logotip

Pogodba o naložbah Arbitraža 2022

Ozadje

Tuje naložbe

1. Kakšen je prevladujoči odnos do tujih naložb?

Zvezno ministrstvo za digitalne in gospodarske zadeve na splošno, brez povezave s posameznimi naložbenimi spori, navaja, da je vlada odprta za zavezujočo mednarodno arbitražo kot ustrezno alternativo nacionalnim sodiščem pri reševanju sporov na podlagi veljavnih dvostranskih sporazumov o naložbah (BIT).

Pogodba o delovanju Evropske unije je začela veljati 1. decembra 2009 in določa pristojnost Evropske unije na področju neposrednih naložb. Na podlagi prenesene pristojnosti sta Evropski parlament in Evropski svet sprejela Uredbo 1219/2012, v skladu s katero obstoječi dvostranski investicijski sporazumi ostanejo veljavni, če jih odobri Evropska komisija, potem ko "oceni, ali ena ali več njihovih določb predstavlja resno oviro za pogajanja ali sklenitev dvostranskih investicijskih sporazumov s tretjimi državami s strani Unije" (Uredba 1219/2012, člen 5). Evropska komisija je nadalje sprožila postopek za ugotavljanje kršitev v zvezi z 12 dvostranskimi investicijskimi sporazumi znotraj EU (dvostranski investicijski sporazumi med državami članicami EU), ki jih je podpisala in ratificirala Avstrija.

Ne glede na navedeno je Avstrija podpisala izjavo predstavnikov vlad držav članic o pravnih posledicah sodbe Sodišča v zadevi Achmea in o zaščiti naložb v Evropski uniji z dne 15. januarja 2019 (v nadaljnjem besedilu: izjava). V skladu z Deklaracijo:

 • "vse klavzule o arbitraži med vlagatelji in državo, ki jih vsebujejo dvostranski sporazumi o naložbah, sklenjeni med državami članicami, so v nasprotju s pravom EU in se zato ne uporabljajo";
 • te arbitražne klavzule "nimajo učinkov, vključno z določbami, ki zagotavljajo podaljšano zaščito naložb, izvedenih pred prenehanjem, za nadaljnje obdobje (tako imenovane klavzule o prenehanju veljavnosti)"; in
 • arbitražno sodišče, ustanovljeno na podlagi arbitražnih klavzul med vlagateljem in državo, ni pristojno, ker država članica, ki je pogodbenica temeljnega dvostranskega investicijskega sporazuma, ni veljavno ponudila arbitražo.

Avstrija se je skupaj z drugimi državami podpisnicami sprva zavezala, da bo "do 6. decembra 2019 prekinila vse dvostranske sporazume o naložbah, sklenjene med (državami članicami EU), z večstransko pogodbo ali, če je to vzajemno priznano kot primernejše, z dvostransko pogodbo". Ne glede na navedeno se Avstrija ni želela pridružiti 23 državam članicam EU pri podpisu Sporazuma o prenehanju veljavnosti dvostranskih naložbenih pogodb med državami članicami Evropske unije (Sporazum). Takšna odločitev je resnično dobrodošla, saj se z njo vrednotijo utemeljeni pomisleki, da je prenehanje dvostranskih investicijskih sporazumov znotraj EU s sredstvi iz Sporazuma morda nezdružljivo z mednarodnim javnim pravom.

2. Kateri so glavni sektorji za tuje naložbe v državi?

Po uradni podatkovni zbirki Avstrijske nacionalne banke (OeNB) so glavni sektorji vhodnih neposrednih naložb (tj. naložb tujih vlagateljev v Avstriji): strokovne, znanstvene in tehnične storitve, finančno posredništvo, trgovina ter kemikalije, naftni derivati in farmacevtski izdelki. Celovita razčlenitev po posameznih panogah je na voljo na spletni strani OeNB.

