logo

Bilæggelse af tvister 2021

STRAKSAGER

Retssystemet

1. Hvordan er det civile retssystem opbygget?

På det første niveau indledes civile sager ved enten distriktsdomstolen eller de regionale domstole.

Distriktsdomstolene har kompetence i de fleste tvister vedrørende leje- og familieret (sagskompetence) og i sager med et tvistbeløb på op til 15 000 EUR (pengekompetence). Klager vedrørende faktiske og retlige spørgsmål skal indbringes for de regionale domstole. Hvis der er tale om et retsspørgsmål af grundlæggende betydning, kan der indgives en anden endelig appel til højesteret.

De regionale domstole har pengekompetence i sager med et tvistbeløb på over 15 000 EUR og sagskompetence i sager om intellektuel ejendomsret og konkurrence samt forskellige specifikke love (lov om offentligt ansvar, databeskyttelseslov, østrigsk lov om nuklear ansvarlighed). Appeller skal indbringes for de højere regionale domstole. Den tredje og sidste appel går til Højesteret.

Med hensyn til handelssager findes der kun særlige handelsdomstole i Wien. Derudover træffer de ovennævnte almindelige domstole afgørelse som handelsretter. Handelssager er f.eks. sager mod forretningsfolk eller virksomheder i forbindelse med handelstransaktioner, sager om illoyal konkurrence og lignende. Andre særlige domstole er arbejdsretterne, som har kompetence til at afgøre alle civilretlige tvister mellem arbejdsgivere og arbejdstagere som følge af (tidligere) ansættelsesforhold samt sager om social sikring og pensioner. I både handelssager (i det omfang handelsdomstolene træffer afgørelse i paneler) og arbejdssager træffer lægdommere og fagdommere afgørelse i fællesskab i henholdsvis handelssager (i det omfang handelsdomstolene træffer afgørelse i paneler) og arbejdssager. Appelretten i Wien træffer afgørelse som karteldomstol i første instans. Dette er den eneste karteldomstol i Østrig. Appeller afgøres af Højesteret som karteldomstol i appelinstans. I kartelsager sidder lægdommere også sammen med professionelle dommere.

Dommere og nævninge

2. Hvilken rolle spiller dommeren og juryen i civile sager?

Sammenlignet med common law-lande er de østrigske dommeres rolle snarere inkvisitorisk: for at fastslå de relevante kendsgerninger kan dommerne beordre vidner til at møde op til et retsmøde, medmindre begge parter modsætter sig dette, eller på anden måde udpege eksperter efter eget skøn. I nogle sager vil retten bestå af et panel bestående af "sagkyndige" lægdommere, især i kartelsager, og "informerede" lægdommere i arbejdsretlige sager og sager af almen interesse.

Problemer med begrænsning

3. Hvad er fristerne for fremsættelse af civile søgsmål?

Forældelsesfristerne er fastsat i den materielle ret.

Krav kan ikke gøres gældende, når de er forældet. Forældelsesfristen begynder generelt at løbe fra det tidspunkt, hvor en rettighed først kunne være blevet udøvet. I østrigsk ret skelnes der mellem lange og korte forældelsesfrister. Den lange forældelsesfrist er 30 år og gælder, når særlige bestemmelser ikke indeholder andre bestemmelser. Den korte forældelsesfrist er på tre år (som kan forlænges eller frafaldes) og gælder f.eks. for fordringer eller erstatningskrav.

Forældelsesfristen skal udtrykkeligt anføres af en part, men må ikke tages i betragtning på rettens initiativ (ex officio).

Adfærd før handling

4. Er der nogen overvejelser, som parterne bør tage hensyn til forud for søgsmålet?

Nej, det er der ikke. Det er dog almindelig praksis, at en sagsøger skal give sin modstander besked, inden han indleder en sag

Indledning af proceduren

5. Hvordan indledes en civil retssag? Hvordan og hvornår underrettes sagens parter om sagens indledning? Har domstolene kapacitet til at håndtere deres sagsbyrde?

Sagen indledes ved at indgive en stævning til retten. Klageerklæringen betragtes som officielt indgivet ved modtagelsen.

Forkyndelse sker normalt ved anbefalet brev (eller, når de er repræsenteret af en advokat, via elektronisk retstrafik, dvs. et elektronisk kommunikationssystem, der forbinder domstole og advokatkontorer). Dokumentet anses for forkyndt på den dato, hvor dokumentet fysisk overdrages til modtageren (eller er tilgængeligt til gennemsyn).

Inden for EU gælder forkyndelsesforordningen (Rådets forordning (EF) nr. 1348/2000 om forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager). Forkyndelse til internationale organisationer eller udlændinge, der nyder immunitet i henhold til folkeretten, sker med bistand fra det østrigske udenrigsministerium. I alle andre tilfælde sker forkyndelse i udlandet i overensstemmelse med de respektive traktater (navnlig Haagerkonventionen om civilretspleje).

Forkyndelse sker normalt ved anbefalet brev (eller, når de er repræsenteret af en advokat, via elektronisk domstolstrafik, dvs. et elektronisk kommunikationssystem, der forbinder domstole og advokatkontorer). Dokumentet anses for forkyndt på den dato, hvor dokumentet er fysisk udleveret til modtageren (eller er tilgængeligt til visning).

Inden for Den Europæiske Union gælder forkyndelsesforordningen (Rådets forordning (EF) nr. 1348/2000 om forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager). Forkyndelse af dokumenter til internationale organisationer eller udlændinge, der nyder immunitet i henhold til folkeretten, sker med bistand fra det østrigske udenrigsministerium. I alle andre tilfælde sker forkyndelse i udlandet i overensstemmelse med de respektive traktater (navnlig Haagerkonventionen om civilretlig procedure).

