логоИло

Последни развития: нова база данни и res judicata ефект

Автор: Клаус Облин

Нова база данни

На 1 януари 2019 г. влязоха в сила изменения на австрийския Закон за принудителното изпълнение, които предоставят на определени страни достъп до данни за висящи изпълнителни производства.

По този начин адвокатите и нотариусите вече имат достъп до информация за съда по изпълнението, номера на делото и размера на дълга, отнасящ се до конкретно производство.

Базата данни е достъпна онлайн и има за цел да подпомогне потенциалните ищци при оценката на кредитоспособността на техните бъдещи ответници преди започване на съдебно или арбитражно производство.

Res judicata ефект

На 11 юни 2018 г. Върховният съд потвърди, че res judicata действието на чуждестранно съдебно решение се прилага на всички етапи на производството, провеждано в Австрия. Това решение е особено важно, тъй като в него се пояснява, че действието на res judicata се прилага и за висящи апелативни производства.

Върховният съд подчертава, че това е вярно и по отношение на двата въпроса res judicata ефект - а именно изключителността и обвързващата сила на чуждестранните съдебни решения.

Освен това съдът поясни, че забраната за новация в производството по обжалване се отнася само за нови факти и нови доказателства и следователно не пречи на апелативния съд да разгледа res judicata действие на ново чуждестранно решение.