ПРИМЕР ОТ ИНДУСТРИЯТА
ФАРМАЦЕВТИЧНИ ПРОДУКТИ И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Eli Lilly and Co. срещу Канада (окончателно решение), дело № UNCT/14/2 на ICSID, 16 март 2017 г.

Производството се провежда съгласно Арбитражния правилник на UNCITRAL и се администрира от ICSID. Спорът се отнася до обявяването от страна на Канада (ответник) на недействителност на някои фармацевтични патенти, притежавани от Eli Lilly and Company и нейното дъщерно дружество (ищци, САЩ и Канада). По съществото на спора трибуналът постановява, че ищците не са успели да установят фактическите основания за своите претенции, и ги осъжда да заплатят всички разноски по арбитража, както и 75% от Канада за процесуално представителство.