logo

Investeerimislepingute vahekohtumenetlus 2022

Autor: Milos Ivkovic

Taustaks

Välisinvesteeringud

1. Milline on valitsev suhtumine välisinvesteeringutesse?

Üldise suhtumisena, mis ei ole seotud ühegi konkreetse investeerimisvaidlusega, näitab föderaalne digitaal- ja majandusministeerium, et valitsus on avatud siduvale rahvusvahelisele vahekohtule kui asjakohasele alternatiivile riiklikele kohtutele vaidluste lahendamisel kohaldatavate kahepoolsete investeerimislepingute (BIT) alusel.

Euroopa Liidu toimimise leping jõustus 1. detsembril 2009, millega kehtestati Euroopa Liidu pädevus otseinvesteeringute valdkonnas. Üleantud pädevuse alusel võtsid Euroopa Parlament ja Euroopa Ülemkogu vastu määruse nr 1219/2012, mille kohaselt kehtivad olemasolevad kahepoolsed investeerimislepingud edasi, kui Euroopa Komisjon annab selleks loa pärast seda, kui ta on "hinnanud, kas üks või mitu nende sätetest kujutab endast tõsist takistust läbirääkimistele või kahepoolsete investeerimislepingute sõlmimisele liidu poolt kolmandate riikidega" (määruse nr 1219/2012 artikkel 5). Lisaks algatas Euroopa Komisjon rikkumismenetluse 12 ELi-sisese kahepoolse investeerimislepingu (ELi liikmesriikide vahelised kahepoolsed investeerimislepingud) suhtes, mille Austria on allkirjastanud ja ratifitseerinud.

Eespool öeldust olenemata kirjutas Austria alla liikmesriikide valitsuste esindajate 15. jaanuari 2019. aasta deklaratsioonile Euroopa Kohtu Achmea kohtuotsuse õiguslike tagajärgede ja investeeringute kaitse kohta Euroopa Liidus (edaspidi "deklaratsioon"). Deklaratsiooni kohaselt:

 • "kõik liikmesriikide vahel sõlmitud kahepoolsetes investeerimislepingutes sisalduvad investori ja riigi vahelised vahekohtuklauslid on vastuolus ELi õigusega ja seega kohaldamatud";
 • need vahekohtuklauslid "ei avalda mõju, sealhulgas seoses sätetega, mis näevad ette enne lõpetamist tehtud investeeringute kaitse pikendamise täiendavaks ajaks (nn aegumisklauslid või vanaduspärasuse säilitamise klauslid)"; ja
 • investori ja riigi vaheliste vahekohtuklauslite alusel moodustatud vahekohtul puudub pädevus, kuna selle aluseks oleva kahepoolse investeerimislepingu osaliseks oleva liikmesriigi poolt tehtud kehtiv pakkumine vahekohtumenetluse läbiviimiseks puudub.

Austria kohustus esialgu koos teiste allakirjutanud riikidega "lõpetama kõik (ELi liikmesriikide) vahel sõlmitud kahepoolsed investeerimislepingud mitmepoolse lepingu abil või, kui seda peetakse vastastikku otstarbekamaks, kahepoolselt" 6. detsembriks 2019. Vaatamata öeldule keeldus Austria 23 ELi liikmesriigiga ühinemast Euroopa Liidu liikmesriikide vaheliste kahepoolsete investeerimislepingute lõpetamise lepingu (edaspidi "leping") allkirjastamisest. Selline otsus on tõeliselt tervitatav, sest selles hinnatakse põhjendatud muret, et ELi-siseste kahepoolsete investeerimislepingute lõpetamine lepingu abil võib olla vastuolus rahvusvahelise avaliku õigusega.

2. Millised on peamised välisinvesteeringute sektorid riigis?

Austria keskpanga (OeNB) ametliku andmebaasi kohaselt on välismaiste otseinvesteeringute (st välisinvestorite investeeringud Austriasse) peamised sektorid järgmised: kutse-, teadus- ja tehnikaalane teenindus, finantsvahendus, kaubandus ning kemikaalid, naftatooted ja farmaatsiatooted. Põhjalik jaotus vastavate majandusharude kaupa on kättesaadav OeNB veebilehel.

