EKSEMPEL FRA BRANCHEN
FREMSTILLINGSVIRKSOMHED OG INDUSTRIER

Designer (Frankrig) mod Producent (Tyskland), endelig kendelse, ICC sag nr. 19114

En tvist om en kontrakt om, at en tysk producent skulle producere, distribuere og sælge en fransk designers produktlinje. Producenten opsagde ensidigt kontrakten, efter at Designer indgav insolvensbehandling, hvorefter producenten fortsatte produktionen af Designers produktlinje. Da Designer indledte en voldgiftssag ved et ICC-panel med sæde i Bruxelles, forsøgte producenten at tilbagekalde sin tidligere opsigelse, men opsagde kontrakten igen ca. to måneder senere. ICC-domstolen fandt, at producentens første opsigelse udgjorde et kontraktbrud, at den ikke kunne trækkes tilbage, og at producenten skulle erstatte Designer for den skade, der var forårsaget af denne uretmæssige opsigelse.