logo

Arbitraaž 2022

Autor: Klaus Oblin

SEADUSED JA INSTITUTSIOONID

Vahekohtumenetlusega seotud mitmepoolsed konventsioonid

Kas teie jurisdiktsioon on välismaiste vahekohtuotsuste tunnustamise ja täitmise New Yorgi konventsiooni osalisriik? Millal on konventsioon jõustunud? Kas konventsiooni artiklite I, X ja XI alusel on esitatud deklaratsioone või teateid? Milliste muude rahvusvaheliste kaubandus- ja investeerimisvaidluste lahendamist käsitlevate mitmepoolsete konventsioonide osaline on teie riik?

 

Austria on ratifitseerinud järgmised mitmepoolsed vahekohtu konventsioonid:

 • New Yorgi konventsioon, 31. juuli 1961 (Austria on esitanud artikli I lõike 3 kohase teatise, milles ta teatab, et ta tunnustab ja täidab ainult teistes konventsiooni osalisriikides tehtud kohtuotsuseid);
 • vahekohtuklausleid käsitlev protokoll, Genf, 13. märts 1928;
 • Välisriigi vahekohtuotsuste täitmise konventsioon, Genf, 18. oktoober 1930;
 • Euroopa rahvusvahelise kaubandusliku vahekohtu konventsioon (ja selle kohaldamist käsitlev leping), 4. juuni 1964, ja
 • Investeerimisvaidluste lahendamise konventsioon, 24. juuni 1971.

Õigusaktid - 30. november 2021

Kahepoolsed investeerimislepingud

Kas teiste riikidega on sõlmitud kahepoolsed investeerimislepingud?

Austria on allkirjastanud 69 kahepoolset investeerimislepingut, millest 62 on ratifitseeritud, nimelt Albaania, Alžeeria, Argentina, Armeenia, Aserbaidžaan, Bangladesh, Valgevene, Belize, Boliivia, Bosnia, Bulgaaria, Cabo Verde, Tšiili, Hiina, Horvaatia, Kuuba, Tšehhi Vabariik, Egiptus, Eesti, Etioopia, Gruusia, Guatemala, Hongkong, Ungari, India, Iraan, Jordaania, Kasahstan, Kuveit, Läti, Liibanon, Liibüa, Leedu, Makedoonia, Malaisia, Malta, Mehhiko, Moldova, Mongoolia, Montenegro, Maroko, Namiibia, Omaan, Paraguay, Filipiinid, Poola, Rumeenia, Venemaa, Saudi Araabia, Serbia, Slovakkia, Sloveenia, Lõuna-Aafrika Vabariik, Lõuna-Korea, Tadžikistan, Tuneesia, Türgi, Ukraina, Usbekistan, Vietnam ja Jeemen.

Austria on osaline veel mitmes kahepoolses lepingus, mis ei ole investeerimislepingud, peamiselt naaberriikidega.

Õigusaktid - 30. november 2021

Siseriiklik vahekohtuõigus

Millised on esmased siseriiklikud õigusallikad, mis on seotud siseriiklike ja välismaiste vahekohtute menetlused ning kohtuotsuste tunnustamine ja täitmine?

Vahekohtuõigus sisaldub Austria tsiviilkohtumenetluse seadustiku (CCP) artiklites 577-618. Need sätted reguleerivad nii siseriiklikke kui ka rahvusvahelisi vahekohtumenetlusi.

Välisriigi kohtuotsuste tunnustamist reguleerivad eespool nimetatud mitmepoolsed ja kahepoolsed lepingud. Täitemenetlust reguleerib Austria täitmisseadus.

Õigusaktid - 30. november 2021

Siseriiklik vahekohtumenetlus ja UNCITRAL

Kas teie siseriiklik vahekohtuõigus põhineb UNCITRALi mudelseadusel? Millised on peamised erinevused teie siseriikliku vahekohtuõiguse ja UNCITRALi mudelseaduse vahel?

Nagu enamikus riikides, ei peegelda seadus UNCITRALi mudelseaduse kõiki aspekte. Siiski on sisse viidud põhijooned.

Erinevalt UNCITRALi mudelseadusest ei tehta Austria õiguses vahet siseriiklikel ja rahvusvahelistel vahekohtumenetlustel ega ärilistel ja mittekaubanduslikel vahekohtumenetlustel. Seetõttu kohaldatakse töö- ja tarbijaküsimuste suhtes erieeskirju.

Õigusaktid - 30. november 2021

Kohustuslikud sätted

Millised on kohustuslikud siseriikliku vahekohtumenetluse sätted, millest pooled ei tohi kõrvale kalduda?

Pooled võivad menetluskorra osas vabalt kokku leppida (nt viitega konkreetsetele vahekohtueeskirjadele) tsiviilkohtumenetluse lepingu kohustuslike sätete piires. Kui pooled ei ole üheski reeglistikus kokku leppinud või kehtestavad oma reeglid, peab vahekohus, arvestades tsiviilkohtumenetluse konventsiooni kohustuslikke sätteid, viima vahekohtumenetlust läbi viisil, mida ta peab asjakohaseks. Vahekohtumenetluse kohustuslike eeskirjade hulka kuulub, et vahekohtunikud peavad olema ja jääma erapooletuks ja sõltumatuks. Nad peavad avalikustama kõik asjaolud, mis võivad tekitada kahtlusi nende erapooletuse või sõltumatuse suhtes. Pooltel on õigus õiglasele ja võrdsele kohtlemisele ning oma seisukohtade esitamisele. Täiendavad kohustuslikud eeskirjad puudutavad vahekohtu otsust, mis peab olema kirjalik, ja põhjusi, mille alusel võib vahekohtu otsust vaidlustada.

Õigusaktid - 30. november 2021

Materiaalne õigus

Kas teie siseriiklikus vahekohtuõiguses on mõni reegel, mis annab vahekohtule juhiseid millist materiaalõigust kohaldada vaidluse sisulises osas?

Vahekohus peab kohaldama poolte valitud materiaalõigust, vastasel juhul peab ta kohaldama õigust, mida ta peab asjakohaseks. Otsus õigluse alusel on lubatud ainult siis, kui pooled on selgesõnaliselt kokku leppinud, et otsus tehakse õigluse alusel (tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikkel 603).

Õigusaktid - 30. november 2021

Vahekohtu institutsioonid

Millised on teie jurisdiktsioonis asuvad kõige silmapaistvamad vahekohtuasutused?

Viini Rahvusvaheline Arbitraažikeskus (www.viac.eu) haldab rahvusvahelisi vahekohtumenetlusi oma vahekohtu- ja lepitusreeglite (2013) (edaspidi "Viini reeglid") alusel. Vahekohtunike tasu arvutatakse vaidlusaluse summa alusel. Vahekohtumenetluse koha ja keele osas piiranguid ei ole.

Viini kaubabörsil Viini börsil on oma vahekohus ja oma soovitatud vahekohtuklausel.