Tidsplan

6. Hvad er den typiske procedure og tidsplan for et civilt søgsmål?

Påstandsdokumentet indgives til retten og fremsendes til sagsøgte sammen med et påbud om at indgive et svarskrift. Hvis sagsøgte svarer rettidigt (fire uger efter modtagelsen), afholdes der et forberedende retsmøde, som hovedsagelig har til formål at forme den videre procedure ved at drøfte de vigtigste juridiske og faktuelle spørgsmål samt spørgsmål om beviser (dokumenter, vidner, eksperter). Desuden kan forligsmuligheder drøftes. Efter en udveksling af sagsakter følger hovedforhandlingerne.

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i første instans er et år. Komplekse retssager kan dog tage betydeligt længere tid. I appelinstansen træffes der en afgørelse efter ca. seks måneder. I denne henseende findes der ingen hurtige retssager i østrigske civile retssager.

Sagsbehandling

7. Kan parterne kontrollere proceduren og tidsplanen?

Domstolene fordeler sagerne i overensstemmelse med kriterier, der regelmæssigt fastlægges af et bestemt senat.

Procedurerne styres primært af den dommer, der har ansvaret for tidsplanen. Dommeren beordrer parterne til at indgive indlæg og fremlægge beviser inden for en bestemt frist. Om nødvendigt udnævner dommeren også eksperterne. Parterne kan dog indgive processuelle anmodninger (f.eks. om forlængelse af fristen), men kan også aftale en udsættelse af sagen.

Bevismateriale - dokumenter

8. Er der pligt til at opbevare dokumenter og andet bevismateriale indtil retssagen? Skal parterne dele relevante dokumenter (herunder dokumenter, der ikke er nyttige for deres sag)?

Hvis det lykkes en part at påvise, at modparten er i besiddelse af et bestemt dokument, kan retten udstede en forelæggelsesordre, hvis:

 • den part, der er i besiddelse af dokumentet, har udtrykkeligt henvist til det pågældende dokument som bevis for sine egne påstande;
 • den part, der er i besiddelse af den, har en retlig forpligtelse til at overdrage den til den anden part, eller
 • det pågældende dokument er udarbejdet i begge parters retlige interesse, attesterer et gensidigt retsforhold mellem dem eller indeholder skriftlige erklæringer, der er afgivet mellem dem under forhandlinger om en retsakt.

En part er ikke forpligtet til at fremlægge dokumenter, der vedrører familielivet, hvis modparten ved at udlevere dokumenterne overtræder ærespligter, hvis udlevering af dokumenter fører til skændsel for parten eller en anden person eller indebærer risiko for strafferetlig forfølgelse, eller hvis udleveringen af dokumenter krænker en statsgodkendt tavshedspligt for den part, som den ikke er fritaget for, eller krænker en forretningshemmelighed (eller af andre grunde, der svarer til ovenstående).

Der findes ingen særlige regler om offentliggørelse af elektroniske dokumenter eller acceptabel praksis for offentliggørelse af elektroniske dokumenter. Endelig findes der ingen regler om offentliggørelse forud for et søgsmål.

Bevismateriale - privilegium

9. Er der dokumenter, der er privilegerede? Ville rådgivning fra en intern advokat (lokal eller udenlandsk) også være privilegeret?

I henhold til advokaternes regler om tavshedspligt er der ingen forpligtelse til at fremlægge dokumenter, medmindre advokaten har rådgivet begge parter i forbindelse med den omstridte retsakt. Advokater har ret til at nægte at afgive mundtlig vidneforklaring, hvis oplysningerne er blevet stillet til rådighed for dem i deres erhvervsmæssige egenskab.

Bevismateriale - før retssagen

10. Udveksler parterne skriftlige beviser fra vidner og eksperter før retssagen?

Nej - beviser indsamles under retssagens forløb, ikke før. Parterne skal fremlægge de beviser, der understøtter deres respektive påstande, eller hvor bevisbyrden påhviler dem.

Bevismateriale - retssag

11. Hvordan fremlægges beviser under retssagen? Afgiver vidner og sagkyndige mundtlige forklaringer?

De vigtigste typer bevismateriale er dokumenter, parts- og vidneforklaringer, ekspertudsagn og retsmøder. Skriftlige vidneforklaringer kan ikke antages.

Der er ingen vidneafhøringer og ingen skriftlige vidneforklaringer. Derfor er vidnerne forpligtet til at møde op til retsmødet og afgive forklaring. Vidnerne afhøres af dommeren efterfulgt af (supplerende) spørgsmål fra parternes juridiske repræsentanter.

Der findes begrænsninger i denne forpligtelse (f.eks. privilegier for advokater, læger, præster eller i forbindelse med eventuel inkriminering af nære slægtninge).

Mens det (almindelige) vidne afgiver vidneudsagn om faktiske forhold, giver ekspertvidnet retten en viden, som dommeren ikke kan have. Ekspertbeviser fremlægges for retten. Et ekspertvidne kan anmodes af parterne, men kan også indkaldes af dommeren på dennes eget initiativ. Et ekspertvidne skal fremlægge sine konklusioner i en rapport. Der skal gives mundtlige bemærkninger og forklaringer under retsmødet (hvis parterne anmoder herom). Private rapporter betragtes ikke som ekspertrapporter i henhold til den østrigske retsplejelov; de har status som et privat dokument.

Da der ikke er plads til samtidige beviser, findes der ikke sådanne regler.

Midlertidige retsmidler

12. Hvilke foreløbige retsmidler er tilgængelige?

Tildeling af foreløbige forholdsregler er reguleret i den østrigske lov om tvangsfuldbyrdelse. Generelt indeholder den østrigske lov tre hovedtyper af foreløbige retsmidler:

 • for at sikre et pengekrav;
 • for at sikre et krav om specifik opfyldelse, og
 • at sikre en rettighed eller et retsforhold.

Parterne kan henvende sig til retten for at få hjælp til at sikre beviser både før og efter indgivelsen af en stævning. Den nødvendige retlige interesse anses for at være fastslået, hvis det er usikkert, om bevismaterialet vil være tilgængeligt i fremtiden, eller hvis det er nødvendigt at undersøge en genstands aktuelle status.

