logo

Välimiesmenettely 2022

Kirjoittaja: Klaus Oblin

LAIT JA TOIMIELIMET

Välimiesmenettelyä koskevat monenväliset yleissopimukset

Onko lainkäyttöalueenne ulkomaisten välitystuomioiden tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskevan New Yorkin yleissopimuksen sopimusvaltio? Mistä lähtien yleissopimus on ollut voimassa? Onko yleissopimuksen I, X ja XI artiklan mukaisia julistuksia tai ilmoituksia tehty? Minkä muiden kansainvälisiä kauppa- ja investointivälimiesmenettelyjä koskevien monenvälisten yleissopimusten sopimuspuolena maanne on?

 

Itävalta on ratifioinut seuraavat välimiesmenettelyä koskevat monenväliset yleissopimukset:

 • New Yorkin yleissopimus, 31. heinäkuuta 1961 (Itävalta on tehnyt I artiklan 3 kohdan mukaisen ilmoituksen, jossa se ilmoittaa tunnustavansa ja panevansa täytäntöön ainoastaan muissa tämän yleissopimuksen sopimusvaltioissa annetut tuomiot);
 • välimieslausekkeita koskeva pöytäkirja, Geneve, 13. maaliskuuta 1928;
 • ulkomaisten välitystuomioiden täytäntöönpanoa koskeva yleissopimus, Geneve, 18. lokakuuta 1930;
 • kansainvälistä kaupallista välimiesmenettelyä koskeva eurooppalainen yleissopimus (ja sen soveltamista koskeva sopimus), 4. kesäkuuta 1964; ja
 • investointiriitojen ratkaisemista koskeva yleissopimus, 24. kesäkuuta 1971.

Laki todettu - 30. marraskuuta 2021

Kahdenväliset investointisopimukset

Onko muiden maiden kanssa tehty kahdenvälisiä investointisopimuksia?

Itävalta on allekirjoittanut 69 kahdenvälistä investointisopimusta, joista 62 on ratifioitu, nimittäin Albanian, Algerian, Argentiinan, Armenian, Azerbaidžanin, Bangladeshin, Valko-Venäjän, Belizen, Bolivian, Bosnian, Bulgarian, Kap Verden, Chilen, Kiinan, Kroatian, Kuuban, Tšekin tasavallan, Egyptin, Viron, Etiopian, Georgian, Guatemalan, Hongkongin, Unkarin, Intian, Iranin ja Jordanian kanssa, Kazakstan, Kuwait, Latvia, Libanon, Libya, Liettua, Makedonia, Malesia, Malta, Meksiko, Moldova, Mongolia, Montenegro, Marokko, Namibia, Oman, Paraguay, Filippiinit, Puola, Romania, Venäjä, Saudi-Arabia, Serbia, Etelä-Afrikka, Etelä-Afrikka, Slovakia, Slovenia, Etelä-Korea, Tadžikistan, Tunisia, Turkki, Ukraina, Ukraina, Yhdistyneet arabiemiirikunnat, Uzbekistan, Vietnam ja Jemen.

Itävalta on osapuolena myös useissa muissa kahdenvälisissä sopimuksissa, jotka eivät ole investointisopimuksia, lähinnä naapurimaiden kanssa.

Laki todettu - 30. marraskuuta 2021

Kotimainen välimiesmenettelylainsäädäntö

Mitkä ovat ensisijaiset kotimaiset oikeuslähteet, jotka liittyvät kotimaisiin ja ulkomaisiin välimiesmenettelyihin? oikeudenkäynnit sekä palkintojen tunnustaminen ja täytäntöönpano?

Välimiesmenettelyä koskeva lainsäädäntö sisältyy Itävallan siviiliprosessilain (CCP) 577-618 pykälään. Näissä säännöksissä säännellään sekä kotimaisia että kansainvälisiä välimiesmenettelyjä.

Ulkomaisten tuomioiden tunnustamisesta määrätään edellä mainituissa monen- ja kahdenvälisissä sopimuksissa. Täytäntöönpanomenettelyistä säädetään Itävallan täytäntöönpanolaissa.

Laki todettu - 30. marraskuuta 2021

Kotimainen välimiesmenettely ja UNCITRAL-sopimus

Perustuuko kansallinen välimiesmenettelylainsäädäntösi UNCITRALin mallilakiin? Mitkä ovat tärkeimmät erot kansallisen välimiesmenettelylainsäädäntönne ja UNCITRALin mallilain välillä?

Kuten useimmissa maissa, laki ei vastaa UNCITRALin mallilain kaikkia näkökohtia. Tärkeimmät piirteet on kuitenkin otettu käyttöön.

Toisin kuin UNCITRALin mallilaissa, Itävallan lainsäädännössä ei tehdä eroa kotimaisten ja kansainvälisten välimiesmenettelyjen eikä kaupallisten ja ei-kaupallisten välimiesmenettelyjen välillä. Sen vuoksi työ- ja kuluttaja-asioihin sovelletaan erityissääntöjä.

Laki todettu - 30. marraskuuta 2021

Pakolliset säännökset

Mitkä ovat ne pakottavat kansallisen välimiesmenettelylainsäädännön menettelysäännökset, joista osapuolet eivät saa poiketa?

Osapuolet voivat vapaasti sopia menettelysäännöistä (esimerkiksi viittaamalla erityisiin välimiesmenettelysääntöihin) CCP:n pakottavien määräysten rajoissa. Jos osapuolet eivät ole sopineet säännöistä tai laatineet omia sääntöjään, välimiesoikeuden on, jollei CCP:n pakottavista määräyksistä muuta johdu, toteutettava välimiesmenettely asianmukaiseksi katsomallaan tavalla. Välimiesmenettelyä koskeviin pakollisiin sääntöihin kuuluu, että välimiesten on oltava ja pysyttävä puolueettomina ja riippumattomina. Heidän on ilmoitettava kaikista olosuhteista, jotka saattavat antaa aihetta epäillä heidän puolueettomuuttaan tai riippumattomuuttaan. Osapuolilla on oikeus tulla kohdelluksi oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti ja esittää asiansa. Muita pakottavia sääntöjä ovat välitystuomio, jonka on oltava kirjallinen, ja perusteet, joilla tuomio voidaan riitauttaa.

Laki todettu - 30. marraskuuta 2021

Aineellinen oikeus

Onko kansallisessa välimiesmenettelylainsäädännössänne sääntöä, joka antaa välimiesoikeudelle ohjeita. siitä, mitä aineellista oikeutta sovelletaan riidan pääasiaan?

Välimiesoikeuden on sovellettava osapuolten valitsemaa aineellista oikeutta, muussa tapauksessa sen on sovellettava sopivaksi katsomaansa lakia. Oikeudenmukaisuuteen perustuva päätös on sallittu vain, jos osapuolet ovat nimenomaisesti sopineet oikeudenmukaisesta päätöksestä (CCP 603 artikla).

Laki todettu - 30. marraskuuta 2021

Välimieselimet

Mitkä ovat merkittävimmät välimiesoikeuslaitokset, jotka sijaitsevat alueellanne?

Wienin kansainvälinen välityskeskus (www.viac.eu) hallinnoi kansainvälisiä välimiesmenettelyjä Wienin välimiesmenettely- ja sovittelusääntöjen (2013) (jäljempänä 'Wienin säännöt') mukaisesti. Välimiesten palkkiot lasketaan riidan määrän perusteella. Välimiesmenettelyn paikkaa ja kieltä ei ole rajoitettu.

Wienin pörssin yhteydessä toimivalla Wienin raaka-ainepörssillä on oma välimiesoikeus ja oma suositeltu välimiesmenettelylauseke.

