logo

Vaidluste lahendamine 2021

ÕIGUSTAMINE

Kohtusüsteem

1. Milline on tsiviilkohtute süsteemi struktuur?

Esimesel tasandil algatatakse tsiviilkohtumenetlus kas ringkonnakohtus või piirkonnakohtutes.

Ringkonnakohtud on pädevad enamikus üüri- ja perekonnaõigusega seotud vaidlustes (asjassepuutuv kohtualluvus) ning kuni 15 000 euro suuruses vaidluses (rahaline kohtualluvus). Faktilistes ja õiguslikes küsimustes esitatakse apellatsioonkaebused piirkondlikele kohtutele. Kui tegemist on põhimõttelise tähtsusega õigusküsimusega, võib esitada veel ühe lõpliku apellatsioonkaebuse ülemkohtule.

Piirkondlikel kohtutel on rahaline pädevus asjades, mille vaidlussumma ületab 15 000 eurot, ning subjektiivne pädevus intellektuaalomandi ja konkurentsiasjades, samuti mitmesuguste eriseaduste (avaliku vastutuse seadus, andmekaitseseadus, Austria tuumaenergiavastutuse seadus) alusel. Apellatsioonkaebused tuleb suunata kõrgematesse piirkonnakohtutesse. Kolmas ja viimane apellatsioonkaebus läheb Riigikohtusse.

Kaubandusasjades on spetsiaalsed kaubanduskohtud olemas ainult Viinis. Peale selle otsustavad kaubanduskohtutena eespool nimetatud tavalised kohtud. Kaubandusküsimused on näiteks äritegevusega seotud hagid ettevõtjate või äriühingute vastu, kõlvatu konkurentsi küsimused ja muud sarnased asjad. Teised erikohtud on töökohtud, mille pädevusse kuuluvad kõik tööandjate ja töötajate vahelised tsiviilõiguslikud vaidlused, mis tulenevad (endisest) töösuhtest, samuti sotsiaalkindlustus- ja pensioniasjad. Nii kaubandusasjades (niivõrd, kuivõrd kaubanduskohtud otsustavad kohtukoosseisudes) kui ka tööasjades otsustavad vastavalt ilmikukohtunikud ja kutselised kohtunikud koos. Viini apellatsioonikohus otsustab kartellikohtuna kohtuastmes. See on ainus kartellikohus Austrias. Apellatsioonkaebuste üle otsustab ülemkohus kui apellatsioonikartellikohus. Kartelliasjades istuvad koos kutseliste kohtunikega kohtunike pingereas ka ilmikukohtunikud.

Kohtunikud ja žürii

2. Milline on kohtuniku ja žürii roll tsiviilkohtumenetluses?

Võrreldes tavaõiguse riikidega on Austria kohtunike roll pigem inkvisitsiooniline: asjakohaste asjaolude kindlakstegemiseks võivad kohtunikud nõuda tunnistajate ilmumist kohtuistungile, välja arvatud juhul, kui mõlemad pooled on sellele vastu, või määrata eksperte oma äranägemise järgi. Mõnes menetluses koosneb kohus "ekspertidest" koosnevast kohtunikekogust, eriti monopolivastastes kohtuasjades, ja "informeeritud" kohtunikest tööõiguse ja avalike huvide küsimustes.

Piirangutega seotud küsimused

3. Millised on tsiviilhagi esitamise tähtajad?

Aegumistähtajad määratakse kindlaks materiaalõigusega.

Nõuded ei ole täitmisele pööratavad, kui need on aegunud. Üldiselt algab aegumine siis, kui õigust oleks võinud esimest korda kasutada. Austria õiguses tehakse vahet pikkade ja lühikeste aegumistähtaegade vahel. Pikk aegumistähtaeg on 30 aastat ja seda kohaldatakse juhul, kui erisätetes ei ole sätestatud teisiti. Lühike aegumistähtaeg on kolm aastat (mida võib pikendada või millest võib loobuda) ja seda kohaldatakse näiteks nõuete või kahjunõuete suhtes.

Aegumist peab üks pool selgesõnaliselt väitma, kuid seda ei tohi arvestada kohtu algatusel (ex officio).

Tegevusele eelnev käitumine

4. Kas pooled peaksid arvesse võtma mingeid kohtueelseid kaalutlusi?

Ei, ei ole. Üldise tava kohaselt teavitab hageja siiski oma vastaspoolt enne menetluse alustamist.

Menetluse alustamine

5. Kuidas algatatakse tsiviilkohtumenetlus? Kuidas ja millal teavitatakse menetlusosalisi menetluse algatamisest? Kas kohtud on võimelised oma kohtuasjadega toime tulema?

Menetlus algatatakse hagiavalduse esitamisega kohtule. Nõudeavaldus loetakse ametlikult esitatuks selle kättesaamisel.

Kättetoimetamine toimub tavaliselt tähitud posti teel (või, kui esindajaks on advokaat, siis elektroonilise kohtuliiklusega, st kohtuid ja advokaadibüroosid ühendava elektroonilise sidesüsteemi kaudu). Dokument loetakse kättetoimetatuks kuupäeval, mil dokument füüsiliselt adressaadile kätte toimetatakse (või kättesaadavaks tehakse).

Euroopa Liidus kehtib kättetoimetamismäärus (nõukogu määrus (EÜ) nr 1348/2000 tsiviil- ja kaubandusasjade kohtu- ja kohtuväliste dokumentide Euroopa Liidu liikmesriikides kättetoimetamise kohta. Rahvusvahelistele organisatsioonidele või välismaalastele, kellel on rahvusvahelise avaliku õiguse alusel immuniteet, toimub kättetoimetamine Austria välisministeeriumi abiga. Kõigil muudel juhtudel toimub kättetoimetamine välismaal vastavalt asjaomastele lepingutele (eelkõige Haagi tsiviilkohtumenetluse konventsioonile).

Kättetoimetamine toimub tavaliselt tähitud posti teel (või, kui esindab advokaat, siis elektroonilise kohtuliiklusega, st kohtuid ja advokaadibüroosid ühendava elektroonilise sidesüsteemi kaudu). Dokument loetakse kättetoimetatuks kuupäeval, mil dokument füüsiliselt adressaadile kätte toimetatakse (või kui sellega saab tutvuda).

