logo

Voldgift i forbindelse med investeringstraktater 2022

Forfatter: Milos Ivkovic

Baggrund

Udenlandske investeringer

1. Hvad er den fremherskende holdning til udenlandske investeringer?

Som en generel holdning, der ikke har noget med en bestemt investeringstvist at gøre, angiver forbundsministeriet for digitale og økonomiske anliggender, at regeringen er åben over for bindende international voldgift som et passende alternativ til nationale domstole i forbindelse med bilæggelse af tvister i henhold til de gældende bilaterale investeringsaftaler (BIT'er).

Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde trådte i kraft den 1. december 2009 og fastlagde EU's kompetence på området direkte investeringer. På grundlag af den overførte kompetence vedtog Europa-Parlamentet og Det Europæiske Råd forordning 1219/2012, hvorefter eksisterende BIT'er forbliver gyldige med forbehold af Europa-Kommissionens godkendelse efter "vurdering af, om en eller flere af deres bestemmelser udgør en alvorlig hindring for Unionens forhandling eller indgåelse af bilaterale investeringsaftaler med tredjelande" (forordning 1219/2012, artikel 5). Europa-Kommissionen indledte endvidere overtrædelsesprocedurer med hensyn til 12 intra-EU BIT'er (bilaterale investeringsaftaler mellem EU-medlemsstater), som Østrig har undertegnet og ratificeret.

Uanset ovenstående har Østrig underskrevet erklæringen af 15. januar 2019 fra repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer om de retlige konsekvenser af dommen afsagt af Domstolen i Achmea-dommen og om investeringsbeskyttelse i Den Europæiske Union (i det følgende benævnt "erklæringen"). I henhold til erklæringen:

 • "alle investor-stats-voldgiftsklausuler i bilaterale investeringstraktater indgået mellem medlemsstaterne er i strid med EU-retten og kan derfor ikke anvendes";
 • disse voldgiftsklausuler "har ingen virkninger, herunder for så vidt angår bestemmelser, der giver mulighed for at forlænge beskyttelsen af investeringer, der er foretaget før opsigelsen, i en yderligere periode (såkaldte "sunset"- eller "grandfathering"-klausuler)", og
 • en voldgiftsret, der er oprettet på grundlag af investor-stats-voldgiftsklausuler, mangler kompetence, fordi den medlemsstat, der er part i den underliggende BIT, ikke har afgivet et gyldigt tilbud om voldgift.

Østrig forpligtede sig oprindeligt sammen med andre signatarstater til at "opsige alle bilaterale investeringsaftaler indgået mellem (EU-medlemsstater) ved hjælp af en multilateral traktat eller, hvis det er gensidigt anerkendt som mere hensigtsmæssigt, bilateralt" senest den 6. december 2019. Uanset det anførte nægtede Østrig at slutte sig til 23 EU-medlemsstater og underskrive aftalen om opsigelse af bilaterale investeringstraktater mellem EU-medlemsstaterne (aftalen). En sådan beslutning er virkelig velkommen, da den tager højde for den berettigede bekymring for, at opsigelse af bilaterale investeringsaftaler inden for EU ved hjælp af aftalen meget vel kan være uforenelig med folkeretten.

2. Hvad er de vigtigste sektorer for udenlandske investeringer i staten?

Ifølge den officielle database fra den østrigske nationalbank (OeNB) er de vigtigste sektorer for direkte investeringer i Østrig (dvs. udenlandske investorers investeringer i Østrig): liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser, finansielle tjenesteydelser, handel og kemikalier, olieprodukter og farmaceutiske produkter. En omfattende opdeling efter de respektive brancher findes på OeNB's websted.

