logo

Voldgift 2022

Forfatter: Klaus Oblin

LOVE OG INSTITUTIONER

Multilaterale konventioner om voldgift

Er din jurisdiktion en kontraherende stat i New York-konventionen om anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske voldgiftskendelser? Siden hvornår har konventionen været i kraft? Er der afgivet nogen erklæringer eller notifikationer i henhold til konventionens artikel I, X og XI? Hvilke andre multilaterale konventioner vedrørende international handels- og investeringsvoldgift er Deres land part i?

 

Østrig har ratificeret følgende multilaterale konventioner om voldgift:

 • New York-konventionen af 31. juli 1961 (Østrig har givet en meddelelse i henhold til artikel I, stk. 3, om, at det kun vil anerkende og fuldbyrde kendelser afsagt i andre kontraherende stater i denne konvention);
 • protokollen om voldgiftsklausuler, Genève, 13. marts 1928;
 • konventionen om fuldbyrdelse af udenlandske voldgiftskendelser, Genève, 18. oktober 1930;
 • den europæiske konvention om international handelsvoldgift (og aftalen om dens anvendelse) af 4. juni 1964, og
 • konventionen om bilæggelse af tvister om investeringer af 24. juni 1971.

Lov angivet - 30. november 2021

Bilaterale investeringsaftaler

Findes der bilaterale investeringsaftaler med andre lande?

Østrig har undertegnet 69 bilaterale investeringsaftaler, hvoraf 62 er blevet ratificeret, nemlig med Albanien, Algeriet, Argentina, Armenien, Aserbajdsjan, Bangladesh, Belarus, Belize, Bolivia, Bosnien, Bulgarien, Chile, Chile, Kina, Kroatien, Cuba, Egypten, Estland, Georgien, Georgien, Guatemala, Hongkong, Indien, Iran, Jordan, Tjekkiet, Ungarn, Indien, Iran og Ungarn, Kasakhstan, Kuwait, Letland, Libanon, Libyen, Litauen, Makedonien, Malaysia, Malta, Malta, Mexico, Moldova, Mongoliet, Montenegro, Marokko, Namibia, Oman, Paraguay, Filippinerne, Polen, Rumænien, Rusland, Saudi-Arabien, Serbien, Slovakiet, Slovenien, Sydafrika, Sydkorea, Tadsjikistan, Tunesien, Tyrkiet, Ukraine, De Forenede Arabiske Emirater, Usbekistan, Vietnam, Sydafrika, Sydkorea, Tadsjikistan, Tunesien, Ukraine, Vietnam og Yemen.

Østrig er også part i en række andre bilaterale traktater, som ikke er investeringsaftaler, hovedsagelig med nabolande.

Lov angivet - 30. november 2021

Indenlandsk voldgiftslovgivning

Hvad er de vigtigste nationale retskilder i forbindelse med nationale og udenlandske voldgiftsretter? procedurer samt anerkendelse og fuldbyrdelse af kendelser?

Voldgiftslovgivningen er indeholdt i artikel 577-618 i den østrigske civile retsplejelov (CCP). Disse bestemmelser regulerer både nationale og internationale voldgiftssager.

Anerkendelse af udenlandske kendelser er reguleret i de ovennævnte multilaterale og bilaterale traktater. Fuldbyrdelsesprocedurer er reguleret i den østrigske fuldbyrdelseslov.

Lov angivet - 30. november 2021

Indenlandsk voldgift og UNCITRAL

Er din nationale voldgiftslovgivning baseret på UNCITRAL's modellov? Hvad er de væsentligste forskelle mellem din nationale voldgiftslov og UNCITRAL's modellov?

Som i de fleste lande afspejler loven ikke alle aspekter af UNCITRAL's modellov. De vigtigste elementer er dog blevet indført.

I modsætning til UNCITRAL-modellovgivningen skelner den østrigske lovgivning ikke mellem nationale og internationale voldgiftssager eller mellem kommercielle og ikke-kommercielle voldgiftssager. Der gælder derfor særlige regler for arbejds- og forbrugerrelaterede sager.

Lov angivet - 30. november 2021

Obligatoriske bestemmelser

Hvad er de obligatoriske nationale voldgiftslovsbestemmelser om procedure, som parterne ikke må afvige fra?