3. Ali obstaja neto priliv ali odliv tujih neposrednih naložb?

Če prihodke od vhodnih neposrednih naložb primerjamo s prihodki od izhodnih neposrednih naložb (tj. z naložbami avstrijskih vlagateljev v tujini), lahko ugotovimo skupni neto odliv tujih neposrednih naložb (primerjaj podatke o stanju vhodnih neposrednih naložb, razčlenjenih po panogah, za leto 2008 s podatki o stanju izhodnih neposrednih naložb, razčlenjenih po panogah, za leto 2008, ki jih je posredovala OeNB). Ne glede na prvo ugotovitev je lahko v posameznih panogah prisoten znaten neto priliv, na primer v panogi strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnosti.

Zakonodaja o sporazumih o naložbah

4. Opišite domačo zakonodajo, ki ureja sporazume o naložbah z državo ali subjekti v državni lasti.

Avstrija nima posebnega zakona o tujih naložbah. Formalni sprejem tuje naložbe na splošno ni potreben. Vendar se lahko začnejo uporabljati nekateri nediskriminatorni nacionalni ukrepi in ukrepi EU (npr. pri pridobivanju nepremičnin, protimonopolnih predpisih, energetskem sektorju, javni varnosti in redu).

Mednarodne pravne obveznosti

Sporazumi o naložbah

5. Navedite dvostranske ali večstranske sporazume o naložbah, katerih pogodbenica je država, in navedite, ali so veljavni.

Avstrija je podpisala in ratificirala 69 dvostranskih sporazumov o naložbah, od katerih jih velja 60:

 • Albanija;
 • Alžirija;
 • Argentina;
 • Armenija;
 • Azerbajdžan;
 • Bangladeš;
 • Belorusija;
 • Belize;
 • Bosna in Hercegovina;
 • Bolgarija;
 • Čile;
 • Kitajska;
 • Hrvaška;
 • Kuba;
 • Češka;
 • Egipt;
 • Estonija;
 • Etiopija;
 • Gruzija;
 • Gvatemala;
 • Hongkong;
 • Madžarska;
 • Iran;
 • Jordanija;
 • Kazahstan;
 • Kosovo;
 • Kuvajt;
 • Kirgizija;
 • Latvija;
 • Lebaon;
 • Libija;
 • Litva;
 • Makedonija;
 • Malezija;
 • Malta;
 • Mehika;
 • Moldavija;
 • Mongolija;
 • Črna gora;
 • Maroko;
 • Namibija;
 • Oman;
 • Paragvaj;
 • na Filipinih;
 • Poljska;
 • Romunija;
 • Rusija;
 • Savdska Arabija;
 • Srbija;
 • Slovaška;
 • Slovenija;
 • Južna Koreja;
 • Tadžikistan;
 • Tunizija;
 • Turčija;
 • Ukrajina;
 • Združeni arabski emirati;
 • Uzbekistan;
 • Vietnam in
 • Jemen.

Za Avstrijo kot državo članico EU veljajo različni trgovinski sporazumi in pogodbe z določbami o naložbah. Dvostranski investicijski sporazumi, podpisani z Zimbabvejem (2000), Kambodžo (2004) in Nigerijo (2013), še niso začeli veljati.

Avstrija je Pogodbo o energetski listini podpisala leta 1994, uradno pa jo je ratificirala leta 1997.

Najpomembnejši sporazum, ki čaka na ratifikacijo v nacionalnih parlamentih držav članic EU, je celovit gospodarski in trgovinski sporazum med EU in Kanado (CETA), ki začasno velja od 21. septembra 2017. Sodišče Evropske unije je mehanizem za reševanje sporov med vlagatelji in državo, ki je zapisan v sporazumu CETA, razglasilo za združljivega s pravom EU (Mnenje 1/17 (CETA), EU:C:2019:341).

6. Po potrebi navedite, ali dvostranski ali večstranski sporazumi o naložbah, katerih pogodbenica je država, veljajo tudi za čezmorska ozemlja.

Ne uporablja se.

7. Ali je država spremenila ali sklenila dodatne protokole, ki vplivajo na dvostranske ali večstranske sporazume o naložbah, katerih pogodbenica je?

Primer diplomatskih not, izmenjanih zaradi določitve predvidenega pomena dvostranskega investicijskega sporazuma, je na voljo na spletišču pravnega informacijskega sistema Republike Avstrije v obliki PDF.