3. Er der en nettotilstrømning eller -udstrømning af direkte udenlandske investeringer?

Når de indgående direkte investeringsindtægter sammenlignes med de udgående direkte investeringsindtægter (dvs. østrigske investorers investeringer på udlandet), kan der konstateres en samlet nettoudstrømning af udenlandske direkte investeringer (sammenlign indgående direkte investeringspositioner fordelt efter branche i 2008 med udgående direkte investeringspositioner fordelt efter branche i 2008 fra OeNB). Uanset førstnævnte kan der være en betydelig nettotilstrømning i bestemte brancher, som f.eks. i sektoren for liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser.

Lovgivning om investeringsaftaler

4. Beskriv den nationale lovgivning om investeringsaftaler med staten eller statsejede enheder.

Østrig har ikke nogen særlig lov om udenlandske investeringer. Der kræves generelt ikke formel godkendelse af en udenlandsk investering. Visse ikke-diskriminerende nationale og EU-foranstaltninger kan dog finde anvendelse (f.eks. i forbindelse med erhvervelse af fast ejendom, kartel- og monopolregler, energisektoren, offentlig sikkerhed og orden).

Internationale retlige forpligtelser

Investeringstraktater

5. Identificer og giv korte oplysninger om de bilaterale eller multilaterale investeringstraktater, som staten er part i, og angiv også, om de er i kraft.

Østrig har undertegnet og ratificeret 69 bilaterale investeringsaftaler (BIT'er), hvoraf følgende 60 er i kraft:

 • Albanien;
 • Algeriet;
 • Argentina;
 • Armenien;
 • Aserbajdsjan;
 • Bangladesh;
 • Hviderusland;
 • Belize;
 • Bosnien og Hercegovina;
 • Bulgarien;
 • Chile;
 • Kina;
 • Kroatien;
 • Cuba;
 • Den Tjekkiske Republik;
 • Egypten;
 • Estland;
 • Etiopien;
 • Georgien;
 • Guatemala;
 • Hong Kong;
 • Ungarn;
 • Iran;
 • Jordan;
 • Kasakhstan;
 • Kosovo;
 • Kuwait;
 • Kirgisistan;
 • Letland;
 • Lebaon;
 • Libyen;
 • Litauen;
 • Makedonien;
 • Malaysia;
 • Malta;
 • Mexico;
 • Moldova;
 • Mongoliet;
 • Montenegro;
 • Marokko;
 • Namibia;
 • Oman;
 • Paraguay;
 • i Filippinerne;
 • Polen;
 • Rumænien;
 • Rusland;
 • Saudi-Arabien;
 • Serbien;
 • Slovakiet;
 • Slovenien;
 • Sydkorea;
 • Tadsjikistan;
 • Tunesien;
 • Tyrkiet;
 • Ukraine;
 • De Forenede Arabiske Emirater;
 • Usbekistan;
 • Vietnam og
 • Yemen.

Der er forskellige handelsaftaler og traktater med investeringsbestemmelser i kraft for Østrig i dets egenskab af EU-medlemsstat. BIT'er, der er undertegnet med Zimbabwe (2000), Cambodja (2004) og Nigeria (2013), er endnu ikke trådt i kraft.

Østrig underskrev energichartertraktaten i 1994 og ratificerede den formelt i 1997.

Den vigtigste aftale, der afventer ratifikation i EU-medlemsstaternes nationale parlamenter, er den omfattende økonomiske og handelsmæssige aftale mellem EU og Canada (CETA), som midlertidigt har været i kraft siden 21. september 2017. EF-Domstolen erklærede den investor-stat-tvistbilæggelsesmekanisme, der er nedfældet i CETA, for forenelig med EU-retten (udtalelse 1/17 (CETA), EU:C:2019:341).

6. Angiv i givet fald, om de bilaterale eller multilaterale investeringstraktater, som staten er part i, omfatter oversøiske territorier.

Ikke relevant.

7. Har staten ændret eller indgået tillægsprotokoller, der påvirker bilaterale eller multilaterale investeringsaftaler, som den er part i?

Et eksempel på diplomatiske noter, der udveksles med henblik på at fastslå den tilsigtede betydning af en BIT, kan findes på webstedet for Republikken Østrigs juridiske informationssystem som PDF-fil.

