlijk rechtssysteem?

Op het eerste niveau worden civiele procedures ingeleid voor de arrondissementsrechtbank of de regionale rechtbanken.

De districtsrechtbanken zijn bevoegd voor de meeste geschillen op het gebied van huur en familierecht (materiële bevoegdheid) en in zaken met een geschilbedrag tot 15 000 euro (monetaire bevoegdheid). Voor feitelijke en juridische kwesties moet beroep worden ingesteld bij de regionale rechtbanken. Als het om een rechtsvraag van fundamenteel belang gaat, kan nog een laatste beroep worden ingesteld bij het Hooggerechtshof.

De regionale rechtbanken zijn bevoegd voor geschillen over geldbedragen van meer dan 15.000 euro en voor intellectuele eigendom en mededinging, alsmede voor diverse specifieke wetten (wet op de openbare aansprakelijkheid, wet op de gegevensbescherming, Oostenrijkse wet op de nucleaire aansprakelijkheid). Het beroep moet worden gericht tot de hogere regionale rechtbanken. Het derde en laatste beroep gaat naar het Hooggerechtshof.

Voor handelszaken bestaan er alleen in Wenen speciale rechtbanken van koophandel. Afgezien daarvan beslissen de bovengenoemde gewone rechtbanken als rechtbanken van koophandel. Handelszaken zijn bijvoorbeeld vorderingen tegen zakenlieden of bedrijven in verband met handelstransacties, zaken betreffende oneerlijke concurrentie en dergelijke. Andere bijzondere rechtbanken zijn de arbeidsrechtbanken, die bevoegd zijn voor alle civielrechtelijke geschillen tussen werkgevers en werknemers die voortvloeien uit (voormalige) tewerkstelling, alsmede voor socialezekerheids- en pensioenzaken. Zowel in handelszaken (voor zover de handelsrechtbanken in kamers beslissen) als in arbeidszaken beslissen lekenrechters en beroepsrechters samen. Het Hof van Beroep in Wenen beslist als kartelhof op procesniveau. Dit is het enige kartelhof in Oostenrijk. In hoger beroep beslist het Hooggerechtshof als Hof van Beroep voor kartelzaken. In kartelzaken zitten ook lekenrechters samen met beroepsrechters in de rechtbank.

Rechters en jury's

2. Wat is de rol van de rechter en de jury in civiele procedures?

In vergelijking met de common law-landen is de rol van de Oostenrijkse rechters eerder inquisitoir: om de relevante feiten vast te stellen, kunnen rechters getuigen bevelen om op een zitting te verschijnen, tenzij beide partijen zich daartegen verzetten, of anders naar eigen goeddunken deskundigen aanstellen. In sommige procedures bestaat het gerecht uit een panel van "deskundige" lekenrechters, met name in antitrustzaken, en "geïnformeerde" lekenrechters in arbeidszaken en zaken van algemeen belang.

Beperkingskwesties

3. Wat zijn de termijnen voor het indienen van civiele vorderingen?

De verjaringstermijnen worden bepaald door het materiële recht.

Vorderingen zijn niet afdwingbaar zodra zij zijn verjaard. De verjaringstermijn gaat in het algemeen in op het tijdstip waarop een recht voor het eerst had kunnen worden uitgeoefend. Het Oostenrijkse recht maakt een onderscheid tussen lange en korte verjaringstermijnen. De lange verjaringstermijn bedraagt 30 jaar en is van toepassing wanneer in bijzondere bepalingen niet anders is bepaald. De korte verjaringstermijn bedraagt drie jaar (die kan worden verlengd of opgeheven) en geldt bijvoorbeeld voor vorderingen op debiteuren of schadevorderingen.

De verjaring moet uitdrukkelijk door een partij worden aangevoerd, maar mag niet in aanmerking worden genomen door het initiatief van de rechter (ambtshalve).

Preactiegedrag

4. Zijn er overwegingen waarmee de partijen rekening dienen te houden alvorens tot actie over te gaan?

Nee, dat is er niet. In het algemeen zal een eiser zijn tegenstander echter op de hoogte stellen voordat hij een procedure start.

Starten van de procedure

5. Hoe wordt een civiele procedure ingeleid? Hoe en wanneer worden de partijen bij de procedure op de hoogte gesteld van het begin van de procedure? Hebben de rechtbanken voldoende capaciteit om hun werklast te verwerken?

De procedure wordt ingeleid door de indiening van een vordering bij het gerecht. De memorie van eis wordt geacht officieel te zijn ingediend bij ontvangst.

De betekening of kennisgeving geschiedt gewoonlijk per aangetekende post (of, wanneer een advocaat optreedt, via het elektronisch gerechtelijk verkeer, d.w.z. een elektronisch communicatiesysteem tussen rechtbanken en advocatenkantoren). Het stuk wordt geacht betekend te zijn op de datum waarop het stuk fysiek aan de ontvanger wordt overhandigd (of voor inzage beschikbaar wordt gesteld).

Binnen de Europese Unie is de betekeningsverordening (Verordening (EG) nr. 1348/2000 van de Raad inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken) van toepassing. Betekening of kennisgeving aan internationale organisaties of aan vreemdelingen die bescherming genieten op grond van het internationaal publiekrecht, geschiedt met de hulp van het Oostenrijkse ministerie van Buitenlandse Zaken. In alle andere gevallen geschiedt de betekening in het buitenland overeenkomstig de desbetreffende verdragen (met name het Verdrag van Den Haag betreffende de burgerlijke rechtsvordering).

De betekening gebeurt meestal per aangetekende brief (of, eenmaal vertegenwoordigd door een advocaat, via elektronisch gerechtsverkeer, namelijk een elektronisch communicatiesysteem dat rechtbanken en advocatenkantoren met elkaar verbindt). De betekening of kennisgeving van het stuk wordt geacht te hebben plaatsgevonden op de datum waarop het stuk fysiek wordt overhandigd aan de ontvanger (of beschikbaar is voor inzage).

Binnen de Europese Unie is de verordening inzake betekening en kennisgeving (Verordening (EG) nr. 1348/2000 van de Raad inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken) van toepassing. De betekening of kennisgeving aan internationale organisaties of aan buitenlanders die internationale publiekrechtelijke immuniteiten genieten, geschiedt met instemming van het Oostenrijkse ministerie van Buitenlandse Zaken. In alle andere gevallen geschiedt de betekening of kennisgeving in het buitenland in overeenstemming met de respectieve verdragen (met name het Verdrag van Den Haag betreffende de burgerlijke rechtsvordering).