Teatavad kutseorganisatsioonid ja kojad näevad ette oma eeskirjad või haldavad vahekohtumenetlusi või mõlemat. Rahvusvaheline Kaubanduskoda tegutseb otseselt oma Austria riikliku komitee kaudu.

Õigusaktid - 30. november 2021

VAHEKOHTUKOKKULEPE

Arbitrability

Kas on vaidlusi, mida ei saa lahendada vahekohtu korras?

Põhimõtteliselt on kõik varalised nõuded arbitraažikõlblikud. Mittevaralised nõuded on siiski arbitraažikõlblikud, kui seadus võimaldab vaidluse lahendamist poolte vahel.

Perekonnaõiguses või korteriühistu omandis on mõned erandid.

Tarbija- ja tööalased küsimused on arbitraažikõlblikud ainult siis, kui pooled sõlmivad vaidluse tekkimisel vahekohtukokkuleppe.

Õigusaktid - 30. november 2021

Nõuded

Millised formaalsed ja muud nõuded on vahekohtukokkuleppele kehtestatud?

Vahekohtukokkulepe peab:

 • piisavalt täpsustada osapooled (need peavad olema vähemalt määratletavad);
 • piisavalt täpsustada vaidluse ese seoses kindlaksmääratud õigussuhtega (see peab olema vähemalt määratletav ja võib piirduda teatavate vaidlustega või hõlmata kõiki vaidlusi);
 • piisavalt täpsustada poolte tahet, et vaidlus lahendatakse vahekohtu kaudu, välistades seeläbi riigi kohtute pädevuse; ja
 • sisaldub kas poolte allkirjastatud kirjalikus dokumendis või faksides, e-kirjades või muus poolte vahelises suhtluses, mis säilitab lepingu tõendid.

Piisab selgest viitest üldtingimustele, mis sisaldavad vahekohtuklauslit.

Õigusaktid - 30. november 2021

Jõustatavus

Millistel asjaoludel ei ole vahekohtukokkulepe enam täitmisele pööratav?

Vahekohtukokkuleppeid ja -klausleid võib vaidlustada lepinguõiguse üldpõhimõtete alusel, eelkõige eksimuse, pettuse või sunduse või õigusvõimetuse tõttu. On vaieldav, kas selline vaidlustamine tuleks esitada vahekohtule või kohtule. Kui vahekohtuklauslit sisaldava lepingu pooled ütlevad oma lepingu üles, loetakse, et vahekohtuklausel ei ole enam täitmisele pööratav, välja arvatud juhul, kui pooled on vahekohtuklausli jätkamises selgesõnaliselt kokku leppinud. Maksejõuetuse või surma korral on vahekohtukokkulepe üldjuhul seotud pankrotihalduri või õigusjärglase suhtes. Vahekohtukokkulepe ei ole enam täitmisele pööratav, kui vahekohus on teinud otsuse asja sisu kohta või kui kohus on teinud lõpliku otsuse asja sisu kohta ja otsus hõlmab kõiki küsimusi, mille osas vahekohtumenetluses on kokku lepitud.

Õigusaktid - 30. november 2021

Eraldatavus

Kas on olemas sätted vahekohtukokkulepete eraldatavuse kohta põhilepingust?

UNCITRALi mudelseaduse kohaselt kehtib õigusnormina vahekohtukokkuleppe eraldatavus põhilepingust. Austria õiguse kohaselt tuleneb selline eraldatavus poolte tahtest.

Õigusaktid - 30. november 2021

Kolmandad isikud - seotud vahekohtukokkuleppega

Millistel juhtudel võib vahekohtukokkulepe siduda kolmandaid isikuid või mitteallakirjutanuid?

Üldpõhimõtteliselt on vahekohtukokkulepe siduv ainult vahekohtukokkuleppe osapooltele. Kohtud ei soovi kolmandaid isikuid vahekohtukokkuleppega siduda. Seega ei kohaldata tavaliselt selliseid mõisteid nagu äriühingu loori läbilõikamine ja kontsernid.

Siiski on õigusjärglane seotud vahekohtukokkuleppega, mille tema eelkäija on sõlminud. See kehtib ka pankrotihalduri ja surnud isiku pärija kohta.

Õigusaktid - 30. november 2021

Kolmandad isikud - osalemine

Kas teie siseriiklikes vahekohtu seadustes on ette nähtud sätted, mis käsitlevad kolmandate isikute osalemist vahekohtumenetluses, näiteks liitumist või kolmandate isikute teavitamist?

Tavaliselt eeldab kolmanda isiku kaasamine vahekohtusse poolte vastavat nõusolekut, mis võib olla kas selgesõnaline või kaudne (nt viide vahekohtueeskirjadele, mis näevad ette kaasamist). Nõusoleku võib anda kas siis, kui liitumistaotluse esitamisel või lepingu enda varasemas etapis. Seaduse kohaselt arutatakse seda küsimust suures osas vahekohtumenetlusest huvitatud kolmanda isiku sekkumise korral. Siinkohal väidetakse, et selline kolmandast isikust menetlusse astuja peab olema vahekohtukokkuleppe osaline või muul viisil alluma vahekohtu pädevusele ning et kõik pooled, sealhulgas menetlusse astuja, peavad menetlusse astumisega nõustuma.

Riigikohus on leidnud, et kolmanda isiku ühinemine vahekohtumenetlusega tema tahte vastaselt või vahekohtuotsuse siduvat mõju kolmandale isikule laiendades rikub Euroopa inimõiguste konventsiooni artiklit 6, kui kolmandale isikule ei ole tagatud samad õigused kui pooltele (nt õigus olla ära kuulatud).

Õigusaktid - 30. november 2021

Ettevõtete rühmad

Kas teie jurisdiktsiooni kohtud ja vahekohtud laiendavad vahekohtukokkuleppe kohaldamisala ka allakirjutanud äriühingu ema- või tütarettevõtjatele, kes ei ole allakirjutanud, tingimusel et allakirjutanud äriühing oli mingil viisil seotud vaidlusaluse lepingu sõlmimise, täitmise või lõpetamisega "kontserni" doktriini alusel?

Austria õiguses ei tunnustata kontserni doktriini.

Õigusaktid - 30. november 2021

Mitme osapoolega sõlmitud vahekohtukokkulepped

Millised on kehtiva mitmepoolse vahekohtukokkuleppe nõuded?

Mitme osapoolega sõlmitud vahekohtukokkuleppeid võib sõlmida samade vorminõuete alusel kui vahekohtukokkuleppeid.

Õigusaktid - 30. november 2021

Konsolideerimine

Kas teie jurisdiktsioonis asuv vahekohus võib konsolideerida eraldi vahekohtumenetlusi? Millistel asjaoludel?