8. Har staten ensidigt opsagt en bilateral eller multilateral investeringstraktat, som den er part i?

Østrig har endnu ikke givet meddelelse om at opsige nogen BIT ensidigt.

Det skal dog understreges, at de endelige virkninger af overførslen af kompetencerne vedrørende direkte investeringer til EU endnu ikke er fastlagt.

9. Har staten indgået flere bilaterale eller multilaterale investeringstraktater med overlappende medlemskab?

Østrig har undertegnet og ratificeret 69 BIT'er, hvoraf 60 er trådt i kraft. Østrig er ligeledes blevet part i en række multilaterale traktater med investeringsbeskyttelsesklausuler.

ICSID-konventionen

10. Er staten part i ICSID-konventionen?

Konventionen om bilæggelse af tvister om investeringer mellem stater og statsborgere i andre stater blev ratificeret den 25. maj 1971 og trådte i kraft for Østrigs vedkommende den 24. juni 1971.

Mauritius-konventionen

11. Er staten part i FN's konvention om gennemsigtighed i traktatbaserede investor-stats-voldgiftssager (Mauritius-konventionen)?

Østrig er ikke part i De Forenede Nationers konvention om gennemsigtighed i traktatbaserede investor-stats-voldgiftssager.

Program for investeringstraktater

12. Har staten et program for investeringstraktater?

Ja.

Regulering af indgående udenlandske investeringer

Statslige programmer til fremme af investeringer

13. Har staten et program til fremme af udenlandske investeringer?

Forbundsministeriet for digitale og økonomiske anliggender og ministeriet for Europa, integration og udenrigsanliggender støtter i fællesskab Østrigs investeringsfremmeprogrammer.

Forbundsministeriet for digitale og økonomiske anliggender er primært ansvarligt for den økonomiske støtte til udenlandske investeringer og offentliggør en omfattende oversigt over al støtte, der er tilgængelig for udenlandske investorer.

Ministeriet for europæiske og internationale anliggender og de østrigske diplomatiske repræsentationer er fortsat ansvarlige for investeringsbeskyttelse og forpligter sig til at håndhæve de gældende bilaterale investeringsaftaler og sikre eksportkontrol. Der findes en oversigt over ministeriet for europæiske og internationale anliggender's ansvarsområder online.

Gældende national lovgivning

14. Identificer de nationale love, der gælder for udenlandske investorer og udenlandske investeringer, herunder eventuelle krav om optagelse eller registrering af investeringer.

Østrig gentager sin åbenhed over for udenlandske investeringer, og visse ikke-diskriminerende nationale og EU-foranstaltninger kan derfor finde anvendelse (f.eks. i forbindelse med erhvervelse af fast ejendom, kartel- og monopolspørgsmål, energisektoren, offentlig sikkerhed og orden osv.) Desuden skal der i henhold til den østrigske lov om udenrigshandel (AußWG) indhentes godkendelse fra den minister, der har ansvaret for økonomiske anliggender, til en "erhvervelse foretaget af en fysisk person, der ikke er statsborger i Den Europæiske Union, en statsborger i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) eller Schweiz, eller en juridisk person eller et selskab, der er etableret i et tredjeland bortset fra EØS og Schweiz", hvis investoren har til hensigt at opnå eller på anden måde erhverve en kontrollerende stilling i industrier af særlig betydning for Republikken Østrig som defineret i § 25 a, stk. 2, i AußWG.

Relevant reguleringsorgan

15. Angiv det statslige organ, der regulerer og fremmer indgående udenlandske investeringer.

Forbundsministeriet for digitale og økonomiske anliggender og ministeriet for europæiske og internationale anliggender støtter i fællesskab Østrigs investeringsfremmeprogrammer.

Forbundsministeriet for digitale og økonomiske anliggender er primært ansvarligt for den økonomiske støtte til udenlandske investeringer og offentliggør en omfattende oversigt over al støtte, der er tilgængelig for udenlandske investorer.

