INDUSTRIEVOORBEELD
MIJNBOUW

Gold Reserve Inc. tegen Bolivariaanse Republiek Venezuela, ICSID-zaak nr. ARB (AF)/09/1

Een in 2014 in Washington D.C. gehouden ICSID-arbitrage die heeft geleid tot een toekenning van US$ 713.032.000 aan schadevergoeding plus rente aan de eiser, Gold Reserve Inc (Canada), wegens schending door Venezuela van de bepaling inzake eerlijke en billijke behandeling in haar bilaterale investeringsverdrag (BIT) met Canada uit 1996. Het geschil betrof vorderingen die voortvloeiden uit de vermeende ontneming door de Republiek Venezuela van de rechten van Gold Reserve Inc. op bepaalde goud- en kopermijnprojecten.