PRÍKLAD ODVETVIA
VÝROBA A PRIEMYSEL

Dizajnér (Francúzsko) proti výrobcovi (Nemecko), konečný nález, vec ICC č. 19114

Spor týkajúci sa zmluvy o výrobe, distribúcii a predaji výrobkov francúzskeho dizajnéra, ktorú uzavrel nemecký výrobca. Výrobca jednostranne vypovedal zmluvu po tom, ako dizajnér vstúpil do konkurzného konania, po ktorom pokračoval vo výrobe dizajnérovho sortimentu. Keď Designer začal rozhodcovské konanie pred rozhodcovským súdom ICC so sídlom v Bruseli, výrobca sa pokúsil zrušiť svoje predchádzajúce vypovedanie zmluvy, ale približne o dva mesiace neskôr zmluvu opäť vypovedal. Tribunál ICC rozhodol, že prvé ukončenie zmluvy zo strany výrobcu predstavovalo porušenie zmluvy, že ho nebolo možné odvolať a že výrobca musí nahradiť dizajnérovi škodu spôsobenú týmto neoprávneným ukončením zmluvy.