Dienstregeling

6. Wat is de typische procedure en het tijdschema voor een civiele vordering?

De memorie van eis wordt bij de rechtbank ingediend en aan de verweerder toegezonden, samen met een bevel om een verweerschrift in te dienen. Indien de verweerder tijdig antwoordt (vier weken na ontvangst), wordt een voorbereidende hoorzitting gehouden, die voornamelijk dient om de verdere procedure vorm te geven door de belangrijkste juridische en feitelijke vragen te bespreken, alsmede bewijskwesties (documenten, getuigen, deskundigen). Bovendien kunnen schikkingsmogelijkheden worden besproken. Na de uitwisseling van conclusies volgen de hoofdzittingen.

De gemiddelde duur van geschillen in eerste aanleg is één jaar. Ingewikkelde geschillen kunnen echter aanzienlijk langer duren. In het stadium van het hoger beroep wordt na ongeveer zes maanden uitspraak gedaan. In dit verband zijn er geen versnelde gerechtelijke procedures in Oostenrijkse burgerlijke zaken.

Casemanagement

7. Kunnen de partijen de procedure en het tijdschema controleren?

De rechtbanken verdelen de zaken volgens criteria die op regelmatige basis door een bepaalde senaat worden vastgesteld.

De procedure wordt in de eerste plaats geleid door de rechter die verantwoordelijk is voor het tijdschema. De rechter gelast de partijen om binnen een bepaalde termijn memories in te dienen en bewijsmateriaal over te leggen. Indien nodig worden ook de deskundigen door de rechter benoemd. De partijen kunnen echter moties van orde indienen (bijvoorbeeld voor een verlenging van de termijn), maar zij kunnen ook een schorsing van de procedure overeenkomen.

Bewijsmateriaal - documenten

8. Is er een verplichting om documenten en ander bewijsmateriaal te bewaren tot het proces begint? 9. Moeten partijen relevante documenten delen (ook documenten die niet nuttig zijn voor hun zaak)?

Indien een partij erin slaagt aan te tonen dat de wederpartij in het bezit is van een specifiek document, kan de rechter een overhandigingsbevel uitvaardigen indien:

 • de partij die in het bezit is van het document in kwestie uitdrukkelijk heeft verwezen naar het document in kwestie als bewijs voor haar eigen beschuldigingen;
 • de partij die het in bezit heeft, wettelijk verplicht is het aan de andere partij over te dragen; of
 • het betrokken document is opgemaakt in het rechtsbelang van beide partijen, getuigt van een tussen hen bestaande rechtsbetrekking, of schriftelijke verklaringen bevat die tussen hen zijn afgelegd in het kader van onderhandelingen over een rechtshandeling.

Een partij is niet verplicht documenten over te leggen die betrekking hebben op het gezinsleven indien de wederpartij door het overleggen van documenten haar ereplicht schendt, indien de openbaarmaking van documenten leidt tot schennis van de eerbaarheid van de partij of van een andere persoon of het risico van strafrechtelijke vervolging met zich meebrengt, of indien de openbaarmaking een door de overheid goedgekeurde geheimhoudingsplicht van de partij schendt waarvan zij niet is ontheven of inbreuk maakt op een zakengeheim (of om enige andere reden die vergelijkbaar is met de hierboven genoemde).

Er zijn geen speciale regels voor de openbaarmaking van elektronische documenten of aanvaardbare praktijken voor het uitvoeren van e-disclosure. Ten slotte bestaan er geen regels voor de bekendmaking voorafgaand aan de actie.

Bewijs - voorrecht

9. Zijn bepaalde documenten vertrouwelijk? Zou het advies van een bedrijfsjurist (plaatselijk of buitenlands) ook vertrouwelijk zijn?

Volgens de regels van het beroepsgeheim van de advocaten is er geen verplichting om documenten te overleggen, tenzij de advocaat beide partijen in verband met de betwiste rechtshandeling heeft geadviseerd. De advocaten hebben het recht om te weigeren een mondelinge getuigenis af te leggen indien zij in hun professionele hoedanigheid over informatie beschikken.

Bewijs - vooronderzoek

10. Wisselen partijen vóór het proces schriftelijk bewijsmateriaal van getuigen en deskundigen uit?

Nee - het bewijs wordt geleverd in de loop van het proces, niet eerder. De partijen zijn verplicht het bewijs te leveren ter ondersteuning van hun respectieve beweringen of wanneer de bewijslast op hen rust.

Bewijsmateriaal - rechtszaak

11. Hoe wordt bewijsmateriaal tijdens het proces gepresenteerd? Geven getuigen en deskundigen een mondelinge verklaring?

De belangrijkste soorten bewijs zijn documenten, verklaringen van partijen en getuigen, verklaringen van deskundigen en rechterlijke toetsing. Schriftelijke getuigenverklaringen zijn niet toelaatbaar.

Er zijn geen getuigenverklaringen en geen schriftelijke getuigenverklaringen. Getuigen zijn dus verplicht op de zitting te verschijnen en een verklaring af te leggen. De getuigen worden door de rechter ondervraagd, gevolgd door (aanvullende) vragen door de wettelijke vertegenwoordigers van de partijen.

Er bestaan beperkingen op deze verplichting (bijvoorbeeld privileges voor advocaten, artsen, priesters of in verband met de mogelijke strafbaarstelling van naaste familieleden).

Terwijl de (gewone) getuige een verklaring aflegt over feiten, verschaft de getuige-deskundige de rechter kennis die de rechter niet kan hebben. Een getuige-deskundige wordt opgeroepen voor de rechtbank. Een getuige-deskundige kan door de partijen worden verzocht, maar ook ambtshalve door de rechter worden opgeroepen. Een getuige-deskundige is verplicht zijn of haar bevindingen in een rapport neer te leggen. Tijdens de zitting moeten mondelinge opmerkingen en toelichtingen worden gegeven (indien de partijen daarom verzoeken). Privéverslagen worden niet beschouwd als deskundigenverslagen in de zin van het Oostenrijkse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering; zij hebben de status van een privé-document.

Aangezien er geen ruimte is voor gelijktijdig bewijs, bestaan dergelijke regels niet.

Tussentijdse remedies

12. Welke voorlopige maatregelen zijn beschikbaar?

De toekenning van voorlopige maatregelen wordt geregeld door de Oostenrijkse handhavingswet. In het algemeen voorziet de Oostenrijkse wet in drie belangrijke soorten voorlopige maatregelen:

 • om een geldvordering veilig te stellen;
 • om een claim voor specifieke prestaties te verkrijgen; en
 • om een recht of een rechtsverhouding veilig te stellen.

De partijen kunnen zich zowel vóór als na de indiening van een vordering tot de rechter wenden voor bijstand bij het veiligstellen van bewijsstukken. Het vereiste wettelijke belang wordt geacht te zijn vastgesteld indien de toekomstige beschikbaarheid van het bewijsmateriaal onzeker is of indien de huidige status van een voorwerp moet worden onderzocht.