Vahekohtumenetluste konsolideerimine ei ole Austria õigusega selgesõnaliselt reguleeritud. Doktriinis väidetakse siiski, et see on lubatud, kui pooled ja vahekohtunikud on sellega nõus.

Õigusaktid - 30. november 2021

VAHEKOHTU MOODUSTAMINE

Vahekohtunike abikõlblikkus

Kas on mingeid piiranguid seoses sellega, kes võib tegutseda vahekohtunikuna? Kas teie jurisdiktsiooni kohtud tunnustaksid vahekohtunike suhtes lepingus sätestatud nõudeid, mis põhinevad rahvusel, usutunnistusel või sool?

Vahekohtunikeks võib määrata ainult füüsilisi isikuid. Põhikiri ei näe ette mingit konkreetset kvalifikatsiooni, kuid pooled võivad sellistes nõuetes kokku leppida. Tegutsevad kohtunikud ei tohi tegutseda vahekohtunikena vastavalt nende elukutset reguleerivale statuudile.

Õigusaktid - 30. november 2021

Vahekohtunike taust

Kes on teie jurisdiktsioonis regulaarselt vahekohtunikud?

Olenemata sellest, kas vahekohtunikud on määratud ametisse nimetava asutuse poolt või poolte poolt, võib nõuda, et neil oleks teatav kogemus ja taust seoses konkreetse vaidlusega. Sellisteks nõueteks võivad olla kutsekvalifikatsioon teatavas valdkonnas, juriidiline pädevus, tehnilised teadmised, keeleoskus või teatud kodakondsus.

Paljud vahekohtunikud on eraõiguslikud advokaadid, teised on akadeemikud. Mõnes vaidluses, mis puudutab peamiselt tehnilisi küsimusi, kuuluvad vahekohtusse tehnikud ja juristid.

Kvalifikatsiooninõuded võib lisada vahekohtukokkuleppesse, mis nõuab suurt ettevaatust, sest see võib tekitada takistusi ametisse nimetamise protsessis (st vaidlus selle üle, kas kokkulepitud nõuded on täidetud).

Õigusaktid - 30. november 2021

Vahekohtunike vaikimisi määramine

Milline on vahekohtunike määramise vaikimisi mehhanism, kui pooled ei ole eelnevalt kokku leppinud?

Kohtud on pädevad tegema vajalikke vaikimisi määramisi, kui pooled ei lepi kokku muus menetluses ja kui üks pool ei suuda määrata vahekohtunikku, pooled ei suuda kokku leppida ainuisikulise vahekohtuniku osas või kui vahekohtunikud ei suuda määrata oma esimeest.

Õigusaktid - 30. november 2021

Vahekohtunike väljakutsumine ja asendamine

Millistel alustel ja kuidas saab vahekohtunikku vaidlustada ja asendada? Palun arutage eelkõige vaidlustamise ja asendamise aluseid ning menetlust, sealhulgas vaidlustamist kohtus. Kas IBA suuniseid huvide konfliktide kohta rahvusvahelises vahekohtumenetluses kiputakse kohaldama või otsima juhiseid?

Vahekohtuniku saab vaidlustada ainult siis, kui esinevad asjaolud, mis tekitavad põhjendatud kahtlusi tema erapooletuse või sõltumatuse suhtes või kui tal ei ole poolte poolt kokkulepitud kvalifikatsiooni. Vahekohtuniku määranud pool ei saa oma vaidlustamisel tugineda asjaoludele, mis olid talle teada määramise ajal (tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikkel 588).

Vahekohtuniku võib ametist kõrvaldada, kui ta ei ole võimeline oma ülesandeid täitma või kui ta ei täida neid asjakohase aja jooksul (tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikkel 590).

Vahekohtunikud võib ametist kõrvaldada kas vaidlustamise või nende volituste lõpetamise teel. Mõlemal juhul otsustab ühe poole taotlusel lõppkokkuvõttes kohus. Kui vahekohtuniku volitused lõpetatakse ennetähtaegselt, tuleb asendav vahekohtunik määrata samal viisil, nagu asendatav vahekohtunik määrati.

Ühes hiljutises kohtuasjas käsitles Riigikohus vaidlustamise aluseid, analüüsides teadlaste vastuolulisi seisukohti selle kohta, kas ja millises ulatuses peaks olema lubatud vaidlustamine pärast lõpliku kohtuotsuse tegemist. Oma analüüsis tsiteeris ja tugines kohus ka IBA suunistele.

Õigusaktid - 30. november 2021

Poolte ja vahekohtunike vahelised suhted

Milline on poolte ja vahekohtunike suhe? Palun selgitage täpsemalt poolte ja vahekohtunike vahelisi lepingulisi suhteid, poolte määratud vahekohtunike neutraalsust, vahekohtunike tasu ja kulusid.

Ad hoc vahekohtu puhul tuleks sõlmida vahekohtunike leping, mis reguleerib nende õigusi ja kohustusi. See leping peaks sisaldama tasukorraldust (nt viide ametlikule õigusabikulude tariifile, tunnitasudele või muul viisil) ja vahekohtunike õigust oma väljaminekute hüvitamisele. Nende kohustuste hulka kuuluvad menetluse läbiviimine ning otsuse koostamine ja allkirjastamine.

Õigusaktid - 30. november 2021

Vahekohtunike kohustused

Millised on vahekohtunike avalikustamiskohustused seoses erapooletuse ja sõltumatusega kogu vahekohtumenetluse jooksul?

Vastavalt tsiviilkohtumenetluse seaduse artiklile 588 peab vahekohtunik avalikustama kõik asjaolud, mis võivad tekitada kahtlusi tema erapooletuse või sõltumatuse suhtes või mis on vastuolus poolte kokkuleppega menetluse mis tahes etapis. Sõltumatus on määratletud vahekohtuniku ja kummagi poole vaheliste tihedate rahaliste või muude sidemete puudumisega. Erapooletus on tihedalt seotud sõltumatusega, kuid viitab pigem vahekohtuniku suhtumisele. Vahekohtuniku võib edukalt vaidlustada, kui on võimalik objektiivselt põhjendatud kahtlusi tema erapooletuse või sõltumatuse suhtes.

Õigusaktid - 30. november 2021

Vahekohtunike vastutusest vabastamine

Mil määral on vahekohtunikud kaitstud vastutuse eest oma käitumise eest vahekohtumenetluse käigus?

Kui vahekohtunik on oma ametisse nimetamise vastu võtnud, kuid keeldub seejärel oma ülesandeid õigeaegselt või üldse täitmast, võib teda pidada vastutavaks hilinemisest tingitud kahju eest (tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikkel 594). Kui vahekohtu otsus on hilisemas kohtumenetluses tühistatud ja vahekohtunik on õigusvastaselt ja hooletult tekitanud pooltele kahju, võib teda vastutusele võtta. Vahekohtunike lepingud ja vahekohtuasutuste vahekohtu eeskirjad sisaldavad sageli vastutuse välistamist.