Retsmidler

13. Hvilke materielle retsmidler er der til rådighed?

Den lovbestemte rentesats for pengeafgørelser er fastsat til fire procent om året. For pengekrav, der hidrører fra handelstransaktioner, er der dog en højere rentesats ud over den lovbestemte grundlagsrente. Den højere rentesats for sådanne tilfælde fastsættes af den østrigske nationalbank. Der er ikke mulighed for straffeskadeerstatning.

Håndhævelse

14. Hvilke midler til håndhævelse er til rådighed?

Fuldbyrdelsen af domme er reguleret af den østrigske fuldbyrdelseslov.

Den østrigske retshåndhævelseslovgivning giver mulighed for forskellige former for håndhævelse. Der skelnes mellem en tvangsfuldbyrdelsestitel, der er rettet mod et pengekrav eller et krav om specifik opfyldelse, og mod hvilke aktiver, der skal tvangsfuldbyrdes.

Generelt er de sædvanlige metoder til håndhævelse:

 • beslaglæggelse af ejendom;
 • udlæg og overførsel af fordringer;
 • tvangsleasing og
 • retslige skridt.

Fuldbyrdelsen foretages af en foged, som er en af rettens udøvende embedsmænd og skal overholde rettens ordrer. For så vidt angår fast ejendom, er der tre typer af fuldbyrdelsesforanstaltninger til rådighed:

 • tvangsindfrielse af pant;
 • tvangsadministration med det formål at generere indtægter til at indfri kravet, og
 • tvangssalg af en fast ejendom.

Med hensyn til løsøre skelner den østrigske lovgivning mellem:

 • udlæg i fordringer;
 • fastgørelse af materielle og løsøregenstande;
 • udlæg i fordringer på levering mod tredjemand som debitor og
 • beslaglæggelse af andre ejendomsrettigheder.

Ifølge østrigsk lovgivning er det ikke tilladt at foretage udlæg i visse specifikke fordringer, f.eks. plejehjælp, huslejehjælp, familietillæg og stipendier.

Offentlig adgang

15. Er retsmøderne offentlige? Er retsdokumenter tilgængelige for offentligheden?

I de fleste tilfælde er retsmøderne åbne for offentligheden, men en part kan anmode retten om at udelukke offentligheden fra retsmødet, hvis parten kan påvise en berettiget interesse i at udelukke offentligheden.

Aktindsigt er i princippet kun tilladt for de parter, der er involveret i sagen. Tredjeparter kan få aktindsigt eller endog deltage i sagen, hvis de kan påvise en tilstrækkelig retlig interesse (i det potentielle resultat af sagen).

Omkostninger

16. Har retten beføjelse til at pålægge sagsomkostninger?

I den endelige dom bestemmer retten, hvem der skal betale sagens omkostninger (herunder retsafgifter, advokatsalærer og visse andre omkostninger for parterne (f.eks. omkostninger til sikring af bevismateriale og rejseudgifter). I princippet har den vindende part dog ret til at få alle sagsomkostninger refunderet af den tabende part. Rettens afgørelse om sagsomkostningerne kan appelleres sammen med eller uden appel af rettens afgørelse om sagens realitet.

I henhold til den østrigske lov om retsafgifter skal sagsøgeren (appellanten) betale forskud på omkostningerne. Beløbet fastsættes på grundlag af det omtvistede beløb. Af afgørelsen fremgår det, hvem der skal bære omkostningerne eller i hvilket forhold sagsomkostningerne skal fordeles.

Advokatsalærer refunderes i henhold til den østrigske lov om advokatsalærer uanset aftalen mellem den vindende part og dennes advokat. Det beløb, der skal refunderes, kan således være lavere end det faktiske advokathonorar, da ethvert krav om refusion er begrænset til de nødvendige omkostninger. Der findes ingen regler om omkostningsbudgetter; der er derfor ingen krav om at fremlægge en detaljeret opgørelse for hver enkelt fase af retssagen.

Efter anmodning kan en sagsøger, der er bosat uden for Den Europæiske Union, pålægges at stille et depositum til dækning af sagsøgtes eventuelle sagsomkostninger, medmindre andet er fastsat i bilaterale eller multilaterale traktater. Dette gælder heller ikke, hvis sagsøgeren har bopæl i Østrig, hvis rettens (omkostnings)afgørelse er eksigibel i sagsøgerens bopælsland, eller hvis sagsøgeren råder over tilstrækkelige faste aktiver i Østrig.

Finansieringsordninger

17. Er "no win, no fee"-aftaler eller andre former for aftaler om uforudsete eller betingede honorarer mellem advokater og deres klienter tilgængelige for parterne? Kan parterne anlægge sag ved hjælp af finansiering fra tredjemand? Hvis ja, kan tredjemand få del i et eventuelt provenu af kravet? Kan en part i en retssag dele sin risiko med en tredjepart?

Medmindre andet er aftalt, er advokatsalærer underlagt den østrigske lov om advokatsalærer. Aftaler om timehonorar er tilladt og almindeligt forekommende. Honorarer i form af faste beløb er ikke forbudt, men er mindre almindeligt anvendt i retssager. Eventuelle honorarer er kun tilladte, hvis de ikke beregnes som en procentdel af det beløb, som retten tilkender (pactum de quota litis).

Der ydes retshjælp til parter, som ikke har råd til at betale omkostninger og gebyrer. Hvis den pågældende part kan bevise, at de økonomiske midler er utilstrækkelige, fritages der for retsafgifter eller endda for dem, og der stilles en advokat gratis til rådighed.

Tredjepartsfinansiering er tilladt og er normalt tilgængelig for større beløb i tvister (minimum ca. 50 000 EUR), men er mere fleksibel med hensyn til honoraraftaler. Honoraraftaler, der giver en del af indtægterne til advokaten, er forbudt.

Forsikring

18. Findes der en forsikring, der kan dække alle eller en del af en parts sagsomkostninger?

Retshjælpsforsikringer er almindeligt tilgængelige i Østrig og kan - afhængigt af den enkelte forsikringspolice - dække en lang række omkostninger, der opstår i forbindelse med retssager, herunder parternes omkostninger og eventuelt ansvar for modpartens omkostninger.