Remedies

13. Welke materiële rechtsmiddelen zijn beschikbaar?

De wettelijke rentevoet voor geldelijke uitspraken is vastgesteld op vier procent per jaar. Voor geldvorderingen die voortvloeien uit handelstransacties geldt evenwel een hogere rentevoet dan de wettelijke basisrentevoet. De hogere rentevoet voor dergelijke gevallen wordt vastgesteld door de Oostenrijkse Nationale Bank. Schadevergoeding met een punitief karakter is niet mogelijk.

Handhaving

14. Welke middelen tot handhaving zijn beschikbaar?

De tenuitvoerlegging van vonnissen wordt geregeld door de Oostenrijkse tenuitvoerleggingswet.

Het Oostenrijkse tenuitvoerleggingsrecht voorziet in verschillende vormen van tenuitvoerlegging. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een ten uitvoer te leggen titel die gericht is op een geldvordering of op een vordering tot nakoming, en een ten uitvoer te leggen titel die gericht is op een vermogensbestanddeel.

In het algemeen zijn de gebruikelijke methoden voor handhaving:

 • Beslaglegging op onroerend goed;
 • beslaglegging en overdracht of vorderingen;
 • verplichte leasing; en
 • gerechtelijke actie.

De tenuitvoerlegging zal worden uitgevoerd door een deurwaarder, die een uitvoerend orgaan van de rechtbank is en de bevelen van de rechtbank moet opvolgen. Met betrekking tot onroerende goederen zijn er drie soorten tenuitvoerleggingsmaatregelen beschikbaar:

 • verplichte hypotheek;
 • verplichte administratie, met als doel het genereren van inkomsten om aan de vordering te voldoen; en
 • verplichte verkoop van een onroerend goed.

Met betrekking tot roerende zaken maakt het Oostenrijkse recht een onderscheid:

 • beslaglegging op vorderingen;
 • bevestiging van tastbare en verplaatsbare voorwerpen;
 • beslag op vorderingen tot levering tegen derden-debiteuren; en
 • beslaglegging op andere eigendomsrechten.

De Oostenrijkse wet staat niet toe dat beslag wordt gelegd op bepaalde specifieke vorderingen, zoals de verzorgingstoelage, de huursubsidie, de kinderbijslag en de studiebeurzen.

Toegang voor het publiek

15. Zijn de rechtszittingen openbaar? 16. Zijn gerechtelijke documenten beschikbaar voor het publiek?

In de meeste gevallen zijn de rechtszittingen opengesteld voor het publiek, hoewel een partij de rechter kan vragen om het publiek uit te sluiten van de zitting, op voorwaarde dat de partij een gerechtvaardigd belang kan aantonen voor de uitsluiting van het publiek.

Inzage in dossiers is in beginsel alleen toegestaan aan partijen die bij de procedure betrokken zijn. Derden kunnen dossiers inzien of zich zelfs in de procedure voegen indien zij kunnen aantonen daarbij voldoende procesbelang te hebben (bij de mogelijke uitkomst van de procedure).

Kosten

16. Is de rechter bevoegd om de kosten te veroordelen?

In zijn eindvonnis zal de rechter bepalen wie de proceskosten zal moeten dragen (met inbegrip van de griffierechten, de gerechtskosten en bepaalde andere kosten van de partijen (bv. kosten voor het veiligstellen van bewijsmateriaal, reiskosten). In beginsel heeft de in het gelijk gestelde partij echter recht op vergoeding door de in het ongelijk gestelde partij van alle kosten van de procedure. Tegen de beslissing van de rechter over de kosten staat hoger beroep open, al dan niet in combinatie met een beroep tegen de beslissing van de rechter over de grond van de zaak.

Volgens de Oostenrijkse wet op de honoraria van de rechtbank moet de eiser (rekwirant) de kosten voorschieten. Het bedrag wordt bepaald op basis van het betwiste bedrag. In de beschikking wordt bepaald wie de kosten moet dragen of in welke verhouding de kosten van de procedure moeten worden verdeeld.

Advocatenhonoraria worden vergoed op grond van de Oostenrijkse wet op advocatenhonoraria, ongeacht de overeenkomst tussen de in het gelijk gestelde partij en haar advocaat. Het terug te betalen bedrag kan dus lager zijn dan de daadwerkelijk verschuldigde advocaatkosten, aangezien elke vordering tot terugbetaling beperkt is tot de noodzakelijke kosten. Er zijn geen regels inzake kostenbegrotingen; er is dus geen verplichting om een gedetailleerde uitsplitsing te verstrekken voor elke fase van het geschil.

Op verzoek kan een eiser die buiten de Europese Unie woont, worden gelast een zekerheid te stellen ter dekking van de eventuele proceskosten van de verweerder, tenzij bilaterale of multilaterale verdragen anders bepalen. Dit geldt evenmin indien de eiser zijn woonplaats in Oostenrijk heeft, de (kosten)beslissing van het gerecht uitvoerbaar is in de woonstaat van de eiser of de eiser over voldoende onroerende goederen in Oostenrijk beschikt.

Financieringsregelingen

17. Kunnen partijen gebruik maken van "no win, no fee"-overeenkomsten of andere vormen van resultaatafhankelijke of voorwaardelijke honorariumregelingen tussen advocaten en hun cliënten? 18. Mogen partijen een vordering instellen met financiering door derden? Zo ja, kan de derde partij een deel van de opbrengst van de vordering krijgen? Mag een partij bij een geschil haar risico delen met een derde partij?

Tenzij anders overeengekomen, zijn de advocatenhonoraria onderworpen aan de Oostenrijkse wet inzake advocatenhonoraria. Afspraken over honoraria op uurbasis zijn toegestaan en komen vaak voor. Forfaitaire honoraria zijn niet verboden, maar worden minder vaak gebruikt in gerechtelijke zaken. Onvoorziene honoraria zijn alleen toegestaan indien zij niet worden berekend als een percentage van het door de rechter toegewezen bedrag (pactum de quota litis).

Rechtsbijstand wordt verleend aan partijen die zich geen kosten en honoraria kunnen veroorloven. Indien de betrokken partij kan aantonen dat de financiële middelen ontoereikend zijn, worden de gerechtskosten vergoed of zelfs kwijtgescholden en wordt een advocaat gratis ter beschikking gesteld.

Financiering door derden is toegestaan en meestal beschikbaar voor hogere bedragen in geschil (minimaal circa € 50.000), maar het is flexibeler wat betreft honoreringsafspraken. Erelonenafspraken die een deel van de opbrengst aan de advocaat geven, zijn verboden.

Verzekering

18. Is er een verzekering beschikbaar om de gerechtskosten van een partij geheel of gedeeltelijk te dekken?

Een verzekering voor juridische kosten is in Oostenrijk algemeen beschikbaar en kan - afhankelijk van de individuele verzekeringspolis - een breed scala aan kosten dekken die voortvloeien uit juridische procedures, met inbegrip van de kosten van de partij en de potentiële aansprakelijkheid voor de kosten van de tegenpartij.