Õigusaktid - 30. november 2021

VAHEKOHTU PÄDEVUS JA PÄDEVUS

Vahekohtukokkulepetega vastuolus olev kohtumenetlus

Milline on menetlus kohtualluvuse vaidlustamisel, kui kohtumenetlus algatatakse vaatamata olemasolevale vahekohtukokkuleppele, ja millised on kohtualluvuse vaidlustamise tähtajad?

Seadus ei sisalda mingeid selgesõnalisi eeskirju õiguskaitsevahendite kohta, mida saab kasutada, kui kohtumenetlus algatatakse vahekohtukokkulepet rikkudes või kui vahekohtumenetlus algatatakse kohtualluvuse klauslit rikkudes (välja arvatud negatiivne kuluotsus menetluses, mida ei oleks tohtinud üldse algatada).

Kui pool esitab kohtusse hagi, kuigi asja suhtes on sõlmitud vahekohtukokkulepe, peab kostja esitama vastuväite kohtu pädevuse kohta enne, kui ta kommenteerib asja ise, nimelt esimesel kohtuistungil või oma vastuses. Kohus peab üldjuhul sellised nõuded tagasi lükkama, kui kostja esitas õigeaegselt vastuväite kohtu pädevusele. Kohus ei tohi nõuet tagasi lükata, kui ta tuvastab, et vahekohtukokkulepe on olematu, kehtetu või teostamatu.

Õigusaktid - 30. november 2021

Vahekohtu pädevus

Milline on vahekohtu pädevuse vaidlustamise kord pärast vahekohtumenetluse algatamist ja millised on kohtualluvuse vaidlustamise tähtajad?

Vahekohus võib oma pädevuse kohta otsustada kas eraldi otsuses või lõplikus põhikohtuasja lahendis. Pool, kes soovib vaidlustada vahekohtu pädevust, peab selle vastuväite esitama hiljemalt esimeses menetluses. Vahekohtuniku määramine või poole osalemine määramismenetluses ei takista poolel kohtualluvuse vastuväite esitamist. Hilinenud vastuväidet ei tohi arvesse võtta, välja arvatud juhul, kui kohus peab hilinemist põhjendatuks ja võtab vastuväite vastu. Nii kohtud kui ka vahekohtud võivad lahendada kohtualluvuse küsimusi.

Õigusaktid - 30. november 2021

VAHEKOHTUMENETLUS

Vahekohtumenetluse koht ja keel ning õiguse valik

Kui pooled ei ole eelnevalt kokku leppinud, siis milline on vahekohtu koha ja vahekohtumenetluse keele vaikimisi mehhanism? Kuidas määratakse kindlaks vaidluse materiaalõigus?

Kui pooled ei ole vahekohtu asukoha ja vahekohtumenetluse keele osas kokku leppinud, on sobiva koha ja keele määramine vahekohtu otsustada. Vastavalt tsiviilkohtumenetluse seaduse artiklile 604 võivad pooled vabalt valida materiaalõiguse. Sellise kokkuleppe puudumisel on vahekohtu kaalutlusõigus valida õigus, mida ta peab sobivaks. Kohus ei saa teha otsuseid ex aequo et bono, kui pooled ei ole andnud vastavat luba.

Õigusaktid - 30. november 2021

Vahekohtumenetluse alustamine

Kuidas algatatakse vahekohtumenetlus?

Seadusandluse kohaselt peab hageja esitama hagiavalduse, milles on esitatud faktid, millele ta kavatseb tugineda, ja tema nõuded. Hagiavaldus tuleb esitada poolte vahel kokkulepitud või vahekohtu määratud tähtaja jooksul. Hageja võib sel ajal esitada asjakohased tõendid. Seejärel esitab kostja oma vastuväited.

Viini reeglite kohaselt peab hageja esitama VIACi sekretariaadile nõudeavalduse. Avaldus peab sisaldama järgmist teavet:

 • poolte täielikud nimed, aadressid ja muud kontaktandmed; asjaolude kirjeldus ja konkreetne taotlus;
 • kui taotletav toetus ei ole ainult konkreetset rahasummat, siis iga üksiku nõude rahaline väärtus hagiavalduse esitamise ajal;
 • üksikasjad vahekohtunike arvu kohta;
 • vahekohtuniku määramine, kui lepiti kokku või taotleti kolmest vahekohtunikust koosnevat vahekohtu moodustamist, või taotlus vahekohtuniku määramiseks; ja
 • üksikasjad vahekohtukokkuleppe ja selle sisu kohta.

Õigusaktid - 30. november 2021

Kuulamine

Kas ärakuulamine on nõutav ja milliseid eeskirju kohaldatakse?

Suuline ärakuulamine toimub ühe poole taotlusel või kui vahekohus peab seda vajalikuks (tsiviilkohtumenetluse seaduse artikkel 598 ja Viini kodukorra artikkel 30).

Õigusaktid - 30. november 2021

Tõendid

Milliste reeglitega on vahekohus seotud kohtuasja asjaolude tuvastamisel? Millised tõendid on lubatud ja kuidas toimub tõendite kogumine?

Õigusaktid ei sisalda konkreetseid eeskirju tõendite kogumise kohta vahekohtumenetluses. Vahekohtud on seotud tõendite kogumise eeskirjadega, milles pooled võivad kokku leppida. Selliste eeskirjade puudumisel on vahekohus vaba võtma ja hindama tõendeid nii, nagu ta seda vajalikuks peab (tsiviilkohtumenetluse seaduse artikkel 599). Vahekohtul on õigus määrata eksperte (ja nõuda, et pooled annaksid ekspertidele mis tahes asjakohast teavet või esitaksid või võimaldaksid juurdepääsu mis tahes asjakohastele dokumentidele, kaupadele või muule varale kontrollimiseks), kuulata ära tunnistajaid, pooli või poolte ametnikke. Siiski ei ole vahekohtutel volitusi nõuda poolte või tunnistajate kohalolekut.

Praktikas volitavad pooled sageli vahekohtuid viitama juhiste saamiseks IBA tõendite kogumise eeskirjadele (edaspidi "IBA eeskirjad"). Kui viidatakse sellistele eeskirjadele nagu IBA reeglid või lepitakse nendega kokku, on avalikustamise ulatus sageli laiem kui kohtumenetluses (mis on Austria õiguse kohaselt üsna piiratud). Vahekohus peab andma pooltele võimaluse tutvuda esitatud tõendite ja tõendamismenetluse tulemusega ning neid kommenteerida (tsiviilkohtumenetluse seaduse artikkel 599).

Õigusaktid - 30. november 2021

Kohtusse kaasamine

Millistel juhtudel võib vahekohus taotleda kohtult abi ja millistel juhtudel võivad kohtud sekkuda?