Gruppesøgsmål

19. Kan sagsøgere med lignende krav anlægge en form for kollektivt søgsmål? Under hvilke omstændigheder er dette tilladt?

Selv om den østrigske civile retsplejelov ikke indeholder nogen bestemmelse om gruppesøgsmål, har Østrigs højesteret fastslået, at et "gruppesøgsmål med en specifik østrigsk karakter" er lovligt tilladt. Den østrigske civile retsplejelov tillader en samling af krav fra samme sagsøger mod samme sagsøgte.

Der kan indgives en stævning, hvis retten har kompetence til at behandle alle krav, hvis der er tale om samme type procedure, eller hvis sagen er af samme art med hensyn til faktiske og retlige forhold. En anden mulighed er at organisere massekrav og overdrage dem til en institution, som så går frem som en enkelt sagsøger.

Appel

20. Af hvilke grunde og under hvilke omstændigheder kan parterne appellere? Er der ret til yderligere appel?

Der findes almindelige appeller af en dom afsagt af en retssal og appeller af en dom afsagt af en appeldomstol. Procesretlige kendelser kan også anfægtes; proceduren følger i princippet de samme regler som ved appel (men er lidt mindre uformel).

En appel af en dom suspenderer dens retsgyldighed og - med få undtagelser - dens eksigibilitet. Som hovedregel må nye påstande, krav, indsigelser og beviser ikke fremføres (de vil blive ignoreret). Andre retsmidler er annullationssøgsmål eller genoptagelse af sagen.

Der kan indgives en klage af fire hovedårsager, herunder:

 • proceduremæssige fejl;
 • uberettiget udelukkelse af beviser;
 • ukorrekt angivelse af faktiske omstændigheder, og
 • forkert anvendelse af loven.

Efter en appel kan appelretten ophæve dommen og henvise sagen til retten i første instans, eller den kan enten ændre eller stadfæste dommen.

Endelig kan en sag kun indbringes for Højesteret, hvis sagen vedrører løsningen af et retsspørgsmål af almen interesse, dvs. hvis afklaringen heraf er vigtig af hensyn til den juridiske sammenhæng, forudsigelighed eller udvikling, eller hvis der ikke foreligger sammenhængende og tidligere afgørelser fra Højesteret.

Udenlandske domme

21. Hvilke procedurer findes der for anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske retsafgørelser?

Ud over de mange bilaterale og multilaterale instrumenter, som Østrig har indgået, regulerer den østrigske fuldbyrdelseslov, den østrigske civile retsplejelov og den østrigske lov om retternes kompetence anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske retsafgørelser. I tilfælde af en konflikt mellem lovbestemmelser og gældende traktatbestemmelser har sidstnævnte forrang. Selv om den østrigske retspraksis ikke er bindende, tages den nøje i betragtning.

Østrig har underskrevet mange bilaterale og multilaterale instrukser. Den vigtigste i denne henseende er Bruxelles Ia-forordningen (forordning (EU) nr. 1215/2012 af 12. december 2012 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område (omarbejdning)). Bruxelles Ia-forordningen fastsætter ensartede regler for at lette den frie bevægelighed for retsafgørelser i Den Europæiske Union og finder anvendelse på retssager, der anlægges den 10. januar 2015 eller senere.

Bruxelles Ia-forordningen erstatter forordning (EU) 1215/2012 af 22. december 2000 (Bruxelles I-forordningen, sammen med Bruxelles Ia-forordningen "Bruxelles-ordningen"), som fortsat finder anvendelse på alle retssager, der er anlagt før den 10. januar 2015.

De grundlæggende krav til eksigibilitet omfatter følgende:

 • kendelsen er eksigibel i den stat, hvor dommen er afsagt;
 • en international traktat eller national lovgivning udtrykkeligt fastsætter gensidighed mellem Østrig og udstedelsesstaten med hensyn til anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser;
 • det indledende processkrift er blevet korrekt forkyndt for sagsøgte;
 • den dom, der skal fuldbyrdes, fremlægges med en bekræftet gengivelse, og
 • der er ingen grund til at nægte anerkendelse af eksigibilitet.

En part, der ønsker fuldbyrdelse, skal anmode den pågældende ret om tilladelse til fuldbyrdelse. Anmodningen om fuldbyrdelseserklæring skal indgives til retten på det sted, hvor skyldneren har bopæl. Parten kan kombinere denne anmodning med en anmodning om en fuldbyrdelsestilladelse. I så fald træffer retten afgørelse om begge dele samtidig.

Når en udenlandsk dom er blevet erklæret eksigibel i Østrig, følger fuldbyrdelsen af den samme regler som for en indenlandsk dom, hvilket betyder, at fuldbyrdelsen af domme er reguleret af den østrigske fuldbyrdelseslov.

Udenlandske procedurer

22. Er der procedurer for indhentning af mundtlige eller dokumentariske beviser til brug i civile sager i andre jurisdiktioner?

I Den Europæiske Union er proceduren for indhentning af mundtlige eller dokumentariske beviser fra andre jurisdiktioner reguleret af bevisforordningen (Rådets forordning (EF) nr. 1206/2001 af 28. maj 2001 om samarbejde mellem medlemsstaternes retter om bevisoptagelse på det civil- og handelsretlige område). I denne henseende finder forordningen anvendelse på både mundtlige og dokumentariske beviser og fastsætter, at anmodninger om retshjælp kan fremsendes direkte mellem domstolene.

Bilaterale traktater kan finde anvendelse på anmodninger om retshjælp uden for Den Europæiske Union.

ARBITRATION

UNCITRAL-modellov

23. Er voldgiftsloven baseret på UNCITRAL's modellov?

Ja - den østrigske voldgiftslovgivning (indeholdt i den østrigske civile retsplejelov (ACCP)) afspejler i vid udstrækning UNCITRAL's modellov om international handelsvoldgift, samtidig med at voldgiftsretten får en høj grad af uafhængighed og autonomi.