8. Ali je država enostransko prekinila katero koli dvostransko ali večstransko pogodbo o naložbah, katere pogodbenica je?

Avstrija še ni enostransko odpovedala nobenega dvostranskega sporazuma o partnerstvu.

Vendar je treba poudariti, da je treba dokončne učinke prenosa pristojnosti na področju neposrednih naložb na EU še določiti.

9. Ali je država sklenila več dvostranskih ali večstranskih sporazumov o naložbah s prekrivajočim se članstvom?

Avstrija je podpisala in ratificirala 69 dvostranskih investicijskih sporazumov, od katerih jih velja 60. Prav tako je Avstrija postala pogodbenica številnih večstranskih pogodb s klavzulami o zaščiti naložb.

Konvencija ICSID

10. Ali je država pogodbenica Konvencije ICSID?

Konvencija o reševanju naložbenih sporov med državami in državljani drugih držav je bila ratificirana 25. maja 1971, za Avstrijo pa je začela veljati 24. junija 1971.

Mavricijska konvencija

11. Ali je država pogodbenica Konvencije ZN o preglednosti v arbitražnih postopkih med vlagatelji in državo na podlagi pogodb (Mavricijska konvencija)?

Avstrija ni pogodbenica Konvencije Združenih narodov o preglednosti pri arbitražnih postopkih med vlagatelji in državo na podlagi pogodb.

Program sporazumov o naložbah

12. Ali ima država program pogodb o naložbah?

Da.

Ureditev vhodnih tujih naložb

Vladni programi za spodbujanje naložb

13. Ali ima država program za spodbujanje tujih naložb?

Zvezno ministrstvo za digitalne in gospodarske zadeve ter ministrstvo za Evropo, integracijo in zunanje zadeve skupaj podpirata avstrijske programe za spodbujanje naložb.

Zvezno ministrstvo za digitalne in gospodarske zadeve je pristojno predvsem za gospodarsko podporo tujim naložbam in objavlja izčrpen pregled vseh podpor, ki so na voljo tujim vlagateljem.

Ministrstvo za evropske in mednarodne zadeve ter avstrijska diplomatska predstavništva so še naprej odgovorna za zaščito naložb, pri čemer se zavezujejo k izvajanju veljavnih dvostranskih sporazumov o naložbah in zagotavljanju nadzora izvoza. Pregled pristojnosti ministrstva za evropske in mednarodne zadeve je na voljo na spletu.

Veljavna domača zakonodaja

14. Navedite domače zakone, ki veljajo za tuje vlagatelje in tuje naložbe, vključno z morebitnimi zahtevami za sprejem ali registracijo naložb.

Ker je Avstrija odprta za tuje naložbe, se lahko začnejo uporabljati nekateri nediskriminatorni nacionalni ukrepi in ukrepi EU (npr. pri pridobivanju nepremičnin, protimonopolnih ukrepih, energetskem sektorju, javni varnosti in redu itd.). Poleg tega je treba v skladu z avstrijskim zakonom o zunanji trgovini (AußWG) pridobiti dovoljenje ministra, pristojnega za gospodarske zadeve, za "pridobitev s strani fizične osebe, ki ni državljan Evropske unije, državljan Evropskega gospodarskega prostora (EGP) ali Švice, ali pravne osebe ali družbe s sedežem v državi, ki ni članica EU, razen EGP in Švice", če namerava vlagatelj pridobiti ali kako drugače pridobiti kontrolni položaj v panogah posebnega pomena za Republiko Avstrijo, kot je določeno v členu 25(a)(2) AußWG.

Ustrezna regulativna agencija

15. Navedite državno agencijo, ki ureja in spodbuja vhodne tuje naložbe.

Zvezno ministrstvo za digitalne in gospodarske zadeve ter ministrstvo za evropske in mednarodne zadeve skupaj podpirata avstrijske programe za spodbujanje naložb.

Zvezno ministrstvo za digitalne in gospodarske zadeve je pristojno predvsem za gospodarsko podporo tujim naložbam in objavlja izčrpen pregled vseh podpor, ki so na voljo tujim vlagateljem.

