logoIlo

Czy wyrok może być wykonany nawet bez doręczenia nakazu sądowego?

Autor: Klaus Oblin

W dniu 19 czerwca 2013 r. Sąd Najwyższy orzekł(1) że art. 34 ust. 2 rozporządzenia Bruksela I, który uniemożliwia uznanie orzeczenia, jeżeli pozwany nie miał wystarczającej możliwości obrony przed roszczeniem, ma zastosowanie tylko wtedy, gdy dokument wszczynający postępowanie został doręczony pozwanemu w taki sposób, że mógł on podnieść zarzut obrony przed pozwem.

Prawidłowe doręczenie zgodnie z prawem państwa pochodzenia nie ma już znaczenia (chociaż wcześniej podlegało ono art. 27 ust. 2 konwencji brukselskiej z 1968 r.). Jedyną istotną kwestią jest to, że prawo pozwanego do obrony przed pozwem było rzeczywiście przestrzegane.

W niniejszej sprawie sąd stwierdził, że pozew, który doprowadził do wykonania nakazu sądowego, został doręczony pozwanemu wraz z tłumaczeniem na język niemiecki oraz zawiadomieniem o konsekwencjach braku odpowiedzi ze strony pozwanego. W związku z tym prawa pozwanego nie zostały ograniczone w pierwotnym postępowaniu. Nie zmienia tego fakt, że pozwanemu nie doręczono samego nakazu sądowego, ponieważ nie wyznaczył on osoby, która byłaby upoważniona do otrzymania doręczenia nakazu sądowego.

Właściwa obsługa zgodnie z prawem państwa pochodzenia nie jest istotna. Jedyną istotną kwestią jest przestrzeganie prawa pozwanego do obrony przed pozwem.

Uwagi końcowe

(1) Sprawa 3 Ob 84/13v.