Euroopa Liidus kohaldatakse kättetoimetamismäärust (nõukogu määrus (EÜ) nr 1348/2000 tsiviil- ja kaubandusasjade kohtu- ja kohtuväliste dokumentide Euroopa Liidu liikmesriikides kättetoimetamise kohta). Rahvusvahelistele organisatsioonidele või välismaalastele, kellel on rahvusvahelise avaliku õiguse alusel immuniteet, toimub kättetoimetamine Austria välisministeeriumi abiga. Kõigil muudel juhtudel toimub kättetoimetamine välismaal vastavalt asjaomastele lepingutele (eelkõige Haagi tsiviilkohtumenetluse konventsioonile).

Sõiduplaan

6. Milline on tsiviilhagi tüüpiline menetlus ja ajakava?

Hagiavaldus esitatakse kohtule ja edastatakse kostjale koos korraldusega esitada vastuväide. Kui kostja vastab õigeaegselt (neli nädalat alates hagiavalduse kättesaamisest), toimub ettevalmistav kohtuistung, mille eesmärk on peamiselt kujundada edasist menetlust, arutades peamisi õiguslikke ja faktilisi küsimusi ning tõendite (dokumendid, tunnistajad, eksperdid) küsimusi. Lisaks võidakse arutada kokkuleppe võimalusi. Pärast kirjavahetust järgneb põhikohtuasja arutamine.

Esimese astme kohtuvaidluste keskmine kestus on üks aasta. Keerulised kohtuvaidlused võivad siiski võtta oluliselt kauem aega. Apellatsiooniastmes tehakse otsus umbes kuue kuu pärast. Sellega seoses ei ole Austria tsiviilkohtumenetlustes võimalik kasutada kiirmenetlust.

Juhtumikorraldus

7. Kas pooled saavad kontrollida menetlust ja ajakava?

Kohtud jaotavad kohtuasjad vastavalt konkreetse senati poolt regulaarselt määratletud kriteeriumidele.

Menetlust kontrollib peamiselt ajakava eest vastutav kohtunik. Kohtunik annab pooltele korralduse esitada teatava aja jooksul ettekanded ja tõendid. Vajaduse korral määrab kohtunik ka eksperdid. Pooled võivad siiski esitada menetluslikke taotlusi (nt tähtaja pikendamiseks), kuid võivad ka kokku leppida menetluse peatamises.

Tõendid - dokumendid

8. Kas on kohustus säilitada dokumente ja muid tõendeid kuni kohtumenetluseni? Kas pooled peavad jagama asjakohaseid dokumente (sealhulgas neid, mis ei ole nende kohtuasja jaoks kasulikud)?

Kui pool suudab näidata, et vastustaja valduses on konkreetne dokument, võib kohus teha ettekirjutuse, kui:

 • valduses olev pool on sõnaselgelt viidanud kõnealusele dokumendile kui tõendile oma väidete kohta;
 • valduses olev pool on seaduslikult kohustatud selle teisele poolele üle andma või
 • kõnealune dokument on koostatud mõlema poole õiguslikes huvides, tõendab nende vahelist vastastikust õigussuhet või sisaldab kirjalikke avaldusi, mis on tehtud nende vahel läbirääkimiste käigus õigustoimingu kohta.

Pool ei ole kohustatud esitama dokumente, mis puudutavad perekonnaelu, kui vastaspool rikub dokumentide üleandmisega au- ja perekonnaelu puudutavaid kohustusi, kui dokumentide avalikustamine toob kaasa poole või mõne teise isiku häbistamise või toob kaasa kriminaalvastutusele võtmise ohu või kui avalikustamine rikub poole riiklikult tunnustatud saladuse hoidmise kohustust, millest ei ole vabastatud, või rikub ärisaladust (või muul eespool nimetatud põhjustega sarnasel põhjusel).

Elektrooniliste dokumentide avalikustamise kohta ei ole erieeskirju ega elektroonilise avalikustamise vastuvõetavaid tavasid. Lõpuks puuduvad ka eeskirjad kohtueelse avalikustamise kohta.

Tõendid - privileeg

9. Kas mõni dokument on salastatud? Kas ka ettevõtte juristi (kas kohaliku või välismaise) nõuanded on konfidentsiaalsed?

Vastavalt advokaatide ametisaladuse hoidmise eeskirjadele ei ole kohustust dokumente esitada, välja arvatud juhul, kui advokaat nõustas mõlemaid pooli seoses vaidlusaluse õigustoiminguga. Advokaatidel on õigus keelduda suuliste tõendite andmisest, kui teave tehti neile kättesaadavaks ametialaselt.

Tõendid - kohtueelne menetlus

10. Kas pooled vahetavad tunnistajate ja ekspertide kirjalikke tõendeid enne kohtuprotsessi?

Ei - tõendeid võetakse vastu kohtumenetluse käigus, mitte enne seda. Pooled peavad esitama oma vastavaid väiteid toetavad tõendid või kui tõendamiskoormus on vastavalt neil.

Tõendid - kohtuprotsess

11. Kuidas esitatakse tõendeid kohtuprotsessil? Kas tunnistajad ja eksperdid annavad suulisi tunnistusi?

Peamised tõendusmaterjalid on dokumendid, poolte ja tunnistajate ütlused, ekspertide ütlused ja kohtulik kontroll. Kirjalikud tunnistajate ütlused ei ole vastuvõetavad.

Puuduvad ütluste andmine ja kirjalikud tunnistajate ütlused. Seetõttu on tunnistajad kohustatud kohtuistungile ilmuma ja tunnistusi andma. Kohtunik kuulab tunnistajad üle, millele järgnevad poolte seaduslike esindajate (täiendavad) küsimused.

Sellele kohustusele on kehtestatud piirangud (nt advokaatide, arstide, preestrite privileegid või seoses lähisugulaste võimaliku süüdistamisega).

Kui (tavaline) tunnistaja annab tunnistusi faktide kohta, siis ekspert annab kohtule teadmisi, mida kohtunik ei saa omada. Ekspertiisitunnistus võetakse kohtu ette. Ekspertiisi võib taotleda poolte poolt, kuid ka kohtuniku omal algatusel. Ekspertiisitunnistaja peab esitama oma järeldused aruandes. Kohtuistungil tuleb esitada suulisi märkusi ja selgitusi (kui pooled seda taotlevad). Eraaruandeid ei käsitleta ekspertiisiaruannetena Austria tsiviilkohtumenetluse seadustiku tähenduses; neil on eradokumendi staatus.

Kuna paralleelsete tõendite jaoks ei ole ruumi, siis ei ole selliseid eeskirju olemas.

Vahepealsed õiguskaitsevahendid

12. Milliseid ajutisi õiguskaitsevahendeid on võimalik kasutada?

Ajutiste meetmete võtmist reguleerib Austria täitmisseadus. Üldiselt on Austria õiguses ette nähtud kolm peamist ajutiste meetmete liiki:

 • rahalise nõude tagamiseks;
 • konkreetse täitmise nõude tagamiseks; ja
 • õiguse või õigussuhte kindlustamiseks.