Ministrstvo za evropske in mednarodne zadeve ter avstrijska diplomatska predstavništva so še naprej odgovorna za zaščito naložb, pri čemer se zavezujejo k izvrševanju veljavnih dvojnih investicijskih sporazumov in zagotavljanju nadzora izvoza. Pregled pristojnosti ministrstva za evropske in mednarodne zadeve je na voljo na spletu.

Ustrezna agencija za reševanje sporov

16. Navedite državni organ, ki mu je treba vročiti sodni postopek v sporu s tujim vlagateljem.

Če v sporazumih o naložbah, ki jih je sklenila Avstrija, ni neposredne določbe o točkah, mora vlagatelj obvestilo o sporu poslati ministrstvu za evropske in mednarodne zadeve.

Praksa pogodb o naložbah

Model BIT

17. Ali ima država vzorčni BIT?

Avstrija ima vzorčni dvostranski sporazum o naložbah, ki je bil sprejet leta 2008. Vendar je treba opozoriti, da je Avstrija podpisala in ratificirala največ dvostranskih investicijskih sporazumov pred najnovejšo različico vzorčnega dvostranskega investicijskega sporazuma. Prav tako je težko oceniti, kakšen vpliv bi lahko imel najnovejši vzorčni dvostranski sporazum o naložbah v prihodnosti.

Primerljiva analiza dvojnih investicijskih sporazumov, podpisanih po uvedbi avstrijskega vzorčnega dvojnega investicijskega sporazuma, kaže na pomanjkanje enotnosti. Po eni strani so bili sporazumi o naložbah s Tadžikistanom in Kosovom oblikovani strogo v skladu z vzorčnim dvostranskim investicijskim sporazumom. Nasprotno pa so bile v istovrstnih sporazumih s Kirgizijo in Kazahstanom v nekaterih pomembnih pogledih uvedene spremembe vzorčnega dvostranskega investicijskega sporazuma.

Poleg tega določbe o zaščiti naložb pogosto postajajo del trgovinskih sporazumov EU s tretjimi državami, kar omejuje namen, predviden za vzorčni dvostranski sporazum o investicijah.

Kar zadeva vsebino vzorčnega dvostranskega sporazuma o investicijah, je Avstrija zagotovo predstavila jedrnato, funkcionalno in napredno platformo za uspešno zaščito tujih naložb. Ključne določbe zagotavljajo:

 • enako obravnavo tujih vlagateljev v primerjavi z domačimi vlagatelji ali vlagatelji iz tretjih držav;
 • obveznost poštene obravnave v skladu s standardi mednarodnega prava (strogo urejena razlastitev, plačila, opravljena v okviru naložbe, morajo biti brez omejitev itd.); in
 • učinkovito reševanje sporov pred:
  • nacionalna sodišča;
  • Mednarodnega centra za reševanje investicijskih sporov (ICSID);
  • edini arbiter ali ad hoc arbitražno sodišče, ustanovljeno v skladu z arbitražnimi pravili Komisije Združenih narodov za mednarodno trgovinsko pravo (UNCITRAL), in
  • edini arbiter ali ad hoc sodišče v skladu s pravili arbitraže Mednarodne trgovinske zbornice (ICC).

Druge posebnosti vzorčnega dvostranskega sporazuma o investicijah vključujejo značilno opredelitev pojmov "vlagatelj" in "naložba" ter precej obsežno krovno klavzulo.

Pripravljalni materiali

18. Ali ima država osrednje skladišče gradiva za pripravo pogodb? Ali je takšno gradivo javno dostopno?

Na spletu so na voljo vsa razpoložljiva gradiva za vse mednarodne pogodbe, ki jih je ratificiral parlament Republike Avstrije. Zvezno ministrstvo za digitalne in gospodarske zadeve na svojem spletišču omogoča pregled in javni nadzor nemških različic ratificiranih dvostranskih investicijskih sporazumov s spremljevalnimi instrumenti. Na spletu so na voljo tudi različice, prevedene v angleščino in po potrebi v druge jezike.