Ministeriet for europæiske og internationale anliggender og de østrigske diplomatiske repræsentationer er fortsat ansvarlige for investeringsbeskyttelse og forpligter sig til at håndhæve de gældende BIT'er og sikre eksportkontrol. Der findes en oversigt over ministeriet for europæiske og internationale anliggender's ansvarsområder online.

Relevant tvistbilæggelsesorgan

16. Identificer det statslige organ, der skal forkyndes i en tvist med en udenlandsk investor.

Hvis der ikke findes nogen direkte bestemmelse om punkterne i de investeringstraktater, som Østrig har indgået, skal en investor indgive en tvist til ministeriet for europæiske og internationale anliggender.

Praksis for investeringsaftaler

Model BIT

17. Har staten en model til en BIT?

Østrig har en model til en bilateral investeringsaftale (BIT), der blev vedtaget i 2008. Det er imidlertid vigtigt at huske på, at det største antal BIT'er, som Østrig har undertegnet og ratificeret, er fra før den nyeste version af den modelmæssige BIT. Det er ligeledes vanskeligt at foretage en vurdering af den virkning, som den seneste model BIT kan få i fremtiden.

En sammenlignelig analyse af de BIT'er, der blev undertegnet efter indførelsen af den østrigske model for BIT'er, viser, at der mangler ensartethed. På den ene side var investeringsaftalerne med Tadsjikistan og Kosovo nøje udformet i overensstemmelse med model-BIT'en. Derimod blev der i aftaler af samme art med Kirgisistan og Kasakhstan indført ændringer til model-BIT'en i nogle vigtige henseender.

Desuden bliver investeringsbeskyttelsesbestemmelser almindeligvis en del af EU's handelsaftaler med tredjelande, hvilket begrænser det formål, som model-BIT'en er tiltænkt.

Hvad angår indholdet af model-BIT'en, har Østrig bestemt præsenteret en kortfattet, funktionel og avanceret platform for en vellykket beskyttelse af udenlandske investeringer. De vigtigste bestemmelser sikrer:

 • ligebehandling af udenlandske investorer i forhold til nationale investorer eller investorer fra tredjelande;
 • pligt til retfærdig behandling i henhold til folkerettens standarder (nøje reguleret ekspropriation, betalinger i forbindelse med en investering skal påvirkes uden begrænsninger osv.
 • effektiv tvistbilæggelse foran:
  • nationale domstole;
  • det internationale center for bilæggelse af investeringstvister (ICSID);
  • en enkelt voldgiftsmand eller en ad hoc-voldgiftsret, der er oprettet i henhold til voldgiftsreglerne fra De Forenede Nationers Kommission for International Handelsret (UNCITRAL), og
  • en enkelt voldgiftsmand eller en ad hoc-domstol i henhold til Det Internationale Handelskammers (ICC) voldgiftsregler.

Andre særtræk ved model-BIT'en omfatter en karakteristisk definition af begreberne "investor" og "investering" samt en ret vidtrækkende paraplyklausul.

Forberedende materialer

18. Har staten et centralt depot for materialer til forberedelse af traktater? Er sådanne materialer offentligt tilgængelige?

Alt tilgængeligt støttemateriale til internationale traktater, der er ratificeret af Republikken Østrigs parlament, er tilgængeligt online. Forbundsministeriet for digitale og økonomiske anliggender stiller tyske udgaver af ratificerede BIT'er med tilhørende instrumenter til rådighed på sit websted til gennemsyn og offentlig kontrol. Eventuelle versioner oversat til engelsk og andre sprog er også tilgængelige online.