Pooled võivad pöörduda kohtu poole abi saamiseks tõendite kaitsmisel nii enne kui ka pärast hagiavalduse esitamist. Vajalik õiguslik huvi loetakse kindlaks, kui tõendite kättesaadavus tulevikus on ebakindel või kui on vaja uurida eseme praegust seisundit.

Õiguskaitsevahendid

13. Millised sisulised õiguskaitsevahendid on kättesaadavad?

Seadusjärgne intressimäär, mida tuleb maksta rahaliste kohtuotsuste eest, on neli protsenti aastas. Kuid äritehingutest tulenevate rahaliste nõuete suhtes kohaldatakse lisaks seadusjärgsele baasintressimäärale ka kõrgemat intressimäära. Selliste juhtumite puhul määrab kõrgema intressimäära kindlaks Austria keskpank. Karistuskahju ei ole võimalik hüvitada.

Jõustamine

14. Millised vahendid on olemas jõustamiseks?

Kohtuotsuste täitmist reguleerib Austria täitmisseadus.

Austria täitemenetluse seadustes on sätestatud erinevad täitemenetluse liigid. Eristatakse, kas täitmisele pööratav õigus on suunatud rahalisele nõudele või konkreetsele täitmisnõudele ja millise vara suhtes tuleb nõuda täitmist.

Üldiselt on tavalised jõustamismeetodid järgmised:

 • vara arestimine;
 • arestimine ja nõuete üleandmine;
 • kohustuslik rendileping ja
 • kohtumenetlus.

Täitmist teostab kohtutäitur, kes on kohtu täidesaatja ja peab täitma kohtu korraldusi. Kinnisvara puhul on võimalik kasutada kolme liiki täitemeetmeid:

 • kohustuslik hüpoteek;
 • sundhaldus, mille eesmärk on saada tulu nõude rahuldamiseks; ja
 • kinnisvara sundmüük.

Austria õiguses eristatakse vallasvara puhul:

 • nõuete arestimine;
 • materiaalsete ja vallasobjektide kinnitamine;
 • kolmandatest isikutest võlgnike vastu esitatavate nõuete arestimine; ja
 • muude varaliste õiguste arestimine.

Austria seadused ei võimalda teatavate konkreetsete nõuete, nagu näiteks hooldustoetus, üüritoetus, peretoetus ja stipendiumid, arestimist.

Avalik juurdepääs

15. Kas kohtuistungid on avalikud? Kas kohtudokumendid on avalikkusele kättesaadavad?

Enamikul juhtudel on kohtuistungid avalikud, kuigi pool võib taotleda kohtult avalikkuse ärakuulamise välistamist, tingimusel et pool suudab näidata õigustatud huvi avalikkuse välistamiseks.

Põhimõtteliselt on toimikuga tutvumine lubatud ainult menetlusosalistele. Kolmandad isikud võivad toimikuga tutvuda või isegi menetlusega liituda, kui nad suudavad tõendada piisavat õiguslikku huvi (menetluse võimaliku tulemuse vastu).

Kulud

16. Kas kohtul on õigus määrata kohtukulusid?

Kohus määrab oma lõplikus otsuses, kes peab kandma menetluskulud (sealhulgas kohtu- ja õigusabikulud ning teatavad muud poolte kulud (nt tõendite säilitamise kulud, reisikulud). Põhimõtteliselt on aga võitnud poolel õigus saada kaotanud poolelt kõik menetluskulud tagasi. Kohtu otsus kulude kohta on vaidlustatav koos kohtuotsuse edasikaebamisega või ilma selleta.

Vastavalt Austria kohtukulude seadusele peab hageja (kaebuse esitaja) kulud ette kandma. Summa määratakse kindlaks vaidlusaluse summa alusel. Otsuses sätestatakse, kes peab kandma kohtukulud või millises proportsioonis menetluskulud jagatakse.

Advokaaditasud hüvitatakse vastavalt Austria advokaaditasude seadusele sõltumata sellest, milline on kokkulepe võitnud poole ja tema advokaadi vahel. Seega võib hüvitatav summa olla väiksem kui tegelikult makstav advokaaditasu, kuna mis tahes hüvitamisnõue piirdub vajalike kuludega. Kulude eelarvet ei ole reguleeritud; seetõttu ei ole vaja esitada üksikasjalikku jaotust iga kohtuvaidluse etapi kohta.

Taotluse korral võib väljaspool Euroopa Liitu elavalt hagejalt nõuda tagatise esitamist, mis katab kostja võimalikud menetluskulud, kui kahe- või mitmepoolsed lepingud ei näe ette teisiti. Seda ei kohaldata ka juhul, kui hageja elukoht on Austrias, kui kohtu (kulu)otsus on täitmisele pööratav hageja elukohariigis või kui hageja omab Austrias piisavalt kinnisvara.

Rahastamise kord

17. Kas pooltel on võimalik sõlmida "no win, no fee" lepinguid või muud liiki tingimuslikke või tingimuslikke tasukokkuleppeid advokaatide ja nende klientide vahel? Kas pooled võivad algatada menetluse, kasutades kolmanda isiku rahastamist? Kui jah, siis kas kolmas isik võib saada osa nõudest saadavast tulust? Kas kohtuvaidluse pool võib jagada oma riski kolmanda isikuga?

Kui ei ole kokku lepitud teisiti, kohaldatakse advokaaditasude suhtes Austria advokaaditasude seadust. Kokkulepped tunnitasu kohta on lubatud ja tavalised. Ühekordsed tasud ei ole keelatud, kuid neid kasutatakse kohtuvaidluste puhul harvemini. Erakorralised tasud on lubatud ainult juhul, kui need ei ole arvutatud protsendina kohtu poolt määratud summast (pactum de quota litis).

Tasuta õigusabi antakse pooltele, kes ei saa endale lubada kulude ja tasude tasumist. Kui asjaomane pool suudab tõendada, et tema rahalised vahendid on ebapiisavad, vabastatakse kohtukulude tasumisest või isegi loobutakse neist ning advokaat antakse tasuta.

Kolmandate isikute rahastamine on lubatud ja tavaliselt saadaval suuremate vaidlusaluste summade puhul (minimaalselt umbes 50 000 eurot), kuid see on paindlikum seoses tasukokkulepetega. Keelatud on tasukokkulepped, mille puhul osa tuludest antakse advokaadile.