I modsætning til UNCITRAL's modellovgivning skelner østrigsk lov ikke mellem nationale og internationale voldgiftssager eller mellem kommercielle og ikke-kommercielle voldgiftssager. Der gælder derfor særlige bestemmelser for arbejds- og forbrugerrelaterede sager (disse findes i henholdsvis § 618 og § 617 i ACCP).

Mere generelt er den østrigske voldgiftslov reguleret i §§ 577 til 618 i ACCP. De udgør den generelle ramme for voldgiftsprocedurer for både nationale og internationale voldgiftssager.

Voldgiftsaftaler

24. Hvad er de formelle krav til en voldgiftsaftale, der kan håndhæves?

Voldgiftsaftaler skal være skriftlige (§ 581 ACCP). De formelle krav til en voldgiftsaftale, der kan håndhæves, findes i afsnit 581-585 i ACCP.

En voldgiftsaftale skal:

 • parterne skal være tilstrækkeligt specificeret (de skal i det mindste kunne bestemmes);
 • i tilstrækkelig grad specificere tvistens genstand i forhold til et defineret retsforhold (dette skal i det mindste kunne bestemmes, og det kan begrænses til visse tvister eller omfatte alle tvister);
 • i tilstrækkelig grad specificerer parternes hensigt om at lade tvisten afgøre ved voldgift og dermed udelukker statslige domstole fra at have kompetence, og
 • være indeholdt i enten et skriftligt dokument, der er underskrevet af parterne, eller i telefaxer, e-mails eller anden kommunikation, der udveksles mellem parterne, og som bevarer beviset for en aftale.

Der gælder særlige bestemmelser for forbrugere og arbejdstagere (disse findes i henholdsvis afsnit 617 og 618 i ACCP).

Valg af voldgiftsmand

25. Hvis voldgiftsaftalen og eventuelle relevante regler ikke indeholder nogen bestemmelser herom, hvor mange voldgiftsmænd skal der så udpeges, og hvordan skal de udpeges? Er der begrænsninger i retten til at anfægte udpegelsen af en voldgiftsmand?

ACCP indeholder standardbestemmelser for udpegelse af voldgiftsmænd. Hvis voldgiftsaftalen ikke indeholder nogen bestemmelser herom, og hvis parterne ikke har indgået en aftale herom, fastsætter den østrigske voldgiftslovgivning, at der skal udpeges en domstol bestående af tre voldgiftsmænd (§ 586, stk. 2, i ACCP).

Parterne kan frit aftale proceduren for at anfægte udnævnelsen af en voldgiftsmand (§ 589 i ACCP). I denne henseende kan en voldgiftsmand kun anfægtes, hvis der foreligger omstændigheder, der giver anledning til berettiget tvivl om hans eller hendes upartiskhed eller uafhængighed, eller hvis han eller hun ikke besidder de kvalifikationer, som parterne har aftalt. En part kan kun anfægte en voldgiftsmand, som den selv har udpeget, eller som den har deltaget i udpegelsen, af grunde, som den bliver bekendt med, efter at udpegelsen er blevet foretaget, eller efter at den har deltaget i udpegelsen.

Voldgiftsmandens muligheder

26. Hvilke muligheder er der for at vælge en voldgiftsmand eller voldgiftsmænd?

Uanset om voldgiftsmændene er udpeget af en ansættelsesmyndighed eller udpeget af parterne, kan det kræves, at de har en vis erfaring og baggrund med hensyn til den specifikke tvist, der er tale om. Sådanne krav kan omfatte faglige kvalifikationer inden for et bestemt område, juridiske kompetencer, teknisk ekspertise, sprogkundskaber eller en bestemt nationalitet.

Mange voldgiftsmænd er advokater i privat praksis, mens andre er akademikere. I nogle få tvister, der hovedsagelig vedrører tekniske spørgsmål, er teknikere og advokater medlemmer af panelet.

Kvalifikationskrav kan indgå i en voldgiftsaftale, hvilket kræver stor forsigtighed, da det kan skabe hindringer i udpegningsprocessen (dvs. en diskussion om, hvorvidt de aftalte krav er opfyldt).

Voldgiftsprocedure

27. Indeholder den nationale lovgivning materielle krav til den procedure, der skal følges?

Parterne kan frit aftale procedurereglerne (f.eks. ved at henvise til specifikke voldgiftsregler) inden for rammerne af ACCP's obligatoriske bestemmelser. Hvis parterne ikke er blevet enige om et sæt regler eller har opstillet deres egne regler, vil voldgiftsretten, med forbehold af de obligatoriske bestemmelser i ACCP, gennemføre voldgiftssagen på den måde, som den finder passende.

Obligatoriske regler for voldgiftsprocedurer omfatter, at voldgiftsmændene skal være og forblive upartiske og uafhængige. De skal oplyse om alle omstændigheder, der kan give anledning til tvivl om deres upartiskhed eller uafhængighed. Parterne har ret til at blive behandlet retfærdigt og ligeværdigt og til at fremlægge deres sag. Andre manda- tære regler vedrører voldgiftskendelsen, som skal være skriftlig, og de grunde, hvormed en voldgiftskendelse kan anfægtes.

Endvidere skal en voldgiftsret anvende den materielle lov, som parterne har valgt, og i modsat fald anvender den den lov, som den finder passende.

Indgriben fra domstolene

28. Af hvilke grunde kan retten gribe ind under en voldgiftssag?

De østrigske domstole kan kun gribe ind i voldgiftssager, når de udtrykkeligt har tilladelse hertil i henhold til §§ 577-618 i ACCP. Både den kompetente domstol og en voldgiftsret har kompetence til at træffe foreløbige foranstaltninger til støtte for en voldgiftssag. Parterne kan udelukke voldgiftsrettens kompetence til at træffe foreløbige forholdsregler, men de kan ikke udelukke rettens kompetence til at træffe foreløbige forholdsregler.

Fuldbyrdelsen af foreløbige foranstaltninger henhører udelukkende under domstolenes kompetence.