Področje uporabe in pokritost

19. Kakšno je običajno področje uporabe sporazumov o naložbah?

Kvalifikacije vlagateljev

Sporazumi o naložbah, ki jih je sklenila Avstrija, nekoliko ne tako enotno določajo številne pravne kvalifikacije, ki jih mora tuji vlagatelj izpolnjevati, da mu je zagotovljena materialna zaščita. Medtem ko se lahko fizične in pravne osebe (tj. podjetja) na splošno štejejo za "vlagatelje", dodatne zahteve vključujejo:

Glavni kraj ustanovitve ali poslovanja

V členu 1(3) vzorčnega BIT je podjetje med drugim opredeljeno kot "ustanovljeno ali organizirano v skladu z veljavnim pravom pogodbenice". Zahteva po sedežu je izrecno določena v več sklenjenih BIT (npr. člen 1(2) BIT Avstrija-Belorusija; člen 1(2)(b) BIT Avstrija-Argentina; itd.) V nekaterih primerih se lahko zahteva po sedežu nadomesti z ugotavljanjem (pre)prevladujočega vpliva nad vlagateljem, ki ga ima subjekt ene od pogodbenic (npr. člen 1(2)(c) avstrijsko-egiptovskega dvojnega investicijskega sporazuma; člen I(2) avstrijsko-kuvajtskega dvojnega investicijskega sporazuma; itd.)

Opravljanje bistvenih poslovnih dejavnosti

V členu 1(3) vzorčnega BIT je nadalje navedeno, da mora podjetje "opravljati bistvene posle [v državi gostiteljici]". V skladu z zgoraj navedenim se številni dvostranski pravni sporazumi sklicujejo na obveznost dejanske poslovne dejavnosti (npr. člen 1(2)(b), dvostranski pravni sporazum med Avstrijo in Čilom).

Nedosledne kvalifikacije glede na pogodbeno stranko

Precejšnje število dvostranskih sporazumov o investicijah opredeljuje zahteve v zvezi z opredelitvijo "vlagatelja" neodvisno za vsako pogodbenico (npr. člen I(2) dvostranskega sporazuma o investicijah med Avstrijo in Kuvajtom).

Zavrnitev dajatev

V skladu z vzorčnim dvostranskim sporazumom o investicijah je v številnih sklenjenih dvostranskih sporazumih o investicijah izrecno zavrnjena zaščita v primerih, ko zgoraj navedene zahteve niso izpolnjene. Najboljši primer take določbe je člen 10 avstrijsko-uzbekistanskega dvojnega investicijskega sporazuma, ki določa:

[a] Pogodbenica lahko vlagatelju druge pogodbenice in njegovim naložbam zavrne ugodnosti tega sporazuma, če so vlagatelji države nepogodbenice lastniki ali nadzorniki prvega navedenega vlagatelja in če ta vlagatelj nima bistvene poslovne dejavnosti na ozemlju pogodbenice, po katere zakonodaji je ustanovljen ali organiziran.

Opredelitev pojma "naložba
Zaščitena "naložba" v skladu z vzorčnim dvostranskim sporazumom o investicijah vključuje vsa sredstva, ki so "neposredno ali posredno v lasti ali pod nadzorom" zaščitenega vlagatelja. Ta opredelitev, ki je sicer okvirna, je nekoliko omejena z dodatnimi premisleki, ki jih nalagajo veljavni dvostranski investicijski sporazumi:

Razlikovanje med neposrednimi in posrednimi naložbami
Medtem ko prevladujoče število sporazumov o naložbah, ki jih je sklenila Avstrija, odobrava zaščito v obeh primerih, pa nekateri ne segajo tako daleč, da bi zagotovili zaščito posrednim ali neprofitnim naložbam (npr. člen 1(1), Avstrija-Iran BIT).

Teritorialna zahteva in zakonitost
Naložbe so na splošno zaščitene, če so narejene na ozemlju pogodbenice in v skladu z njenimi zakoni in predpisi (npr. člen 1(3) avstrijsko-malajzijskega dvostranskega sporazuma o investicijah).