Vahekohus võib taotleda kohtult abi, et:

 • rakendada vahekohtu poolt väljastatud ajutist või kaitsemeetme (tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikkel 593) või
 • teostada kohtulikke toiminguid, kui vahekohtul ei ole selleks volitusi (tunnistajate kohale kutsumine, tunnistajate vande all ärakuulamine ja dokumentide avaldamise nõudmine), sealhulgas taotleda välisriigi kohtute ja ametiasutuste poolt selliste toimingute teostamist (tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikkel 602).

 

Kohus võib sekkuda vahekohtumenetlusse ainult siis, kui see on tsiviilkohtumenetluse lepingus selgesõnaliselt ette nähtud. Eelkõige võib (või peab) kohus:

 • võtta ajutisi või kaitsemeetmeid (tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikkel 585);
 • nimetab vahekohtunikud (tsiviilkohtumenetluse seaduse artikkel 587) ja
 • otsustab vahekohtuniku tagasilükkamise üle, kui:

Õigusaktid - 30. november 2021

Konfidentsiaalsus

Kas konfidentsiaalsus on tagatud?

Tsiviilkohtumenetluse lepingus ei ole selgesõnaliselt sätestatud vahekohtu konfidentsiaalsust, kuid konfidentsiaalsus võib olla poolte vahel kokku lepitud. Lisaks sellele võib pool kohtumenetluses vahekohtuotsuse tühistamiseks ja vahekohtuotsuse olemasolu või mitteolemasolu tuvastamiseks või tsiviilkohtumenetluse seadustiku artiklitega 586-591 reguleeritud küsimustes (nt vahekohtunike vaidlustamine) taotleda kohtult avalikkuse välistamist kohtuistungilt, kui ta suudab näidata õigustatud huvi avalikkuse välistamiseks.

Õigusaktid - 30. november 2021

AJUTISED MEETMED JA SANKTSIOONIDE KOHALDAMISE VOLITUSED

Kohtute võetud ajutised meetmed

Milliseid ajutisi meetmeid võivad kohtud määrata enne ja pärast vahekohtumenetluse algatamist?

Nii pädev kohus kui ka vahekohus on pädevad võtma ajutisi meetmeid vahekohtumenetluse toetuseks. Pooled võivad välistada vahekohtu pädevuse ajutiste meetmete võtmiseks, kuid nad ei saa välistada kohtu pädevust ajutiste meetmete võtmisel. Ajutiste meetmete täitmine kuulub kohtute ainupädevusse.

Rahaliste nõuete toetuseks võib kohus anda ajutisi õiguskaitsevahendeid, kui on põhjust arvata, et võlgnik takistab või raskendab hilisema kohtuotsuse täitmist, kahjustades, hävitades, varjates või ära viies oma vara (sealhulgas kahjulikud lepingulised kokkulepped).

Saadaval on järgmised abinõud:

 • raha või vallasvara üleandmine kohtu hoiule;
 • keeld võõrandada või pantida vallasvara;
 • arestimismäärus võlgniku nõuete (sealhulgas pangakontode) suhtes;
 • kinnisvara haldamine ja
 • kinnisvara võõrandamise või pantimise piirang, mis tuleb kanda kinnistusraamatusse.

Mittevaraliste nõuete toetuseks võib kohus anda ajutisi õiguskaitsevahendeid, mis on sarnased eespool nimetatud rahaliste nõuete puhul. Tsiviilasjades ei ole võimalik teha läbiotsimismäärusi.

Välisriigi vahekohtu (tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikkel 593) või välisriigi kohtu tehtud ettekirjutusi võib Austrias teatud tingimustel täita. Täitemeetmed peavad siiski olema kooskõlas Austria õigusega.

Õigusaktid - 30. november 2021

Ajutised meetmed erakorralise vahekohtuniku poolt

Kas teie siseriiklik vahekohtu seadus või eespool nimetatud siseriiklike vahekohtuasutuste eeskirjad näevad ette erakorralise vahekohtuniku määramise enne vahekohtu moodustamist?

Riigi seadused ei näe ette erakorralist vahekohtunikku.

Õigusaktid - 30. november 2021

Vahekohtu poolt võetavad ajutised meetmed

Milliseid ajutisi meetmeid võib vahekohus määrata pärast vahekohtu moodustamist? Millistel juhtudel võib vahekohus nõuda kulude tagamist?

Vahekohtul on laialdased volitused määrata ühe poole taotlusel ajutisi meetmeid, kui ta peab seda vajalikuks nõude täitmise tagamiseks või pöördumatu kahju ärahoidmiseks. Erinevalt kohtumenetluses kasutatavatest ajutistest õiguskaitsevahenditest ei ole vahekohus piiratud loetletud õiguskaitsevahendite kogumiga. Õiguskaitsevahendid peaksid siiski olema kooskõlas täitmisõigusega, et vältida raskusi täitmisel. Õigusaktides ei ole ette nähtud kulude tagamist vahekohtumenetluses.

Õigusaktid - 30. november 2021

Vahekohtu sanktsioonide määramise volitused

Kas teie siseriikliku vahekohtuõiguse või eespool nimetatud siseriiklike vahekohtuasutuste eeskirjade kohaselt on vahekohus pädev määrama sanktsioone poolte või nende kaitsjate suhtes, kes kasutavad vahekohtumenetluses "geriljataktikat"? Kas vahekohus või siseriiklikud vahekohtu institutsioonid võivad määrata nõuandja suhtes sanktsioone?

Vahekohtutel on ulatuslik kaalutlusõigus ajutiste meetmete määramiseks, et võidelda sissitaktika vastu. Äärmuslikel juhtudel võivad nad menetluse peatada või isegi lõpetada vahekohtu menetlust, kui pool või tema kaitsja tahtlikust väärkäitumisest tingitud sanktsioonina.

Vahekohus võib nõuda ka kulude tagamist.

Lisaks on üldtunnustatud võimalus, et vahekohtunikud võivad teha negatiivseid järeldusi sellest, et pool ei täida kohtu nõudmisi. Näiteks kui pool keeldub dokumentide esitamisest, võib kohus eeldada, et dokumendid sisaldavad teavet, mis kahjustaks poole positsiooni.

Teine üsna tõhus meede poole väärkäitumise reguleerimiseks on kulude määramine lõplikus kohtuotsuses.

Austria advokaadid on kohustatud järgima kutse-eetika eeskirju, kui nad tegutsevad advokaadina vahekohtumenetlustes (sõltumata sellest, kas need toimuvad Austrias või välismaal). Välisriigi advokaadid ei ole Austrias toimuvate vahekohtumenetluste puhul seotud Austria kutse-eetika eeskirjadega.

Õigusaktid - 30. november 2021

AUHINNAD

Vahekohtu otsused

Kas poolte kokkuleppe puudumisel piisab, kui vahekohus teeb otsuse kõigi liikmete häälteenamusega või on vaja ühehäälset otsust? Millised on tagajärjed vahekohtu otsuse suhtes, kui üks vahekohtunik on eriarvamusel?