Domstolenes indgriben er begrænset til udstedelse af foreløbige foranstaltninger, bistand ved udpegelse af voldgiftsmænd, prøvelse af afgørelser om anfægtelse, afgørelse om førtidig afslutning af en voldgiftsmands mandat, håndhævelse af foreløbige og sikrende foranstaltninger, domstolsbistand ved retshandlinger, som voldgiftsretten ikke har beføjelse til at udføre, afgørelse om en anmodning om ophævelse af en voldgiftskendelse, konstatering af en voldgiftskendelses eksistens eller ikke-eksistens samt anerkendelse og fuldbyrdelse af kendelser.

Midlertidig bistand

29. Har voldgiftsmænd beføjelser til at give foreløbige retsmidler?

Ja - en voldgiftsret har vide beføjelser til at træffe foreløbige foranstaltninger efter anmodning fra en part, hvis den anser det for nødvendigt for at sikre håndhævelsen af et krav eller for at forhindre uoprettelig skade. I modsætning til de foreløbige retsmidler, der er tilgængelige i retssager, er en voldgiftsret ikke begrænset til en række opregnede retsmidler. Retsmidlerne bør dog være forenelige med fuldbyrdelsesretten for at undgå vanskeligheder i fuldbyrdelsesfasen. I denne henseende kan voldgiftsretten anmode enhver part om at stille passende sikkerhed i forbindelse med sådanne foranstaltninger for at forhindre useriøse anmodninger (§ 593, stk. 1, i ACCP).

Voldgiftsretten - eller enhver part med voldgiftsrettens godkendelse - kan anmode en domstol om at udføre retshandlinger (f.eks. forkyndelse af stævninger, bevisoptagelse), som voldgiftsretten ikke har kompetence til at udføre.

Pris

30. Hvornår og i hvilken form skal præmien udleveres?

Formkravene til voldgiftskendelser findes i afsnit 606 i ACCP og er i overensstemmelse med standardbestemmelserne. Formkravene fastsætter, at voldgiftskendelsen skal:

 • skal være skriftlig;
 • underskrevet af de voldgiftsmænd, der deltager i proceduren;
 • vise udstedelsesdatoen;
 • vise voldgiftsrettens hjemsted og
 • angive de grunde, der ligger til grund for den. Voldgiftskendelsen har samme virkning som en endelig og bindende retsafgørelse (§ 607 ACCP).

Appel

31. Af hvilke grunde kan en dom ankes til retten?

Den eneste mulighed for at indbringe en voldgiftskendelse for en domstol er en begæring om ophævelse af kendelsen. Dette gælder også for voldgiftskendelser vedrørende kompetence. Domstolene kan ikke tage en voldgiftskendelse op til fornyet overvejelse om dens berettigelse. Begæringen om ophævelse skal indgives inden tre måneder fra den dato, hvor sagsøgeren har modtaget voldgiftskendelsen. En voldgiftskendelse kan ikke appelleres.

En voldgiftskendelse skal ophæves, hvis:

 • der ikke foreligger nogen gyldig voldgiftsaftale, eller hvis voldgiftsretten har afvist sin kompetence, selv om der foreligger en gyldig voldgiftsaftale;
 • hvis en part ikke var i stand til at indgå en gyldig voldgiftsaftale;
 • hvis en part ikke er blevet behørigt underrettet om udpegelsen af en voldgiftsmand eller om voldgiftsproceduren eller på anden måde ikke har været i stand til at fremføre sagen;
 • hvis voldgiftskendelsen omhandler en tvist, der ikke er omfattet af voldgiftsaftalen, eller indeholder afgørelser om spørgsmål, der ligger uden for voldgiftsaftalens anvendelsesområde eller parternes indgivelse af sagen til voldgift;
 • hvis voldgiftsrettens sammensætning eller sammensætning var i strid med de respektive regler, og
 • hvis voldgiftsproceduren blev gennemført i strid med østrigsk ordre public.

Endvidere kan en voldgiftskendelse ophæves, hvis de betingelser er til stede, under hvilke en domstolsafgørelse kan appelleres ved indgivelse af en klage til revision i henhold til § 530, stk. 1, nr. 1-5 ACCP. Denne bestemmelse af- minerer de omstændigheder, under hvilke kriminelle handlinger har ført til udstedelse af en bestemt voldgiftskendelse. En anmodning om ophævelse af en dom på disse grunde skal indgives inden fire uger efter den dato, hvor dommen vedrørende den pågældende kriminelle handling blev endelig og bindende.

En voldgiftskendelse kan også annulleres, hvis det omtvistede spørgsmål ikke kan behandles efter national ret.

Håndhævelse

32. Hvilke procedurer findes der for fuldbyrdelse af udenlandske og nationale kendelser?

Proceduren for fuldbyrdelse af voldgiftskendelser er fastsat i både ACCP (§ 614) og den østrigske fuldbyrdelseslov (§ 409).

Udenlandske voldgiftskendelser kan fuldbyrdes på grundlag af bilaterale eller multilaterale traktater, som Østrig har ratificeret - de vigtigste af disse retsinstrumenter er New York-konventionen om anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske voldgiftskendelser fra 1958 og den europæiske konvention om international handelsvoldgift fra 1961. I denne henseende er fuldbyrdelsesprocedurerne i det væsentlige de samme som for udenlandske domme.

Indenlandske voldgiftskendelser er eksigible på samme måde som indenlandske domme.

Omkostninger

33. Kan en part, der får medhold, få dækket sine omkostninger?

Med hensyn til omkostninger har voldgiftsretterne en større skønsbeføjelse og er generelt mere liberale end domstolene. Voldgiftsretten har skønsbeføjelser med hensyn til fordelingen af omkostningerne, men skal tage hensyn til sagens omstændigheder, navnlig til sagens udfald. Som tommelfingerregel følger omkostningerne efter begivenheden og bæres af den tabende part, men retten kan også nå frem til andre konklusioner, hvis det er hensigtsmæssigt i forhold til sagens omstændigheder.

ACCP er tavs om, hvilke typer omkostninger der kan være genstand for godtgørelse. Når omkostningerne ikke modregnes i hinanden, skal voldgiftsretten så vidt muligt samtidig med, at den træffer afgørelse om omkostningsansvaret, også fastsætte det beløb, der skal godtgøres. Generelt kan også advokatsalærer, der er beregnet på grundlag af timelønnen, erstattes.