Anvendelsesområde og dækning

19. Hvad er det typiske dækningsområde for investeringstraktater?

Investor-kvalifikationer

I de investeringsaftaler, som Østrig har indgået, er der - dog ikke helt ensartet - fastsat en række juridiske betingelser, som en udenlandsk investor skal opfylde for at opnå materiel beskyttelse. Mens både fysiske personer og juridiske enheder (dvs. virksomheder) generelt kan betragtes som "investorer", omfatter yderligere krav bl.a. følgende

Hovedkontor eller hjemsted for virksomhed

I artikel 1, stk. 3, i model-BIT'en defineres virksomhed bl.a. som "oprettet eller organiseret i henhold til en kontraherende parts gældende lovgivning". Kravet om hjemsted er udtrykkeligt fastsat i flere indgåede BIT'er (f.eks. artikel 1, stk. 2, i BIT Østrig-Belarus; artikel 1, stk. 2, litra b), i BIT Østrig-Argentina osv. Kravet om det principielle krav om hjemsted kan i nogle tilfælde erstattes ved at fastslå, at en enhed i en af de kontraherende parter har (forudgående) dominerende indflydelse på investoren (f.eks. artikel 1, stk. 2, litra c), i BIT Østrig-Egypten, artikel I, stk. 2, i BIT Østrig-Kuwait osv.

Udførelse af væsentlige forretningsaktiviteter

I artikel 1, stk. 3, i model-BIT'en hedder det endvidere, at virksomheden skal "udøve en væsentlig virksomhed [i værtsstaten]". I overensstemmelse med ovenstående påberåber en række BIT'er sig en forpligtelse til reel forretningsvirksomhed (f.eks. artikel 1, stk. 2, litra b), i BIT mellem Østrig og Chile).

Uensartede kvalifikationer afhængigt af kontraherende part

Et betydeligt antal BIT'er definerer kravene til definitionen af "investor" uafhængigt for hver kontraherende part (f.eks. artikel I(2), Østrig-Kuwait BIT).

Afvisning af ydelser

I overensstemmelse med model-BIT'en nægter en række indgåede BIT'er udtrykkeligt beskyttelse i de tilfælde, hvor ovennævnte krav ikke er opfyldt. Det bedste eksempel på en sådan bestemmelse findes i artikel 10 i Østrig-Uzbekistan BIT, hvori det hedder

[en] kontraherende part kan nægte en investor fra den anden kontraherende part og dennes investeringer fordelene ved denne aftale, hvis investorer fra en ikke-kontraherende part ejer eller kontrollerer den førstnævnte investor, og denne investor ikke har nogen væsentlig forretningsaktivitet på den kontraherende parts område, i henhold til hvis lovgivning den er oprettet eller organiseret.

Definition af "investering
Beskyttede "investeringer" i henhold til model-BIT'en omfatter alle aktiver, der "ejes eller kontrolleres direkte eller indirekte" af den beskyttede investor. Denne definition, der ganske vist er en brætdefinition, er noget begrænset af yderligere overvejelser, der er pålagt af de gældende BIT'er:

Sondring mellem direkte og indirekte investeringer
Selv om det overvejende antal investeringstraktater, som Østrig har indgået, giver beskyttelse i begge tilfælde, går nogle ikke så vidt som til at give beskyttelse til indirekte investeringer eller investeringer uden gevinst for øje (f.eks. artikel 1, stk. 1, i BIT Østrig-Iran).

Territorialitetskrav og lovlighed
Investeringer er generelt beskyttede, hvis de foretages på en kontraherende parts territorium og i overensstemmelse med denne parts love og bestemmelser (f.eks. artikel 1, stk. 3, i BIT mellem Østrig og Malaysia).

Spørgsmål om dækning med tilbagevirkende kraft
Et betydeligt flertal af de investeringstraktater, som Østrig har indgået, giver enten beskyttelse til investeringer, der er foretaget fra en bestemt dato (f.eks. artikel 9 i BIT mellem Østrig og Rusland), eller gør ingen forskel ved at yde beskyttelse til investeringer, der er foretaget før og efter traktatens ikrafttrædelsesdato (f.eks. artikel 24 i BIT mellem Østrig og Cuba).