Kindlustus

18. Kas kindlustus katab kõik või osa poole kohtukuludest?

Kohtukulude kindlustus on Austrias üldiselt kättesaadav ja võib - sõltuvalt konkreetsest kindlustuspoliisist - katta mitmesuguseid kohtumenetlusest tulenevaid kulusid, sealhulgas poole kulusid ja võimalikku vastutust vastaspoole kulude eest.

Ühishagi

19. Kas sarnaste nõuetega hagejad võivad esitada kollektiivse hagi? Millistel asjaoludel on see lubatud?

Kuigi Austria tsiviilkohtumenetluse seadustik ei sisalda ühtegi sätet ühishagi kohta, leidis Austria ülemkohus, et "Austria eripärane ühishagi" on õiguslikult lubatud. Austria tsiviilkohtumenetluse seadustik lubab sama hageja nõuete ühendamist sama kostja vastu.

Ühinemise võib esitada, kui kohus on pädev kõigi nõuete suhtes, kui kohaldatakse sama liiki menetlust või kui tegemist on samalaadsete faktiliste ja õiguslike asjaoludega. Teine võimalus on koondada massinõuded ja anda need ühele institutsioonile, kes menetleb seejärel ühe hagejana.

Apellatsioonkaebus

20. Millistel alustel ja millistel asjaoludel võivad pooled esitada apellatsioonkaebuse? Kas on õigus edasikaebamisele?

On olemas tavalised apellatsioonkaebused esimese astme kohtu otsuse peale ja apellatsioonkaebused apellatsioonikohtu otsuse peale. Ka menetluslikke kohtumäärusi saab vaidlustada; menetlus järgib põhimõtteliselt samu reegleid kui apellatsioonkaebused (kuid on siiski veidi vähem mitteametlik).

Kohtuotsuse edasikaebamine peatab selle õigusliku kehtivuse ja - mõne erandiga - selle täidetavuse. Üldjuhul ei tohi esitada uusi väiteid, nõudeid, vastuväiteid ega tõendeid (neid ei võeta arvesse). Muud õiguskaitsevahendid on tühistamishagid või menetluse taasalustamine.

Kaebuse võib esitada neljal peamisel põhjusel, sealhulgas:

 • menetlusvead;
 • tõendite põhjendamatu väljajätmine;
 • ebaõige faktide esitamine ja
 • seaduse ebaõige kohaldamine.

Apellatsioonikohtu võib pärast apellatsioonkaebuse esitamist kohtuotsuse tühistada ja saata asja tagasi esimese astme kohtule või muuta või kinnitada kohtuotsust.

Lõpuks võib asja edasi kaevata Riigikohtusse ainult siis, kui asi puudutab üldist huvi pakkuva õigusküsimuse lahendamist, nimelt kui selle selgitamine on oluline õigusliku järjepidevuse, prognoositavuse või arengu seisukohalt, või kui puudub ühtne ja varasem Riigikohtu otsus.

Välisriikide kohtuotsused

21. Millised on välisriigi kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise menetlused?

Lisaks arvukatele kahe- ja mitmepoolsetele lepingutele, mida Austria on sõlminud, reguleerivad välisriigi kohtuotsuste tunnustamist ja täitmist Austria täitmisseadus, Austria tsiviilkohtumenetluse seadustik ja Austria kohtualluvuse seadus. Seaduslike sätete ja kohaldatavate lepingute sätete vaheliste vastuolude korral on viimased ülimuslikud. Kuigi Austria kohtupraktika ei ole siduv, võetakse seda hoolikalt arvesse.

Austria on allkirjastanud mitmeid kahe- ja mitmepoolseid instruktsioone. Kõige olulisem on selles osas Brüsseli Ia määrus (12. detsembri 2012. aasta määrus (EL) nr 1215/2012 kohtualluvuse ja kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (uuestisõnastamine)). Brüsseli Ia määrusega kehtestatakse ühtsed eeskirjad kohtuotsuste vaba liikumise hõlbustamiseks Euroopa Liidus ja seda kohaldatakse kohtumenetluste suhtes, mis algatatakse 10. jaanuaril 2015 või hiljem.

Brüsseli Ia määrus asendab 22. detsembri 2000. aasta määruse (EL) nr 1215/2012 (Brüsseli I määrus koos Brüsseli Ia määrusega, edaspidi "Brüsseli kord"), mida kohaldatakse jätkuvalt kõigi enne 10. jaanuari 2015 algatatud kohtumenetluste suhtes.

Täitmisele pööratavuse põhinõuded on järgmised:

 • kohtuotsus on kohtuotsuse tegemise riigis täitmisele pööratav;
 • rahvusvahelises lepingus või siseriiklikus õigusaktis on sõnaselgelt sätestatud Austria ja otsuse teinud riigi vaheline vastastikkus kohtuotsuste tunnustamisel ja täitmisel;
 • menetluse algatamise dokument on kostjale nõuetekohaselt kätte toimetatud;
 • täitmisele pööratav kohtuotsus esitatakse koos tõestatud ülekandega ja
 • ei ole alust täitmisele pööratavuse tunnustamisest keeldumiseks.

Täitmist taotlev pool peab taotlema täitmisluba asjaomaselt kohtult. Täitmisloa taotlus tuleb esitada võlgniku elukohajärgsele kohtule. Pool võib selle taotluse ühendada täitmisloa taotlusega. Sellisel juhul teeb kohus otsuse mõlema kohta samaaegselt.

Kui välismaine kohtuotsus on Austrias täidetavaks tunnistatud, järgib selle täitmine samu eeskirju, mis kehtivad riigisisese kohtuotsuse puhul, st kohtuotsuste täitmist reguleerib Austria täitmisseadus.

Välisriikide menetlused

22. Kas on olemas menetlused suuliste või dokumentaalsete tõendite hankimiseks tsiviilkohtumenetluses kasutamiseks teistes jurisdiktsioonides?

Euroopa Liidus reguleerib suuliste või dokumentaalsete tõendite hankimise korda teistest jurisdiktsioonidest tõendamismäärus (nõukogu 28. mai 2001. aasta määrus (EÜ) nr 1206/2001 liikmesriikide kohtute vahelise koostöö kohta tõendite kogumisel tsiviil- ja kaubandusasjades). Seoses sellega kohaldatakse määrust nii suuliste kui ka dokumentaalsete tõendite suhtes ning selles on sätestatud, et õigusabitaotlusi võib edastada otse kohtute vahel.

Väljaspool Euroopa Liitu võivad õigusabitaotluste suhtes kohaldada kahepoolseid lepinguid.