Tietyt ammatilliset elimet ja jaostot laativat omat sääntönsä tai hallinnoivat välimiesmenettelyjä tai molempia. Kansainvälinen kauppakamari on suoraan läsnä Itävallan kansallisen komiteansa kautta.

Laki todettu - 30. marraskuuta 2021

VÄLITYSSOPIMUS

Välimiesmenettely

Onko olemassa sellaisia riitatyyppejä, jotka eivät ole sovittelukelpoisia?

Periaatteessa mikä tahansa omistusoikeutta koskeva vaatimus on sovittelukelpoinen. Muut kuin omistusoikeudelliset vaateet ovat edelleen sovittelukelpoisia, jos laki sallii riidan ratkaisemisen osapuolten kesken.

Perheoikeudessa tai asunto-osuuskunnan omistuksessa on joitakin poikkeuksia.

Kuluttaja- ja työoikeudelliset asiat ovat sovittelukelpoisia vain, jos osapuolet tekevät sovittelusopimuksen riidan syntymisen jälkeen.

Laki todettu - 30. marraskuuta 2021

Vaatimukset

Mitä muodollisia ja muita vaatimuksia välimiesmenettelyä koskevalle sopimukselle on asetettu?

Välimiesmenettelysopimuksen on oltava:

 • osapuolet on yksilöitävä riittävästi (niiden on oltava ainakin määritettävissä);
 • riidan kohde on määriteltävä riittävän tarkasti määritellyn oikeussuhteen osalta (riidan on oltava ainakin määriteltävissä, ja se voi rajoittua tiettyihin riitoihin tai kattaa kaikki riidat);
 • riittävän tarkasti määriteltävä osapuolten aikomus ratkaista riita välimiesmenettelyssä, jolloin osavaltion tuomioistuinten toimivalta on suljettu pois; ja
 • sisältyä joko osapuolten allekirjoittamaan kirjalliseen asiakirjaan tai telekopioihin, sähköposteihin tai muuhun osapuolten väliseen viestintään, joka säilyttää todisteet sopimuksesta.

Selkeä viittaus välimiesmenettelylausekkeen sisältäviin yleisiin sopimusehtoihin riittää.

Laki todettu - 30. marraskuuta 2021

Täytäntöönpanokelpoisuus

Missä tilanteissa välityssopimus ei ole enää täytäntöönpanokelpoinen?

Välimiesmenettelysopimukset ja -lausekkeet voidaan riitauttaa sopimusoikeuden yleisten periaatteiden mukaisesti erityisesti virheen, vilpillisen menettelyn, pakottamisen tai oikeustoimikelpoisuuden perusteella. On kiistanalaista, onko tällainen riitauttaminen tehtävä välimiesoikeudessa vai tuomioistuimessa. Jos välityslausekkeen sisältävän sopimuksen osapuolet purkavat sopimuksensa, välityslauseketta ei enää katsota täytäntöönpanokelpoiseksi, elleivät osapuolet ole nimenomaisesti sopineet välityslausekkeen jatkamisesta. Maksukyvyttömyyden tai kuoleman sattuessa välimiesmenettelysopimus sitoo yleensä pesänselvittäjää tai oikeudellista seuraajaa. Välimiesmenettelysopimus ei ole enää täytäntöönpanokelpoinen, jos välimiesoikeus on antanut tuomion asian asiasisällöstä tai jos tuomioistuin on antanut lopullisen tuomion asian asiasisällöstä ja päätös kattaa kaikki asiat, joiden osalta välimiesmenettelystä on sovittu.

Laki todettu - 30. marraskuuta 2021

Erotettavuus

Onko olemassa säännöksiä välimiesmenettelysopimuksen erottamisesta pääsopimuksesta?

UNCITRALin mallilain mukaan välimiesmenettelysopimuksen erottaminen pääsopimuksesta on oikeussääntö. Itävallan lain mukaan tällainen erottamiskyky perustuu osapuolten tahtoon.

Laki todettu - 30. marraskuuta 2021

Kolmannet osapuolet - välimiesmenettelysopimus sitoo

Missä tapauksissa välimiesmenettelysopimus voi sitoa kolmansia osapuolia tai muita kuin allekirjoittajia?

Yleisperiaatteena on, että välimiesmenettelysopimus sitoo vain sen osapuolia. Tuomioistuimet ovat haluttomia sitomaan kolmansia osapuolia välityssopimukseen. Näin ollen sellaisia käsitteitä kuin yritysverhon lävistäminen ja yritysryhmät eivät yleensä sovelleta.

Oikeudellista seuraajaa sitoo kuitenkin se välityssopimus, jonka hänen edeltäjänsä on tehnyt. Tämä koskee myös konkurssipesän hoitajaa ja kuolleen henkilön perillistä.

Laki todettu - 30. marraskuuta 2021

Kolmannet osapuolet - osallistuminen

Sisältyykö kansalliseen välimiesmenettelylakiinne säännöksiä, jotka koskevat kolmansien osapuolten osallistumista välimiesmenettelyyn, kuten liittymistä tai kolmannen osapuolen ilmoittamista?

Yleensä kolmannen osapuolen liittäminen välimiesmenettelyyn edellyttää osapuolten suostumusta, joka voi olla joko nimenomainen tai hiljainen (esimerkiksi viittaus välimiesmenettelysääntöihin, joissa määrätään liittämisestä). Suostumus voidaan antaa joko silloin, kun kun pyyntö liittämisestä tehdään tai itse sopimuksen aikaisemmassa vaiheessa. Lain mukaan asiasta keskustellaan suurelta osin kun välimiesmenettelyyn osallistuu kolmas osapuoli, jonka etua asia koskee. Tässä yhteydessä väitetään, että tällaisen kolmannen osapuolen on oltava välimiesmenettelysopimuksen osapuoli tai muutoin alistuttava välimiesoikeuden toimivaltaan ja että kaikkien osapuolten, myös väliintulijan, on suostuttava väliintuloon.

Korkein oikeus on katsonut, että kolmannen osapuolen liittyminen välimiesmenettelyyn vastoin sen tahtoa tai välitystuomion sitovan vaikutuksen ulottaminen koskemaan kolmatta osapuolta rikkoo Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklaa, jos kolmannelle osapuolelle ei myönnetä samoja oikeuksia kuin osapuolille (esim. oikeus tulla kuulluksi).

Laki todettu - 30. marraskuuta 2021

Yritysryhmät

Laajentavatko tuomioistuimet ja välimiesoikeudet teidän lainkäyttöalueellanne välimiesmenettelysopimuksen koskemaan myös allekirjoittajayhtiön emo- tai tytäryhtiöitä, jotka eivät ole allekirjoittaneet sopimusta, edellyttäen, että allekirjoittajiin kuulumaton yhtiö on jollakin tavalla osallistunut riidanalaisen sopimuksen tekemiseen, täyttämiseen tai päättämiseen "konserniyhtiön" periaatteen mukaisesti?

Itävallan lainsäädännössä ei tunneta konsernioppia.

Laki todettu - 30. marraskuuta 2021

Monen osapuolen välityssopimukset

Mitkä ovat pätevän, useita osapuolia koskevan välityssopimuksen edellytykset?

Monen osapuolen välityssopimuksia voidaan tehdä samojen muotovaatimusten mukaisesti kuin välimiesmenettelysopimuksia.

Laki todettu - 30. marraskuuta 2021

Konsolidointi

Voiko teidän lainkäyttöalueellanne toimiva välimiesoikeus yhdistää erilliset välimiesmenettelyt? Missä olosuhteissa?