Beskyttelser

20. Hvilke materielle beskyttelsesforanstaltninger er der typisk tilgængelige?

Investeringstraktater, som Østrig har indgået, indeholder generelt følgende beskyttelse, dog med sjældne undtagelsesvise begrænsninger:

 • retfærdig og ligelig behandling;
 • beskyttelse mod ekspropriation (direkte og indirekte);
 • beskyttelse af mestbegunstigede nation;
 • beskyttelse mod forskelsbehandling og national behandling;
 • fuld beskyttelse og sikkerhed, og
 • en paraplyklausul.

Bilæggelse af tvister

21. Hvad er de mest almindeligt anvendte muligheder for tvistbilæggelse i forbindelse med investeringstvister mellem udenlandske investorer og din stat?

De østrigske BIT'er indeholder oftest bestemmelser om en institutionel ICSID-voldgiftsprocedure eller en UNCITRAL ad hoc-procedure som det forum, der skal vælges til løsning af tvister, der opstår i forbindelse med den pågældende BIT. I modsætning til førstnævnte giver nogle BIT'er desuden mulighed for at anvende Stockholm Chamber of Commerce-reglerne (f.eks. artikel 7 i BIT Østrig-Rusland) eller ICC-reglerne (f.eks. artikel 11 i BIT Østrig-Cuba).

Fortrolighed

22. Har staten en etableret praksis med krav om fortrolighed i forbindelse med investeringsvoldgift?

Østrig har kun været involveret i en enkelt investor-stat-voldgiftssag: BV Belegging-Maatschappij "Far East" mod Republikken Østrig (ICSID-sag nr. ARB/15/32).

Forsikring

23. Har staten et investeringsforsikringsagentur eller -program?

Østrigske investorer kan anmode om forsikring for investeringer i udviklingslande i henhold til konventionen om oprettelse af det multilaterale investeringsgarantiagentur. Østrig blev i 1997 et af de 25 industrilande, der blev medlem af denne retsakt.

Østrigske investorer kan desuden ansøge om dækning af udenlandske investeringer mod politiske risici. Den "G4-garanti", som Oesterreichische Kontrollbank AG (OeKB) stiller til rådighed, er generelt beregnet til markeder uden for EU og OECD. Der findes en oversigt over disse tjenester på OeKB's websted.

Historik om investeringsvoldgift

Antal voldgiftssager

24. Hvor mange kendte voldgiftssager vedrørende investeringsaftaler har staten været involveret i?

I skrivende stund har Østrig været aktivt involveret i én offentligt kendt investor-statsvoldgiftssag: BV Belegging-Maatschappij "Far East" mod Republikken Østrig (ICSID-sag nr. ARB/15/32). Proceduren blev indledt i juli 2015 i henhold til den bilaterale investeringstraktat, som Østrig havde indgået med Malta i 2002 (i kraft fra marts 2004). Den bevægende investor hævdede herved, at Østrig:

 • indført vilkårlige, urimelige eller diskriminerende foranstaltninger;
 • nægtet fuld beskyttelse og sikkerhed;
 • overtrådte de gældende forbud mod direkte og indirekte ekspropriation, og
 • nægtet retfærdig og ligelig behandling.

Voldgiftsretten afviste kravene af jurisdiktionsmæssige årsager i oktober 2017.

Industrier og sektorer

25. Vedrører de investeringsvoldgifter, der involverer staten, normalt specifikke industrier eller investeringssektorer?

Østrig har kun været involveret i en enkelt investor-stat-voldgiftssag: BV Belegging-Maatschappij "Far East" mod Republikken Østrig (ICSID-sag nr. ARB/15/32).

Udvælgelse af voldgiftsmand

26. Har staten en tradition for at anvende standardmekanismer til udpegelse af voldgiftsretter, eller har staten en tradition for at udpege specifikke voldgiftsmænd?

Østrig har kun været involveret i en enkelt investor-stat-voldgiftssag: BV Belegging-Maatschappij "Far East" mod Republikken Østrig (ICSID-sag nr. ARB/15/32).