Kui pooled ei ole kokku leppinud teisiti, piisab vahekohtu otsuse kehtivuseks, kui see on tehtud ja allkirjastatud vahekohtunike enamuse poolt. Enamuse arvutamisel tuleb võtta aluseks kõik määratud vahekohtunikud, mitte ainult kohalolevad vahekohtunikud. Kui vahekohus kavatseb vahekohtu otsuse teha ilma kõigi liikmete kohalolekuta, peab ta poolte kavatsusest eelnevalt teatama (tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikkel 604).

Vahekohtuotsusel, millele on alla kirjutanud vahekohtunike enamus, on sama õiguslik väärtus kui ühehäälsel kohtuotsusel.

Õigusaktid - 30. november 2021

Eriarvamused

Kuidas käsitletakse teie siseriiklikus vahekohtuõiguses eriarvamusi?

Eriarvamuste kohta ei ole seaduses midagi öeldud. Vaidlus käib selle üle, kas need on vahekohtumenetluses vastuvõetavad.

Ühes hiljutises kohtuasjas, mis käsitles välismaise vahekohtu otsuse täitmist, märkis Riigikohus, et nõue lisada vahekohtu otsusele eriarvamus (selline nõue sisaldus kohaldatavas vahekohtu eeskirjas) ei ole täitmisõiguse kohaselt range nõue.

Õigusaktid - 30. november 2021

Vormi- ja sisunõuded

Millised vormilised ja sisulised nõuded on auhinnale kehtestatud?

Vahekohtu otsus tuleb esitada kirjalikult ja vahekohtunik või vahekohtunikud peavad sellele alla kirjutama. Kui pooled ei ole kokku leppinud teisiti, piisab vahekohtunike enamuse allkirjadest. Sellisel juhul tuleb selgitada, miks mõni vahekohtunik ei ole alla kirjutanud.

Kui pooled ei ole kokku leppinud teisiti, tuleb kohtuotsuses märkida ka selle aluseks olevad õiguslikud põhjendused ning märkida kohtuotsuse tegemise päev ja koht.

Vahekohtu poole taotlusel peab vahekohtu otsus sisaldama kinnitust selle täidetavuse kohta.

Õigusaktid - 30. november 2021

Lepingu sõlmimise tähtaeg

Kas kohtuotsus peab olema tehtud teatava tähtaja jooksul vastavalt teie siseriiklikule vahekohtu seadusele või eespool nimetatud siseriiklike vahekohtuasutuste eeskirjadele?

Riigi õiguses ei ole ette nähtud konkreetset tähtaega, mille jooksul vahekohtu otsus peab olema esitatud.

Õigusaktid - 30. november 2021

Lepingu sõlmimise kuupäev

Milliste tähtaegade puhul on määravaks lepingu sõlmimise kuupäev ja milliste tähtaegade puhul on määravaks lepingu kättetoimetamise kuupäev?

Riigi õiguse kohaselt on kohtuotsuse kättetoimetamise kuupäev oluline nii vahekohtule esitatud taotluse puhul kohtuotsuse parandamise või tõlgendamise või mõlema kohta või täiendava kohtuotsuse tegemiseks (vt küsimus 45) kui ka kohtuotsuse vaidlustamiseks kohtus (vt küsimus 46). Kui vahekohus parandab otsust omal algatusel, algab sellise paranduse tegemise neljanädalane tähtaeg otsuse tegemise kuupäevast (tsiviilkohtumenetluse seaduse artikli 610 lõige 4).

Preemiate liigid

Millised kohtuotsused on võimalikud ja milliseid õiguskaitsevahendeid võib vahekohus anda?

Vahekohtuõiguse kohaselt on tavalised järgmised kohtuotsuste liigid:

 • kohtualluvuse kohta;
 • vahepealne auhind;
 • osaline auhind;
 • lõplik auhind;
 • kohtukulude kindlaksmääramine;
 • ja muudatusettepaneku sõlmimine.

Õigusaktid - 30. november 2021

Menetluse lõpetamine

Millisel muul viisil kui kohtuotsusega saab menetluse lõpetada?

Vahekohtumenetluse võib lõpetada:

 • kui hageja võtab oma nõude tagasi;
 • kui hageja ei esita oma hagiavaldust kohtu määratud tähtaja jooksul (tsiviilkohtumenetluse seadustiku artiklid 597 ja 600);
 • poolte vastastikusel kokkuleppel, kokkuleppe teel (tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikkel 605) ja
 • kui menetluse jätkamine on muutunud võimatuks (tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 608 lõike 2 punkt 4).

Sellise lõpetamise kohta ei ole ametlikke nõudeid.

Õigusaktid - 30. november 2021

Kulude jaotamine ja sissenõudmine

Kuidas jaotatakse vahekohtumenetlusega seotud kulud vahekohtu otsustes? Millised kulud on hüvitatavad?

Kulude osas on vahekohtutel suurem kaalutlusõigus ja üldiselt on nad liberaalsemad kui kohtud. Vahekohtule on kulude jaotamisel antud kaalutlusõigus, kuid ta peab võtma arvesse juhtumi asjaolusid, eelkõige menetluse tulemust. Üldjuhul järgnevad kulud sündmuse kulgemisele ja need kannab kaotanud pool, kuid kohus võib teha ka teistsuguseid järeldusi, kui see on juhtumi asjaoludele kohane.

Kui kulusid ei tasaarvestata, peab vahekohus võimaluse korral samal ajal, kui ta otsustab kulude hüvitamise kohustuse üle, määrama kindlaks ka hüvitatavate kulude summa.

Üldiselt on hüvitatavad ka tunnitasu alusel arvutatud advokaaditasud.

Õigusaktid - 30. november 2021

Intressid

Kas ja millise määraga võib põhinõuetelt ja kuludelt nõuda intressi?

Vahekohus määrab enamasti intressi põhinõude eest, kui see on kohaldatava materiaalõiguse kohaselt lubatud. Seaduse kohaselt on tsiviilõiguslike nõuete seadusjärgne intressimäär 4 protsenti. Kui mõlemad osapooled on ettevõtjad ja viivis on etteheidetav, kohaldatakse muutuvat intressimäära, mille Austria keskpank avaldab iga kuue kuu tagant. Praegu on see 8,58 protsenti. Vekslite suhtes kohaldatakse 6-protsendilist intressimäära.

Vahekohtumenetluse kulude jaotamist ja sissenõudmist reguleerib tsiviilkohtumenetluse seaduse artikkel 609. Siiski ei ole sätestatud, kas kulude eest võib määrata intressi, mistõttu on see vahekohtu otsustada.

Õigusaktid - 30. november 2021

MENETLUS PÄRAST LEPINGU SÕLMIMIST

Hinnete tõlgendamine ja parandamine

Kas vahekohtul on õigus parandada või tõlgendada kohtuotsust omal algatusel või poolte algatusel? Millised tähtajad kehtivad?