Välimiesmenettelyjen yhdistäminen ei kuulu nimenomaisesti Itävallan lainsäädännön soveltamisalaan. Oppiaineessa kuitenkin väitetään, että se on sallittua, jos osapuolet ja välimiehet antavat siihen suostumuksensa.

Laki todettu - 30. marraskuuta 2021

VÄLIMIESOIKEUDEN KOKOONPANO

Välimiesten kelpoisuus

Onko olemassa rajoituksia sen suhteen, kuka voi toimia välimiehenä? Tunnustaisivatko tuomioistuimet alueellanne sopimuksessa määrätyt välimiehiä koskevat vaatimukset, jotka perustuvat kansallisuuteen, uskontoon tai sukupuoleen?

Välimiehiksi voidaan nimittää vain luonnollisia henkilöitä. Säännössä ei määrätä erityisistä pätevyysvaatimuksista, mutta osapuolet voivat sopia tällaisista vaatimuksista. Tuomarit eivät voi toimia välimiehinä ammattiaan sääntelevän lain nojalla.

Laki todettu - 30. marraskuuta 2021

Välimiesten tausta

Ketkä toimivat säännöllisesti välimiehinä alueellanne?

Riippumatta siitä, onko välimiehet nimittävän viranomaisen nimeämiä vai osapuolten nimeämiä, välimiehiltä voidaan vaatia tiettyä kokemusta ja taustaa kyseisestä riita-asiasta. Tällaisia vaatimuksia voivat olla esimerkiksi ammatillinen pätevyys tietyllä alalla, oikeudellinen pätevyys, tekninen asiantuntemus, kielitaito tai tietty kansalaisuus.

Monet välimiehet ovat yksityisiä asianajajia, toiset taas akateemikkoja. Muutamissa riita-asioissa, jotka koskevat lähinnä teknisiä kysymyksiä, paneeliin kuuluu teknikkoja ja lakimiehiä.

Välimiesmenettelysopimukseen voidaan sisällyttää pätevyysvaatimuksia, mikä edellyttää suurta varovaisuutta, koska se voi aiheuttaa esteitä nimitysprosessissa (eli riitaa siitä, täyttyvätkö sovitut vaatimukset).

Laki todettu - 30. marraskuuta 2021

Välimiesten nimittäminen oletusarvoisesti

Mikä on välimiesten nimeämisen oletusmenettely, jos osapuolet eivät ole sopineet asiasta etukäteen?

Tuomioistuimilla on toimivalta tehdä tarvittavat nimitykset, jos osapuolet eivät pääse sopimukseen muusta menettelystä ja jos yksi osapuoli ei nimitä välimiestä, jos osapuolet eivät pääse sopimukseen ainoasta välimiehestä tai jos välimiehet eivät nimitä puheenjohtajaa.

Laki todettu - 30. marraskuuta 2021

Välimiesten haastaminen ja vaihtaminen

Millä perusteella ja miten välimies voidaan haastaa ja korvata? Keskustelkaa erityisesti siitä, millä perusteilla välimies voidaan haastaa ja vaihtaa, sekä menettelystä, mukaan lukien haasteen esittäminen tuomioistuimessa. Sovelletaanko IBA:n kansainvälisessä välimiesmenettelyssä esiintyviä eturistiriitoja koskevia suuntaviivoja tai haetaanko niistä ohjeita?

Välimies voidaan asettaa kyseenalaiseksi vain, jos on olemassa olosuhteita, jotka antavat aihetta epäillä hänen puolueettomuuttaan tai riippumattomuuttaan, tai jos hänellä ei ole osapuolten sopimaa pätevyyttä. Välimiehen nimittänyt osapuoli ei voi riitauttamisessa vedota olosuhteisiin, jotka se tiesi välimiehen nimittämisajankohtana (CCP 588 artikla).

Välimies voidaan erottaa, jos hän on kykenemätön hoitamaan tehtäviään tai jos hän ei hoida niitä asianmukaisessa ajassa (siviiliprosessilain 590 §).

Välimiehet voidaan erottaa joko haastamalla heidät tai lopettamalla heidän toimeksiantonsa. Kummassakin tapauksessa tuomioistuin päättää viime kädessä jommankumman osapuolen pyynnöstä. Jos välimiehen toimeksianto päättyy ennenaikaisesti, korvaava välimies on nimitettävä samalla tavalla kuin korvattu välimies nimitettiin.

Korkein oikeus käsitteli hiljattain eräässä tapauksessa muutoksenhakuperusteita ja analysoi tutkijoiden ristiriitaisia näkemyksiä siitä, olisiko muutoksenhaku sallittava lopullisen tuomion jälkeen ja missä määrin. Tuomioistuin viittasi analyysissään myös IBA:n suuntaviivoihin ja tukeutui niihin.

Laki todettu - 30. marraskuuta 2021

Osapuolten ja välimiesten väliset suhteet

Mikä on osapuolten ja välimiesten välinen suhde? Tarkentakaa osapuolten ja välimiesten välistä sopimussuhdetta, osapuolten nimeämien välimiesten puolueettomuutta sekä välimiesten palkkioita ja kuluja.

Tilapäisessä välimiesmenettelyssä olisi tehtävä välimiesten sopimus, jossa määrätään heidän oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan. Sopimukseen olisi sisällytettävä palkkiosäännöt (esimerkiksi viittaus viralliseen lakimiespalkkiotaksaan, tuntipalkkioihin tai muulla tavoin) ja välimiesten oikeus saada korvaus omista kuluistaan. Heidän tehtäviinsä kuuluu menettelyn johtaminen sekä tuomion laatiminen ja allekirjoittaminen.

Laki todettu - 30. marraskuuta 2021

Välimiesten tehtävät

Mitkä ovat välimiesten tiedonantovelvollisuudet puolueettomuuden ja riippumattomuuden osalta koko välimiesmenettelyn ajan?

Virkamieslain 588 §:n mukaan välimiehen on menettelyn kaikissa vaiheissa ilmoitettava kaikista seikoista, jotka voivat herättää epäilyjä hänen puolueettomuudestaan tai riippumattomuudestaan tai jotka ovat ristiriidassa osapuolten sopimuksen kanssa. Riippumattomuus määritellään siten, että välimiehen ja jommankumman osapuolen välillä ei ole läheisiä taloudellisia tai muita sidoksia. Puolueettomuus liittyy läheisesti riippumattomuuteen, mutta viittaa pikemminkin välimiehen asenteeseen. Välimies voidaan riitauttaa onnistuneesti, jos voidaan osoittaa objektiivisesti perusteltu epäilys hänen puolueettomuudestaan tai riippumattomuudestaan.

Laki todettu - 30. marraskuuta 2021

Välimiesten vastuuvapaus

Missä määrin välimiehet ovat vapautettuja vastuusta välimiesmenettelyn aikana harjoittamastaan toiminnasta?

Jos välimies on ottanut vastaan nimityksensä, mutta kieltäytyy sitten hoitamasta tehtäviään ajoissa tai lainkaan, hänet voidaan saattaa vastuuseen viivästyksestä aiheutuneesta vahingosta (siviiliprosessilain 594 §). Jos välitystuomio on kumottu myöhemmässä oikeudenkäynnissä ja välimies on laittomasti ja huolimattomasti aiheuttanut osapuolille vahinkoa, hänet voidaan saattaa vastuuseen. Välimiehiä koskevat sopimukset ja välimieslaitosten välityssäännöt sisältävät usein vastuun poissulkemisen.

Laki todettu - 30. marraskuuta 2021

VÄLIMIESOIKEUDEN TOIMIVALTA JA TOIMIVALTA

Välimiesmenettelyn vastaiset tuomioistuinkäsittelyt

Mikä on menettely toimivaltakiistoissa, jos tuomioistuinmenettely aloitetaan voimassa olevasta välityssopimuksesta huolimatta, ja mitä määräaikoja on olemassa toimivaltakiistojen esittämiselle?