Parterne kan frit aftale procedurereglerne (f.eks. ved henvisning til særlige voldgiftsregler) inden for rammerne af CCP's ufravigelige bestemmelser. Hvis parterne ikke er blevet enige om et sæt regler eller har opstillet egne regler, skal voldgiftsretten, med forbehold af CCP's ufravigelige bestemmelser, gennemføre voldgiftssagen på den måde, som den finder passende. Blandt de obligatoriske regler for voldgiftsproceduren er bl.a., at voldgiftsmændene skal være og forblive upartiske og uafhængige. De skal oplyse om alle omstændigheder, der kan give anledning til tvivl om deres upartiskhed eller uafhængighed. Parterne har ret til at blive behandlet retfærdigt og ligeværdigt og til at fremføre deres sag. Andre obligatoriske regler vedrører voldgiftskendelsen, som skal være skriftlig, og de grunde, hvormed en voldgiftskendelse kan anfægtes.

Lov angivet - 30. november 2021

Materiel ret

Er der nogen regel i din nationale voldgiftslovgivning, der giver voldgiftsretten vejledning om, hvilken materiel ret der skal anvendes på tvistens realitet?

En voldgiftsret skal anvende den materielle ret, som parterne har valgt, og i modsat fald skal den anvende den lov, som den finder passende. En afgørelse på grundlag af billighed er kun tilladt, hvis parterne udtrykkeligt har aftalt en afgørelse på grundlag af billighed (artikel 603 CCP).

Lov angivet - 30. november 2021

Voldgiftsinstitutioner

Hvilke er de mest fremtrædende voldgiftsinstitutioner i din jurisdiktion?

Det internationale voldgiftscenter i Wien (www.viac.eu) administrerer internationale voldgiftssager i henhold til sine voldgifts- og forligsregler (2013) (Wienerreglerne). Voldgiftsmændenes honorar beregnes på grundlag af det omtvistede beløb. Der er ingen begrænsninger med hensyn til sted og sprog for voldgiftssagen.

Wiener Råvarebørsen ved Wiener Børsen har sin egen voldgiftsret og sin egen anbefalede voldgiftsklausul.

Visse faglige organisationer og kamre fastsætter deres egne regler eller administrerer voldgiftssager eller begge dele. Det Internationale Handelskammer er direkte til stede gennem sin østrigske nationalkomité.

Lov angivet - 30. november 2021

VOLDGIFTSAFTALE

Voldgiftsret

Er der nogen typer tvister, der ikke kan indbringes for en voldgiftsmyndighed?

I princippet kan ethvert krav vedrørende ejendomsret gøres gældende ved voldgift. Ikke-ejendomsretlige krav kan stadigvæk indbringes for en voldgiftsret, hvis loven tillader, at tvisten afgøres af parterne.

Der er nogle undtagelser inden for familieret eller andelslejlighedsejerskab.

Forbruger- og arbejdsrelaterede sager kan kun indbringes for en voldgiftsret, hvis parterne indgår en voldgiftsaftale, når tvisten er opstået.

Lov angivet - 30. november 2021

Krav

Hvilke formelle og andre krav er der til en voldgiftsaftale?

En voldgiftsaftale skal:

 • parterne skal være tilstrækkeligt specificeret (de skal i det mindste kunne bestemmes);
 • i tilstrækkelig grad specificere tvistens genstand i forhold til et defineret retsforhold (dette skal i det mindste kunne bestemmes, og det kan begrænses til visse tvister eller omfatte alle tvister);
 • i tilstrækkelig grad specificerer parternes hensigt om at lade tvisten afgøre ved voldgift og dermed udelukker statslige domstole fra at have kompetence, og
 • være indeholdt i enten et skriftligt dokument, der er underskrevet af parterne, eller i telefaxer, e-mails eller anden kommunikation, der udveksles mellem parterne, og som bevarer beviset for en aftale.

En klar henvisning til generelle vilkår og betingelser, der indeholder en voldgiftsklausul, er tilstrækkelig.

