logo

Investiční smlouva arbitráž 2022

Autor: Mgr: Miloš Ivković

Pozadí

Zahraniční investice

1. Jaký je převládající postoj k zahraničním investicím?

V rámci obecného postoje, který se netýká žádného konkrétního investičního sporu, Spolkové ministerstvo pro digitální a hospodářské záležitosti uvádí, že vláda je otevřena závazné mezinárodní arbitráži jako vhodné alternativě k vnitrostátním soudům při řešení sporů podle platných dvoustranných investičních dohod (BIT).

Dne 1. prosince 2009 vstoupila v platnost Smlouva o fungování Evropské unie, která zakládá pravomoc Evropské unie v oblasti přímých investic. Na základě přenesené pravomoci přijaly Evropský parlament a Evropská rada nařízení č. 1219/2012, podle něhož stávající dvoustranné investiční dohody zůstávají v platnosti s výhradou schválení Evropskou komisí poté, co "posoudí, zda jedno nebo více jejich ustanovení nepředstavuje vážnou překážku pro sjednání nebo uzavření dvoustranných investičních dohod Unií se třetími zeměmi" (nařízení č. 1219/2012, článek 5). Evropská komise dále zahájila řízení o porušení právních předpisů ve vztahu k 12 intraunijním dvoustranným investičním dohodám (dvoustranné investiční dohody mezi členskými státy EU), které podepsalo a ratifikovalo Rakousko.

Bez ohledu na výše uvedené Rakousko podepsalo Prohlášení zástupců vlád členských států o právních důsledcích rozsudku Soudního dvora ve věci Achmea a o ochraně investic v Evropské unii ze dne 15. ledna 2019 (dále jen "Prohlášení"). Na základě tohoto prohlášení:

 • "všechny rozhodčí doložky mezi investorem a státem obsažené v dvoustranných investičních smlouvách uzavřených mezi členskými státy jsou v rozporu s právem EU, a tudíž nepoužitelné";
 • tyto rozhodčí doložky "nemají účinky, včetně ustanovení, která zajišťují prodlouženou ochranu investic uskutečněných před ukončením smlouvy na další období (tzv. doložky o ukončení platnosti)"; a
 • rozhodčí soud zřízený na základě rozhodčích doložek mezi investorem a státem nemá pravomoc, protože členský stát, který je smluvní stranou příslušné dvoustranné investiční dohody, platně nenabídl rozhodčí řízení.

Rakousko se původně spolu s ostatními signatářskými státy zavázalo, že "do 6. prosince 2019 ukončí všechny dvoustranné investiční smlouvy uzavřené mezi (členskými státy EU) prostřednictvím mnohostranné smlouvy, nebo pokud to bude vzájemně uznáno za vhodnější, dvoustranně". Bez ohledu na uvedené se Rakousko odmítlo připojit k 23 členským státům EU a podepsat Dohodu o ukončení platnosti dvoustranných investičních smluv mezi členskými státy Evropské unie (dále jen "dohoda"). Takové rozhodnutí je skutečně vítané, neboť oceňuje oprávněné obavy, že ukončení platnosti dvoustranných investičních dohod uvnitř EU prostřednictvím Dohody může být neslučitelné s mezinárodním právem veřejným.

2. Jaká jsou hlavní odvětví pro zahraniční investice ve státě?

Podle oficiální databáze Rakouské národní banky (OeNB) jsou hlavními odvětvími přímých investic (tj. investic zahraničních investorů do Rakouska): profesní, vědecké a technické služby, finanční zprostředkování, obchod a chemické látky, ropné produkty a léčiva. Komplexní rozdělení podle jednotlivých odvětví je k dispozici na internetových stránkách OeNB.

3. Dochází k čistému přílivu nebo odlivu přímých zahraničních investic?

Porovnáme-li příjmy z příchozích přímých investic s příjmy z odchozích přímých investic (tj. investic rakouských investorů na palubě), můžeme zjistit celkový čistý odliv přímých zahraničních investic (srovnejte pozice příchozích přímých investic v členění podle odvětví za rok 2008 s pozicemi odchozích přímých investic v členění podle odvětví za rok 2008 podle údajů OeNB). Bez ohledu na první z uvedených skutečností může být v určitých odvětvích přítomen významný čistý příliv, jako je tomu v odvětví odborných, vědeckých a technických činností.