Laissa ei ole nimenomaisia sääntöjä oikeussuojakeinoista, joita voidaan käyttää, jos oikeudenkäynti aloitetaan välimiesmenettelyä koskevan sopimuksen vastaisesti tai jos välimiesmenettely aloitetaan toimivaltalausekkeen vastaisesti (lukuun ottamatta kielteistä kustannuspäätöstä sellaisessa menettelyssä, jota ei olisi pitänyt aloittaa alun alkaenkaan).

Jos asianosainen nostaa kanteen tuomioistuimessa siitä huolimatta, että asia on sovittelusopimuksen kohteena, vastaajan on esitettävä vastalause tuomioistuimen toimivaltaa vastaan ennen kuin se ottaa kantaa itse asiaan, eli ensimmäisessä istunnossa tai vastineessaan. Tuomioistuimen on yleensä hylättävä tällaiset vaatimukset, jos vastaaja on vastustanut tuomioistuimen toimivaltaa ajoissa. Tuomioistuin ei saa hylätä vaatimusta, jos se osoittaa, että välityssopimus on olematon, pätemätön tai toteuttamiskelvoton.

Laki todettu - 30. marraskuuta 2021

Välimiesoikeuden toimivalta

Mikä on menettely välimiesoikeuden toimivaltaa koskevissa riita-asioissa, kun välimiesmenettely on aloitettu, ja mitä määräaikoja on asetettu toimivaltaa koskevien vastalauseiden esittämiselle?

Välimiesoikeus voi päättää omasta toimivallastaan joko erillisessä tuomiossa tai lopullisessa asiaratkaisussa. Osapuolen, joka haluaa riitauttaa välimiesoikeuden toimivallan, on esitettävä tämä väite viimeistään asian ensimmäisessä kirjelmässä. Välimiehen nimeäminen tai osapuolen osallistuminen nimeämismenettelyyn ei estä osapuolta esittämästä toimivaltaan liittyvää vastalausetta. Myöhästynyttä väitettä ei saa ottaa huomioon, paitsi jos tuomioistuin pitää viivästystä perusteltuna ja hyväksyy väitteen. Sekä tuomioistuimet että välimiesoikeudet voivat ratkaista toimivaltakysymykset.

Laki todettu - 30. marraskuuta 2021

VÄLIMIESMENETTELY

Välimiesmenettelyn paikka ja kieli sekä lainvalinta.

Jos osapuolet eivät ole etukäteen sopineet asiasta, mikä on välimiesmenettelyn paikkaa ja kieltä koskeva oletusmekanismi? Miten riidan aineellinen oikeus määräytyy?

Jos osapuolet eivät ole sopineet välimiesmenettelyn paikasta ja kielestä, välimiesoikeuden harkinnassa on määrittää sopiva paikka ja kieli. Virkamiesmenettelyn 604 artiklan mukaan osapuolet voivat vapaasti valita aineellisen oikeuden. Jos tällaista sopimusta ei ole tehty, on välimiesoikeuden harkinnassa valita sopivaksi katsomansa laki. Tuomioistuin ei voi tehdä päätöstä ex aequo et bono, elleivät osapuolet ole antaneet siihen lupaa.

Laki todettu - 30. marraskuuta 2021

Välimiesmenettelyn aloittaminen

Miten välimiesmenettely pannaan vireille?

Lain mukaan kantajan on esitettävä vaatimus, jossa esitetään ne tosiseikat, joihin hän aikoo vedota, ja hänen vaatimuksensa. Vaatimus on esitettävä osapuolten sopimassa tai välimiesoikeuden asettamassa määräajassa. Kantaja voi tässä vaiheessa esittää asiaa koskevia todisteita. Vastaajan on tämän jälkeen esitettävä vastineensa.

Wienin sääntöjen mukaan kantajan on toimitettava vaatimus VIAC:n sihteeristölle. Lausumassa on oltava seuraavat tiedot:

 • osapuolten täydelliset nimet, osoitteet ja muut yhteystiedot; tosiseikkojen selostus ja erityinen vaatimus;
 • jos haettu huojennus ei koske yksinomaan tiettyä rahamäärää, kunkin yksittäisen vaatimuksen rahallinen arvo vaatimusilmoituksen esittämishetkellä;
 • välimiesten lukumäärää koskevat tiedot;
 • välimiehen nimeäminen, jos on sovittu tai pyydetty kolmen välimiehen paneelia, tai pyyntö välimiehen nimittämisestä; ja
 • välimiesmenettelysopimusta ja sen sisältöä koskevat tiedot.

Laki todettu - 30. marraskuuta 2021

Kuuleminen

Tarvitaanko kuuleminen ja mitä sääntöjä sovelletaan?

Suullinen käsittely järjestetään osapuolen pyynnöstä tai jos välimiesoikeus katsoo sen tarpeelliseksi (siviiliprosessilain 598 artikla ja Wienin sääntöjen 30 artikla).

Laki todettu - 30. marraskuuta 2021

Todisteet

Mitä sääntöjä välimiesoikeus on velvollinen noudattamaan määritellessään tosiseikkoja? Minkälaisia todisteita hyväksytään ja miten todisteiden vastaanottaminen tapahtuu?

Lainsäädännössä ei ole erityisiä sääntöjä todisteiden vastaanottamisesta välimiesmenettelyssä. Välimiesoikeuksia sitovat todistelusäännöt, joista osapuolet ovat saattaneet sopia. Jos tällaisia sääntöjä ei ole, välimiesoikeus voi vapaasti ottaa vastaan ja arvioida todisteita tarpeelliseksi katsomallaan tavalla (CCP:n 599 artikla). Välimiesoikeudella on valtuudet nimittää asiantuntijoita (ja vaatia osapuolia antamaan asiantuntijoille kaikki asiaankuuluvat tiedot tai esittämään tai antamaan tutustuttavaksi kaikki asiaankuuluvat asiakirjat, tavarat tai muu omaisuus), kuulla todistajia, osapuolia tai osapuolten toimihenkilöitä. Välimiesoikeuksilla ei kuitenkaan ole valtuuksia velvoittaa osapuolia tai todistajia saapumaan paikalle.

Käytännössä osapuolet antavat usein välimiesoikeuksille luvan viitata IBA:n todisteiden vastaanottamista koskeviin sääntöihin (IBA:n säännöt). Jos IBA:n sääntöjen kaltaisiin sääntöihin viitataan tai niistä sovitaan, tietojen luovuttaminen on usein laajempaa kuin oikeudenkäynnissä (joka on Itävallan lainsäädännön mukaan varsin rajoitettua). Välimiesoikeuden on annettava osapuolille mahdollisuus ottaa huomioon esitetyt todisteet ja todistelumenettelyn tulos ja kommentoida niitä (CCP:n 599 artikla).

Laki todettu - 30. marraskuuta 2021

Tuomioistuimen osallistuminen

Missä tapauksissa välimiesoikeus voi pyytää tuomioistuimelta apua ja missä tapauksissa tuomioistuin voi puuttua asiaan?

Välimiesoikeus voi pyytää tuomioistuimelta virka-apua:

 • panna täytäntöön välimiesoikeuden antama väliaikainen tai turvaamistoimi (CCP 593 artikla); tai
 • suorittaa oikeudellisia toimia, joihin välimiesoikeudella ei ole valtuuksia (todistajien kutsuminen paikalle, todistajien kuuleminen valan alla ja asiakirjojen luovuttaminen), mukaan lukien ulkomaisten tuomioistuinten ja viranomaisten pyytäminen suorittamaan tällaisia toimia (siviiliprosessilain 602 artikla).