Klasse-actie

19. Mogen justitiabelen met gelijksoortige vorderingen een vorm van collectief verhaal instellen? In welke omstandigheden is dit toegestaan?

Hoewel het Oostenrijkse wetboek van burgerlijke rechtsvordering geen bepaling over collectieve vorderingen bevat, heeft het Oostenrijkse Hooggerechtshof geoordeeld dat een "collectieve vordering met een specifiek Oostenrijks karakter" wettelijk toelaatbaar is. Het Oostenrijkse wetboek van burgerlijke rechtsvordering staat de voeging van vorderingen van dezelfde eiser tegen dezelfde verweerder toe.

Voeging is mogelijk indien het gerecht bevoegd is voor alle vorderingen, indien dezelfde soort procedure van toepassing is of indien het voorwerp feitelijk en rechtens van dezelfde aard is. Een andere mogelijkheid is het organiseren van massavorderingen en deze toewijzen aan een instelling die dan als één eiser optreedt.

Beroep

20. Op welke gronden en onder welke omstandigheden kunnen de partijen in beroep gaan? Is er een recht op verder beroep?

Er zijn gewone rechtsmiddelen tegen de uitspraak van een rechter in hoger beroep en rechtsmiddelen tegen de uitspraak van een hof van beroep. Ook procedurele beschikkingen van de rechtbank kunnen worden aangevochten; de procedure volgt in beginsel dezelfde regels als het hoger beroep (maar is iets minder informeel).

Een rechtsmiddel tegen een vonnis schorst de rechtsgeldigheid en - op enkele uitzonderingen na - de uitvoerbaarheid ervan. Als algemene regel geldt dat geen nieuwe aantijgingen, vorderingen, verweren en bewijzen mogen worden aangevoerd (deze zullen buiten beschouwing worden gelaten). Andere rechtsmiddelen zijn beroepen tot nietigverklaring of tot heropening van de procedure.

Een beroep kan worden ingesteld om vier hoofdredenen, waaronder:

 • procedurefouten;
 • ongerechtvaardigde uitsluiting van bewijsmateriaal;
 • onjuiste opgave van feiten; en
 • onjuiste toepassing van de wet.

Na hoger beroep kan het hof van beroep het vonnis vernietigen en de zaak terugverwijzen naar de rechtbank van eerste aanleg, of het kan het vonnis wijzigen of bevestigen.

Ten slotte kan tegen een zaak alleen beroep worden ingesteld bij de Hoge Raad als het gaat om de oplossing van een juridische kwestie van algemeen belang, namelijk als de verduidelijking ervan van belang is voor de juridische consistentie, voorspelbaarheid of ontwikkeling, of bij gebrek aan coherente en eerdere uitspraken van de Hoge Raad.

Buitenlandse vonnissen

21. Welke procedures bestaan er voor de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen?

Naast de talrijke bilaterale en multilaterale instrumenten die Oostenrijk heeft gesloten, regelen de Oostenrijkse wet op de tenuitvoerlegging, het Oostenrijkse wetboek van burgerlijke rechtsvordering en de Oostenrijkse wet op de rechterlijke bevoegdheid de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen. In geval van strijdigheid tussen wettelijke bepalingen en toepasselijke verdragsbepalingen, prevaleren de laatste. Hoewel de Oostenrijkse jurisprudentie niet bindend is, wordt er wel zorgvuldig naar gekeken.

Oostenrijk heeft vele bilaterale en multilaterale instru- menten ondertekend. De belangrijkste in dit verband is de verordening Brussel I bis (Verordening (EU) nr. 1215/2012 van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (herschikking)). De verordening Brussel I bis stelt eenvormige regels vast om het vrije verkeer van beslissingen in de Europese Unie te vergemakkelijken en is van toepassing op rechtsvorderingen die zijn ingesteld op of na 10 januari 2015.

De Eb-verordening komt in de plaats van Verordening (EU) nr. 1215/2012 van 22 december 2000 (de Eb-verordening, samen met de Eb-verordening, "de Brusselse regeling"), die van toepassing blijft op alle gerechtelijke procedures die vóór 10 januari 2015 zijn ingeleid.

De basisvereisten voor de afdwingbaarheid zijn onder meer de volgende:

 • het vonnis is uitvoerbaar in de staat van uitgifte van het vonnis;
 • een internationaal verdrag of een nationale regeling voorziet uitdrukkelijk in wederkerigheid tussen Oostenrijk en de staat van uitgifte bij de erkenning en tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen;
 • het stuk dat het geding inleidt, naar behoren aan de verweerder is betekend;
 • de ten uitvoer te leggen beslissing wordt overgelegd met een gewaarmerkte trans- latie; en
 • er zijn geen gronden om de erkenning van de uitvoerbaarheid te weigeren.

De partij die om tenuitvoerlegging verzoekt, moet het desbetreffende gerecht om verlof tot tenuitvoerlegging verzoeken. Het verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid moet worden ingediend bij het gerecht van de plaats waar de schuldenaar zijn woonplaats heeft. De partij kan dit verzoek combineren met een verzoek om verlof tot tenuitvoerlegging. In dat geval zal de rechtbank over beide tegelijk beslissen.

Zodra een buitenlands vonnis in Oostenrijk uitvoerbaar is verklaard, gelden voor de tenuitvoerlegging ervan dezelfde regels als voor een binnenlands vonnis, wat betekent dat de tenuitvoerlegging van vonnissen wordt geregeld door de Oostenrijkse tenuitvoerleggingswet.

Buitenlandse procedures

22. Bestaan er procedures voor het verkrijgen van mondeling of schriftelijk bewijs voor gebruik in civiele procedures in andere rechtsgebieden?

In de Europese Unie wordt de procedure voor het verkrijgen van mondeling of schriftelijk bewijs van andere rechtsgebieden geregeld door de bewijsverordening (Verordening (EG) nr. 1206/2001 van de Raad van 28 mei 2001 betreffende de samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken). In dit verband is de verordening van toepassing op zowel mondelinge als schriftelijke bewijsverkrijging en bepaalt zij dat verzoeken om rechtshulp rechtstreeks tussen de gerechten kunnen worden uitgewisseld.

Voor rechtshulpverzoeken buiten de Europese Unie kunnen bilaterale verdragen van toepassing zijn.

ARBITRATIE

UNCITRAL-modelrecht

23. Is de arbitragewet gebaseerd op de UNCITRAL-modelwet?

Ja - de Oostenrijkse arbitragewet (vervat in het Oostenrijkse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (ACCP)) weerspiegelt in aanzienlijke mate de UNCITRAL-modelwet inzake internationale handelsarbitrage, terwijl het scheidsgerecht een grote mate van onafhankelijkheid en autonomie wordt verleend.