ARBITRATSIOON

UNCITRALi mudelseadus

23. Kas vahekohtuõigus põhineb UNCITRALi mudelseadusel?

Jah - Austria vahekohtuõigus (mis sisaldub Austria tsiviilkohtumenetluse seadustikus (ACCP)) kajastab olulisel määral UNCITRALi rahvusvahelise kaubandusarbitraaži mudelseadust, andes samas vahekohtule suure sõltumatuse ja autonoomia.

Erinevalt UNCITRALi mudelseadusest ei tehta Austria õiguses vahet siseriiklikel ja rahvusvahelistel vahekohtumenetlustel ega ärilistel ja mittekaubanduslikel vahekohtumenetlustel. Seetõttu kohaldatakse erisätteid töö- ja tarbijaküsimuste suhtes (need on sätestatud vastavalt ACCP paragrahvides 618 ja 617).

Üldisemalt on Austria vahekohtusseadus reguleeritud ACCP paragrahvides 577-618. Need sätestavad nii siseriiklike kui ka rahvusvaheliste vahekohtumenetluste üldise raamistiku.

Vahekohtu kokkulepped

24. Millised on täitmisele pööratava vahekohtukokkuleppe vorminõuded?

Vahekohtukokkulepped peavad olema kirjalikud (ACCP paragrahv 581). Täitmisele pööratava vahekohtukokkuleppe vorminõuded on sätestatud ACCP paragrahvides 581-585.

Vahekohtukokkulepe peab:

 • piisavalt täpsustada osapooled (need peavad olema vähemalt määratletavad);
 • piisavalt täpsustada vaidluse ese seoses kindlaksmääratud õigussuhtega (see peab olema vähemalt määratletav ja võib piirduda teatavate vaidlustega või hõlmata kõiki vaidlusi);
 • piisavalt täpsustada poolte tahet, et vaidlus lahendatakse vahekohtu kaudu, välistades seeläbi riigi kohtute pädevuse; ja
 • sisaldub kas poolte allkirjastatud kirjalikus dokumendis või faksides, e-kirjades või muus poolte vahelises suhtluses, mis säilitab lepingu tõendid.

Tarbijate ja töötajate suhtes kohaldatakse erisätteid (need on esitatud vastavalt ACCP paragrahvides 617 ja 618).

Vahekohtuniku valik

25. Kui vahekohtukokkuleppes ja asjaomastes eeskirjades ei ole selles küsimuses midagi öeldud, siis kui palju vahekohtunikke määratakse ja kuidas neid määratakse? Kas vahekohtuniku määramise vaidlustamise õigust on piiratud?

ACCP näeb ette vahekohtunike määramise vaikimisi sätted. Kui vahekohtukokkuleppes ei ole selles küsimuses midagi öeldud ja kui pooled ei ole kokku leppinud, näeb Austria vahekohtu seadus ette kolmest vahekohtunikust koosneva kohtu määramise (ACCP § 586 lg 2).

Pooled võivad vabalt kokku leppida vahekohtuniku määramise vaidlustamise menetluses (ACCP paragrahv 589). Vahekohtuniku võib vaidlustada ainult siis, kui esinevad asjaolud, mis tekitavad põhjendatud kahtlusi tema erapooletuse või sõltumatuse suhtes või kui tal ei ole poolte kokkulepitud kvalifikatsiooni. Pool võib tema poolt määratud vahekohtuniku või vahekohtuniku, kelle määramisel ta osales, vaidluse alla seada üksnes põhjustel, millest ta saab teada pärast vahekohtuniku määramist või pärast tema osalemist määramises.

Vahekohtuniku valikud

26. Millised on võimalused vahekohtuniku või vahekohtunike valimisel?

Olenemata sellest, kas vahekohtunikud on määratud ametisse nimetava asutuse poolt või poolte poolt, võib nõuda, et neil oleks teatav kogemus ja taust seoses konkreetse vaidlusega. Sellised nõuded võivad hõlmata kutsekvalifikatsiooni teatavas valdkonnas, juriidilist pädevust, tehnilisi teadmisi, keeleoskust või teatud kodakondsust.

Paljud vahekohtunikud on eraõiguslikud advokaadid, teised on akadeemikud. Mõnes vaidluses, mis puudutab peamiselt tehnilisi küsimusi, kuuluvad vahekohtusse tehnikud ja juristid.

Kvalifikatsiooninõuded võib lisada vahekohtukokkuleppesse, mis nõuab suurt ettevaatust, sest see võib tekitada takistusi ametisse nimetamise protsessis (st vaidlus selle üle, kas kokkulepitud nõuded on täidetud).

Vahekohtumenetlus

27. Kas siseriiklik õigus sisaldab sisulisi nõudeid järgitavale menetlusele?

Pooled võivad menetluskorra osas vabalt kokku leppida (nt viidates konkreetsetele vahekohtueeskirjadele) ACCP kohustuslike sätete piires. Kui pooled ei ole kokku leppinud üheski reeglistikus või kehtestavad oma reeglid, viib vahekohus vahekohtu menetluse läbi sellisel viisil, mida ta peab asjakohaseks, arvestades ACCP kohustuslikke sätteid.

Vahekohtumenetluse kohustuslikes eeskirjades on sätestatud, et vahekohtunikud peavad olema ja jääma erapooletuks ja sõltumatuks. Nad peavad avalikustama kõik asjaolud, mis võivad tekitada kahtlusi nende erapooletuse või sõltumatuse suhtes. Pooltel on õigus õiglasele ja võrdsele kohtlemisele ning oma seisukohtade esitamisele. Täiendavad normatiivsed eeskirjad käsitlevad vahekohtu otsust, mis peab olema kirjalik, ja põhjusi, mille alusel võib vahekohtu otsust vaidlustada.

Lisaks peab vahekohus kohaldama poolte valitud materiaalõigust, vastasel juhul kohaldab ta õigust, mida ta peab asjakohaseks.

Kohtusse sekkumine

28. Millistel põhjustel võib kohus vahekohtumenetluse ajal sekkuda?

Austria kohtud võivad sekkuda vahekohtumenetlusse ainult siis, kui neil on selleks selgesõnaliselt luba vastavalt VLO paragrahvidele 577-618. Nii pädev kohus kui ka vahekohus on pädevad võtma ajutisi meetmeid vahekohtumenetluse toetuseks. Pooled võivad välistada vahekohtu pädevuse ajutiste meetmete võtmiseks, kuid nad ei saa välistada kohtu pädevust ajutiste meetmete võtmisel.

Ajutiste meetmete täitmine on kohtute ainupädevuses.