 

Tuomioistuin voi puuttua välimiesmenettelyyn vain, jos siitä on nimenomaisesti määrätty yleissopimuksessa. Tuomioistuin voi (tai sen on) erityisesti:

 • myöntää väliaikaisia toimenpiteitä tai turvaamistoimia (CCP 585 artikla);
 • nimittää välimiehet (CCP 587 artikla); ja
 • päättää välimiehen haastamisesta, jos:

Laki todettu - 30. marraskuuta 2021

Luottamuksellisuus

Onko luottamuksellisuus taattu?

Välimiesmenettelyn luottamuksellisuudesta ei ole nimenomaisesti säädetty välimiesmenettelyssä, mutta osapuolet voivat sopia luottamuksellisuudesta. Lisäksi välimiestuomion kumoamista koskevissa oikeudenkäynneissä ja välimiestuomion olemassaolon tai olemattomuuden toteamista koskevissa kanteissa tai siviiliprosessilain 586-591 artiklassa tarkoitetuissa asioissa (esim. välimiesten haastaminen) asianosainen voi pyytää tuomioistuinta sulkemaan yleisön pois kuulemisesta, jos asianosainen voi osoittaa, että yleisön poissulkemiseen on perusteltu syy.

Laki todettu - 30. marraskuuta 2021

VÄLIAIKAISET TOIMENPITEET JA SEURAAMUSVALTUUDET

Tuomioistuinten väliaikaiset toimenpiteet

Mitä välitoimia tuomioistuimet voivat määrätä ennen välimiesmenettelyn aloittamista ja sen jälkeen?

Sekä toimivaltaisella tuomioistuimella että välimiesoikeudella on toimivalta myöntää välitoimia välimiesmenettelyn tueksi. Osapuolet voivat sulkea pois välimiesoikeuden toimivallan välitoimien osalta, mutta ne eivät voi sulkea pois tuomioistuimen toimivaltaa välitoimien osalta. Väliaikaisten toimenpiteiden täytäntöönpano kuuluu tuomioistuinten yksinomaiseen toimivaltaan.

Rahasaatavien tueksi tuomioistuin voi myöntää väliaikaisia oikeussuojakeinoja, jos on syytä uskoa, että velallinen estää tai vaikeuttaa myöhemmän tuomion täytäntöönpanoa vahingoittamalla, tuhoamalla, kätkemällä tai kuljettamalla pois omaisuuttaan (mukaan lukien vahingolliset sopimusmääräykset).

Seuraavat korjaustoimenpiteet ovat käytettävissä:

 • rahan tai irtaimen omaisuuden luovuttaminen tuomioistuimen huostaan;
 • kielto luovuttaa tai pantata irtainta omaisuutta;
 • velallisen saatavia (mukaan lukien pankkitilit) koskeva ulosmittausmääräys;
 • kiinteän omaisuuden hallinnointi; ja
 • kiinteän omaisuuden luovutus- tai panttauskielto, joka on merkittävä kiinteistörekisteriin.

Tuomioistuin voi myöntää aineettomien vaateiden tueksi samanlaisia väliaikaisia oikeussuojakeinoja kuin edellä on mainittu rahavaateiden osalta. Yksityisoikeudellisissa asioissa ei voida antaa etsintämääräyksiä.

Ulkomaisen välimiesoikeuden (CCP 593 artikla) tai ulkomaisen tuomioistuimen antamat kieltokanteet voidaan panna täytäntöön Itävallassa tietyin edellytyksin. Täytäntöönpanotoimenpiteiden on kuitenkin oltava yhteensopivia Itävallan lainsäädännön kanssa.

Laki todettu - 30. marraskuuta 2021

Kiireellisen välimiehen toteuttamat väliaikaiset toimenpiteet

Onko kansallisessa välimiesmenettelyä koskevassa lainsäädännössänne tai edellä mainittujen kansallisten välimiesmenettelylaitosten säännöissä säädetty hätävälittäjästä ennen välimiesoikeuden muodostamista?

Osavaltion lainsäädännössä ei säädetä hätävälittäjästä.

Laki todettu - 30. marraskuuta 2021

Välimiesoikeuden väliaikaiset toimenpiteet

Mitä väliaikaisia toimenpiteitä välimiesoikeus voi määrätä sen muodostamisen jälkeen? Missä tapauksissa välimiesoikeus voi määrätä vakuuden oikeudenkäyntikuluista?

Välimiesoikeudella on laajat valtuudet määrätä väliaikaisia toimenpiteitä osapuolen hakemuksesta, jos se katsoo sen tarpeelliseksi vaateen täytäntöönpanon varmistamiseksi tai peruuttamattoman vahingon estämiseksi. Toisin kuin tuomioistuinmenettelyssä käytettävissä olevat väliaikaiset oikeussuojakeinot, välimiesoikeus ei ole rajoitettu tiettyihin lueteltuihin oikeussuojakeinoihin. Oikeussuojakeinojen olisi kuitenkin oltava yhteensopivia täytäntöönpanolainsäädännön kanssa, jotta vältetään vaikeudet täytäntöönpanovaiheessa. Lainsäädännössä ei säädetä kuluvakuudesta välimiesmenettelyssä.

Laki todettu - 30. marraskuuta 2021

Välimiesoikeuden seuraamusvaltuudet

Onko välimiesoikeus kansallisen välimiesmenettelylainsäädäntönne tai edellä mainittujen kansallisten välimiesmenettelylaitosten sääntöjen mukaan toimivaltainen määräämään seuraamuksia osapuolille tai heidän avustajilleen, jotka käyttävät "sissitaktiikkaa" välimiesmenettelyssä? Voiko välimiesoikeus tai kansalliset välimiesoikeuslaitokset määrätä seuraamuksia asianajajille?

Välimiesoikeuksilla on laaja harkintavalta määrätä väliaikaisia toimenpiteitä sissitaktiikan torjumiseksi. Ne voivat ääritapauksissa keskeyttää menettelyn tai jopa hylätä välimiesmenettelyn ennakolta seuraamuksena osapuolen tai sen avustajan tahallisesta virheestä.

Välimiesoikeus voi myös määrätä vakuuden oikeudenkäyntikuluista.

Lisäksi on yleisesti hyväksytty mahdollisuus, että välimiehet voivat tehdä kielteisiä johtopäätöksiä siitä, että osapuoli ei noudata tuomioistuimen pyyntöjä. Jos osapuoli esimerkiksi kieltäytyy toimittamasta asiakirjoja, välimiesoikeus voi olettaa, että asiakirjat sisältävät tietoja, jotka vaarantaisivat osapuolen aseman.

Toinen varsin tehokas keino säännellä asianosaisen väärinkäytöksiä on oikeudenkäyntikulujen määrääminen lopullisessa tuomiossa.

Itävaltalaisia asianajajia sitovat ammattietiikkaa koskevat säännöt, kun he toimivat asianajajina välimiesmenettelyissä (riippumatta siitä, pidetäänkö välimiesmenettelyt Itävallassa vai ulkomailla). Itävallan ammattietiikan säännöt eivät sido ulkomaisia asianajajia Itävallassa pidettävissä välimiesmenettelyissä.

Laki todettu - 30. marraskuuta 2021

PALKINNOT

Välimiesoikeuden päätökset

Jos osapuolet eivät ole sopineet asiasta, riittääkö, että välimiesoikeuden päätökset tehdään sen kaikkien jäsenten enemmistöllä, vai vaaditaanko yksimielisyys? Mitä seurauksia on tuomiolle, jos välimies on eri mieltä?