Vprašanja o retroaktivnem kritju
Velika večina sporazumov o naložbah, ki jih je sklenila Avstrija, bodisi zagotavlja zaščito naložbam, ki so nastale na posebej določen datum (npr. člen 9 BIT Avstrija-Rusija), bodisi ne razlikuje pri dodeljevanju zaščite naložbam, ki so nastale pred in po datumu začetka veljavnosti pogodbe (npr. člen 24 BIT Avstrija-Kuba).

Zaščita

20. Katera materialna zaščita je običajno na voljo?

Sporazumi o naložbah, ki jih je sklenila Avstrija, na splošno določajo naslednjo zaščito, ob upoštevanju redkih izjemnih omejitev:

 • pravično in enakopravno obravnavo;
 • zaščito pred razlastitvijo (neposredno in posredno);
 • zaščito države z največjimi ugodnostmi;
 • nediskriminacijo in zaščito nacionalne obravnave;
 • popolno zaščito in varnost ter
 • krovno klavzulo.

Reševanje sporov

21. Katere so najpogosteje uporabljene možnosti reševanja sporov med tujimi vlagatelji in vašo državo?

Avstrijski dvostranski sporazumi o investicijah najpogosteje določajo institucionalno arbitražo ICSID ali ad hoc postopek UNCITRAL kot forum za reševanje sporov, ki izhajajo iz zadevnega dvostranskega sporazuma o investicijah. V nasprotju s prvim pa nekateri dvostranski investicijski sporazumi določajo dodatno možnost arbitraže po pravilih Stockholmske trgovinske zbornice (npr. člen 7 dvostranskega investicijskega sporazuma med Avstrijo in Rusijo) ali po pravilih ICC (npr. člen 11 dvostranskega investicijskega sporazuma med Avstrijo in Kubo).

Zaupnost

22. Ali ima država uveljavljeno prakso zahteve po zaupnosti v investicijski arbitraži?

Avstrija je sodelovala le v eni arbitraži med vlagateljem in državo: BV Belegging-Maatschappij "Far East" proti Republiki Avstriji (Zadeva ICSID št. ARB/15/32).

Zavarovanje

23. Ali ima država agencijo ali program za zavarovanje naložb?

Avstrijski vlagatelji lahko zaprosijo za zavarovanje naložb v državah v razvoju na podlagi Konvencije o ustanovitvi Agencije za večstranska jamstva za naložbe. Avstrija je leta 1997 postala ena od 25 industrializiranih držav članic tega akta.

Avstrijski vlagatelji lahko poleg tega zaprosijo za kritje tujih naložb pred političnim tveganjem. Jamstvo G4, ki ga zagotavlja Oesterreichische Kontrollbank AG (OeKB), je na splošno namenjeno trgom zunaj EU in OECD. Pregled teh storitev je na voljo na spletni strani OeKB.

Zgodovina investicijske arbitraže

Število arbitraž

24. V koliko znanih arbitražnih postopkov v zvezi s pogodbami o naložbah je bila država vključena?

V času priprave tega poročila je Avstrija aktivno sodelovala v eni javno znani arbitraži med vlagateljem in državo: BV Belegging-Maatschappij "Far East" proti Republiki Avstriji (Zadeva ICSID št. ARB/15/32). Postopek se je začel julija 2015 na podlagi dvostranske pogodbe o naložbah, ki jo je Avstrija z Malto sklenila leta 2002 (v veljavi od marca 2004). Vlagatelj, ki je vložil zahtevek, je s tem zatrjeval, da je Avstrija:

 • uvedel samovoljne, nerazumne ali diskriminatorne ukrepe;
 • odrekli popolno zaščito in varnost;
 • kršila veljavne prepovedi neposredne in posredne razlastitve; in
 • odrekanje poštene in pravične obravnave.

Arbitražno sodišče je oktobra 2017 zavrnilo zahtevke zaradi pristojnosti.

Industrije in sektorji

25. Ali se investicijske arbitraže, v katere je vpletena država, običajno nanašajo na določene industrije ali investicijske sektorje?

Avstrija je sodelovala le v eni arbitraži med vlagateljem in državo: BV Belegging-Maatschappij "Far East" proti Republiki Avstriji (Zadeva ICSID št. ARB/15/32).