Kohtute sekkumine piirdub ajutiste meetmete võtmisega, abi osutamisega vahekohtunike määramisel, vaidlustamisotsuste läbivaatamisega, vahekohtu volituste ennetähtaegse lõpetamise otsustamisega, ajutiste ja kaitsemeetmete täitmisega, kohtu abiga kohtutoimingute puhul, mida vahekohus ei ole volitatud tegema, vahekohtuotsuse tühistamise taotluse üle otsustamisega, vahekohtuotsuse olemasolu või mitteolemasolu kindlakstegemisega ning vahekohtuotsuse tunnustamise ja täitmisega.

Ajutine toetus

29. Kas vahekohtunikel on õigus anda ajutist abi?

Jah - vahekohtul on laialdased volitused määrata ühe poole taotlusel ajutisi meetmeid, kui ta peab seda vajalikuks nõude täitmise tagamiseks või pöördumatu kahju vältimiseks. Erinevalt kohtumenetluses kättesaadavatest ajutistest õiguskaitsevahenditest ei ole vahekohus piiratud loetletud õiguskaitsevahendite kogumiga. Õiguskaitsevahendid peaksid siiski olema kooskõlas täitmisõigusega, et vältida raskusi täitmisjärgus. Sellega seoses võib vahekohus nõuda, et iga pool esitaks seoses selliste meetmetega asjakohase tagatise, et vältida alusetuid taotlusi (ACCP artikli 593 lõige 1).

Vahekohus - või vahekohtu nõusolekul mis tahes pool - võib taotleda kohtult selliste kohtulike toimingute tegemist (nt kohtukutse kättetoimetamine, tõendite kogumine), milleks vahekohtul ei ole volitusi.

Auhind

30. Millal ja millises vormis tuleb auhind esitada?

Vahekohtuotsuste vorminõuded on sätestatud ACCP jaotises 606 ja need on kooskõlas vaikimisi kehtivate sätetega. Vorminõuded näevad ette, et vahekohtu otsus peab:

 • kirjalikult;
 • allkirjastatud menetluses osalevate vahekohtunike poolt;
 • näidata selle väljaandmise kuupäeva;
 • kuvada vahekohtu asukoht; ja
 • esitada põhjendused, millel see põhineb. Vahekohtu otsus on jõustunud ja siduv kohtuotsus (ACCP paragrahv 607).

Apellatsioonkaebus

31. Millistel alustel saab kohtuotsuse edasi kaevata?

Vahekohtu otsuse vastu saab kohtusse pöörduda ainult vahekohtu otsuse tühistamise taotlusega. See kehtib ka kohtualluvuse kohta tehtud vahekohtuotsuste kohta. Kohtud ei saa vahekohtu otsust sisuliselt läbi vaadata. Tühistamistaotlus tuleb esitada kolme kuu jooksul alates kuupäevast, mil hageja sai vahekohtuotsuse kätte. Vahekohtu otsuse peale ei saa esitada apellatsioonkaebust.

Vahekohtu otsus tühistatakse, kui:

 • puudub kehtiv vahekohtukokkulepe või kui vahekohus keeldub oma pädevusest, kuigi kehtiv vahekohtukokkulepe on olemas;
 • kui pool ei olnud võimeline sõlmima kehtivat vahekohtukokkulepet;
 • kui poolt ei teavitatud nõuetekohaselt vahekohtuniku määramisest või vahekohtumenetlusest või kui ta ei olnud muul viisil võimeline asja esitama;
 • kui vahekohtu otsus käsitleb vaidlust, mis ei ole vahekohtukokkuleppega hõlmatud, või sisaldab otsuseid küsimustes, mis väljuvad vahekohtukokkuleppe või poolte poolt vahekohtule allutamise ulatusest;
 • kui vahekohtu moodustamine või koosseis oli vastuolus vastavate eeskirjadega; ja
 • kui vahekohtumenetlus viidi läbi Austria avaliku korra vastaselt.

Lisaks sellele võib kohtuotsuse tühistada, kui on olemas eeldused, mille alusel saab kohtuotsuse edasi kaevata, esitades läbivaatamiskaebuse vastavalt ACCP paragrahvi 530 lõikele 1, nr 1-5. Selle sättega määratakse kindlaks asjaolud, mille puhul kuriteo toimepanemine viis teatava kohtuotsuse tegemisele. Taotlus kohtuotsuse tühistamiseks nendel alustel tuleb esitada nelja nädala jooksul alates kuupäevast, mil vastava kuriteo kohta tehtud kohtuotsus sai lõplikuks ja siduvaks.

Kohtuotsuse võib tühistada ka siis, kui vaidlusalune küsimus ei ole siseriikliku õiguse kohaselt lahendatav.

Jõustamine

32. Millised menetlused on olemas välismaiste ja siseriiklike kohtuotsuste täitmiseks?

Vahekohtuotsuste täitmise menetlus on sätestatud nii ACCP-s (artikkel 614) kui ka Austria täitmisseaduses (artikkel 409).

Välisriigi vahekohtuotsused on täitmisele pööratavad Austria poolt ratifitseeritud kahe- või mitmepoolsete lepingute alusel - kõige olulisemad neist õigusaktidest on 1958. aasta New Yorgi konventsioon välisriigi vahekohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta ja 1961. aasta rahvusvahelise kaubandusarbitraaži Euroopa konventsioon. Sellega seoses on täitemenetlus sisuliselt sama, mis välisriigi kohtuotsuste puhul.

Siseriiklikud vahekohtuotsused on täidetavad samamoodi nagu siseriiklikud kohtuotsused.

Kulud

33. Kas võitnud pool saab oma kohtukulud tagasi nõuda?

Kulude osas on vahekohtutel suurem kaalutlusõigus ja üldiselt on nad liberaalsemad kui kohtud. Vahekohtule on kulude jaotamisel antud kaalutlusõigus, kuid ta peab võtma arvesse juhtumi asjaolusid, eelkõige menetluse tulemust. Üldjuhul järgnevad kulud sündmuse kulgemisele ja need kannab kaotanud pool, kuid kohus võib teha ka teistsuguseid järeldusi, kui see on juhtumi asjaoludele kohane.

ACCP ei ütle, milliseid kulusid võidakse hüvitada. Kui kulusid ei tasaarvestata, peab vahekohus võimaluse korral samal ajal, kui ta otsustab kulude hüvitamise kohustuse üle, määrama kindlaks ka hüvitatavate kulude summa. Üldiselt on hüvitatavad ka tunnitasu alusel arvutatud advokaaditasud.