Jolleivät osapuolet toisin sovi, riittää, että välitystuomio on pätevä, jos sen on antanut ja allekirjoittanut välimiesten enemmistö. Enemmistö on laskettava kaikkien nimettyjen välimiesten eikä vain läsnä olevien välimiesten perusteella. Jos välimiesoikeus aikoo tehdä päätöksen välitystuomiosta ilman, että kaikki sen jäsenet ovat läsnä, sen on ilmoitettava aikomuksestaan etukäteen osapuolille (CCP 604 artikla).

Välimiesten enemmistön allekirjoittamalla välitystuomiolla on sama oikeudellinen arvo kuin yksimielisellä tuomiolla.

Laki todettu - 30. marraskuuta 2021

Eriävät mielipiteet

Miten kansallisessa välimiesmenettelylainsäädännössänne suhtaudutaan eriäviin mielipiteisiin?

Lainsäädäntö on vaitonainen eriävien mielipiteiden osalta. On kiistanalaista, voidaanko ne hyväksyä välimiesmenettelyssä.

Eräässä äskettäisessä tapauksessa, joka koski ulkomaisen välitystuomion täytäntöönpanoa, korkein oikeus totesi, että vaatimus liittää eriävä mielipide välimiesoikeuden tuomioon (tällainen vaatimus sisältyi sovellettaviin välimiesmenettelyn sääntöihin) ei ole täytäntöönpanolainsäädännön mukainen tiukka vaatimus.

Laki todettu - 30. marraskuuta 2021

Lomaketta ja sisältöä koskevat vaatimukset

Mitä muodollisia ja sisällöllisiä vaatimuksia myöntämiselle on asetettu?

Välitystuomio on annettava kirjallisena, ja välimiehen tai välimiesten on allekirjoitettava se. Jolleivät osapuolet toisin sovi, riittää välimiesten enemmistön allekirjoitus. Tällöin on perusteltava, miksi osa välimiehistä ei ole allekirjoittanut päätöstä.

Elleivät osapuolet ole toisin sopineet, tuomiossa olisi myös mainittava oikeudelliset perusteet, joihin se perustuu, sekä päivä ja paikka, jona ja jossa se on tehty.

Välimiesmenettelyn osapuolen pyynnöstä välitystuomion on sisällettävä vahvistus sen täytäntöönpanokelpoisuudesta.

Laki todettu - 30. marraskuuta 2021

Myöntämisen määräaika

Onko tuomio annettava tietyn määräajan kuluessa kansallisen välimiesmenettelylainsäädäntönne tai edellä mainittujen kansallisten välimiesmenettelylaitosten sääntöjen mukaisesti?

Valtion lainsäädännössä ei säädetä erityisestä määräajasta, jonka kuluessa välitystuomio on annettava.

Laki todettu - 30. marraskuuta 2021

Myöntämispäivä

Missä määräajoissa ratkaisevaa on ratkaisun antamispäivä ja missä määräajoissa ratkaisevaa on ratkaisun toimituspäivä?

Osavaltion lainsäädännön mukaan ratkaisun toimituspäivämäärällä on merkitystä sekä välimiesoikeudelle esitettävän, ratkaisun oikaisemista tai tulkintaa tai molempia koskevan hakemuksen että lisätuomion tekemistä koskevan hakemuksen kannalta (ks. kysymys 45) ja ratkaisun riitauttamisen kannalta tuomioistuimessa (ks. kysymys 46). Jos välimiesoikeus oikaisee ratkaisun itse, neljän viikon määräaika tällaiselle oikaisulle alkaa ratkaisun antamispäivästä (CCP 610 artiklan 4 kohta).

Palkintotyypit

Minkä tyyppiset tuomiot ovat mahdollisia ja millaisia korvauksia välimiesoikeus voi myöntää?

Seuraavat palkintotyypit ovat tavanomaisia välimiesmenettelylainsäädännön mukaan:

 • tuomio toimivallasta;
 • väliaikainen palkinto;
 • osittainen palkinto;
 • lopullinen palkinto;
 • oikeudenkäyntikuluja koskeva tuomio;
 • ja muutospalkinto.

Laki todettu - 30. marraskuuta 2021

Menettelyn päättäminen

Millä muulla tavoin kuin tuomiolla menettely voidaan lopettaa?

Välimiesmenettely voidaan lopettaa:

 • jos hakija peruuttaa vaatimuksensa;
 • jos kantaja ei toimita vaatimusosoitettaan tuomioistuimen asettamassa määräajassa (siviiliprosessilain 597 ja 600 artikla);
 • osapuolten yhteisellä suostumuksella sovinnolla (siviiliprosessilain 605 §); ja
 • jos oikeudenkäynnin jatkaminen on käynyt mahdottomaksi (siviiliprosessilain 608 §:n 2 momentin 4 kohta).

Tällaiselle irtisanomiselle ei ole muodollisia vaatimuksia.

Laki todettu - 30. marraskuuta 2021

Kustannusten kohdentaminen ja takaisinperintä

Miten välimiesmenettelyn kustannukset jaetaan välimiestuomiossa? Mitkä kustannukset ovat korvattavissa?

Kustannusten osalta välimiesoikeuksilla on laajempi harkintavalta ja ne ovat yleensä vapaamielisempiä kuin tuomioistuimet. Välimiesoikeudella on harkintavaltaa kulujen jakamisessa, mutta sen on otettava huomioon tapauksen olosuhteet ja erityisesti menettelyn lopputulos. Nyrkkisääntönä on, että kulut seuraavat tapahtumaa ja hävinnyt osapuoli vastaa niistä, mutta välimiesoikeus voi päätyä myös toisenlaisiin johtopäätöksiin, jos se on tapauksen olosuhteiden kannalta tarkoituksenmukaista.

Jos kuluja ei ole kuitattu keskenään, välimiesoikeuden on mahdollisuuksien mukaan määriteltävä korvattavien kulujen määrä samalla, kun se päättää kuluvelvollisuudesta.

Yleensä myös tuntiveloitusten perusteella lasketut asianajajien palkkiot voidaan periä takaisin.

Laki todettu - 30. marraskuuta 2021

Korko

Voidaanko pää- ja oikeudenkäyntikuluille määrätä korkoa ja minkä suuruista korkoa?

Välimiesoikeus myöntää useimmissa tapauksissa korkoa vaaditulle pääomalle, jos se on sovellettavan aineellisen oikeuden mukaan sallittua. Lain mukaan siviilioikeudellisten vaateiden lakisääteinen korko on 4 prosenttia. Jos molemmat osapuolet ovat yrittäjiä ja viivästys on moitittava, sovelletaan vaihtuvaa korkoa, jonka Itävallan keskuspankki julkaisee puolivuosittain. Tällä hetkellä se on 8,58 prosenttia. Vekseleihin sovelletaan 6 prosentin korkoa.

Välimiesmenettelyn kustannusten jakamisesta ja perimisestä säädetään välimiesmenettelystä annetun lain 609 artiklassa. Artiklassa ei kuitenkaan säädetä siitä, voidaanko kuluille määrätä korkoa, joten se on välimiesoikeuden harkinnassa.

Laki todettu - 30. marraskuuta 2021

SOPIMUKSEN ANTAMISEN JÄLKEINEN MENETTELY

Palkintojen tulkinta ja oikaisu

Onko välimiesoikeudella valtuudet oikaista tai tulkita tuomiota omasta aloitteestaan tai osapuolten aloitteesta? Mitä määräaikoja sovelletaan?