Izbira arbitra

26. Ali je država v preteklosti uporabljala privzete mehanizme za imenovanje arbitražnih sodišč ali je v preteklosti imenovala določene arbitre?

Avstrija je sodelovala le v eni arbitraži med vlagateljem in državo: BV Belegging-Maatschappij "Far East" proti Republiki Avstriji (Zadeva ICSID št. ARB/15/32).

Obramba

27. Ali se država običajno brani pred naložbenimi zahtevki? Navedite podrobnosti o notranjem svetovalcu države za naložbene spore.

Avstrija je sodelovala le v eni arbitraži med vlagateljem in državo: BV Belegging-Maatschappij "Far East" proti Republiki Avstriji (Zadeva ICSID št. ARB/15/32).

Izvršba nagrad proti državi

Sporazumi o izvrševanju

28. Ali je država pogodbenica katerega koli mednarodnega sporazuma v zvezi z izvrševanjem, kot je Konvencija ZN o priznavanju in izvrševanju tujih arbitražnih odločb iz leta 1958?

Avstrija je 2. maja 1961 postala pogodbenica Konvencije o priznavanju in izvrševanju tujih arbitražnih odločb (Newyorška konvencija). Newyorška konvencija se za Avstrijo uporablja neomejeno, saj je bil prvotni pridržek o vzajemnosti umaknjen leta 1988.

Skladnost s predpisi o dodeljevanju sredstev

29. Ali država običajno prostovoljno spoštuje odločbe, izdane proti njej na podlagi pogodbe o naložbah?

Avstrija je sodelovala le v eni arbitraži med vlagateljem in državo: BV Belegging-Maatschappij "Far East" proti Republiki Avstriji (Zadeva ICSID št. ARB/15/32).

Neugodne nagrade

30. Če ne, ali se država zoper neugodne razsodbe pritoži na domača sodišča ali na sodišča, kjer je bil sedež arbitraže?

Avstrija je sodelovala le v eni arbitraži med vlagateljem in državo: BV Belegging-Maatschappij "Far East" proti Republiki Avstriji (Zadeva ICSID št. ARB/15/32).

Določbe, ki ovirajo izvrševanje

31. Navedite podrobnosti o vseh domačih pravnih določbah, ki bi lahko ovirale izvršitev odločb proti državi na njenem ozemlju.

Avstrijski zakonodajalci jasno razlikujejo med pravili o izvrševanju domačih (tj. izdanih v arbitražnem postopku z dogovorjenim sedežem arbitraže v Avstriji) in tujih (tj. izdanih v arbitražnem postopku z dogovorjenim sedežem arbitraže zunaj Avstrije) arbitražnih odločb.

V prvem primeru člen 1 avstrijskega zakona o izvršbi določa, da se lahko domače odločbe, zoper katere se ni mogoče pritožiti (vključno s poravnalnimi sporazumi), izvršijo neposredno, saj po svoji naravi dajejo izvršilne naslove.

V nasprotju z zgoraj navedenim naslov III avstrijskega zakona o izvršbi (člen 403 in naslednji) zahteva uradno priznanje tujih arbitražnih odločb pred domačo izvršbo, razen če bi bilo treba odločbe izvršiti brez predhodne ločene razglasitve izvršljivosti na podlagi veljavnega mednarodnega sporazuma (npr. pogodbe z veljavno obveznostjo vzajemnosti pri priznavanju in izvrševanju) ali akta Evropske unije.

V skladu s členom IV(1)(a) Newyorške konvencije mora vložnik, ki zahteva priznanje arbitražne odločbe, predložiti izvirnik arbitražne odločbe (ali overjeno kopijo) in izvirnik arbitražnega sporazuma (ali overjeno kopijo). Člen 614(2) avstrijskega zakonika o civilnem postopku (ZPO) v zvezi s tem odločitev o tem, ali bo od vložnika zahteval predložitev ustreznega arbitražnega sporazuma (ali overjene kopije), prepušča sodnikovi presoji. Ker pristojna okrožna sodišča preverjajo le izpolnjevanje formalnih zahtev, je bilo stališče avstrijskega vrhovnega sodišča glede tega bolj formalistično - zahtevajo preverjanje, ali je ime dolžnika, kot je navedeno v predlogu za dovolitev izvršbe, v skladu z imenom, navedenim v arbitražni odločbi.