Anders dan de UNCITRAL-modelwet maakt de Oostenrijkse wet geen onderscheid tussen binnenlandse en internationale arbitrages, of tussen commerciële en niet-commerciële arbitrages. Daarom zijn er bijzondere bepalingen van toepassing op arbeids- en consumentenkwesties (deze zijn te vinden in respectievelijk sectie 618 en sectie 617 ACCP).

Meer in het algemeen wordt de Oostenrijkse arbitragewet geregeld in de afdelingen 577 tot en met 618 ACCP. Zij bieden het algemene kader voor arbitrageprocedures voor zowel binnenlandse als internationale arbitrages.

Arbitrageovereenkomsten

24. Wat zijn de formele vereisten voor een afdwingbare arbitrageovereenkomst?

Arbitrageovereenkomsten moeten schriftelijk worden aangegaan (sectie 581 ACCP). De formele vereisten voor een afdwingbare arbitrageovereenkomst zijn te vinden in de artikelen 581 tot en met 585 van de ACCP.

Een arbitrageovereenkomst moet:

 • de partijen voldoende te specificeren (zij moeten ten minste bepaalbaar zijn);
 • het onderwerp van het geschil voldoende te specificeren met betrekking tot een bepaalde rechtsverhouding (deze moet ten minste bepaalbaar zijn en kan worden beperkt tot bepaalde geschillen, of alle geschillen omvatten);
 • de intentie van de partijen om het geschil door middel van arbitrage te laten beslechten voldoende te specificeren, waardoor de bevoegdheid van de staatsrechtbanken wordt uitgesloten; en
 • worden opgenomen in een schriftelijk document dat door de partijen is ondertekend of in faxen, e-mails of andere mededelingen die tussen de partijen worden uitgewisseld en waarin het bewijs van een overeenkomst wordt bewaard.

Voor consumenten en werknemers gelden bijzondere bepalingen (deze zijn te vinden in respectievelijk paragraaf 617 en 618 ACCP).

Keuze van de arbiter

25. Hoeveel arbiters zullen er worden benoemd en hoe zullen zij worden benoemd indien de arbitrageovereenkomst en eventuele relevante regels hierover zwijgen? Zijn er beperkingen op het recht om de benoeming van een arbiter aan te vechten?

De ACCP voorziet in standaardbepalingen voor de benoeming van arbiters. Indien de arbitrageovereenkomst hierover zwijgt en bij gebreke van een akkoord tussen de partijen, voorziet de Oostenrijkse arbitragewet in een scheidsgerecht bestaande uit drie arbiters (artikel 586, lid 2, ACCP).

Het staat de partijen vrij afspraken te maken over de procedure om de benoeming van een arbiter aan te vechten (artikel 589 ACCP). In dit verband kan een arbiter alleen worden gewraakt indien er omstandigheden zijn die aanleiding geven tot gerechtvaardigde twijfel aan zijn of haar onpartijdigheid of onafhankelijkheid, of indien hij of zij niet de kwalificaties bezit die door de partijen zijn overeengekomen. Een partij kan een arbiter die door haar is benoemd of aan wiens benoeming zij heeft deelgenomen, slechts wraken om redenen waarvan zij kennis heeft gekregen nadat de benoeming heeft plaatsgevonden of nadat zij aan de benoeming heeft deelgenomen.

Arbitrage opties

26. Wat zijn de mogelijkheden bij de keuze van een arbiter of arbiters?

Of zij nu worden aangewezen door een tot aanstelling bevoegd gezag of worden voorgedragen door de partijen, van arbiters kan worden verlangd dat zij beschikken over een bepaalde ervaring en achtergrond met betrekking tot het specifieke geschil dat aan de orde is. Dergelijke vereisten kunnen onder meer betrekking hebben op beroepskwalificaties op een bepaald gebied, juridische bekwaamheid, technische deskundigheid, talenkennis of het bezit van een bepaalde nationaliteit.

Veel scheidsrechters zijn advocaten in privé-praktijken; anderen zijn academici. In enkele geschillen, die voornamelijk technische kwesties betreffen, maken zowel technici als advocaten deel uit van het panel.

Kwalificatie-eisen kunnen worden opgenomen in een arbitrageovereenkomst, wat grote zorgvuldigheid vereist omdat het obstakels kan opwerpen in het benoemingsproces (d.w.z. een argument over de vraag of aan de overeengekomen eisen wordt voldaan).

Arbitrale procedure

27. Bevat het nationale recht inhoudelijke vereisten voor de te volgen procedure?

Het staat de partijen vrij om overeenstemming te bereiken over de procedureregels (bijvoorbeeld door te verwijzen naar specifieke arbitrageregels) binnen de grenzen van de dwingende bepalingen van de ACCP. Wanneer de partijen geen overeenstemming hebben bereikt over een reeks regels, of zelf regels hebben opgesteld, zal het scheidsgerecht, met inachtneming van de dwingende bepalingen van de ACCP, de arbitrage voeren op de wijze die het geschikt acht.

Verplichte regels voor de arbitrageprocedure houden in dat de arbiters onpartijdig en onafhankelijk moeten zijn en blijven. Zij moeten alle omstandigheden bekendmaken die aanleiding kunnen geven tot twijfel over hun onpartijdigheid of onafhankelijkheid. De partijen hebben het recht op een eerlijke en gelijke behandeling en om hun zaak uiteen te zetten. Verdere manda- taire regels betreffen de arbitrale uitspraak, die schriftelijk moet geschieden, en de gronden waarop een uitspraak kan worden aangevochten.

Voorts moet een scheidsgerecht het door de partijen gekozen materieel recht toepassen; zo niet, dan past het het recht toe dat het geschikt acht.

Interventie van de rechtbank

28. Op welke gronden kan de rechter tijdens een arbitrage tussenbeide komen?

De Oostenrijkse rechtbanken kunnen alleen in arbitragezaken tussenbeide komen wanneer zij daartoe uitdrukkelijk toestemming hebben gekregen op grond van de artikelen 577 tot en met 618 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (ACCP). Zowel het bevoegde gerecht als een scheidsgerecht zijn bevoegd om voorlopige maatregelen te nemen ter ondersteuning van een arbitrageprocedure. De partijen kunnen de bevoegdheid van het scheidsgerecht voor voorlopige maatregelen uitsluiten, maar zij kunnen de bevoegdheid van het gerecht voor voorlopige maatregelen niet uitsluiten.

De tenuitvoerlegging van voorlopige maatregelen behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechterlijke instanties.