Osapuolet voivat pyytää välimiesoikeudelta oikaisua (laskenta-, kirjoitus- tai kirjoitusvirheiden korjaamista), selvennystä tai lisäpäätöksen tekemistä (jos välimiesoikeus ei ole käsitellyt kaikkia sille välimiesmenettelyssä esitettyjä vaatimuksia). Määräaika tällaiselle hakemukselle on neljä viikkoa tuomion tiedoksiantamisesta, elleivät osapuolet toisin sovi. Välimiesoikeudella on myös oikeus oikaista tuomio omasta aloitteestaan neljän viikon kuluessa (lisäsuomio kahdeksan viikon kuluessa) siitä, kun tuomio on annettu.

Laki todettu - 30. marraskuuta 2021

Palkintohaaste

Miten ja millä perusteella palkinnot voidaan riitauttaa ja kumota?

Tuomioistuimilla ei ole oikeutta tutkia välitystuomion sisältöä. Välitystuomioon ei voi hakea muutosta. On kuitenkin mahdollista nostaa kanne välitystuomion kumoamiseksi (sekä tuomiovaltaa että asiasisältöä koskevien tuomioiden osalta) hyvin erityisin ja suppein perustein, nimittäin:

 • välimiesoikeus on hyväksynyt tai evännyt toimivallan, vaikka välityssopimusta ei ole tehty tai voimassa oleva välityssopimus on olemassa;
 • asianosainen ei ollut kykenemätön tekemään välityssopimusta kyseiseen asianosaiseen sovellettavan lain mukaan;
 • asianosainen ei ole voinut esittää asiaansa (esim. sille ei ole annettu asianmukaista ilmoitusta välimiehen nimittämisestä tai välimiesmenettelystä);
 • välitystuomio koskee asioita, joita ei ole otettu huomioon tai jotka eivät kuulu välityssopimuksen ehtojen piiriin, tai se koskee asioita, jotka eivät kuulu välimiesmenettelyssä vaaditun oikeussuojan piiriin - jos tällaiset puutteet koskevat välitystuomion erotettavissa olevaa osaa, tämä osa on kumottava;
 • välimiesoikeuden kokoonpano ei ollut CCP:n 577-618 artiklan tai osapuolten sopimuksen mukainen;
 • välimiesmenettely ei ole ollut tai välitystuomio ei ole Itävallan oikeusjärjestelmän perusperiaatteiden (oikeusjärjestyksen perusteiden) mukainen; ja
 • jos esimerkiksi kansallisen tuomioistuimen asian uudelleen käsittelemistä koskevat edellytykset täyttyvät rikosoikeudellisen yleissopimuksen 530 artiklan 1 kohdan 1-5 alakohdan mukaisesti:

Lisäksi asianosainen voi myös pyytää julistusta välitystuomion olemassaolosta tai puuttumisesta.

Laki todettu - 30. marraskuuta 2021

Valituksen tasot

Kuinka monta valitustasoa on olemassa? Kuinka kauan kestää yleensä, ennen kuin muutoksenhaku ratkaistaan kullakin tasolla? Millaisia kuluja kullakin tasolla aiheutuu suunnilleen? Miten kustannukset jaetaan osapuolten kesken?

Kolmen menettelytason (ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin, muutoksenhakutuomioistuin ja korkein oikeus) sijasta siviiliprosessilain 615 artiklaa on muutettu siten, että välitystuomion riitauttamista koskevan kanteen ratkaisee vain yksi oikeusaste (eli päätöksen tekee vain yksi oikeuslaitos, eikä siitä voi valittaa).

Välimiesmenettelystä annetun lain 616 §:n 1 momentissa säädetään, että välimiestuomion riitauttamista koskevan kanteen - tai välimiestuomion olemassaoloa tai olemattomuutta koskevan julistuksen antamista koskevan kanteen - johdosta noudatetaan samaa menettelyä kuin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa. Tämä tarkoittaa itse asiassa sitä, että korkeimman oikeuden on sovellettava samoja menettelysääntöjä kuin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa (esimerkiksi todisteiden vastaanottamisen yhteydessä).

Laki todettu - 30. marraskuuta 2021

Tunnustaminen ja täytäntöönpano

Mitä edellytyksiä on olemassa kotimaisten ja ulkomaisten tuomioiden tunnustamiselle ja täytäntöönpanolle, millä perusteilla tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta voidaan kieltäytyä ja mikä on menettely?

Kotimaiset välitystuomiot ovat täytäntöönpanokelpoisia samalla tavalla kuin kotimaiset tuomiot.

Ulkomaiset tuomiot ovat täytäntöönpanokelpoisia Itävallan ratifioimien kahden- tai monenvälisten sopimusten perusteella, joista New Yorkin yleissopimus on ylivoimaisesti tärkein oikeudellinen väline. Näin ollen yleinen periaate, jonka mukaan täytäntöönpanon vastavuoroisuus on taattava sopimuksella tai asetuksella, on edelleen sovellettavissa (toisin kuin UNCITRALin mallilain vastaavissa säännöksissä).

Täytäntöönpanomenettelyt ovat olennaisilta osin samat kuin ulkomaisten tuomioiden osalta.

Laki todettu - 30. marraskuuta 2021

Välitystuomioiden täytäntöönpanoa koskevat määräajat

Onko välitystuomioiden täytäntöönpanolle olemassa vanhentumisaika?

Täytäntöönpanomenettelyn aloittamiseen ei sovelleta vanhentumisaikaa. On kuitenkin suositeltavaa soveltaa analogisesti 30 vuoden vanhentumisaikaa, jota sovelletaan tuomioiden täytäntöönpanomenettelyihin lain nojalla.

Laki todettu - 30. marraskuuta 2021

Ulkomaisten tuomioiden täytäntöönpano

Miten kansalliset tuomioistuimet suhtautuvat sellaisten ulkomaisten tuomioiden täytäntöönpanoon, jotka välimiesmenettelyn sijaintipaikan tuomioistuimet ovat kumonneet?

New Yorkin yleissopimuksen 5 artiklan mukaan ulkomaisen välitystuomion tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta voidaan kieltäytyä, jos sen maan toimivaltainen viranomainen, jossa tai jonka lakien mukaan välitystuomio on tehty, on kumonnut tai keskeyttänyt sen.

Itävalta on New Yorkin yleissopimuksen sopimusvaltio, ja itävaltalaiset tuomioistuimet kieltäytyisivät siksi yleensä tällaisen tuomion täytäntöönpanosta. Jos tuomio on kuitenkin kumottu sillä perusteella, että se on ristiriidassa välimiesmenettelyn sijaintipaikan oikeusjärjestyksen perusteiden kanssa, itävaltalaisten tuomioistuinten on arvioitava, rikkoisiko tuomio myös Itävallan oikeusjärjestyksen perusteita. Jos tuomio ei ole ristiriidassa Itävallan oikeusjärjestyksen perusteiden kanssa, Itävallan tuomioistuimet todennäköisesti panisivat tällaisen tuomion täytäntöön.

Laki todettu - 30. marraskuuta 2021

Kiireellisten välimiesten antamien määräysten täytäntöönpano

Onko kansallisessa välimiesmenettelyä koskevassa lainsäädännössänne, oikeuskäytännössänne tai kansallisten välimiesmenettelylaitosten säännöissä säädetty hätävälittäjien antamien määräysten täytäntöönpanosta?

Wienin sääntöjen 45 artiklassa määrätään nopeutetusta menettelystä. Kiireellisten välimiesten tällaisissa menettelyissä antamien määräysten täytäntöönpanosta ei kuitenkaan ole erityisiä sääntöjä. Sama koskee myös kansallista välimiesmenettelylainsäädäntöä (mukaan lukien oikeuskäytäntö).