Poleg navedenega lahko za arbitražno odločbo velja tudi člen 606 ZPO, ki zahteva, da je arbitražna odločba pisna in da jo podpišejo arbitri. Če se stranki ne dogovorita, se lahko uporabijo dodatne formalne zahteve.

Avstrijska sodišča ne morejo vsebinsko preverjati arbitražne odločbe. Zoper arbitražno odločbo ni pritožbe. Vendar je mogoče vložiti tožbo za razveljavitev arbitražne razsodbe (tako razsodbe o pristojnosti kot razsodbe o vsebini) iz zelo specifičnih, ozkih razlogov, in sicer

 • arbitražno sodišče je sprejelo ali zavrnilo pristojnost, čeprav ni arbitražnega sporazuma ali veljavnega arbitražnega sporazuma;
 • stranka ni bila sposobna skleniti arbitražnega sporazuma v skladu s pravom, ki se uporablja za to stranko;
 • stranka ni mogla predstaviti svoje zadeve (npr. ni bila ustrezno obveščena o imenovanju arbitra ali arbitražnem postopku);
 • arbitražna odločba se nanaša na zadevo, ki ni predvidena v arbitražnem sporazumu ali ne spada pod njegove pogoje, ali pa se nanaša na zadeve, ki presegajo zahtevano sodno varstvo v arbitraži (če take pomanjkljivosti zadevajo ločljiv del arbitražne odločbe, je treba ta del razveljaviti);
 • sestava arbitražnega sodišča ni bila v skladu s členi 577 do 618 ZPO ali sporazumom strank;
 • arbitražni postopek ni potekal ali odločba ni v skladu s temeljnimi načeli avstrijskega pravnega sistema (ordre public); in
 • če so izpolnjeni pogoji za ponovno odprtje zadeve domačega sodišča v skladu s členom 530(1) ZPO.

Državam je priznana suverena imuniteta za dejanja le v obsegu njihove suverenosti. Imuniteta ne velja za ravnanja zasebne komercialne narave. Tuje premoženje v Avstriji je tako izvzeto iz izvršbe glede na njegov namen: če je namenjeno izključno zasebnim transakcijam, se lahko zaseže in postane predmet izvršbe; če pa je namenjeno izvajanju suverenih pooblastil (npr. naloge veleposlaništva), ni mogoče odrediti izvršilnih ukrepov. Avstrijsko vrhovno sodišče (OGH) je v pomembni odločitvi o tem vprašanju ugotovilo (glej 3 Ob 18/12), da splošna imuniteta za državno premoženje ni predvidena, temveč je dolžnost zavezane države, da dokaže, da je pri prekinitvi izvršilnega postopka v skladu s členom 39 avstrijskega zakona o izvršbi ravnala z suverenimi pooblastili.

Ker ni poučne sodne prakse, je morda razumno sklepati, da bi bil preboj tančice podjetja v zvezi z državnim premoženjem pravno dopusten, če so pravila o obsegu državne imunitete dopolnjena z izpolnjevanjem veljavnih zakonodajnih zahtev o preboju tančice podjetja.

Posodobitve in trendi

Ključni dogodki v preteklem letu

32. Ali so v vaši pristojnosti kakšni novi trendi ali vroče teme?

Avstrija se ni želela pridružiti 23 državam članicam EU pri podpisu Sporazuma o prenehanju veljavnosti dvostranskih sporazumov o naložbah med državami članicami Evropske unije (Sporazum). Takšna odločitev je dobrodošla, saj izraža upravičene pomisleke, da je prenehanje veljavnosti dvostranskih investicijskih sporazumov znotraj EU na podlagi Sporazuma lahko nezdružljivo z mednarodnim javnim pravom.

Vključenost avstrijske vlade v odpravo krize covid-19 iz leta 2020 je treba oceniti z vidika tujih vlagateljev in njihove zmožnosti za enako zaščito.