De tussenkomst van de rechter is beperkt tot het uitvaardigen van voorlopige maatregelen, bijstand bij de benoeming van arbiters, de toetsing van beslissingen tot wraking, de beslissing over de vroegtijdige beëindiging van het mandaat van een arbiter, de tenuitvoerlegging van voorlopige en bewarende maatregelen, bijstand van de rechter bij gerechtelijke handelingen die het scheidsgerecht niet mag verrichten, de beslissing over een verzoek tot vernietiging van een arbitraal vonnis, de vaststelling van het al dan niet bestaan van een arbitraal vonnis en de erkenning en tenuitvoerlegging van arbitrale vonnissen.

Tussentijdse verlichting

29. Zijn arbiters bevoegd om voorlopige maatregelen te nemen?

Ja - een scheidsgerecht heeft ruime bevoegdheden om op verzoek van een partij voorlopige maatregelen te gelasten indien het dit noodzakelijk acht om de tenuitvoerlegging van een vordering veilig te stellen of om onherstelbare schade te voorkomen. In tegenstelling tot de voorlopige rechtsmiddelen die beschikbaar zijn in gerechtelijke procedures, is een scheidsgerecht niet beperkt tot een reeks opgesomde rechtsmiddelen. De rechtsmiddelen moeten echter verenigbaar zijn met het tenuitvoerleggingsrecht om moeilijkheden in het stadium van de tenuitvoerlegging te vermijden. In dit verband kan het scheidsgerecht elke partij verzoeken een passende zekerheid te stellen in verband met dergelijke maatregelen om lichtzinnige verzoeken te voorkomen (artikel 593, lid 1, ACCP).

Het scheidsgerecht - of elke partij met de goedkeuring van het scheidsgerecht - kan een rechtbank verzoeken om gerechtelijke handelingen te verrichten (bijvoorbeeld betekening van een dagvaarding, bewijsverkrijging) waarvoor het scheidsgerecht niet bevoegd is.

Prijs

30. Wanneer en in welke vorm moet de gunning worden verstrekt?

De vormvereisten voor arbitrale vonnissen zijn te vinden in paragraaf 606 ACCP en zijn in overeenstemming met de standaardbepalingen. De vormvereisten bepalen dat het arbitraal vonnis moet worden gewezen:

 • op schrift te stellen;
 • ondertekend door de bij de procedure betrokken arbiters;
 • de datum van afgifte vermelden;
 • de aanduiding van de zetel van het scheidsgerecht; en
 • de redenen te vermelden waarop het is gebaseerd. Het arbitraal vonnis heeft het effect van een definitieve en bindende rechterlijke uitspraak (art. 607 ACCP).

Beroep

31. Op welke gronden kan bij de rechtbank beroep worden ingesteld tegen een vonnis?

Het enige beschikbare rechtsmiddel tegen een arbitraal vonnis is een verzoek tot vernietiging van het vonnis. Dit geldt ook voor arbitrale vonnissen over de bevoegdheid. De rechter kan een arbitraal vonnis niet op zijn rechtsgeldigheid toetsen. Het verzoek tot vernietiging moet worden ingediend binnen drie maanden na de datum waarop de eiser het vonnis heeft ontvangen. Tegen een arbitraal vonnis is geen hoger beroep mogelijk.

Een arbitraal vonnis wordt vernietigd indien:

 • er geen geldige arbitrageovereenkomst bestaat of indien het scheidsgerecht zijn bevoegdheid heeft afgewezen, hoewel er een geldige arbitrageovereenkomst bestond;
 • als een partij niet in staat was een geldige arbitrageovereenkomst te sluiten;
 • indien een partij niet naar behoren in kennis is gesteld van de benoeming van een arbiter of van het arbitraal geding of anderszins niet in staat was de zaak voor te leggen;
 • indien de arbitrale uitspraak betrekking heeft op een geschil dat niet onder de arbitrageovereenkomst valt of beslissingen bevat over zaken die buiten het toepassingsgebied van de arbitrageovereenkomst of de onderwerping van de partijen aan arbitrage vallen;
 • indien de oprichting of de samenstelling van het scheidsgerecht in strijd was met de respectieve regels; en
 • indien de arbitrageprocedure in strijd met de Oostenrijkse openbare orde is gevoerd.

Voorts kan een vonnis worden vernietigd indien aan de voorwaarden is voldaan waaronder tegen een rechterlijke beslissing beroep kan worden ingesteld door het indienen van een herzieningsklacht op grond van artikel 530, lid 1, nrs. 1-5 ACCP. Deze bepaling bepaalt onder welke omstandigheden strafbare feiten hebben geleid tot de uitvaardiging van een bepaald vonnis. Een verzoek tot vernietiging van een vonnis op deze gronden moet worden ingediend binnen vier weken na de datum waarop het vonnis over het desbetreffende strafbare feit definitief en bindend is geworden.

Een arbitraal vonnis kan ook worden vernietigd indien de zaak in kwestie naar nationaal recht niet vatbaar is voor beroep.

Handhaving

32. Welke procedures bestaan er voor de tenuitvoerlegging van buitenlandse en binnenlandse vonnissen?

De procedure voor de tenuitvoerlegging van scheidsrechterlijke uitspraken is vastgelegd in zowel de ACCP (artikel 614) als de Oostenrijkse tenuitvoerleggingswet (artikel 409).

Buitenlandse scheidsrechterlijke uitspraken kunnen ten uitvoer worden gelegd op basis van bilaterale of multilaterale verdragen die Oostenrijk heeft geratificeerd - de belangrijkste van deze rechtsinstrumenten zijn het Verdrag van New York van 1958 over de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse scheidsrechterlijke uitspraken en het Europees Verdrag van 1961 over internationale handelsarbitrage. In dit opzicht zijn de tenuitvoerleggingsprocedures in wezen dezelfde als voor buitenlandse vonnissen.

Binnenlandse arbitrale vonnissen zijn op dezelfde manier uitvoerbaar als binnenlandse vonnissen.

Kosten

33. Kan een in het gelijk gestelde partij haar kosten terugvorderen?

Wat de kosten betreft, beschikken arbitragetribunalen over een ruimere discretionaire bevoegdheid en zijn zij in het algemeen liberaler dan de rechtbanken. Het scheidsgerecht beschikt over een beoordelingsmarge bij de toewijzing van de kosten, maar moet rekening houden met de omstandigheden van de zaak, in het bijzonder de uitkomst van de procedure. Als vuistregel geldt dat de kosten de gebeurtenis volgen en ten laste komen van de in het ongelijk gestelde partij, maar het scheidsgerecht kan ook tot andere conclusies komen als dat gezien de omstandigheden van de zaak passend is.

Het ACCP zwijgt over het soort kosten dat voor vergoeding in aanmerking komt. Wanneer de kosten niet met elkaar worden verrekend, moet het scheidsgerecht, voor zover mogelijk, tegelijk met de beslissing over de aansprakelijkheid voor de kosten, ook het bedrag van de te vergoeden kosten vaststellen. In het algemeen zijn de advocatenkosten berekend op basis van uurtarieven ook terugvorderbaar.

