PRZYKŁAD PRZEMYSŁOWY
FARMACEUTYKI I OPIEKA ZDROWOTNA

Eli Lilly i Co. przeciwko Kanadzie (nagroda końcowa), ICSID, sprawa nr UNCT/14/2, 16 marca 2017 r.

Postępowania prowadzone były zgodnie z Regulaminem Arbitrażowym UNCITRAL i administrowane przez ICSID. Spór dotyczył unieważnienia przez Kanadę (pozwanego) niektórych patentów farmaceutycznych posiadanych przez Eli Lilly and Company oraz jej spółkę zależną (Powódcy, USA i Kanada). Co do istoty sprawy, trybunał orzekł, że powodowie nie ustalili faktycznego uzasadnienia swoich roszczeń i obciążył ich wszystkimi kosztami postępowania arbitrażowego, jak również kosztami zastępstwa prawnego poniesionymi przez Kanadę w wysokości 75%.