En undtagelse fra ovennævnte regel findes i henhold til § 609, stk. 2, i ACCP, som giver voldgiftsretten beføjelse til at træffe afgørelse om sagsøgerens forpligtelse til at refundere sagsomkostningerne, hvis den har fundet, at den ikke er kompetent med den begrundelse, at der ikke foreligger en voldgiftsaftale.

ALTERNATIV TVISTBILÆGGELSE

Typer af ADR

34. Hvilke former for alternativ konfliktløsning er almindeligt anvendt? Er en bestemt alternativ tvistbilæggelsesprocedure populær?

De vigtigste udenretslige metoder, der er fastsat i loven, er voldgift, mægling (hovedsagelig i familieretlige sager) og forligsorganer i bolig- og telekommunikationssager.

Desuden har forskellige faglige organisationer (advokater, notarer, læger, civilingeniører) indført ordninger til bilæggelse af tvister mellem deres medlemmer indbyrdes eller mellem medlemmer og klienter.

Mægling er reguleret af den civilretlige mæglingslov. En løsning, der er opnået med mæglerens hjælp, kan dog ikke håndhæves af retten.

Krav til ADR

35. Er der et krav om, at parterne i en retssag eller voldgift skal overveje alternativ tvistbilæggelse før eller under sagen? Kan retten eller domstolen tvinge parterne til at deltage i en ADR-proces?

Nej - der er ingen generelle krav i østrigsk lovgivning om obligatoriske forlig eller krav om, at parterne skal overveje ADR, før de indleder en voldgift eller en retssag. Det er dog ikke ualmindeligt, at dommere - i begyndelsen af en retssag - uformelt opfordrer parterne til at undersøge mulighederne for forlig eller først henvende sig til mæglere.

ANDET

Interessante funktioner

36 .Er der nogle særligt interessante træk ved tvistbilæggelsessystemet, som ikke er behandlet i nogen af de foregående spørgsmål?

Ikke relevant.

OPDATERING OG TENDENSER

Den seneste udvikling

37. Er der forslag til en reform af tvistbilæggelsen? Hvornår vil eventuelle reformer træde i kraft?

Den 1. januar 2019 trådte ændringer af håndhævelsesloven i kraft. Disse ændringer giver nu adgang til oplysninger om verserende fuldbyrdelsessager. Advokater og notarer kan få adgang til oplysninger om fuldbyrdelsesdomstolen, sagsnummeret og størrelsen af den gæld, der er genstand for fuldbyrdelsessagen. Databasen er tilgængelig online og har til formål at hjælpe potentielle fordringshavere med at vurdere deres potentielle sagsøgtes kreditværdighed, inden de indleder en retssag eller voldgiftssag.

En anden nyere udvikling er en afgørelse fra Østrigs højesteret, der bekræfter, at en udenlandsk doms retskraft gælder i alle faser af en sag, der føres i Østrig. Dette er særlig vigtigt, da afgørelsen præciserer, at retsvirkningen også gælder for verserende appelprocedurer. Den østrigske højesteret understregede, at dette gælder med hensyn til begge spørgsmål vedrørende retskraft - nemlig eksklusivitet (ne bis in idem) og den bindende virkning af udenlandske domme. Endvidere præciserede Østrigs højesteret, at forbuddet mod novation i appelsager kun gælder for nye kendsgerninger og nye beviser og således ikke udelukker appelretten fra at overveje den retskraft, som en ny udenlandsk afgørelse har.

Coronavirus

38. Hvilke nødlovgivning, hjælpeprogrammer og andre initiativer, der er specifikke for dit praksisområde, har din stat gennemført for at imødegå pandemien? Er eksisterende statslige programmer, love eller bestemmelser blevet ændret for at imødegå disse problemer? Hvilken bedste praksis er tilrådelig for klienterne?

Voldgift

Indgivelse og indsendelse

For at sikre kontinuiteten i voldgiftsprocedurerne under hele pandemien har det administrative kontor for det internationale voldgiftscenter i Wien (VIAC) arbejdet på afstand siden begyndelsen af 2020, og dets sagsstyringstjenester er fortsat fuldt operationelle takket være indførelsen af et elektronisk sagsstyringssystem i 2019. Selv om der opfordres til elektronisk indsendelse af alt skriftligt materiale og dokumentation (i henhold til artikel 12, stk. 2, i Wiener regler for voldgift og mægling 2018 (Wienerreglerne)), er parterne udtrykkeligt blevet anmodet om at fremsende papirkopier af indledende dokumenter til de indklagede parter (i henhold til artikel 12, stk. 1, i Wienerreglerne). Det er fortsat standardreglen, at parterne skal forlade sig på en meddelelse i papirudgave, medmindre fremsendelsen heraf viser sig at være uprakti- kabelt eller ikke kan fremsendes inden for en rimelig tid.

Høringer på afstand og personligt

Som svar på de statslige forordninger udstedte VIAC i juni 2020 en praktisk tjekliste for fjernhøringer, som giver voldgiftsmænd og parter omfattende vejledning i at afgøre, om sådanne procedurer er rimelige og hensigtsmæssige. Protokollen giver en omfattende oversigt over potentielle foranstaltninger, der kan anvendes med hensyn til:

 • at afgøre, om det er muligt at gennemføre høringer på afstand: faktorer, der skal tages i betragtning, omfatter f.eks. tidszoner, teknologisk adgang, placering og antal involverede parter, varighed og art af høringen;
 • valg af en passende fjernhøringsplatform og vedtagelse af passende forberedende foranstaltninger forud for høringen: protokollen giver retten et betydeligt skøn i forbindelse med gennemførelsen af voldgiftssagen, men den skal gøre dette på en effektiv og omkostningseffektiv måde (i henhold til artikel 28 i Wienerreglerne) under behørig hensyntagen til grundlæggende principper såsom parternes ret til at blive hørt. Den anbefaler også, at der afholdes en konference forud for retsmødet, og skitserer administrative og tekniske faktorer, der skal overvejes på forhånd (f.eks. høringsetikette, datasikkerhed, optagelser, omkostninger og lokalearrangementer), og
 • at etablere og sikre overholdelse af protokollen for fjernhøringer: i modsætning til Wienerreglerne, som ikke siger noget om "muligheden for at afholde høringer på afstand" og kun kræver en "mundtlig høring" efter udtrykkelig anmodning fra parterne, bekræfter protokollen, at disse bestemmelser er opfyldt, forudsat at høringerne giver parterne mulighed for at fremlægge deres sag mundtligt (side 2 i den praktiske tjekliste for fjernhøringer).