Een uitzondering op deze regel is te vinden in artikel 609, lid 2, ACCP, dat het scheidsgerecht de bevoegdheid verleent te beslissen over de verplichting van de eiser om de kosten van het geding te vergoeden, indien het zich onbevoegd heeft verklaard op grond dat er geen arbitrageovereenkomst is.

ALTERNATIEVE GESCHILLENBESLECHTING

Soorten ADR

34. Welke soorten ADR-procedures worden courant gebruikt? Is een bepaalde ADR-procedure populair?

De belangrijkste buitengerechtelijke methoden waarin de wet voorziet, zijn arbitrage, bemiddeling (vooral in familierechtelijke zaken) en verzoeningscomités in huisvestings- of telecommunicatiezaken.

Bovendien voorzien verschillende beroepsorganisaties (advocaten, notarissen, artsen, burgerlijk ingenieurs) in mechanismen voor de beslechting van geschillen tussen hun leden of tussen leden en cliënten.

Bemiddeling wordt geregeld door de wet op de bemiddeling in burgerlijke zaken. Een oplossing die met behulp van de bemiddelaar wordt bereikt, is echter niet uitvoerbaar door de rechter.

Vereisten voor ADR

35. Zijn de partijen bij een geschil of arbitrage verplicht om ADR vóór of tijdens de procedure te overwegen? Kan het gerecht de partijen verplichten aan een ADR-procedure deel te nemen?

Nee - het Oostenrijks recht kent geen algemene vereisten die voorzien in verplichte schikkingen of die partijen verplichten ADR te overwegen alvorens een arbitrage- of procesprocedure te beginnen. Het is echter niet ongebruikelijk dat rechters - aan het begin van een proces - partijen informeel aanmoedigen om eerst schikkingsmogelijkheden te onderzoeken of zich tot bemiddelaars te wenden.

DIVERSEN

Interessante kenmerken

36. Zijn er bijzonder interessante kenmerken van het geschillenbeslechtingssysteem die in geen van de vorige vragen aan de orde zijn gekomen?

Niet van toepassing.

UPDATE EN TRENDS

Recente ontwikkelingen

37. Zijn er voorstellen voor een hervorming van de geschillenbeslechting? Wanneer zullen eventuele hervormingen van kracht worden?

Op 1 januari 2019 zijn wijzigingen van de handhavingswet in werking getreden. Deze wijzigingen geven nu toegang tot gegevens over lopende handhavingsprocedures. Advocaten en notarissen hebben toegang tot informatie over de tenuitvoerleggingsrechtbank, het zaaknummer en het bedrag van de schuld waarop de tenuitvoerleggingsprocedure betrekking heeft. De databank is online beschikbaar en is bedoeld om potentiële eisers te helpen bij de beoordeling van de kredietwaardigheid van hun potentiële respondenten voordat zij een gerechtelijke of arbitrageprocedure beginnen.

Een andere recente ontwikkeling is een arrest van het Oostenrijkse Hooggerechtshof waarin wordt bevestigd dat het kracht van gewijsde van een buitenlands vonnis geldt in alle stadia van een in Oostenrijk gevoerde procedure. Dit is van bijzonder belang, aangezien de beslissing verduidelijkt dat de kracht van gewijsde ook geldt voor hangende beroepsprocedures. Het Oostenrijkse Hooggerechtshof benadrukte dat dit geldt voor beide kwesties met betrekking tot het gezag van gewijsde - namelijk de exclusiviteit (ne bis in idem) en de bindende kracht van buitenlandse vonnissen. Voorts heeft het Oostenrijkse Hooggerechtshof verduidelijkt dat het verbod van novatie in een beroepsprocedure alleen geldt voor nieuwe feiten en nieuw bewijs, en dus niet belet dat de rechter in hoger beroep de kracht van gewijsde van een nieuwe buitenlandse beslissing in aanmerking neemt.

Coronavirus

38. Welke noodwetgeving, hulpprogramma's en andere initiatieven die specifiek zijn voor uw praktijkgebied, heeft uw staat ingevoerd om de pandemie aan te pakken? Zijn er bestaande overheidsprogramma's, wetten of voorschriften gewijzigd om deze problemen aan te pakken? Welke beste praktijken zijn aan te bevelen voor cliënten?

Arbitrage

Archivering en indiening

Om de continuïteit van de arbitrageprocedures tijdens de pandemie te waarborgen, werkt het administratieve kantoor van het Internationaal Arbitraal Centrum Wenen (VIAC) sinds begin 2020 op afstand en zijn de case management-diensten volledig operationeel gebleven, dankzij de invoering van een elektronisch case management-systeem in 2019. Hoewel de elektronische indiening van alle schriftelijk materiaal en ondersteunende documentatie wordt aangemoedigd (op grond van artikel 12 lid 2 van de Weense regels voor arbitrage en bemiddeling 2018 (Weense regels)), is partijen uitdrukkelijk verzocht om gedaagde partijen gedrukte exemplaren van aanvangsdocumenten toe te zenden (op grond van artikel 12 lid 1 van de Weense regels). Het blijft de standaardregel dat partijen moeten vertrouwen op een kennisgeving in afschrift, tenzij de toezending daarvan onprakti- kelijk blijkt of niet binnen een redelijke termijn kan worden verstrekt.

Hoorzittingen op afstand en in persoon

Als reactie op verordeningen op staatsniveau heeft de VIAC in juni 2020 een praktische checklist voor hoorzittingen op afstand uitgevaardigd, die arbiters en partijen uitgebreide richtsnoeren biedt om de redelijkheid en geschiktheid van dergelijke procedures te bepalen. Het protocol biedt een uitgebreid overzicht van mogelijke maatregelen die kunnen worden toegepast met betrekking tot:

 • het bepalen van de levensvatbaarheid van hoorzittingen op afstand: factoren waarmee rekening moet worden gehouden zijn bijvoorbeeld tijdzones, toegang tot technologie, plaats en aantal van de betrokken partijen, duur en aard van de hoorzitting;
 • het kiezen van een geschikt platform voor hoorzittingen op afstand en het treffen van passende voorbereidende maatregelen voorafgaand aan de hoorzitting: hoewel het Protocol het scheidsgerecht een aanzienlijke discretionaire bevoegdheid laat bij het leiden van de arbitrage, moet het dit doen op een efficiënte en kosteneffectieve wijze (overeenkomstig artikel 28 van de Weense regels), met inachtneming van fundamentele beginselen, zoals het recht van de partijen om te worden gehoord. Ook wordt aanbevolen een conferentie te organiseren voorafgaand aan de hoorzitting en worden administratieve en technische factoren genoemd waarmee vooraf rekening moet worden gehouden (bijvoorbeeld etiquette van de hoorzitting, gegevensbeveiliging, opnamen, kosten en regeling van de zaal); en
 • vaststelling en naleving van het protocol voor hoorzittingen op afstand: in tegenstelling tot de Weense regels, die zwijgen over de "toelaatbaarheid van hoorzittingen op afstand" en alleen op uitdrukkelijk verzoek van de partijen een "mondelinge hoorzitting" voorschrijven, bevestigt het Protocol dat aan deze bepalingen is voldaan mits deze hoorzittingen de partijen in staat stellen hun zaak mondeling toe te lichten (bladzijde 2 van de praktische checklist voor hoorzittingen op afstand).