Lov angivet - 30. november 2021

Gennemførbarhed

Under hvilke omstændigheder kan en voldgiftsaftale ikke længere håndhæves?

Voldgiftsaftaler og -klausuler kan anfægtes i henhold til de almindelige aftaleretlige principper, navnlig på grund af fejl, svig eller tvang eller manglende retsevne. Der er uenighed om, hvorvidt en sådan anfægtelse skal indbringes for voldgiftsretten eller for en domstol. Hvis parterne i en kontrakt, der indeholder en voldgiftsklausul, ophæver deres kontrakt, anses voldgiftsklausulen for ikke længere at kunne håndhæves, medmindre parterne udtrykkeligt har aftalt, at voldgiftsklausulen skal fortsætte. I tilfælde af insolvens eller dødsfald er kurator eller retssuccessor som hovedregel bundet af voldgiftsaftalen. En voldgiftsaftale kan ikke længere håndhæves, hvis en voldgiftsdomstol har afsagt en kendelse om sagens realitet, eller hvis en domstol har afsagt en endelig dom om sagens realitet, og afgørelsen omfatter alle de spørgsmål, som der er aftalt voldgift om.

Lov angivet - 30. november 2021

Adskillelighed

Er der bestemmelser om, at voldgiftsaftaler kan adskilles fra hovedaftalen?

I henhold til UNCITRAL's modellov gælder det som en retsregel, at voldgiftsaftalen kan adskilles fra hovedaftalen. I henhold til østrigsk ret følger en sådan adskillelse af parternes vilje.

Lov angivet - 30. november 2021

Tredjeparter - bundet af voldgiftsaftalen

I hvilke tilfælde kan tredjeparter eller ikke-underskrivere være bundet af en voldgiftsaftale?

Som et generelt princip er det kun parterne i voldgiftsaftalen, der er bundet af den. Domstolene er tilbageholdende med at binde tredjeparter til voldgiftsaftalen. Begreber som "piercing the corporate veil" og grupper af selskaber finder derfor typisk ikke anvendelse.

En retssuccessor er dog bundet af den voldgiftsaftale, som hans eller hendes forgænger har indgået. Dette gælder også for kurator og arvinger efter en afdød person.

Lov angivet - 30. november 2021

Tredjeparter - deltagelse

Indeholder din nationale voldgiftslovgivning nogen bestemmelser om tredjeparts deltagelse i voldgiftssager, f.eks. om medsøgning eller meddelelse til tredjepart?

Normalt kræver en tredjeparts deltagelse i en voldgiftssag et tilsvarende samtykke fra parterne, hvilket enten kan være udtrykkeligt eller stiltiende (f.eks. ved henvisning til voldgiftsregler, der giver mulighed for deltagelse). Samtykket kan gives enten på det tidspunkt, hvor anmodningen om medvirken fremsættes eller på et tidligere tidspunkt i selve kontrakten. I henhold til loven drøftes spørgsmålet i vid udstrækning i forbindelse med indgriben fra en tredjepart, der har en interesse i voldgiftssagen. Her hævdes det, at en sådan tredjepartsintervenient skal være part i voldgiftsaftalen eller på anden måde underkaste sig domstolens kompetence, og at alle parter, herunder intervenienten, skal være enige i interventionen.

Højesteret har fastslået, at inddragelse af en tredjepart i en voldgiftssag mod dennes vilje eller udvidelse af den bindende virkning af en voldgiftskendelse til at omfatte en tredjepart vil være i strid med artikel 6 i den europæiske menneskerettighedskonvention, hvis tredjeparten ikke får de samme rettigheder som parterne (f.eks. retten til at blive hørt).

Lov angivet - 30. november 2021

Grupper af virksomheder

Udvider domstole og voldgiftsretter i din jurisdiktion en voldgiftsaftale til også at omfatte moderselskaber eller datterselskaber af et selskab, der ikke har underskrevet aftalen, forudsat at det selskab, der ikke har underskrevet aftalen, på en eller anden måde har været involveret i indgåelsen, opfyldelsen eller ophævelsen af den omtvistede kontrakt i henhold til doktrinen om "koncernselskaber"?

Koncerndoktrinen er ikke anerkendt i østrigsk lovgivning.