3. Kas välismaiste otseinvesteeringute netosissevool või -väljavool?

Kui võrrelda sissetulevaid otseinvesteeringuid sissetulekut väljaminevate otseinvesteeringutega (st Austria investorite investeeringutega välismaale), siis saab kindlaks teha välismaiste otseinvesteeringute üldise netoväljavoolu (võrdle sissetulevate otseinvesteeringute positsioone majandusharude kaupa 2008. aastal ja väljaminevate otseinvesteeringute positsioone majandusharude kaupa 2008. aasta OeNB andmetega). Sellest hoolimata võib teatud majandusharudes, näiteks kutse-, teadus- ja tehnikaalaste teenuste sektoris, esineda märkimisväärne netosissevool.

Investeerimislepinguid käsitlevad õigusaktid

4. Kirjeldage siseriiklikke õigusakte, mis reguleerivad investeerimislepinguid riigi või riigi omandis olevate üksustega.

Austrias puudub spetsiaalne välisinvesteeringute seadus. Välisinvesteeringu ametlik lubamine ei ole üldjuhul nõutav. Siiski võib kohaldada mõningaid mittediskrimineerivaid riiklikke ja ELi meetmeid (nt kinnisvara omandamise, monopolivastase võitluse, energeetika, avaliku julgeoleku ja korra valdkonnas).

Rahvusvahelised õiguslikud kohustused

Investeerimislepingud

5. Nimetage ja esitage lühidalt üksikasjad kahe- või mitmepoolsete investeerimislepingute kohta, mille osaline riik on, ning märkige, kas need on jõus.

Austria on allkirjastanud ja ratifitseerinud 69 kahepoolset investeerimislepingut, millest järgmised 60 on jõus:

 • Albaania;
 • Alžeeria;
 • Argentiina;
 • Armeenia;
 • Aserbaidžaan;
 • Bangladesh;
 • Valgevene;
 • Belize;
 • Bosnia ja Hertsegoviina;
 • Bulgaaria;
 • Tšiili;
 • Hiina;
 • Horvaatia;
 • Kuuba;
 • Tšehhi Vabariik;
 • Egiptus;
 • Eesti;
 • Etioopia;
 • Gruusia;
 • Guatemala;
 • Hongkong;
 • Ungari;
 • Iraan;
 • Jordaania;
 • Kasahstan;
 • Kosovo;
 • Kuveit;
 • Kõrgõzstan;
 • Läti;
 • Lebaon;
 • Liibüa;
 • Leedu;
 • Makedoonia;
 • Malaisia;
 • Malta;
 • Mehhiko;
 • Moldova;
 • Mongoolia;
 • Montenegro;
 • Maroko;
 • Namiibia;
 • Omaan;
 • Paraguay;
 • Filipiinid;
 • Poola;
 • Rumeenia;
 • Venemaa;
 • Saudi Araabia;
 • Serbia;
 • Slovakkia;
 • Sloveenia;
 • Lõuna-Korea;
 • Tadžikistan;
 • Tuneesia;
 • Türgi;
 • Ukraina;
 • Araabia Ühendemiraadid;
 • Usbekistan;
 • Vietnam ja
 • Jeemen.

Austriaga kui ELi liikmesriigiga on sõlmitud mitmesuguseid kaubanduslepinguid ja lepinguid, mis sisaldavad investeerimissätteid. Zimbabwe (2000), Kambodža (2004) ja Nigeeriaga (2013) sõlmitud kahepoolsed investeerimislepingud ei ole veel jõustunud.

Austria kirjutas energiaharta lepingule alla 1994. aastal, millele järgnes ametlik ratifitseerimine 1997. aastal.

Kõige olulisem ELi liikmesriikide parlamentides ratifitseerimist ootav leping on ELi ja Kanada vaheline üldine majandus- ja kaubandusleping (CETA), mis on ajutiselt jõustunud alates 21. septembrist 2017. Euroopa Kohus tunnistas CETAs sätestatud investori ja riigi vaheliste vaidluste lahendamise mehhanismi ELi õigusega kooskõlas olevaks (arvamus 1/17 (CETA), EU:C:2019:341).

6. Vajaduse korral märkige, kas kahe- või mitmepoolsed investeerimislepingud, mille osaline riik on, laienevad ülemereterritooriumidele.

Ei kohaldata.

7. Kas riik on muutnud või sõlminud lisaprotokolle, mis mõjutavad kahe- või mitmepoolseid investeerimislepinguid, mille osaline ta on?