Právní předpisy o investičních dohodách

4. Popište vnitrostátní právní předpisy upravující investiční dohody se státem nebo státem vlastněnými subjekty.

Rakousko nemá zvláštní zákon o zahraničních investicích. Formální přijetí zahraniční investice se obecně nevyžaduje. Mohou se však uplatnit některá nediskriminační vnitrostátní opatření a opatření EU (např. v oblasti nabývání nemovitostí, antimonopolního práva, energetiky, veřejné bezpečnosti a pořádku).

Mezinárodní právní závazky

Investiční smlouvy

5. Uveďte dvoustranné nebo mnohostranné investiční smlouvy, jejichž je stát smluvní stranou, a stručné údaje o tom, zda jsou v platnosti.

Rakousko podepsalo a ratifikovalo 69 dvoustranných investičních dohod, z nichž 60 je v platnosti:

 • Albánie;
 • Alžírsko;
 • Argentina;
 • Arménie;
 • Ázerbájdžán;
 • Bangladéš;
 • Bělorusko;
 • Belize;
 • Bosna a Hercegovina;
 • Bulharsko;
 • Chile;
 • Čína;
 • Chorvatsko;
 • Kuba;
 • Česká republika;
 • Egypt;
 • Estonsko;
 • Etiopie;
 • Gruzie;
 • Guatemala;
 • Hongkong;
 • Maďarsko;
 • Írán;
 • Jordánsko;
 • Kazachstán;
 • Kosovo;
 • Kuvajt;
 • Kyrgyzstán;
 • Lotyšsko;
 • Lebaon;
 • Libye;
 • Litva;
 • Makedonie;
 • Malajsie;
 • Malta;
 • Mexiko;
 • Moldavsko;
 • Mongolsko;
 • Černá Hora;
 • Maroko;
 • Namibie;
 • Omán;
 • Paraguay;
 • Filipíny;
 • Polsko;
 • Rumunsko;
 • Rusko;
 • Saúdská Arábie;
 • Srbsko;
 • Slovensko;
 • Slovinsko;
 • Jižní Korea;
 • Tádžikistán;
 • Tunisko;
 • Turecko;
 • Ukrajina;
 • Spojené arabské emiráty;
 • Uzbekistán;
 • Vietnam a
 • Jemen.

Ve vztahu k Rakousku jako členskému státu EU platí různé obchodní dohody a smlouvy s ustanoveními o investicích. Dvoustranné investiční dohody podepsané se Zimbabwe (2000), Kambodžou (2004) a Nigérií (2013) dosud nevstoupily v platnost.

Rakousko podepsalo Smlouvu o energetické chartě v roce 1994 a v roce 1997 ji formálně ratifikovalo.

Nejdůležitější dohodou, která čeká na ratifikaci v národních parlamentech členských států EU, je Komplexní hospodářská a obchodní dohoda mezi EU a Kanadou (CETA), která je prozatímně v platnosti od 21. září 2017. Evropský soudní dvůr prohlásil mechanismus řešení sporů mezi investorem a státem zakotvený v dohodě CETA za slučitelný s právem EU (stanovisko 1/17 (CETA), EU:C:2019:341).

6. Případně uveďte, zda se dvoustranné nebo mnohostranné investiční dohody, jichž je stát smluvní stranou, vztahují i na zámořská území.

Nepoužije se.

7. Změnil nebo uzavřel stát další protokoly, které se týkají dvoustranných nebo mnohostranných investičních smluv, jejichž je smluvní stranou?

Příklad diplomatických nót vyměňovaných za účelem stanovení zamýšleného významu dvoustranné investiční dohody je k dispozici na internetových stránkách právního informačního systému Rakouské republiky ve formátu PDF.

8. Vypověděl stát jednostranně jakoukoli dvoustrannou nebo mnohostrannou investiční dohodu, jejíž je smluvní stranou?

Rakousko zatím neoznámilo jednostranné vypovězení žádné dvoustranné dohody.

Je však třeba zdůraznit, že definitivní dopady přenosu pravomocí v oblasti přímých investic na EU je třeba teprve stanovit.

9. Uzavřel stát více dvoustranných nebo mnohostranných investičních smluv s překrývajícím se členstvím?

Rakousko podepsalo a ratifikovalo 69 dvoustranných obchodních dohod, z nichž 60 je v platnosti. Rakousko se rovněž stalo smluvní stranou řady mnohostranných smluv s doložkami o ochraně investic.