Aangezien het protocol niet uitputtend en niet bindend van aard is, is het universeel toepasbaar en kan het worden gebruikt voor arbitrageprocedures die door elke arbitrage-instelling worden beheerd. Niettegenstaande deze ontwikkelingen is het vanaf 30 mei 2020 opnieuw toegestaan fysieke hoorzittingen te houden in VIAC-faciliteiten onder speciale voorwaarden en met beperkte beschikbaarheid.

Procesvoering

Gerechtelijke procedures

Sinds het uitbreken van de covid-19-crisis en in reactie op de daaropvolgende uitvoering van strikte lockdownmaatregelen die op 16 maart 2020 van kracht werden, heeft het Oostenrijkse parlement een aantal wetgevingspakketten ingevoerd om de gevolgen ervan voor het gerechtelijk apparaat aan te pakken. Door de aanneming van COVID-19-JuBG zijn de meeste procestermijnen opgeschort en zijn nagenoeg alle mondelinge zittingen geannuleerd of uitgesteld. Op grond van de nieuw afgekondigde regels werd de toegankelijkheid van justitiële gebouwen aanzienlijk beperkt, terwijl handhavingsmaatregelen werden beperkt tot die welke dringend en noodzakelijk waren voor een ordelijke rechtsbedeling. Nadat deze bevelen van de regering na 30 april 2020 door minder beperkende maatregelen waren vervangen, werden de hoorzittingen in mei 2020 hervat, terwijl de vraag naar en het gebruik van videoconferentietechnologie sindsdien voortdurend is toegenomen.

Videoconferencing

De toepassing van videoconferenties in Oostenrijkse procedures is weliswaar niet nieuw, maar is tot dusver beperkt gebleven tot zaken die aan specifieke voorwaarden voldoen (artikel 277 van het Oostenrijks Wetboek van burgerlijke rechtsvordering; onder meer het onvermogen van partijen om zich te verplaatsen). In een poging om de voortzetting en het op afstand functioneren van burgerlijke rechtszaken te vergemakkelijken, heeft voornoemd reglement eerdere digitaliseringsinspanningen uitgebreid door toe te staan dat volledige zittingen via videoconferentietechnologie plaatsvinden (van toepassing tot eind 2020), op voorwaarde dat:

 • de toegang tot geschikte communicatietechnologie kan worden verzekerd (afdeling 3 Abs 1 Z 1 1. COVID-19-JuBG; merk op dat tenuitvoerleggings- en insolventieprocedures nog steeds via videoconferentie kunnen worden gevoerd zonder toestemming van de partijen, behalve wanneer zij niet over de nodige technische middelen beschikken om deel te nemen);
 • partijen wederzijds instemmen met het gebruik van deze technologie, hetgeen geacht wordt te zijn gegeven tenzij binnen een door de rechter gestelde redelijke termijn bezwaar wordt gemaakt (art. 3 Abs 1 Z 1 1. COVID-19-JuBG); en
 • partijen kunnen verklaren dat er een verhoogd gezondheidsrisico bestaat voor henzelf of voor personen met wie zij in noodzakelijk privé- en beroepsmatig contact staan (punt 3 Abs 2 COVID-19-JuBG).

Videozittingen worden in de rechtszaal bijeengeroepen en blijven toegankelijk voor het publiek, met inachtneming van de veiligheidsvoorschriften (regels inzake interpersoonlijke afstand, beschermende maskers en schilden in gerechtsgebouwen, beperkt gebruik van liften, temperatuurmetingen). Het is niet de bedoeling dat niet-partijen online aan deze zittingen deelnemen. Het bepalen van de wenselijkheid van het gebruik van videoconferentietechnologie wordt momenteel uitsluitend overgelaten aan het oordeel van de rechter (de toegewezen rechter moet nagaan welke maatregelen noodzakelijk kunnen zijn in het licht van de gezondheidsrisico's die zij inhouden en in hoeverre de tenuitvoerlegging ervan kan worden gewaarborgd). In een baanbrekende beslissing (Docket 18 ONc 3/20s) van het Oostenrijkse Hooggerechtshof van 23 juli 2020 is tegemoetgekomen aan de bezorgdheid over de toelaatbaarheid van hoorzittingen via videoconferentie op afstand in het kader van een beroepsprocedure. Het Hof biedt niet alleen praktische richtsnoeren om ervoor te zorgen dat de beginselen van een eerlijk proces worden geëerbiedigd, maar heeft ook een precedent geschapen door vast te stellen dat dergelijke hoorzittingen geen aanleiding geven tot een schending van de grondrechten van de partijen (het recht om te worden gehoord en gelijk te worden behandeld) en evenmin een grond vormen om arbitragetribunalen aan te vechten of arbitrale vonnissen nietig te verklaren.

De covid-19-pandemie heeft de bestaande arbitrage- en geschillenbeslechtingspraktijken ongetwijfeld gewijzigd, en zal dat blijven doen. De partijen worden daarom aangemoedigd een noodplan op te stellen en nieuwe haalbare opties te beoordelen om grensoverschrijdende geschillen snel en efficiënt te beslechten. De volgende methoden zijn het overwegen waard:

 • het verdagen van persoonlijke hoorzittingen;
 • een oplossing van het geschil "op papier" mogelijk te maken;
 • te overwegen een vordering geheel of gedeeltelijk door arbitrage te laten beslechten;
 • het houden van hoorzittingen op afstand en het evalueren van de voordelen die zijn verbonden aan het gebruik van videoconferentietechnologie; en
 • het herzien van bestaande zakelijke overeenkomsten om:
  • te bepalen of de contractuele verplichtingen kunnen worden nagekomen en de schade kan worden beperkt;
  • de toepasselijkheid van andere rechtsmiddelen in het kader van het contract (garantie, dwaling, bepalingen inzake risico-overdracht, enz;)
  • te beoordelen of bedrijfsonderbrekingen en verliezen ten gevolge van door de overheid opgelegde covid-19 beperkingen aanleiding geven tot compensatierechten uit hoofde van clausules inzake overmacht of buitengewone beëindiging; en
  • de toepasselijkheid van internationale investeringstransacties vast te stellen.