Näide diplomaatilistest nootidest, mida on vahetatud kahepoolse investeerimislepingu kavandatud tähenduse kindlaksmääramiseks, on kättesaadav Austria Vabariigi õigusliku infosüsteemi veebisaidil PDF-vormingus.

8. Kas riik on ühepoolselt lõpetanud mõne kahe- või mitmepoolse investeerimislepingu, mille osaline ta on?

Austria ei ole veel teatanud ühepoolselt ühegi kahepoolse investeerimislepingu lõpetamisest.

Tuleb siiski rõhutada, et otseinvesteeringute alase pädevuse üleandmise lõplikud tagajärjed ELile on veel määratlemata.

9. Kas riik on sõlminud mitu kahepoolset või mitmepoolset investeerimislepingut, mille liikmeskond kattub?

Austria on allkirjastanud ja ratifitseerinud 69 kahepoolset investeerimislepingut, millest 60 on jõus. Austria on samuti ühinenud mitmete mitmepoolsete lepingutega, mis sisaldavad investeeringute kaitse klausleid.

ICSID konventsioon

10. Kas riik on ICSIDi konventsiooni osaline?

Riikide ja teiste riikide kodanike vaheliste investeerimisvaidluste lahendamise konventsioon ratifitseeriti 25. mail 1971. aastal ja see jõustus Austria suhtes 24. juunil 1971. aastal.

Mauritiuse konventsioon

11. Kas riik on osaline ÜRO konventsioonis, mis käsitleb läbipaistvust lepingupõhises investorite ja riikide vahelises vahekohtumenetluses (Mauritiuse konventsioon)?

Austria ei ole osaline ÜRO konventsioonis, mis käsitleb läbipaistvust lepingupõhises investorite ja riikide vahelises vahekohtumenetluses.

Investeerimislepingu programm

12. Kas riigil on investeerimislepingute programm?

Jah.

Sissetulevate välisinvesteeringute reguleerimine

Valitsuse investeeringute edendamise programmid

13. Kas riigil on välisinvesteeringute edendamise programm?

Digitaal- ja majandusministeerium ning Euroopa, integratsiooni- ja välisministeerium toetavad ühiselt Austria investeeringute edendamise programme.

Digitaal- ja majandusministeerium vastutab peamiselt välisinvesteeringute majandusliku toetamise eest ning avaldab põhjaliku ülevaate kõigist välisinvestoritele pakutavatest toetustest.

Euroopa ja rahvusvaheliste suhete ministeerium ja Austria diplomaatilised esindused vastutavad jätkuvalt investeeringute kaitse eest, kohustudes jõustama kohaldatavaid kahepoolseid investeerimislepinguid ja tagama ekspordikontrolli. Ülevaade Euroopa ja rahvusvaheliste suhete ministeeriumi ülesannetest on kättesaadav Internetis.

Kohaldatavad siseriiklikud õigusaktid

14. Nimetage välisinvestorite ja välisinvesteeringute suhtes kohaldatavad siseriiklikud õigusaktid, sealhulgas kõik investeeringute lubamise või registreerimise nõuded.

Kinnitades Austria avatust välisinvesteeringutele, võidakse kohaldada mõningaid mittediskrimineerivaid riiklikke ja ELi meetmeid (nt kinnisvara omandamise, monopolivastase võitluse, energiasektori, avaliku julgeoleku ja korra jms valdkonnas). Lisaks sellele tuleb Austria väliskaubandusseaduse (AußWG) kohaselt saada majandusministri nõusolek "füüsilise isiku, kes ei ole Euroopa Liidu kodanik, Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) või Šveitsi kodanik või juriidiline isik või äriühing, kes on asutatud kolmandas riigis (v.a EMP ja Šveits)" omandamiseks, kui investor kavatseb omandada või muul viisil omandada kontrollpositsiooni Austria Vabariigi jaoks eriti olulistes tööstusharudes, nagu on määratletud AußWG § 25a lõikes 2.

Asjaomane reguleeriv asutus

15. Nimetage riigiasutus, mis reguleerib ja edendab sissetulevaid välisinvesteeringuid.

Digitaal- ja majandusministeerium ning Euroopa ja rahvusvaheliste asjade ministeerium toetavad ühiselt Austria investeeringute edendamise programme.