Úmluva ICSID

10. Je stát smluvní stranou úmluvy ICSID?

Úmluva o řešení sporů z investic mezi státy a státními příslušníky jiných států byla ratifikována dne 25. května 1971 a ve vztahu k Rakousku vstoupila v platnost dne 24. června 1971.

Mauricijská úmluva

11. Je stát smluvní stranou Úmluvy OSN o transparentnosti rozhodčího řízení mezi investorem a státem na základě smlouvy (Mauricijská úmluva)?

Rakousko není smluvní stranou Úmluvy OSN o transparentnosti v arbitráži mezi investorem a státem na základě smlouvy.

Program smluv o investicích

12. Má stát program smluv o investicích?

Ano.

Regulace příchozích zahraničních investic

Vládní programy na podporu investic

13. Má stát program na podporu zahraničních investic?

Spolkové ministerstvo pro digitální a hospodářské záležitosti a ministerstvo pro Evropu, integraci a zahraniční věci společně podporují rakouské programy na podporu investic.

Za ekonomickou podporu zahraničních investic je zodpovědné především Spolkové ministerstvo pro digitální a hospodářské záležitosti, které zveřejňuje ucelený přehled všech podpor, jež jsou zahraničním investorům k dispozici.

Ministerstvo pro evropské a mezinárodní záležitosti a rakouské diplomatické mise jsou i nadále zodpovědné za ochranu investic a zavazují se k prosazování platných dvoustranných investičních smluv a zajištění kontroly vývozu. Přehled povinností ministerstva pro evropské a mezinárodní záležitosti je k dispozici online.

Použitelné vnitrostátní právní předpisy

14. Uveďte vnitrostátní právní předpisy, které se vztahují na zahraniční investory a zahraniční investice, včetně případných požadavků na přijetí nebo registraci investic.

Vzhledem k otevřenosti Rakouska zahraničním investicím se mohou začít uplatňovat některá nediskriminační vnitrostátní opatření a opatření EU (např. v oblasti nabývání nemovitostí, antimonopolního práva, energetiky, veřejné bezpečnosti a pořádku atd.). Kromě toho je podle rakouského zákona o zahraničním obchodu (AußWG) nutné získat souhlas ministra odpovědného za hospodářské záležitosti s "akvizicí fyzickou osobou, která není občanem Evropské unie, občanem Evropského hospodářského prostoru (EHP) nebo Švýcarska, nebo právnickou osobou či společností se sídlem v zemi mimo EU, kromě EHP a Švýcarska", pokud má investor v úmyslu získat nebo jinak získat kontrolní postavení v odvětvích se zvláštním významem pro Rakouskou republiku, jak je definováno v § 25 písm. a) odst. 2 AußWG.

Příslušný regulační orgán

15. Uveďte státní agenturu, která reguluje a podporuje příchozí zahraniční investice.

Spolkové ministerstvo pro digitální a hospodářské záležitosti a ministerstvo pro evropské a mezinárodní záležitosti společně podporují rakouské programy na podporu investic.

Za ekonomickou podporu zahraničních investic je zodpovědné především Spolkové ministerstvo pro digitální a hospodářské záležitosti, které zveřejňuje ucelený přehled všech podpor, jež jsou zahraničním investorům k dispozici.

Ministerstvo pro evropské a mezinárodní záležitosti a rakouské diplomatické mise jsou i nadále zodpovědné za ochranu investic a zavazují se prosazovat platné dvoustranné investiční dohody a zajišťovat kontrolu vývozu. Přehled povinností ministerstva pro evropské a mezinárodní záležitosti je k dispozici online.

Příslušná agentura pro řešení sporů

16. Určete státní orgán, kterému musí být doručena žaloba ve sporu se zahraničním investorem.

V případě, že v investičních smlouvách uzavřených Rakouskem nejsou přímo stanoveny body, musí investor doručit oznámení o sporu ministerstvu pro evropské a mezinárodní záležitosti.

Praxe v oblasti smluv o investicích

Model BIT

17. Má stát vzorovou BIT?

Rakousko má vzorovou dvoustrannou investiční smlouvu přijatou v roce 2008. Je však zásadní připomenout, že převažující počet dvoustranných investičních dohod, které Rakousko podepsalo a ratifikovalo, předcházel nejnovější verzi vzorové dvoustranné investiční dohody. Stejně tak je náročné posoudit, jaký dopad může mít nejnovější vzorová BIT v budoucnu.