Laki todettu - 30. marraskuuta 2021

Täytäntöönpanon kustannukset

Mitä kustannuksia aiheutuu palkintojen täytäntöönpanosta?

Asian voittaneella osapuolella on oikeus saada vastapuolelta asianajajien palkkiot takaisin Itävallan asianajajien palkkioista annetun lain mukaisesti (riidan määrään perustuva palkkiotaulukko).

Myös oikeudenkäyntimaksut perustuvat riidan määrään. Jos ulosmitattavan saatavan pääoma on esimerkiksi 1 miljoona euroa, irtaimeen omaisuuteen kohdistuvasta täytäntöönpanosta perittävä oikeudenkäyntimaksu on noin 2 500 euroa; jos täytäntöönpano kohdistuu kiinteään omaisuuteen, oikeudenkäyntimaksu on noin 23 000 euroa.

Laki todettu - 30. marraskuuta 2021

MUUT

Oikeusperinteiden vaikutus välimiehiin

Mitkä oikeusjärjestelmänne hallitsevat piirteet saattavat vaikuttaa alueellanne toimivaan välimieheen?

Siviili- ja kauppaoikeudellisissa menettelyissä ei ole tuomioistuimen määräämää tiedonsaantia, ja mahdollisuudet saada tuomioistuimen määräys, jolla toinen osapuoli velvoitetaan esittämään asiakirjoja, ovat melko rajalliset. Välimiesmenettelyissä ei ole taipumusta Yhdysvaltojen kaltaiseen tiedonhankintaan, mutta välimiehet voivat määrätä tietyn määrän asiakirjoja esitettäväksi sovellettavista välimiesmenettelysäännöistä ja osapuolten välisestä sopimuksesta riippuen. Kirjalliset todistajanlausunnot ovat yleisiä välimiesmenettelyissä. IBA:n säännöistä on tulossa suosittuja välimiesmenettelyissä.

Laki todettu - 30. marraskuuta 2021

Ammatilliset tai eettiset säännöt

Sovelletaanko oikeudenkäyntiavustajiin ja välimiehiin kansainvälisessä välimiesmenettelyssä erityisiä ammatillisia tai eettisiä sääntöjä omalla alueellanne? Vastaavatko (tai ovatko ne ristiriidassa) lainkäyttöalueenne parhaat käytännöt IBA:n ohjeiden kanssa, jotka koskevat asianosaisten edustusta kansainvälisessä välimiesmenettelyssä?

Välimiesmenettelyn harjoittajien käyttäytymistä koskevia erityisiä eettisiä sääntöjä ei ole olemassa. Itävallan asianajajien ammattisääntöjä sovelletaan kaikkiin Itävallan asianajajakunnan jäseniin, myös silloin kun he toimivat asianajajina tai välimiehinä.

Laki todettu - 30. marraskuuta 2021

Kolmannen osapuolen rahoitus

Koskeeko kolmannen osapuolen rahoitus välimiesoikeudellisiin vaateisiin teidän lainkäyttöalueellanne lainsäädännöllisiä rajoituksia?

Kolmannen osapuolen rahoitus on yleistynyt Itävallassa. Rahoittaja kattaa menettelykulut ja saa osuuden takaisin saadusta summasta. Korkein oikeus ei ole vielä päättänyt tällaisten järjestelyjen pätevyydestä. Ei ole täysin selvää, voidaanko ja missä määrin asianajajia koskevaa kieltoa ottaa vastaan prosenttiperusteisia palkkioita soveltaa myös tällaiseen rahoitukseen.

Laki todettu - 30. marraskuuta 2021

Toiminnan sääntely

Mitä sellaisia erityispiirteitä on lainkäyttöalueellanne, jotka ulkomaisen ammatinharjoittajan olisi otettava huomioon?

Verolainsäädännön (täytäntöönpanoasetukset (EY) N:o 1798/2003 ja (EY) N:o 143/2008) mukaan välimiesten, joiden kotipaikka on Itävallassa, ei tarvitse periä arvonlisäveroa, jos palautuksen suorittava osapuoli on mainitun asetuksen mukainen "verovelvollinen" ja jos sen kotipaikka on Itävallan ulkopuolella mutta Euroopan unionissa.

Laki todettu - 30. marraskuuta 2021

PÄIVITYS JA SUUNTAUKSET

Lainsäädännön uudistus ja investointisopimusten välimiesmenettelyt

Onko maassanne välimiesmenettelyssä havaittavissa uusia suuntauksia tai ajankohtaisia aiheita? Onko alueenne välimiesmenettelylainsäädäntöä parhaillaan uudistamassa? Tarkistetaanko edellä mainittujen kansallisten välimiesmenettelylaitosten sääntöjä parhaillaan? Onko jokin kahdenvälinen investointisopimus irtisanottu äskettäin? Jos on, mitkä niistä? Onko aikomus irtisanoa jokin näistä kahdenvälisistä investointisopimuksista? Jos on, mitä niistä? Mitkä ovat tärkeimmät viimeaikaiset kansainvälisen investointivälimiesmenettelyn alalla tehdyt päätökset, joissa maanne on ollut osapuolena? Onko vireillä investointivälitystapauksia, joissa maa, josta raportoitte, on osapuolena?

Wienin kansainvälinen välimieskeskus (VIAC) on sisällyttänyt sijoitusriitoja koskevat säännöt 1. heinäkuuta 2021 alkaen (VRI) ja päivittänyt samanaikaisesti kaupallisiin riitoihin sovellettavat välimiesmenettely- ja sovittelusääntönsä (Wienin säännöt).

VRI:ssä ei määritellä lainkäyttövaltaa koskevia vaatimuksia toisin kuin ICSID-yleissopimuksessa, joka koskee ainoastaan suoraan sijoituksesta johtuvia oikeudellisia riitoja sopimusvaltion ja toisen sopimusvaltion kansalaisen välillä. VRI:ssä säädetään puitteista, joilla säännellään kolmannen osapuolen rahoitusta ja joissa käsitellään välimiesten eturistiriitojen riskiä ja kustannusvakuutta. Lisäksi VRI:n mukaan osapuoli voi pyytää kanteen, vastakanteen tai vastineen hylkäämistä ennenaikaisesti sillä perusteella, että se ei kuulu tuomioistuimen toimivaltaan, sitä ei voida ottaa tutkittavaksi tai se on oikeudellisesti perusteeton. Hakemus ennenaikaisesta hylkäämisestä on jätettävä 45 päivän kuluessa siitä, kun tuomioistuin on muodostettu tai kun vastaus kanteeseen on toimitettu, sen mukaan, kumpi ajankohta on aikaisempi. Lisäksi VRI sisältää mahdollisuuden amicus curiae -lausuntoihin. Toisin kuin Wienin säännöissä, VRI:ssä määrätään, että välimiesten on oltava eri kansallisuudesta kuin osapuolten, elleivät osapuolet toisin sovi.

Avoimeksi jää, pystyykö VRI toistamaan Wienin sääntöjen suosion erityisesti KIE- ja IVY-maiden osapuolten keskuudessa. VIAC on varmasti luonut vankan perustan.

Wienin vuoden 2021 säännöt tulivat voimaan 1. heinäkuuta 2021, ja niitä sovelletaan kaikkiin 30. kesäkuuta 2021 jälkeen aloitettuihin menettelyihin. Wienin sääntöjen tarkistamisen käynnisti VIAC:n laatima VRI. Ne eivät poikkea merkittävästi vuoden 2018 edeltäjistään. Tarkistuksen tavoitteena oli pikemminkin mukauttaa nykyiset kaupallisia riita-asioita koskevat säännöt uusiin tarpeisiin ja markkinoiden kehitykseen.

Laki todettu - 30. marraskuuta 2021