logoIlo

Gdzie najpierw pojawia się szkoda?

Autor: Klaus Oblin

Wysoki Trybunał orzekł niedawno o tym, gdzie po raz pierwszy powstaje szkoda w związku z roszczeniami dotyczącymi odpowiedzialności za produkt, jak określono w art. 5 ust. 3 rozporządzenia UE Bruksela I.(1)

Artykuł 5 ust. 3 stanowi, że:

"osoba mająca miejsce zamieszkania w państwie członkowskim może być pozwana w innym państwie członkowskim - w szczególności przed sąd, w którym nastąpiło lub może nastąpić zdarzenie wywołujące szkodę - w sprawach dotyczących czynów niedozwolonych lub podobnych czynów albo jeżeli roszczenia wynikające z takiego powództwa są podstawą postępowania".

W ramach postępowania odwoławczego High Court zwrócił się do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS) o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym w przedmiocie właściwości na podstawie art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.(2)

W swojej decyzji z dnia 16 stycznia 2014 r.(3) ETS stwierdził, że wykładni rozporządzenia Bruksela I należy dokonywać w ten sposób, że w przypadkach, w których producent jest pozwany z tytułu odpowiedzialności za wadliwy produkt, miejscem zdarzenia szkodliwego jest miejsce, w którym dany produkt został wyprodukowany.

Uwagi końcowe

(1) OGH Case 7 Ob 19/14s, dated 26 February 2014.

(2) 7 Ob 187/12v.

(3) Sprawa C-45/13.