Srovnatelná analýza dvoustranných investičních dohod podepsaných po zavedení rakouské vzorové dvoustranné investiční dohody ukazuje na nejednotnost. Na jedné straně byly investiční smlouvy s Tádžikistánem a Kosovem vypracovány striktně podle vzorové BIT. Naopak dohody stejné povahy s Kyrgyzstánem a Kazachstánem zavedly v některých důležitých ohledech změny vzorové BIT.

Kromě toho se ustanovení o ochraně investic běžně stávají součástí obchodních dohod EU se třetími zeměmi, což omezuje účel předpokládaný pro vzorovou dvoustrannou investiční dohodu.

Co se týče obsahu vzorové BIT, Rakousko jistě představilo stručnou, funkční a pokročilou platformu pro úspěšnou ochranu zahraničních investic. Klíčová ustanovení zajišťují:

 • rovné zacházení se zahraničními investory ve srovnání s domácími investory nebo investory ze třetích zemí;
 • povinnost spravedlivého zacházení podle norem mezinárodního práva (přísně regulované vyvlastnění, platby provedené v souvislosti s investicí musí být ovlivněny bez omezení atd.) a
 • účinné řešení sporů před:
  • vnitrostátní soudy;
  • Mezinárodního střediska pro řešení sporů z investic (ICSID);
  • jediný rozhodce nebo rozhodčí soud ad hoc zřízený podle rozhodčích pravidel Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo (UNCITRAL) a
  • jediný rozhodce nebo rozhodčí soud ad hoc podle pravidel rozhodčího řízení Mezinárodní obchodní komory (ICC).

Mezi další zvláštnosti vzorové BIT patří charakteristické vymezení pojmů "investor" a "investice", jakož i poměrně rozsáhlá zastřešující doložka.

Přípravné materiály

18. Má stát centrální úložiště přípravných materiálů ke smlouvám? Jsou tyto materiály veřejně dostupné?

Všechny dostupné podkladové materiály ke všem mezinárodním smlouvám ratifikovaným parlamentem Rakouské republiky jsou k dispozici online. Spolkové ministerstvo pro digitální a hospodářské záležitosti zpřístupňuje německé verze ratifikovaných dvoustranných investičních dohod s doprovodnými dokumenty na svých internetových stránkách k nahlédnutí a veřejné kontrole. Verze přeložené do angličtiny a případně dalších jazyků jsou rovněž k dispozici online.

Rozsah a pokrytí

19. Jaký je typický rozsah působnosti investičních smluv?

Kvalifikace investorů

Investiční smlouvy uzavřené Rakouskem stanoví, ne zcela jednotně, řadu právních podmínek, které by měl zahraniční investor splňovat, aby mu byla poskytnuta hmotněprávní ochrana. Zatímco fyzické i právnické osoby (tj. podniky) mohou být obecně považovány za "investory", další požadavky zahrnují:

Hlavní místo založení nebo podnikání

Článek 1 odst. 3 vzorové BIT definuje podnik mimo jiné jako "založený nebo organizovaný podle platného práva smluvní strany". Požadavek sídla je výslovně stanoven ve více uzavřených BIT (např. čl. 1 odst. 2 BIT Rakousko-Bělorusko; čl. 1 odst. 2 písm. b) BIT Rakousko-Argentina; atd.). Požadavek na zásadní místo usazení může být v některých případech nahrazen stanovením (před)dominantního vlivu na investora, který má subjekt jedné ze smluvních stran (např. čl. 1 odst. 2 písm. c) BIT Rakousko-Egypt; čl. I odst. 2 BIT Rakousko-Kuvajt; atd.).

Provádění podstatných obchodních činností

V čl. 1 odst. 3 vzorové BIT se dále uvádí, že podnik by měl "vykonávat podstatnou činnost [v hostitelském státě]". V souladu s výše uvedeným se řada BIT odvolává na povinnost skutečné podnikatelské činnosti (např. čl. 1 odst. 2 písm. b) rakousko-čilské BIT).

Nejednotné kvalifikace v závislosti na smluvní straně

Značný počet dvoustranných investičních dohod definuje požadavky spojené s definicí "investora" nezávisle pro každou smluvní stranu (např. článek I odst. 2 rakousko-kuvajtské dvoustranné investiční dohody).