Digitaal- ja majandusministeerium vastutab peamiselt välisinvesteeringute majandusliku toetamise eest ning avaldab põhjaliku ülevaate kõigist välisinvestoritele pakutavatest toetustest.

Euroopa ja rahvusvaheliste suhete ministeerium ja Austria diplomaatilised esindused vastutavad jätkuvalt investeeringute kaitse eest, kohustudes jõustama kohaldatavaid kahepoolseid investeerimislepinguid ja tagama ekspordikontrolli. Ülevaade Euroopa ja rahvusvaheliste suhete ministeeriumi ülesannetest on kättesaadav Internetis.

Asjaomane vaidlusasutus

16. Nimetage riigiasutus, kellele tuleb välisriigi investoriga tekkinud vaidluses kohtukutse kätte toimetada.

Kui Austria sõlmitud investeerimislepingutes puuduvad otsesed sätted, peab investor esitama vaidlusteate Euroopa ja rahvusvaheliste suhete ministeeriumile.

Investeerimislepingu praktika

Mudel BIT

17. Kas riigil on BITi näidis?

Austrial on 2008. aastal vastu võetud kahepoolse investeerimislepingu näidis. Siiski on oluline meenutada, et valdav osa Austria poolt allkirjastatud ja ratifitseeritud kahepoolseid investeerimislepinguid on sõlmitud enne kahepoolse investeerimislepingu näidislepingu uusimat versiooni. Samuti on keeruline hinnata, millist mõju võib uusim näidisleping tulevikus avaldada.

Pärast Austria näidis-BITi kasutuselevõttu sõlmitud kahepoolsete investeerimislepingute võrreldav analüüs näitab ühtsuse puudumist. Ühest küljest olid investeerimislepingud Tadžikistani ja Kosovoga koostatud rangelt kooskõlas näidis-BITi suunitlusega. Seevastu Kirgiisiaga ja Kasahstaniga sõlmitud samalaadsetel lepingutel tehti mõnedes olulistes aspektides muudatusi BITi näidislepingutesse.

Lisaks sellele on investeeringute kaitset käsitlevad sätted tavaliselt muutumas ELi ja kolmandate riikide vaheliste kaubanduslepingute osaks, mis piirab seega kahepoolse investeerimislepingu näidise kavandatud eesmärki.

Mis puutub kahepoolse investeerimislepingu näidise sisusse, siis Austria esitas kindlasti ülevaatliku, funktsionaalse ja täiustatud platvormi välisinvesteeringute edukaks kaitsmiseks. Peamised sätted tagavad:

 • välisinvestorite võrdne kohtlemine võrreldes siseriiklike või kolmandate riikide investoritega;
 • õiglase kohtlemise kohustus vastavalt rahvusvahelise õiguse normidele (rangelt reguleeritud sundvõõrandamine, investeeringu raames tehtud makseid tuleb mõjutada piiranguteta jne) ja
 • tõhusa vaidluste lahendamise ees:
  • siseriiklikud kohtud;
  • Rahvusvaheline investeerimisvaidluste lahendamise keskus (ICSID);
  • ÜRO rahvusvahelise kaubandusõiguse komisjoni (UNCITRAL) vahekohtu vahekohtu reeglite alusel moodustatud ainuisikuline vahekohtunik või ajutine vahekohus ja
  • ainuisikuline vahekohtunik või Rahvusvahelise Kaubanduskoja (ICC) vahekohtu reeglite kohane ad hoc kohus.

Lisaks sellele on näidislepingu eripäradeks mõistete "investor" ja "investeering" iseloomulik määratlus ning üsna laiaulatuslik katuseklausel.

Ettevalmistavad materjalid

18. Kas riigil on lepingu ettevalmistavate materjalide keskne hoidla? Kas sellised materjalid on avalikult kättesaadavad?

Internetis on kättesaadavad kõik olemasolevad abimaterjalid kõikide Austria Vabariigi parlamendi poolt ratifitseeritud rahvusvaheliste lepingute kohta. Digitaal- ja majandusministeerium teeb ratifitseeritud kahepoolsete investeerimislepingute saksakeelsed versioonid koos kaasnevate dokumentidega oma veebisaidil tutvumiseks ja avalikuks kontrollimiseks kättesaadavaks. Vajaduse korral on ka ingliskeelsed ja muudesse keeltesse tõlgitud versioonid internetis kättesaadavad.