Forsvar

27. Forsvarer staten sig typisk mod investeringskrav? Giv nærmere oplysninger om statens interne rådgiver i forbindelse med investeringstvister.

Østrig har kun været involveret i en enkelt investor-stat-voldgiftssag: BV Belegging-Maatschappij "Far East" mod Republikken Østrig (ICSID-sag nr. ARB/15/32).

Tvangsfuldbyrdelse af kendelser mod staten

Aftaler om håndhævelse

28. Er staten part i internationale aftaler om fuldbyrdelse, såsom FN-konventionen af 1958 om anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske voldgiftskendelser?

Østrig blev part i konventionen om anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske voldgiftskendelser (New York-konventionen) den 2. maj 1961. New York-konventionen finder anvendelse på Østrig uden begrænsninger, da det oprindelige gensidighedsforbehold blev trukket tilbage i 1988.

Overholdelse af tildelingen

29. Efterlever staten normalt frivilligt de kendelser, der er afsagt mod den i henhold til investeringsaftalerne?

Østrig har kun været involveret i en enkelt investor-stat-voldgiftssag: BV Belegging-Maatschappij "Far East" mod Republikken Østrig (ICSID-sag nr. ARB/15/32).

Ugunstige præmier

30. Hvis ikke, kan staten så indbringe ugunstige kendelser for sine nationale domstole eller de domstole, hvor voldgiftssagen blev anlagt?

Østrig har kun været involveret i en enkelt investor-stat-voldgiftssag: BV Belegging-Maatschappij "Far East" mod Republikken Østrig (ICSID-sag nr. ARB/15/32).

Bestemmelser, der hindrer håndhævelse

31. Angiv nærmere oplysninger om eventuelle nationale retsforskrifter, der kan hindre fuldbyrdelse af kendelser mod staten på dens område.

Den østrigske lovgiver skelner klart mellem reglerne om fuldbyrdelse af indenlandske (dvs. voldgiftskendelser, der er afsagt i en voldgiftssag med det aftalte voldgiftssæde i Østrig) og udenlandske (dvs. voldgiftskendelser, der er afsagt i en voldgiftssag med det aftalte voldgiftssæde uden for Østrig) voldgiftskendelser.

I førstnævnte tilfælde er det i § 1 i den østrigske fuldbyrdelseslov fastsat, at indenlandske kendelser, der ikke kan appelleres (herunder forligsaftaler), kan fuldbyrdes direkte som en iboende rettighed, der giver fuldbyrdelsesret.

I modsætning til ovenstående kræver afsnit III i den østrigske lov om fuldbyrdelse (§ 403 ff.) formel anerkendelse af udenlandske voldgiftskendelser forud for fuldbyrdelse på nationalt plan, medmindre kendelserne bør fuldbyrdes uden forudgående separat erklæring om eksigibilitet i henhold til en gældende international aftale (f.eks. traktater med gældende forpligtelse til gensidighed i forbindelse med anerkendelse og fuldbyrdelse) eller en EU-retsakt.

I henhold til artikel IV, stk. 1, litra a), i New York-konventionen skal en ansøger, der søger om anerkendelse af en voldgiftskendelse, fremlægge den originale voldgiftskendelse (eller en bekræftet kopi) samt den originale voldgiftskontrakt (eller en bekræftet kopi). I henhold til § 614, stk. 2, i den østrigske civile retsplejelov (ZPO) er det i denne forbindelse op til dommeren at afgøre, om ansøgeren skal anmode om at fremlægge den relevante voldgiftskontrakt (eller en bekræftet kopi). Da de kompetente distriktsdomstole kun undersøger, om de formelle krav er opfyldt, har den østrigske højesterets holdning hertil været mere formalistisk - de kræver en undersøgelse af, om skyldnerens navn som angivet i anmodningen om fuldbyrdelsestilladelse er i overensstemmelse med det navn, der er angivet i voldgiftskendelsen.