Odmítnutí dávek

V souladu se vzorovou BIT řada uzavřených BIT výslovně odepírá ochranu v případech, kdy nejsou splněny výše uvedené požadavky. Ukázkovým příkladem takového ustanovení je článek 10 rakousko-uzbecké dvoustranné investiční dohody, který stanoví:

[a] Smluvní strana může odepřít výhody plynoucí z této dohody investorovi druhé smluvní strany a jeho investicím, pokud investoři nesmluvní strany vlastní nebo kontrolují prvně uvedeného investora a tento investor nevyvíjí žádnou podstatnou podnikatelskou činnost na území smluvní strany, podle jejíhož práva je zřízen nebo organizován.

Definice pojmu "investice
Chráněná "investice" podle vzorové BIT zahrnuje jakýkoli majetek "vlastněný nebo přímo či nepřímo kontrolovaný" chráněným investorem. Tato definice je poněkud omezena dalšími hledisky, která ukládají příslušné dvoustranné investiční dohody:

Rozdíl mezi přímými a nepřímými investicemi
Ačkoli převažující počet investičních smluv uzavřených Rakouskem schvaluje ochranu v obou případech, některé nesahají tak daleko, aby poskytovaly ochranu nepřímým nebo neziskovým investicím (např. čl. 1 odst. 1 rakousko-íránské BIT).

Územní podmínka a zákonnost
Investice jsou obecně chráněny, pokud jsou uskutečněny na území smluvní strany a v souladu s jejími zákony a předpisy (např. čl. 1 odst. 3 rakousko-malajsijské BIT).

Otázky zpětného krytí
Významná většina investičních smluv uzavřených Rakouskem buď poskytuje ochranu investicím uskutečněným ke konkrétně stanovenému datu (např. článek 9 rakousko-ruské BIT), nebo nerozlišuje mezi ochranou investic uskutečněných před datem vstupu smlouvy v platnost a po něm (např. článek 24 rakousko-kubánské BIT).

Ochrana

20. Jaká hmotněprávní ochrana je obvykle k dispozici?

Investiční smlouvy uzavřené Rakouskem obecně stanoví následující ochranu s výhradou výjimečných omezení:

 • spravedlivé a rovnocenné zacházení;
 • ochrana proti vyvlastnění (přímému i nepřímému);
 • ochrana podle zásady nejvyšších výhod;
 • nediskriminaci a ochranu národního zacházení;
 • plnou ochranu a bezpečnost a
 • zastřešující doložku.

Řešení sporů

21. Jaké jsou nejčastěji používané možnosti řešení sporů mezi zahraničními investory a vaším státem?

Rakouské dvoustranné investiční dohody nejčastěji stanoví jako fórum pro řešení sporů vyplývajících z příslušné dvoustranné investiční dohody institucionální rozhodčí řízení ICSID nebo ad hoc řízení UNCITRAL. Na rozdíl od prvně jmenované smlouvy některé BIT dále stanoví další možnost rozhodčího řízení podle pravidel Stockholmské obchodní komory (např. článek 7, BIT Rakousko-Rusko) nebo pravidel ICC (např. článek 11, BIT Rakousko-Kuba).

Důvěrnost

22. Má stát zavedenou praxi vyžadování důvěrnosti v investiční arbitráži?

Rakousko se účastnilo pouze jedné arbitráže mezi investorem a státem: BV Belegging-Maatschappij "Far East" proti Rakouské republice (případ ICSID č. ARB/15/32).

Pojištění

23. Má stát agenturu nebo program investičního pojištění?

Rakouští investoři mohou požádat o pojištění investic do rozvojových zemí podle Úmluvy o zřízení Mnohostranné agentury pro investiční záruky. Rakousko se v roce 1997 stalo jednou z 25 průmyslových zemí, které jsou členy tohoto aktu.

Rakouští investoři mohou dále požádat o krytí zahraničních investic proti politickému riziku. Záruka G4 poskytovaná Oesterreichische Kontrollbank AG (OeKB) je obecně určena pro trhy mimo EU a OECD. Přehled těchto služeb je k dispozici na internetových stránkách OeKB.