Reguleerimisala ja katvus

19. Milline on investeerimislepingute tüüpiline kohaldamisala?

Investori kvalifikatsioon

Austria sõlmitud investeerimislepingutes on sätestatud, mõnevõrra ebaühtlaselt, mitmed õiguslikud tingimused, millele välisinvestor peaks vastama, et saada sisulist kaitset. Kuigi nii füüsilisi isikuid kui ka juriidilisi isikuid (st ettevõtteid) võib üldiselt pidada "investoriteks", on lisanõuded järgmised:

Põhiline asutamis- või tegevuskoht

BITi näidislepingu artikli 1 lõikes 3 on ettevõte muu hulgas määratletud kui "lepinguosalise kohaldatava õiguse alusel asutatud või korraldatud". Asukohanõue on selgesõnaliselt sätestatud mitmes sõlmitud BITis (nt Austria-Valgevene BITi artikli 1 lõige 2; Austria-Argentiina BITi artikli 1 lõike 2 punkt b jne). Põhimõttelist asukohanõuet võib mõnel juhul asendada ühe lepinguosalise üksuse (eel)valitseva mõju kehtestamisega investori üle (nt Austria-Egiptuse BIT artikli 1 lõike 2 punkt c; Austria-Kuwaiti BIT artikli I lõige 2 jne).

Olulise äritegevuse teostamine

BITi näidislepingu artikli 1 lõikes 3 on sätestatud, et ettevõte peab "tegelema [vastuvõtvas riigis] sisulise äritegevusega". Kooskõlas eelnevaga on mitmetes kahepoolsetes investeerimislepingutes sätestatud kohustus tegeleda tegeliku äritegevusega (nt Austria-Tšiili kahepoolse investeerimislepingu artikli 1 lõike 2 punkt b).

Kvalifikatsioonide ebaühtlus sõltuvalt lepingupooltest

Märkimisväärne arv kahepoolseid investeerimislepinguid määratleb "investori" määratlusega seotud nõuded iga lepinguosalise jaoks eraldi (nt Austria-Kuwaiti kahepoolse investeerimislepingu artikli I lõige 2).

Hüvitiste andmisest keeldumine

Kooskõlas kahepoolsete investeerimislepingute näidisega keelavad mitmed sõlmitud kahepoolsed investeerimislepingud selgesõnaliselt kaitse juhul, kui eespool nimetatud nõuded ei ole täidetud. Parim näide sellise sätte kohta on Austria-Usbekistani kahepoolse investeerimislepingu artikkel 10, milles on sätestatud:

Lepinguosaline võib keelduda käesoleva lepingu soodustustest teise lepinguosalise investorile ja tema investeeringutele, kui kolmanda riigi investorid omavad või kontrollivad esimesena nimetatud investorit ja kui investoril ei ole olulist äritegevust selle lepinguosalise territooriumil, kelle õiguse alusel ta on asutatud või organiseeritud.

Mõiste "investeering" määratlemine
Kaitstud "investeering" hõlmab näidis-BITi kohaselt mis tahes vara, mis on kaitstud investori "otseses või kaudses omandis või kontrolli all". Seda määratlust piiravad mõnevõrra kohaldatavate kahepoolsete investeerimislepingutega kehtestatud täiendavad kaalutlused:

Otseste ja kaudsete investeeringute eristamine
Kuigi valdav osa Austria sõlmitud investeerimislepingutest kiidab heaks kaitse mõlemal juhul, ei ulatu mõned neist nii kaugele, et anda kaitset kaudsetele või mittetulunduslikele investeeringutele (nt Austria-Iraani kahepoolse investeerimislepingu artikli 1 lõige 1).

Territoriaalne nõue ja seaduslikkus
Investeeringud on üldiselt kaitstud, kui need on tehtud lepinguosalise territooriumil ja kooskõlas selle lepinguosalise seaduste ja määrustega (nt Austria-Malaisia BIT artikli 1 lõige 3).

Tagasiulatuva katvuse küsimused
Märkimisväärne enamus Austria sõlmitud investeerimislepingutest kas annab kaitse investeeringutele, mis on tehtud alates konkreetselt määratud kuupäevast (nt Austria-Venemaa BIT artikkel 9), või ei tee vahet enne ja pärast lepingu jõustumiskuupäeva tehtud investeeringute kaitsmisel (nt Austria-Kuuba BIT artikkel 24).