Erand eespool nimetatud reeglist tuleneb ACCP § 609 lõikest 2, mis annab vahekohtule õiguse otsustada hageja kohustuse üle hüvitada menetluskulud, kui ta on leidnud, et tal puudub pädevus vahekohtukokkuleppe puudumise tõttu.

ALTERNATIIVNE VAIDLUSTE LAHENDAMINE

ADRi liigid

34. Milliseid vaidluste kohtuvälise lahendamise menetlusi tavaliselt kasutatakse? Kas mõni konkreetne vaidluste kohtuvälise lahendamise menetlus on populaarne?

Peamised seadusega ettenähtud kohtuvälised meetodid on vahekohtu, vahendusmenetlus (peamiselt perekonnaõiguse küsimustes) ja lepituskomisjonid eluaseme- või telekommunikatsiooni küsimustes.

Lisaks sellele näevad erinevad kutseorganisatsioonid (advokaadid, notarid, arstid, tsiviilinsenerid) ette vaidluste lahendamise mehhanismid, mis käsitlevad nende liikmete vahelisi või liikmete ja klientide vahelisi vaidlusi.

Vahendusmenetlust reguleerib tsiviilõiguslik vahendusmenetlusseadus. Siiski ei ole vahendaja abiga saavutatud lahendus kohtus täitmisele pööratav.

ADRi nõuded

35. Kas kohtuvaidluse või vahekohtumenetluse pooltel on kohustus kaaluda vaidluste kohtuvälise lahendamise võimalust enne menetlust või selle ajal? Kas kohus või tribunal võib kohustada pooli osalema vaidluste kohtuvälise lahendamise menetluses?

Ei - Austria õiguses puuduvad üldised nõuded, mis näeksid ette kohustusliku kokkuleppe või nõuaksid, et pooled kaaluksid vaidluste kohtuvälise lahendamise võimalust enne vahekohtu või kohtuvaidluse algatamist. Siiski ei ole haruldane, et kohtunikud julgustavad kohtumenetluse alguses mitteametlikult pooli uurima kokkuleppe võimalusi või pöörduma esmalt vahendajate poole.

MUU

Huvitavad omadused

36. Kas on mõni eriti huvitav vaidluste lahendamise süsteemi tunnusjoon, mida ei ole käsitletud üheski eelmises küsimuses?

Ei kohaldata.

AJAKOHASTAMINE JA SUUNDUMUSED

Hiljutised arengud

37. Kas on ettepanekuid vaidluste lahendamise reformi kohta? Millal hakkavad reformid kehtima?

1. jaanuaril 2019 jõustusid jõustumisseaduse muudatused. Need muudatused võimaldavad nüüd juurdepääsu andmetele pooleliolevate täitemenetluste kohta. Advokaadid ja notarid saavad juurdepääsu teabele täitekohtu, kohtuasja numbri ja täitemenetluse objektiks oleva võla summa kohta. Andmebaas on kättesaadav internetis ja selle eesmärk on aidata potentsiaalsetel hagejatel hinnata oma tulevaste kostjate krediidivõimelisust enne kohtu- või vahekohtumenetluse algatamist.

Teine hiljutine areng on Austria ülemkohtu otsus, mis kinnitab, et välisriigi kohtuotsuse res judicata mõju kehtib Austrias läbiviidava menetluse kõikides etappides. See on eriti oluline, kuna otsuses selgitatakse, et res judicata mõju kehtib ka poolelioleva apellatsioonimenetluse puhul. Austria ülemkohus rõhutas, et see kehtib mõlema res judicata'ga seotud küsimuse - nimelt ainuõiguse (ne bis in idem) ja välismaiste kohtuotsuste siduvat mõju. Lisaks selgitas Austria ülemkohus, et apellatsioonimenetluses kohaldub novatsioonikeeld ainult uute asjaolude ja uute tõendite suhtes ning ei välista seega, et apellatsioonikohus kaalub uue välisriigi otsuse res judicata mõju.

Koronaviirus

38. Milliseid erakorralisi õigusakte, abiprogramme ja muid teie praktikavaldkonnale omaseid algatusi on teie riik rakendanud pandeemiaga tegelemiseks? Kas mingeid olemasolevaid riiklikke programme, seadusi või määrusi on muudetud, et käsitleda neid probleeme? Millised parimad tavad on klientidele soovitavad?

Arbitraaž

Taotluse esitamine ja esitamine

Püüdes tagada vahekohtumenetluste järjepidevust kogu pandeemia ajal, on Viini Rahvusvahelise Arbitraažikeskuse (VIAC) halduskontor alates 2020. aasta algusest töötanud eemalt ja selle juhtumikorraldusteenused on jäänud täielikult toimivaks tänu elektroonilise juhtumikorraldussüsteemi kasutuselevõtule 2019. aastal. Kuigi julgustatakse kõigi kirjalike materjalide ja tõendavate dokumentide elektroonilist esitamist (vastavalt 2018. aasta Viini vahekohtu ja vahendusmenetluse reeglite (Viini reeglid) artikli 12 lõikele 2), on pooltel selgesõnaliselt palutud edastada kostjaks olevate poolte algatamisdokumentide paberkandjal koopiad (vastavalt Viini reeglite artikli 12 lõikele 1). Jätkuvalt kehtib vaikimisi reegel, et pooled peaksid tuginema paberkandjal teatamisele, välja arvatud juhul, kui selle edastamine osutub ebapraktiliseks või kui seda ei ole võimalik esitada mõistliku aja jooksul.

Kaug- ja isiklikud ärakuulamised

Vastuseks riigi tasandi määrustele avaldas VIAC 2020. aasta juunis praktilise kontrollnimekirja kaugülekuulamiste jaoks, pakkudes vahekohtunikele ja pooltele ulatuslikke juhiseid selliste menetluste mõistlikkuse ja sobivuse määramiseks. Protokollis antakse põhjalik ülevaade võimalikest meetmetest, mida kasutada seoses järgmisega:

 • kaugkatsetuste elujõulisuse kindlaksmääramine: arvesse võetavad tegurid on näiteks ajavööndid, tehnoloogiline juurdepääs, asjaosaliste asukoht ja arv, kohtuistungi kestus ja laad;
 • sobiva kaugmenetlusplatvormi valimine ja sobivate ettevalmistavate meetmete võtmine: kuigi protokoll annab vahekohtule märkimisväärse kaalutlusõiguse vahekohtumenetluse läbiviimisel, peab ta seda tegema tõhusalt ja kulutõhusalt (vastavalt Viini kodukorra artiklile 28), võttes nõuetekohaselt arvesse selliseid aluspõhimõtteid nagu poolte õigus olla ära kuulatud. Samuti soovitatakse korraldada ärakuulamisele eelnev konverents ning kirjeldatakse halduslikke ja tehnilisi tegureid, mida tuleb eelnevalt kaaluda (nt ärakuulamise etikett, andmeturve, salvestused, kulud ja ruumide korraldus); ja
 • Kaugülekuulamisprotokolli kehtestamine ja täitmise tagamine: erinevalt Viini eeskirjadest, mis ei räägi kaugülekuulamiste lubatavusest ja nõuavad "suulist ärakuulamist" ainult poolte selgesõnalise taotluse korral, kinnitab protokoll, et need sätted on täidetud, kui nimetatud ärakuulamised võimaldavad pooltel oma asja suuliselt esitada (kaugülekuulamiste praktilise kontrollnimekirja lk 2).