Historie investiční arbitráže

Počet arbitráží

24. Kolika známých arbitráží o investičních smlouvách se stát účastnil?

V době psaní tohoto článku se Rakousko aktivně účastnilo jedné veřejně známé arbitráže mezi investorem a státem: BV Belegging-Maatschappij "Far East" proti Rakouské republice (případ ICSID č. ARB/15/32). Řízení bylo zahájeno v červenci 2015 na základě dvoustranné investiční smlouvy, kterou Rakousko uzavřelo s Maltou v roce 2002 (v platnosti od března 2004). Dožadující se investor tak tvrdil, že Rakousko:

 • uložila svévolná, nepřiměřená nebo diskriminační opatření;
 • odepřena plná ochrana a bezpečnost;
 • porušila platné zákazy přímého a nepřímého vyvlastnění; a
 • odepřeno spravedlivé a rovnocenné zacházení.

Rozhodčí soud v říjnu 2017 žaloby zamítl z kompetenčních důvodů.

Odvětví a sektory

25. Týkají se investiční arbitráže s účastí státu obvykle konkrétních průmyslových odvětví nebo investičních sektorů?

Rakousko se účastnilo pouze jedné arbitráže mezi investorem a státem: BV Belegging-Maatschappij "Far East" proti Rakouské republice (případ ICSID č. ARB/15/32).

Výběr rozhodce

26. Používá stát v minulosti standardní mechanismy pro jmenování rozhodčích soudů, nebo v minulosti jmenoval konkrétní rozhodce?

Rakousko se účastnilo pouze jedné arbitráže mezi investorem a státem: BV Belegging-Maatschappij "Far East" proti Rakouské republice (případ ICSID č. ARB/15/32).

Obrana

27. Brání se stát obvykle proti investičním nárokům? Uveďte podrobnosti o interním poradci státu pro investiční spory.

Rakousko se účastnilo pouze jedné arbitráže mezi investorem a státem: BV Belegging-Maatschappij "Far East" proti Rakouské republice (případ ICSID č. ARB/15/32).

Výkon rozhodnutí proti státu

Dohody o vymáhání

28. Je stát smluvní stranou mezinárodních dohod týkajících se výkonu rozhodnutí, jako je Úmluva OSN o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů z roku 1958?

Rakousko se stalo smluvní stranou Úmluvy o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů (Newyorská úmluva) dne 2. května 1961. Newyorská úmluva se na Rakousko vztahuje bez omezení, neboť původní výhrada vzájemnosti byla v roce 1988 zrušena.

Dodržování podmínek pro udělení ceny

29. Plní stát obvykle dobrovolně rozhodnutí o investicích vydaná proti němu?

Rakousko se účastnilo pouze jedné arbitráže mezi investorem a státem: BV Belegging-Maatschappij "Far East" proti Rakouské republice (případ ICSID č. ARB/15/32).

Nepříznivá ocenění

30. Pokud ne, může se stát odvolat proti nepříznivému rozhodčímu nálezu ke svému vnitrostátnímu soudu nebo k soudu, u něhož rozhodčí řízení probíhalo?

Rakousko se účastnilo pouze jedné arbitráže mezi investorem a státem: BV Belegging-Maatschappij "Far East" proti Rakouské republice (případ ICSID č. ARB/15/32).

Ustanovení bránící prosazování

31. Uveďte podrobnosti o všech vnitrostátních právních předpisech, které mohou bránit výkonu rozhodnutí proti státu na jeho území.

Rakouští zákonodárci jasně rozlišují mezi pravidly pro výkon domácích (tj. vydaných v rozhodčím řízení s dohodnutým sídlem rozhodčího řízení v Rakousku) a zahraničních (tj. vydaných v rozhodčím řízení s dohodnutým sídlem rozhodčího řízení mimo Rakousko) rozhodčích nálezů.

V prvním případě stanoví § 1 rakouského zákona o výkonu rozhodnutí, že vnitrostátní rozhodnutí, proti nimž nelze podat opravný prostředek (včetně dohod o narovnání), mohou být vykonána přímo jako exekuční tituly.

Na rozdíl od výše uvedeného vyžaduje hlava III rakouského zákona o výkonu rozhodnutí (§ 403 a následující) formální uznání cizích rozhodčích nálezů před jejich vnitrostátním výkonem, ledaže by tyto nálezy měly být vykonány bez předchozího samostatného prohlášení vykonatelnosti na základě příslušné mezinárodní dohody (např. smlouvy s platnou povinností vzájemnosti při uznávání a výkonu) nebo aktu Evropské unie.