Da protokollen hverken er udtømmende eller bindende, er den universelt anvendelig og kan anvendes i forbindelse med voldgiftssager, der administreres af enhver voldgiftsinstitution. Uanset disse udviklinger er det fra den 30. maj 2020 igen tilladt at afholde fysiske høringer i VIAC-anlæg på særlige betingelser og med begrænset tilgængelighed.

Retssager

Retssager

Siden begyndelsen af covid-19-krisen og som reaktion på den efterfølgende gennemførelse af strenge lockdown-foranstaltninger, der trådte i kraft den 16. marts 2020, har det østrigske parlament indført en række lovgivningspakker for at imødegå dens indvirkning på retssystemet. Vedtagelsen af COVID-19-JuBG medførte, at de fleste procedurefrister blev suspenderet, og at stort set alle mundtlige høringer blev aflyst eller udsat. I henhold til de nyligt bekendtgjorte regler blev adgangen til retsbygninger betydeligt begrænset, mens håndhævelsesforanstaltninger blev begrænset til de foranstaltninger, der var hastende og nødvendige for en ordentlig retspleje. Efter udskiftningen af disse af regeringen påbudte ordrer med mindre restriktive foranstaltninger efter den 30. april 2020 blev de mundtlige retsmøder genoptaget i maj 2020, mens efterspørgslen efter og brugen af videokonferenceteknologi siden da er steget støt og roligt.

Videokonferencer

Anvendelsen af videokonferencer i østrigske retssager har hidtil været begrænset til sager, der opfylder særlige betingelser (§ 277 i den østrigske civile retsplejelov, herunder hvis parterne er ude af stand til at rejse), selv om det ikke er noget nyt. I et forsøg på at lette fortsættelsen og fjernbetjeningen af civile retssager har de ovennævnte regler udvidet tidligere digitaliseringsbestræbelser og giver mulighed for, at hele retsmøder kan gennemføres via videokonferenceteknologi (gældende indtil udgangen af 2020), forudsat at

 • adgang til passende kommunikationsteknologi kan sikres (afsnit 3 Abs 1 Z 1 1 1. COVID-19-JuBG; bemærk, at tvangsfuldbyrdelses- og insolvensprocedurer stadig kan gennemføres via videokonference uden parternes samtykke, medmindre der ikke er de nødvendige tekniske midler til at deltage);
 • parterne giver gensidigt samtykke til brugen af denne teknologi, hvilket anses for givet, medmindre der gøres indsigelse inden for en rimelig frist fastsat af retten (§ 3 Abs 1 Z 1 1. COVID-19-JuBG), og
 • parterne kan attestere, at der er en øget sundhedsrisiko både for dem selv og for personer, som de har nødvendig privat og erhvervsmæssig kontakt med (afsnit 3 Abs 2 COVID-19-JuBG).

Videoafhøringer indkaldes i retslokalet og er åbne for offentligheden under overholdelse af sikkerhedsforanstaltninger (regler om indbyrdes afstand, beskyttelsesmasker og -skærme i retsbygninger, begrænset brug af elevatorer, temperaturmålinger). Der er ikke planer om, at ikke-parter kan deltage online i disse høringer. Det er på nuværende tidspunkt udelukkende op til retten at afgøre, om det er hensigtsmæssigt at anvende videokonferenceteknologi (den tilforordnede dommer skal undersøge, hvilke foranstaltninger der kan være nødvendige i lyset af de sundhedsmæssige risici, der er forbundet hermed, og i hvilket omfang det kan garanteres, at de kan gennemføres). En skelsættende afgørelse (Docket 18 ONc 3/20s) fra Østrigs højesteret, der blev truffet den 23. juli 2020, har taget stilling til spørgsmålet om, hvorvidt videokonferencehøringer på afstand kan tillades i forbindelse med anfægtelsessager. Ud over at give praktisk vejledning for at sikre, at principperne om en retfærdig rettergang overholdes, har den skabt præcedens ved at fastslå, at sådanne høringer hverken giver anledning til en krænkelse af parternes grundlæggende rettigheder (retten til at blive hørt og til at blive behandlet lige) eller udgør en grund til at anfægte domstole eller annullere voldgiftskendelser.

Kovid-19-pandemien har uden tvivl ændret den eksisterende praksis for voldgift og retssager og vil fortsat gøre det. Parterne opfordres derfor til at udarbejde en beredskabsplan og vurdere nye muligheder for at løse grænseoverskridende tvister hurtigt og effektivt. Følgende metoder er værd at overveje:

 • udsættelse af personlige høringer;
 • der giver mulighed for at løse tvisten "på papirerne";
 • at overveje, at hele eller dele af et krav skal afgøres ved voldgift;
 • afholdelse af fjernhøringer og evaluering af fordelene ved brugen af videokonferenceteknologi, og
 • at gennemgå eksisterende forretningsaftaler med henblik på:
  • afgøre, om kontraktlige forpligtelser kan overholdes, og om skadeserstatningerne kan begrænses;
  • overveje anvendelsen af andre retsmidler i henhold til kontrakten (garanti, fejl, bestemmelser om risikoovergang osv.);
  • vurdere, om afbrydelser og tab som følge af statsligt påbudte covid-19 restriktioner giver anledning til erstatningsrettigheder i henhold til force majeure eller ekstraordinære opsigelsesklausuler, og
  • at fastslå, om internationale investeringstraktater finder anvendelse.