Kaitsemeetmed

20. Millised sisulised kaitsemeetmed on tavaliselt kättesaadavad?

Austria sõlmitud investeerimislepingud näevad üldjuhul ette järgmised kaitsemeetmed, mille suhtes kehtivad harva erandlikud piirangud:

 • õiglane ja võrdne kohtlemine;
 • sundvõõrandamise (otsene ja kaudne) kaitse;
 • enamsoodustusrežiimi kaitse;
 • mittediskrimineerimise ja riikliku kohtlemise kaitse;
 • täielik kaitse ja turvalisus ning
 • katuseklausel.

Vaidluste lahendamine

21. Millised on kõige sagedamini kasutatavad vaidluste lahendamise võimalused välisinvestorite ja teie riigi vahelistes investeerimisvaidlustes?

Austria kahepoolsed investeerimislepingud näevad enamasti ette ICSIDi institutsionaalse vahekohtumenetluse või UNCITRALi ad hoc menetluse kui foorumi, mis valitakse vastavatest kahepoolsetest investeerimislepingutest tulenevate vaidluste lahendamiseks. Vastupidiselt esimesele on mõnes kahepoolses investeerimislepingus ette nähtud täiendav võimalus kasutada vahekohtumenetlust Stockholmi Kaubanduskoja eeskirjade (nt Austria-Venemaa kahepoolse investeerimislepingu artikkel 7) või ICC eeskirjade (nt Austria-Kuuba kahepoolse investeerimislepingu artikkel 11) alusel toimuvaks vahekohtumenetluseks.

Konfidentsiaalsus

22. Kas riigil on väljakujunenud tava nõuda konfidentsiaalsust investeeringute vahekohtumenetluses?

Austria on osalenud vaid ühes investori ja riigi vahelises vahekohtumenetluses: BV Belegging-Maatschappij "Far East" vs. Austria Vabariik (ICSIDi juhtum nr ARB/15/32).

Kindlustus

23. Kas riigil on investeerimiskindlustusasutus või -programm?

Austria investorid võivad taotleda kindlustust arengumaadesse investeerimiseks vastavalt mitmepoolse investeerimistagatisagentuuri asutamise konventsioonile. Austriast sai 1997. aastal üks 25 tööstusriigist, kes on selle akti liige.

Lisaks võivad Austria investorid taotleda välisinvesteeringute katmist poliitilise riski vastu. Oesterreichische Kontrollbank AG (OeKB) pakutav G4-garantii on üldiselt mõeldud ELi ja OECD-välistele turgudele. Ülevaade nendest teenustest on kättesaadav OeKB veebilehel.

Investeeringute vahekohtu ajalugu

Vahekohtumenetluste arv

24. Mitmes teadaolevas investeerimislepingute vahekohtumenetluses on riik osalenud?

Käesoleva artikli kirjutamise ajal on Austria aktiivselt osalenud ühes avalikult teadaolevas investori ja riigi vahelises vahekohtumenetluses: BV Belegging-Maatschappij "Far East" vs. Austria Vabariik (ICSIDi juhtum nr ARB/15/32). Menetlus algatati 2015. aasta juulis kahepoolse investeerimislepingu alusel, mille Austria oli sõlminud Maltaga 2002. aastal (jõus alates 2004. aasta märtsist). Liikuv investor väitis sellega, et Austria:

 • kehtestada meelevaldseid, põhjendamatuid või diskrimineerivaid meetmeid;
 • keeldus täielikust kaitsest ja turvalisusest;
 • rikkus kohaldatavaid otsese ja kaudse sundvõõrandamise keelde ning
 • keeldutakse õiglasest ja võrdsest kohtlemisest.

Vahekohus lükkas nõuded 2017. aasta oktoobris tagasi kohtualluvuse tõttu.

Tööstusharud ja sektorid

25. Kas investeerimisvaidlused, millesse riik on kaasatud, puudutavad tavaliselt konkreetseid tööstusharusid või investeerimissektoreid?

Austria on osalenud vaid ühes investori ja riigi vahelises vahekohtumenetluses: BV Belegging-Maatschappij "Far East" vs. Austria Vabariik (ICSIDi juhtum nr ARB/15/32).

Vahekohtuniku valimine

26. Kas riik on varem kasutanud vahekohtute määramisel vaikimisi mehhanisme või on riik varem määranud konkreetseid vahekohtunikke?