Pooled võivad taotleda vahekohtult parandust (arvutus-, kirjavigade või kirjavigade parandamist), selgitusi või täiendava otsuse tegemist (kui vahekohus ei ole käsitlenud kõiki talle vahekohtumenetluses esitatud nõudeid). Selle taotluse esitamise tähtaeg on neli nädalat alates kohtuotsuse kättetoimetamisest, kui pooled ei ole kokku leppinud teisiti. Samuti on vahekohtul õigus ise parandada otsust nelja nädala jooksul (täiendav otsus kaheksa nädala jooksul) alates otsuse tegemise kuupäevast.

Õigusaktid - 30. november 2021

Väljakutse auhinnad

Kuidas ja millistel alustel saab auhindu vaidlustada ja tühistada?

Kohtutel ei ole õigust vahekohtu otsust sisuliselt läbi vaadata. Vahekohtu otsuse peale ei saa esitada apellatsioonkaebust. Siiski on võimalik esitada hagi vahekohtu otsuse (nii kohtuotsuse kui ka põhikohtuotsuse) tühistamiseks väga konkreetsetel ja kitsastel põhjustel, nimelt:

 • vahekohus tunnistas või eitas pädevust, kuigi vahekohtukokkulepe või kehtiv vahekohtukokkulepe puudub;
 • pool ei olnud võimeline vahekohtukokkulepet sõlmima selle poole suhtes kohaldatava õiguse kohaselt;
 • pool ei saanud esitada oma seisukohti (nt ei teavitatud teda nõuetekohaselt vahekohtuniku määramisest või vahekohtumenetlusest);
 • kohtuotsus puudutab küsimusi, mida vahekohtukokkuleppes ei ole ette nähtud või mis ei kuulu vahekohtukokkuleppe tingimuste alla, või puudutab küsimusi, mis jäävad väljapoole vahekohtus taotletavat hüvitist - kui sellised puudused puudutavad kohtuotsuse eraldatavat osa, tuleb see osa tühistada;
 • vahekohtu koosseis ei olnud kooskõlas tsiviilkohtumenetluse seadustiku artiklitega 577-618 ega poolte kokkuleppega;
 • vahekohtumenetlus ei olnud või vahekohtu otsus ei ole kooskõlas Austria õigussüsteemi aluspõhimõtetega (avalik kord) ja
 • kui on täidetud näiteks nõuded siseriikliku kohtu asja taasavamiseks vastavalt tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 530 lõike 1 punktidele 1-5:

Lisaks võib pool taotleda ka vahekohtu otsuse olemasolu või puudumise tuvastamist.

Õigusaktid - 30. november 2021

Kaebuse tasandid

Mitu tasandit on olemas? Kui kaua kulub tavaliselt aega, kuni vaidlustuse üle otsustatakse igal tasandil? Millised on ligikaudu kulud igal tasandil? Kuidas jaotatakse kulud poolte vahel?

Kolme menetlustasandi (esimese astme kohus, apellatsioonikohus ja ülemkohus) asemel on muudetud tsiviilkohtumenetluse seaduse artiklit 615 nii, et vahekohtuotsuse vaidlustamise nõude kohta teeb otsuse vaid üks kohtuastme (st otsuse teeb vaid üks kohtuorgan ja selle vastu ei saa esitada apellatsioonkaebust).

Tsiviilkohtumenetluse seaduse artikli 616 lõikes 1 on sätestatud, et vahekohtuotsuse vaidlustamise või vahekohtuotsuse olemasolu või mitteolemasolu tuvastamise nõude korral järgneb menetlus samale menetlusele, mis toimub esimese astme kohtus. See tähendab tegelikult, et ülemkohus peab kohaldama samu menetlusreegleid kui esimese astme kohus (nt tõendite kogumise kontekstis).

Õigusaktid - 30. november 2021

Tunnustamine ja jõustamine

Millised nõuded on kehtestatud siseriiklike ja välismaiste kohtuotsuste tunnustamiseks ja täitmiseks, millised on tunnustamisest ja täitmisest keeldumise alused ning milline on menetlus?

Siseriiklikud vahekohtuotsused on täidetavad samamoodi nagu siseriiklikud kohtuotsused.

Välisriikide kohtuotsused on täitmisele pööratavad Austria poolt ratifitseeritud kahe- või mitmepoolsete lepingute alusel, millest New Yorgi konventsioon on vaieldamatult kõige olulisem õigusakt. Seega jääb kehtima üldpõhimõte, et täitmisele pööramise vastastikkust tuleb tagada lepinguga või määrusega (erinevalt UNCITRALi mudelseaduse vastavatest sätetest).

Täitemenetlus on sisuliselt sama, mis välisriigi kohtuotsuste puhul.

Õigusaktid - 30. november 2021

Vahekohtu otsuste täitmise tähtajad

Kas vahekohtuotsuste täitmisele on kehtestatud aegumistähtaeg?

Täitemenetluse algatamise suhtes ei kohaldata aegumistähtaega. Siiski on soovitav kohaldada analoogia alusel 30-aastast aegumistähtaega, mida kohaldatakse kohtuotsuste täitemenetluse suhtes.

Õigusaktid - 30. november 2021

Välisriigi kohtuotsuste täitmine

Kuidas suhtuvad siseriiklikud kohtud välisriigi kohtuotsuste täitmisse, mille vahekohtu kohtud on tühistanud?

New Yorgi konventsiooni artikli 5 kohaselt võib keelduda välismaise vahekohtu otsuse tunnustamisest ja täitmisest, kui selle riigi pädev asutus, kus või mille seaduste kohaselt otsus tehti, on selle tühistanud või peatanud.

Austria on New Yorgi konventsiooni osalisriik ja Austria kohtud keelduvad seetõttu üldjuhul sellise kohtuotsuse täitmisest. Kui aga kohtuotsus on tühistatud põhjusel, et see on vastuolus vahekohtu asukoha avaliku korraga, peavad Austria kohtud hindama, kas kohtuotsus rikub ka Austria avalikku korda. Kui vahekohtuotsus ei ole vastuolus Austria avaliku korraga, täidavad Austria kohtud tõenäoliselt sellise otsuse.

Õigusaktid - 30. november 2021

Erakorraliste vahekohtunike korralduste täitmine

Kas teie siseriiklikud vahekohtu õigusaktid, kohtupraktika või siseriiklike vahekohtuasutuste eeskirjad näevad ette erakorraliste vahekohtunike korralduste täitmise?

Viini eeskirjade artiklis 45 on sätestatud kiirmenetlus. Siiski puuduvad erieeskirjad erakorralise vahekohtuniku poolt sellises menetluses tehtud korralduste täitmise kohta. Sama kehtib ka siseriiklike vahekohtu õigusaktide (sealhulgas kohtupraktika) kohta.