Podle článku IV odst. 1 písm. a) Newyorské úmluvy musí žadatel, který žádá o uznání rozhodčího nálezu, předložit originál rozhodčího nálezu (nebo jeho ověřenou kopii) a originál rozhodčí smlouvy (nebo její ověřenou kopii). Podle § 614 odst. 2 rakouského občanského soudního řádu (ZPO) je v tomto ohledu rozhodnutí o tom, zda žadatel předloží příslušnou rozhodčí smlouvu (nebo její ověřenou kopii), v pravomoci soudce. Vzhledem k tomu, že příslušné okresní soudy zkoumají pouze splnění formálních požadavků, rakouský Nejvyšší soud k tomu přistupuje spíše formalisticky - požaduje zkoumání, zda jméno povinného uvedené v návrhu na povolení výkonu rozhodnutí je v souladu s názvem uvedeným v rozhodčím nálezu.

Kromě uvedeného se na rozhodčí nález může vztahovat § 606 ZPO, který vyžaduje, aby byl rozhodčí nález písemný a podepsaný rozhodci. Další formální požadavky se mohou uplatnit v případě, že se strany nedohodnou.

Rakouské soudy nejsou oprávněny přezkoumávat rozhodčí nález ve věci samé. Proti rozhodčímu nálezu se nelze odvolat. Je však možné podat žalobu na zrušení rozhodčího nálezu (jak nálezu o příslušnosti, tak nálezu ve věci samé) z velmi specifických, úzce vymezených důvodů, a to:

 • rozhodčí soud přijal nebo odmítl pravomoc, ačkoli neexistuje žádná rozhodčí smlouva nebo platná rozhodčí smlouva;
 • strana nebyla schopna uzavřít rozhodčí smlouvu podle práva, které se na ni vztahuje;
 • strana nemohla předložit svůj případ (např. nebyla řádně informována o jmenování rozhodce nebo o rozhodčím řízení);
 • rozhodčí nález se týká záležitosti, která není upravena v rozhodčí smlouvě nebo na kterou se nevztahují její podmínky, nebo se týká záležitostí, které přesahují rámec nároku uplatněného v rozhodčím řízení (pokud se tyto vady týkají oddělitelné části rozhodčího nálezu, musí být tato část zrušena);
 • složení rozhodčího soudu nebylo v souladu s § 577 až 618 ZPO nebo dohodou stran;
 • rozhodčí řízení nebylo v souladu se základními zásadami rakouského právního systému (ordre public) nebo rozhodčí nález není v souladu s těmito zásadami a
 • pokud jsou splněny podmínky pro obnovu řízení u vnitrostátního soudu podle § 530 odst. 1 ZPO.

Země mají svrchovanou imunitu na jednání pouze v rozsahu své svrchovanosti. Imunita se nevztahuje na jednání soukromé obchodní povahy. Cizí majetek v Rakousku je tedy vyňat z výkonu rozhodnutí v závislosti na jeho účelu: pokud je určen výhradně k soukromým transakcím, může být zabaven a stát se předmětem výkonu rozhodnutí; pokud je však určen k výkonu svrchovaných pravomocí (např. úkoly velvyslanectví), nelze nařídit žádná donucovací opatření. V příslušném rozhodnutí k této otázce dospěl rakouský Nejvyšší soud (OGH) k závěru (viz 3 Ob 18/12), že obecná imunita pro státní majetek se nepředpokládá, naopak je povinností povinného státu prokázat, že při zastavení exekučního řízení jednal se svrchovanou pravomocí podle § 39 rakouského exekučního zákona.

Vzhledem k absenci poučné judikatury by bylo racionální dospět k závěru, že prolomení podnikové imunity ve vztahu k majetku státu by bylo právně přípustné, pokud by pravidla o rozsahu státní imunity byla doplněna o splnění příslušných legislativních požadavků na prolomení podnikové imunity.

Aktualizace a trendy

Hlavní události uplynulého roku

32. Existují ve vaší jurisdikci nějaké nové trendy nebo aktuální témata?

Rakousko se odmítlo připojit k 23 členským státům EU a podepsat Dohodu o ukončení platnosti dvoustranných investičních smluv mezi členskými státy Evropské unie (dále jen "dohoda"). Takové rozhodnutí vítáme, neboť oceňuje oprávněné obavy, že ukončení platnosti dvoustranných investičních dohod uvnitř EU prostřednictvím dohody může být neslučitelné s mezinárodním právem veřejným.

Zapojení rakouské vlády do nápravy krize covid-19 v roce 2020 je třeba posuzovat optikou zahraničních investorů a jejich možnosti získat stejnou ochranu.