Austria on osalenud vaid ühes investori ja riigi vahelises vahekohtumenetluses: BV Belegging-Maatschappij "Far East" vs. Austria Vabariik (ICSIDi juhtum nr ARB/15/32).

Kaitsevägi

27. Kas riik kaitseb end tavaliselt investeerimisnõuete vastu? Esitage üksikasjad riigi sisemise nõustamise kohta investeerimisvaidluste puhul.

Austria on osalenud vaid ühes investori ja riigi vahelises vahekohtumenetluses: BV Belegging-Maatschappij "Far East" vs. Austria Vabariik (ICSIDi juhtum nr ARB/15/32).

Riigile tehtud kohtuotsuste täitmisele pööramine

Täitmislepingud

28. Kas riik on osaline mõnes täitmist käsitlevas rahvusvahelises lepingus, näiteks 1958. aasta ÜRO konventsioonis välismaiste vahekohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta?

Austria ühines välismaiste vahekohtuotsuste tunnustamise ja täitmise konventsiooniga (New Yorgi konventsioon) 2. mail 1961. aastal. New Yorgi konventsiooni kohaldatakse Austria suhtes piiranguteta, kuna esialgne vastastikkuse reservatsioon tühistati 1988. aastal.

Auhinna vastavus nõuetele

29. Kas riik täidab tavaliselt vabatahtlikult tema vastu tehtud investeerimislepingute otsuseid?

Austria on osalenud vaid ühes investori ja riigi vahelises vahekohtumenetluses: BV Belegging-Maatschappij "Far East" vs. Austria Vabariik (ICSIDi juhtum nr ARB/15/32).

Ebasoodsad auhinnad

30. Kui ei, siis kas riik kaebab ebasoodsate kohtuotsuste peale oma siseriiklikesse kohtutesse või kohtutesse, kus vahekohtu asukoht oli?

Austria on osalenud vaid ühes investori ja riigi vahelises vahekohtumenetluses: BV Belegging-Maatschappij "Far East" vs. Austria Vabariik (ICSIDi juhtum nr ARB/15/32).

Täitmist takistavad sätted

31. Esitage üksikasjalikult kõik siseriiklikud õigusnormid, mis võivad takistada riigi territooriumil tehtud kohtuotsuste täitmist.

Austria seadusandja teeb selget vahet kodumaiste (st vahekohtumenetluses tehtud vahekohtuotsuste, mille asukoht on kokkulepitud Austrias) ja välismaiste (st vahekohtumenetluses tehtud vahekohtuotsuste, mille asukoht on kokkulepitud väljaspool Austriat) vahekohtuotsuste täitmisele pööramise eeskirjadel.

Esimeste puhul on Austria täitmisseaduse paragrahvis 1 sätestatud, et siseriiklikke otsuseid, mille suhtes ei saa esitada kaebusi (sealhulgas kokkuleppeid), võib täita otse kui täitmisele pööratud õigusakte, mis on olemuslikult täitmisele pööratud.

Vastupidiselt eelnevale nõuab Austria täitmisele pööramise seaduse III jaotis (§ 403 jj) välismaiste vahekohtuotsuste ametlikku tunnustamist enne siseriiklikku täitmist, välja arvatud juhul, kui kohtuotsuseid tuleks täita ilma eelneva eraldi täitmismääruseta kohaldatava rahvusvahelise lepingu (nt lepingud, mis sisaldavad vastastikkuse tunnustamise ja täitmise kohustust) või Euroopa Liidu õigusakti alusel.

Vastavalt New Yorgi konventsiooni artikli IV lõike 1 punktile a peab otsuse tunnustamist taotlev taotleja esitama otsuse originaali (või selle kinnitatud koopia) ja vahekohtu kokkuleppe originaali (või selle kinnitatud koopia). Austria tsiviilkohtumenetluse seadustiku (ZPO) § 614 lõige 2 annab sellega seoses kohtuniku otsustada, kas nõuda taotlejalt asjaomase vahekohtukokkuleppe (või selle kinnitatud koopia) esitamist. Kuna pädevad ringkonnakohtud kontrollivad üksnes seda, kas formaalsed nõuded on täidetud, on Austria ülemkohtu seisukoht selles küsimuses olnud formaalsem - nad nõuavad, et kontrollitakse, kas täitmisloa taotluses märgitud võlgniku nimi on kooskõlas vahekohtuotsuses märgitud nimega.

