EXEMPEL PÅ EN BRANSCH
LÄKEMEDEL OCH HÄLSOVÅRD

Eli Lilly and Co. mot Kanada (slutgiltig dom), ICSID Case No. UNCT/14/2, 16 mars 2017.

Förfarandet genomfördes i enlighet med UNCITRAL:s skiljedomsregler och administrerades av ICSID. Tvisten gällde Kanadas (svaranden) ogiltigförklaring av vissa läkemedelspatent som innehas av Eli Lilly and Company och dess dotterbolag (sökandena, USA och Kanada). När det gäller sakfrågan ansåg domstolen att kärandena inte hade lyckats fastställa de faktiska förutsättningarna för sina yrkanden och ålade dem att betala alla kostnader för skiljedomsförfarandet samt 75% av Kanadas kostnader för juridiskt ombud.