Ud over det anførte kan en voldgiftskendelse være omfattet af § 606 i ZPO, som kræver, at kendelsen skal være skriftlig og underskrevet af voldgiftsmænd. Der kan gælde yderligere formkrav, hvis parterne ikke er enige herom.

De østrigske domstole har ikke ret til at efterprøve en voldgiftskendelse i realiteten. En voldgiftskendelse kan ikke appelleres. Det er dog muligt at anlægge sag med henblik på at annullere en voldgiftskendelse (både voldgiftskendelser om kompetencer og voldgiftskendelser om sagens realitet) af meget specifikke, snævre grunde, nemlig:

 • voldgiftsretten har accepteret eller afvist kompetence, selv om der ikke foreligger nogen voldgiftsaftale eller en gyldig voldgiftsaftale;
 • en part var ude af stand til at indgå en voldgiftsaftale i henhold til den lov, der finder anvendelse på den pågældende part;
 • en part ikke har været i stand til at fremføre sin sag (f.eks. hvis den ikke er blevet behørigt underrettet om udpegelsen af en voldgiftsmand eller om voldgiftsproceduren);
 • kendelsen vedrører et spørgsmål, der ikke er omhandlet i eller ikke er omfattet af voldgiftsaftalen, eller vedrører spørgsmål, der går ud over det, der er søgt om i voldgiftssagen (hvis sådanne mangler vedrører en del af kendelsen, der kan udskilles, skal denne del ophæves);
 • at voldgiftsrettens sammensætning ikke var i overensstemmelse med §§ 577-618 ZPO eller med parternes aftale;
 • at voldgiftsproceduren ikke var, eller at kendelsen ikke er i overensstemmelse med de grundlæggende principper i det østrigske retssystem (ordre public), og
 • hvis betingelserne for at genoptage en sag ved en indenlandsk domstol i henhold til § 530, stk. 1, i ZPO er opfyldt.

Lande har kun suveræn immunitet for handlinger i det omfang, de har suverænitetskompetence. Immuniteten gælder ikke for adfærd af privat kommerciel karakter. Udenlandske aktiver i Østrig er således undtaget fra tvangsfuldbyrdelse afhængigt af deres formål: hvis de udelukkende skal anvendes til private transaktioner, kan de beslaglægges og gøres til genstand for tvangsfuldbyrdelse; men hvis de skal bruges til at udøve suveræne beføjelser (f.eks. ambassadetjenester), kan der ikke træffes tvangsfuldbyrdelsesforanstaltninger. I en relevant afgørelse om dette spørgsmål konkluderede den østrigske højesteret (OGH) (se 3 Ob 18/12), at der ikke er tale om generel immunitet for statslige aktiver, men at det i stedet er den forpligtede stats pligt at bevise, at den handlede med suveræne beføjelser, da den suspenderede fuldbyrdelsessagen i henhold til § 39 i den østrigske fuldbyrdelseslov.

I mangel af instruktiv retspraksis kan det være rationelt at konkludere, at det er lovligt at gennembryde selskabssløret med hensyn til statslige aktiver, så længe reglerne om omfanget af statslig immunitet suppleres med de gældende lovkrav om gennembrydning af selskabssløret.

Opdatering og tendenser

De vigtigste udviklinger i det forløbne år

32. Er der nogen nye tendenser eller aktuelle emner i din jurisdiktion?

Østrig nægtede at slutte sig til 23 EU-medlemsstater og underskrive aftalen om ophævelse af bilaterale investeringstraktater mellem EU-medlemsstaterne (aftalen). En sådan beslutning er velkommen, da den tager hensyn til den berettigede bekymring for, at opsigelse af bilaterale investeringsaftaler inden for EU ved hjælp af aftalen meget vel kan være uforenelig med folkeretten.

Den østrigske regerings engagement i at afhjælpe covid-19-krisen i 2020 skal vurderes ud fra udenlandske investorers synsvinkel og deres evne til at få lige beskyttelse.