PRÍKLAD ODVETVIA
FARMACEUTICKÉ VÝROBKY A ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ

Eli Lilly and Co. v. Kanada (Konečný nález), prípad ICSID č. UNCT/14/2, 16. marca 2017

Konanie sa uskutočnilo podľa rozhodcovských pravidiel UNCITRAL a spravoval ho ICSID. Spor sa týkal zrušenia platnosti určitých farmaceutických patentov, ktoré vlastnila spoločnosť Eli Lilly and Company a jej dcérska spoločnosť (navrhovatelia, USA a Kanada), zo strany Kanady (odporca). Vo veci samej tribunál rozhodol, že navrhovatelia nepreukázali skutkový základ svojich nárokov, a nariadil im uhradiť všetky trovy rozhodcovského konania, ako aj 75% trovy právneho zastúpenia Kanady.