Õigusaktid - 30. november 2021

Täitmise kulud

Millised kulud tekivad kohtuotsuste täitmisel?

Võitnud poolel on õigus nõuda vastustaja advokaaditasu sisse vastavalt Austria advokaaditasu seadusele (vaidlusaluse summa alusel koostatud tasumäärale).

Kohtukulude suurus sõltub samuti vaidlusalusest summast. Kui täitmisele kuuluva nõude põhisumma on näiteks 1 miljon eurot, on kohtulõiv vallasvara suhtes tehtava täitmise eest ligikaudu 2500 eurot; kui täitmine toimub kinnisvara suhtes, on kohtulõiv ligikaudu 23 000 eurot.

Õigusaktid - 30. november 2021

MUUD

Õigustraditsioonide mõju vahekohtunikele

Millised teie kohtusüsteemi domineerivad omadused võivad mõjutada teie jurisdiktsioonist pärit vahekohtunikku?

Tsiviil- ja kaubandusasjades ei ole kohtumäärusega ette nähtud teabe avamist ning võimalused saada kohtumäärus, millega nähakse ette dokumentide esitamine teise poole poolt, on üsna piiratud. Vahekohtumenetlustes ei ole kaldutud USA stiilis avastamise poole, kuid vahekohtunikud võivad nõuda teatud hulga dokumentide esitamist, sõltuvalt kohaldatavatest vahekohtu eeskirjadest ja poolte vahelisest kokkuleppest. Vahekohtumenetluses on levinud kirjalikud tunnistajate ütlused. IBA eeskirjad on vahekohtumenetlustes muutumas populaarseks.

Õigusaktid - 30. november 2021

Kutse- või eetikareeglid

Kas teie jurisdiktsioonis kohaldatakse rahvusvahelises vahekohtumenetluses nõustajate ja vahekohtunike suhtes konkreetseid kutse- või eetikareegleid? Kas teie jurisdiktsiooni parimad tavad kajastavad (või on nendega vastuolus) IBA suuniseid poolte esindamise kohta rahvusvahelises vahekohtumenetluses?

Vahekohtunike käitumist ei reguleeri konkreetsed eetikareeglid. Austria advokaatide kutsekoodeksit kohaldatakse kõigi Austria advokatuuri liikmete suhtes, sealhulgas siis, kui nad tegutsevad nõustajana või vahekohtunikuna.

Õigusaktid - 30. november 2021

Kolmandate isikute rahastamine

Kas teie jurisdiktsioonis kehtivad vahekohtu nõuete rahastamisele kolmandate isikute poolt regulatiivsed piirangud?

Kolmandate isikute rahastamine on Austrias muutunud tavaliseks. Rahastaja katab menetluskulud ja saab osa tagasi saadud summast. Selliste kokkulepete kehtivuse üle ei ole ülemkohus veel otsustanud. Ei ole päris selge, kas ja millises ulatuses võib advokaatide keeld võtta tasu protsentuaalselt vastu ka sellise rahastamise suhtes kehtida.

Õigusaktid - 30. november 2021

Tegevuse reguleerimine

Millised on teie jurisdiktsiooni eripärad, millest välismaine praktik peaks teadlik olema?

Maksuõiguse (rakendusmäärused (EÜ) nr 1798/2003 ja nr 143/2008) kohaselt ei pea Austrias asuvad vahekohtunikud käibemaksu tasuma, kui tagastav pool on nimetatud määruse kohaselt "maksukohustuslane" ja tema tegevuskoht asub väljaspool Austriat, kuid Euroopa Liidus.

Õigusaktid - 30. november 2021

AJAKOHASTAMINE JA SUUNDUMUSED

Õigusloomereform ja investeerimislepingute vahekohtumenetlus

Kas teie riigis on vahekohtumenetluses esilekerkivaid suundumusi või aktuaalseid teemasid? Kas teie jurisdiktsiooni vahekohtuõigus on praegu seadusandliku reformi objektiks? Kas eespool nimetatud siseriiklike vahekohtuasutuste eeskirjad on praegu läbivaatamisel? Kas mõni kahepoolne investeerimisleping on hiljuti lõpetatud? Kui jah, siis milliseid? Kas on kavas lõpetada mõni neist kahepoolsetest investeerimislepingutest? Kui jah, siis milliseid? Millised on peamised hiljutised otsused rahvusvahelise investeeringute vahekohtu valdkonnas, milles teie riik on osalenud? Kas on pooleli mõni investeerimisvaidlus, milles riik, kellest te teatate, on osaline?

Viini Rahvusvaheline Arbitraažikeskus (VIAC) on alates 1. juulist 2021 lisanud eeskirjad investeerimisvaidluste kohta (VRI) ja samaaegselt ajakohastanud oma vahekohtu- ja vahendusmenetluse eeskirju (Viini eeskirjad), mida kohaldatakse kaubandusvaidluste suhtes.

VRIs ei ole sätestatud jurisdiktsiooninõudeid, erinevalt ICSID konventsioonist, mis laieneb ainult otseselt investeeringust tulenevatele kohtuvaidlustele ühe lepinguriigi ja teise lepinguriigi kodaniku vahel. VRIs on sätestatud raamistik, mis reguleerib kolmanda osapoole rahastamist, mis käsitleb vahekohtunike huvide konflikti ja kulude tagamise riski. Lisaks võimaldab VRI poolel taotleda nõude, vastuhagi või vastuväite ennetähtaegset tagasilükkamist põhjusel, et see ei kuulu kohtu pädevusse, on vastuvõetamatu või juriidiliselt põhjendamatu. Taotlus hagi ennetähtaegseks rahuldamata jätmiseks tuleb esitada 45 päeva jooksul alates kohtu moodustamisest või hagiavaldusele vastuse esitamisest, olenevalt sellest, kumb on varasem. Lisaks sisaldab VRI võimalust amicus curiae esildiste esitamiseks. Erinevalt Viini reeglitest on VRIs sätestatud, et vahekohtunike kodakondsus peab erinema poolte kodakondsusest, kui pooled ei ole kokku leppinud teisiti.

Jääb lahtiseks, kas VRI suudab korrata Viini eeskirjade populaarsust, eriti Kesk- ja Ida-Euroopa ning Kesk- ja Ida-Euroopa ning Kesk- ja Ida-Euroopa riikide osaliste seas. VIAC on kindlasti loonud tugeva aluse.

Viini eeskirjad 2021 jõustusid 1. juulil 2021 ja neid kohaldatakse kõigi menetluste suhtes, mis on alustatud pärast 30. juunit 2021. Viini reeglite läbivaatamise ajendiks oli VIACi poolt VRI koostamine. Need ei erine oluliselt nende 2018. aasta eelkäijast. Pigem oli läbivaatamise eesmärk kohandada olemasolevaid kaubandusvaidluste eeskirju uute vajaduste ja turu arenguga.

Õigusaktid - 30. november 2021