Lisaks sellele võib kohtuotsuse suhtes kohaldada ZPO § 606, mille kohaselt peab kohtuotsus olema kirjalik ja vahekohtunike poolt allkirjastatud. Poolte kokkuleppe puudumisel võivad olla kohaldatavad täiendavad vorminõuded.

Austria kohtutel ei ole õigust kontrollida vahekohtu otsust sisuliselt. Vahekohtu otsus ei kuulu edasikaebamisele. Siiski on võimalik esitada hagi vahekohtu otsuse (nii kohtuotsuse kui ka põhikohtuotsuse) tühistamiseks väga konkreetsetel ja kitsastel põhjustel, nimelt:

 • vahekohus tunnistas või eitas pädevust, kuigi vahekohtukokkulepe või kehtiv vahekohtukokkulepe puudub;
 • pool ei olnud võimeline vahekohtukokkulepet sõlmima selle poole suhtes kohaldatava õiguse kohaselt;
 • pool ei saanud esitada oma seisukohti (nt ei teavitatud teda nõuetekohaselt vahekohtuniku määramisest või vahekohtumenetlusest);
 • kohtuotsus puudutab küsimust, mis ei ole vahekohtukokkuleppes ette nähtud või ei kuulu vahekohtukokkuleppe tingimuste alla, või puudutab küsimusi, mis jäävad väljapoole vahekohtus taotletavat hüvitist (kui sellised puudused puudutavad kohtuotsuse eraldatavat osa, tuleb see osa tühistada);
 • vahekohtu koosseis ei olnud kooskõlas ZPO §-dega 577-618 või poolte kokkuleppega;
 • vahekohtumenetlus ei olnud või vahekohtu otsus ei ole kooskõlas Austria õigussüsteemi (ordre public) aluspõhimõtetega ja
 • kui siseriikliku kohtu asja taasavamise nõuded on täidetud vastavalt ZPO § 530 lõikele 1.

Riikidele antakse suveräänne puutumatus vaid nende suveräänse võimekuse piires. Immuunsust ei kohaldata eraõigusliku äritegevuse suhtes. Austrias asuv välisriigi vara on seega sõltuvalt selle eesmärgist vabastatud täitmisele pööramisest: kui see on mõeldud üksnes eratehinguteks, võib selle arestida ja selle suhtes võib kohaldada täitmisele pööramist; kui aga see on mõeldud suveräänsete volituste teostamiseks (nt saatkonna ülesanded), ei saa täitemeetmeid nõuda. Austria ülemkohus (OGH) jõudis ühes asjakohases otsuses selles küsimuses järeldusele (vt 3 Ob 18/12), et üldist puutumatust riigivara suhtes ei ole ette nähtud, vaid kohustatud riigi kohustus on tõendada, et ta tegutses täitemenetluse peatamisel suveräänsete volitustega vastavalt Austria täitemenetluse seaduse paragrahvile 39. Selle asemel on kohustatud riik kohustatud tõendama, et ta tegutses täitemenetluse peatamisel suveräänsete volitustega.

Õpetliku kohtupraktika puudumisel võib olla mõistlik järeldada, et äriühingu loorberipiirangu läbilõikamine riigi vara suhtes oleks õiguslikult lubatud, kui riigi puutumatuse ulatust käsitlevaid eeskirju täiendatakse äriühingu loorberipiirangu läbilõikamise suhtes kohaldatavate õigusaktide nõuete täitmisega.

Ajakohastamine ja suundumused

Viimase aasta peamised arengud

32. Kas teie jurisdiktsioonis on mingeid uusi suundumusi või aktuaalseid teemasid?

Austria keeldus 23 ELi liikmesriigiga ühinemast Euroopa Liidu liikmesriikide vaheliste kahepoolsete investeerimislepingute lõpetamise lepingu (edaspidi "leping") allkirjastamisest. Selline otsus on tervitatav, sest selles võetakse arvesse põhjendatud muret, et ELi-siseste kahepoolsete investeerimislepingute lõpetamine lepingu abil võib olla vastuolus rahvusvahelise avaliku õigusega.

Austria valitsuse osalemist 2020. aasta kovid-19 kriisi kõrvaldamisel tuleb hinnata välisinvestorite ja nende võrdse kaitse saamise võimaluste kaudu.