Arvestades, et protokoll ei ole oma olemuselt ammendav ega siduv, on see universaalselt kohaldatav ja seda võib kasutada mis tahes vahekohtumenetluse puhul, mida haldab mis tahes vahekohtuasutus. Hoolimata nendest arengutest on alates 30. maist 2020 taas lubatud füüsilised kohtuistungid VIACi ruumides eritingimustel ja piiratud kättesaadavusega.

Kohtuvaidlus

Kohtumenetlus

Alates covid-19-kriisi algusest ja vastuseks sellele järgnenud rangete kinnipidamismeetmete rakendamisele, mis jõustusid 16. märtsil 2020, on Austria parlament kehtestanud mitu seadusandlikku paketti, et käsitleda selle mõju kohtusüsteemile. COVID-19-JuBG vastuvõtmine põhjustas enamiku menetlustähtaegade peatamise ja peaaegu kõigi suuliste kohtuistungite tühistamise või edasilükkamise. Uute eeskirjade kohaselt piirati oluliselt juurdepääsu kohtuhoonetele, samas kui täitetoimingud piirdusid kiireloomuliste ja nõuetekohaseks õigusemõistmiseks vajalike meetmetega. Pärast nende valitsuse kehtestatud korralduste asendamist vähem piiravate meetmetega pärast 30. aprilli 2020. aastat jätkusid suulised kohtuistungid 2020. aasta mais, samas kui nõudlus videokonverentside tehnoloogia järele ja selle kasutamine on sellest ajast alates pidevalt suurenenud.

Videokonverentsid

Videokonverentsi kasutamine Austria menetlustes, kuigi see ei ole uudne, on seni piirdunud konkreetsetele tingimustele vastavate juhtumitega (Austria tsiviilkohtumenetluse seadustiku paragrahv 277; sealhulgas poolte reisimisvõimetus). Püüdes hõlbustada tsiviilkohtumenetluste jätkamist ja toimimist eemalt, laiendati eespool nimetatud eeskirjadega eelnevaid digitaliseerimispüüdlusi, võimaldades kogu kohtuistungi läbiviimist videokonverentsi tehnoloogia abil (kohaldatakse kuni 2020. aasta lõpuni), tingimusel et:

 • tagada juurdepääs sobivale sidetehnoloogiale (punkt 3 Abs 1 Z 1 1. COVID-19-JuBG; pange tähele, et täitmis- ja maksejõuetusmenetlusi võib siiski viia läbi videokonverentsi teel ilma poolte nõusolekuta, välja arvatud juhul, kui puuduvad vajalikud tehnilised vahendid osalemiseks);
 • pooled annavad vastastikku nõusoleku nimetatud tehnoloogia kasutamiseks, mis loetakse antuks, kui selle vastu ei esitata vastuväiteid kohtu poolt määratud mõistliku tähtaja jooksul (§ 3 Abs 1 Z 1 1. COVID-19-JuBG); ja
 • osapooled võivad tõendada, et esineb suurenenud terviserisk nii nende endi kui ka isikute jaoks, kellega nad on vajalikus era- ja ametialases kontaktis (3 Abs 2 COVID-19-JuBG jagu).

Videoistungid kutsutakse kokku kohtusaalis ja need jäävad avalikkusele avatuks ohutusabinõusid järgides (inimestevahelise distantsi eeskirjad, kaitsemaskid ja kaitsekilbid kohtuhoonetes, piiratud liftikasutus, temperatuurinäitajad). Mitteosaliste veebipõhine osalemine nendel kohtuistungitel ei ole ette nähtud. Videokonverentsitehnoloogia kasutamise asjakohasuse kindlaksmääramine on praegu üksnes kohtu otsustada (määratud kohtunik peab uurima, millised meetmed võivad olla vajalikud, arvestades sellega kaasnevaid terviseriske ja seda, mil määral saab nende rakendamist tagada). Austria ülemkohtu 23. juuli 2020. aasta pöördeline otsus (Docket 18 ONc 3/20s) käsitles probleeme, mis on seotud videokonverentsi kaugülekuulamiste lubatavusega vaidlustusmenetluste raames. Lisaks praktiliste juhiste andmisele, et tagada õiglase kohtumenetluse põhimõtete järgimine, loodi sellega pretsedent, kuna selles on sätestatud, et sellised ärakuulamised ei anna alust poolte põhiõiguste (õigus olla ära kuulatud ja võrdselt koheldud) rikkumiseks ega ole aluseks kohtute vaidlustamiseks või vahekohtu otsuste tühistamiseks.

Covid-19 pandeemia on kahtlemata muutnud ja muudab ka edaspidi olemasolevaid vahekohtu- ja kohtumenetlusi. Seega julgustatakse pooli koostama situatsiooniplaani ja hindama uusi teostatavaid võimalusi piiriüleste vaidluste kiireks ja tõhusaks lahendamiseks. Järgmisi meetodeid tasub kaaluda:

 • isiklike ärakuulamiste edasilükkamine;
 • võimaldades vaidluse lahendamist "paberil";
 • kaaluda kogu nõude või selle osade lahendamist vahekohtu kaudu;
 • kaugkatsete läbiviimine ja videokonverentsi tehnoloogia kasutamisega seotud eeliste hindamine ning
 • olemasolevate ärikokkulepete läbivaatamine, et:
  • teha kindlaks, kas lepingulisi kohustusi saab täita ja kahju vähendada;
  • kaaluda muude lepingujärgsete õiguskaitsevahendite kohaldatavust (garantii, viga, riski ülekandmise sätted jne);
  • hinnata, kas valitsuse poolt kehtestatud piirangutest tulenevate äritegevuse katkestuste ja kahjude korral on õigus hüvitisele vääramatu jõu või erakorralise lõpetamise klauslite alusel; ja
  • teha kindlaks rahvusvaheliste investeerimislepingute kohaldatavus.