logoIlo

Üllatusotsus seoses muutuva kohtupraktikaga

Autor: Klaus Oblin

Hiljuti Riigikohtus toimunud kohtuasjas väitis apellant, et apellatsioonikohus tegi vea, kui ta tugines oma õiguslikus põhjenduses Juhtum 1 Ob 209/16s, mis ei olnud avaldatud veebipõhises õigusalase teabe süsteemis enne kohtumenetluse viimast päeva. Apellatsioonkaebuse kohaselt, kuna see otsus oli viinud remondi "ebaproportsionaalsuse" uue tõlgendamiseni direktiivi Tsiviilseadustiku paragrahvi 932 lõige 4, oleks apellatsioonikohus pidanud arutama seda üllatavat õiguslikku arvamust kontekstis Tsiviilkohtumenetluse seadustiku paragrahv 182a koos kaebuse esitajaga. Kui ta oleks seda teinud, oleks apellant võinud alternatiivina väita, et ta on valmis asja vahetama (hoolimata ebaproportsionaalsetest kuludest). Apellant oleks võinud ka väita, et kostja - kui teda oleks selle kohta küsitud - oleks tõenäoliselt välistanud igasuguse osalemise kolimis- ja paigalduskuludes.

Riigikohtu sõnul võib isegi väljakujunenud kohtupraktika muutuda. Seadus takistab tagasiulatuvalt kohaldada ainult seadusi, mitte kohtulahendeid. Seega kehtivad ka kohtupraktika muudatused tagasiulatuvalt, sest kohtute poolt ei ole keelatud õigusalaste teadmiste tagasiulatuvat kohaldamist. Huvi "õige" kohtupraktika säilitamise vastu kaalub üles varasemad kaitsemeetmed, mis on tagatud õiguse kohaldajatele; seega on ülimalt oluline olla valmis kohtupraktika muutusteks.

Juhtum 1 Ob 209/16s põhines Euroopa Kohtu otsustel seotud kohtuasjades C-65/09 ja C-87/09 (Weber ja Putz), mis lõppkokkuvõttes tõi kaasa uue tõlgenduse selle kohta, mis on "ebaproportsionaalne" direktiivi tähenduses. Tsiviilseadustiku paragrahvi 932 lõige 4. Seega leidis Riigikohus, et selle kohtuasja kohaldamist ei saa pidada selles osas oluliseks õiguslikuks veaks. Edasi, Juhtum 1 Ob 209/16s oli kaebuse esitamise ajal juba avaldatud veebipõhises õigusteabesüsteemis. Seega otsustas Riigikohus, et kohtute kohustused, mis tulenevad Tsiviilkohtumenetluse seadustiku paragrahv 182 ei hõlma kohtunike kohustust anda advokaadi poolt esindatavale poolele juhiseid tema argumentide õigusliku mõju kohta, rääkimata sellest, et nad peaksid seda poolt nõustama.