Lov angivet - 30. november 2021

Voldgiftsaftaler mellem flere parter

Hvad er kravene til en gyldig voldgiftsaftale mellem flere parter?

Flerpartsvoldgiftsaftaler kan indgås efter de samme formelle krav som voldgiftsaftaler.

Lov angivet - 30. november 2021

Konsolidering

Kan en voldgiftsret i din jurisdiktion konsolidere separate voldgiftssager? Under hvilke omstændigheder?

Konsolidering af voldgiftssager er ikke udtrykkeligt reguleret af østrigsk lov. I doktrinen hævdes det dog, at det er tilladt, forudsat at parterne og voldgiftsmændene giver deres samtykke.

Lov angivet - 30. november 2021

KONSTITUERING AF VOLDGIFTSRETTEN

Voldgiftsmændenes valgbarhed

Er der nogen begrænsninger med hensyn til, hvem der kan fungere som voldgiftsmand? Vil ethvert kontraktligt fastsat krav om voldgiftsmænd på grundlag af nationalitet, religion eller køn blive anerkendt af domstolene i Deres jurisdiktion?

Kun fysiske personer kan udpeges som voldgiftsmænd. Loven indeholder ingen specifikke krav til kvalifikationer, men parterne kan aftale sådanne krav. Dommere i aktiv tjeneste må ikke fungere som voldgiftsmænd i henhold til den lov, der regulerer deres erhverv.

Lov angivet - 30. november 2021

Baggrund for voldgiftsmænd

Hvem sidder regelmæssigt som voldgiftsmænd i din jurisdiktion?

Uanset om voldgiftsmændene er udpeget af en ansættelsesmyndighed eller udpeget af parterne, kan det kræves, at de har en vis erfaring og baggrund med hensyn til den specifikke tvist, der er tale om. Sådanne krav kan omfatte faglige kvalifikationer inden for et bestemt område, juridiske kompetencer, teknisk ekspertise, sprogkundskaber eller være af en bestemt nationalitet.

Mange voldgiftsmænd er advokater i privat praksis, mens andre er akademikere. I nogle få tvister, der hovedsagelig vedrører tekniske spørgsmål, er teknikere og jurister medlemmer af panelet.

Kvalifikationskrav kan indgå i en voldgiftsaftale, hvilket kræver stor forsigtighed, da det kan skabe hindringer i udpegningsprocessen (dvs. en diskussion om, hvorvidt de aftalte krav er opfyldt).

Lov angivet - 30. november 2021

Udnævnelse af voldgiftsmænd uden for kontrakt

Hvad er standardmekanismen for udpegelse af voldgiftsmænd, hvis parterne ikke på forhånd er enige om det?

Domstolene har kompetence til at foretage de nødvendige standardudnævnelser, hvis parterne ikke kan blive enige om en anden procedure, og hvis en part undlader at udpege en voldgiftsmand, hvis parterne ikke kan blive enige om en enlig voldgiftsmand, eller hvis voldgiftsmændene undlader at udpege deres formand.

Lov angivet - 30. november 2021

Udfordring og udskiftning af voldgiftsmænd

Af hvilke grunde og hvordan kan en voldgiftsmand anfægtes og udskiftes? De bedes især redegøre for grundene til at anfægte og udskifte en voldgiftsmand og for proceduren, herunder også for at anlægge sag ved retten. Er der en tendens til at anvende eller søge vejledning i IBA's retningslinjer om interessekonflikter i international voldgift?

En voldgiftsmand kan kun anfægtes, hvis der foreligger omstændigheder, der giver anledning til berettiget tvivl om hans eller hendes upartiskhed eller uafhængighed, eller hvis han eller hun ikke har de kvalifikationer, som parterne har aftalt. Den part, der har udpeget en voldgiftsmand, kan i sin anfægtelse ikke påberåbe sig omstændigheder, som den kendte på tidspunktet for udpegelsen (artikel 588 i CCP).

En voldgiftsmand kan afsættes, hvis han eller hun er ude af stand til at udføre sine opgaver, eller hvis han eller hun ikke udfører dem inden for en rimelig frist (artikel 590 i CCP).

Voldgiftsmænd kan afsættes, enten ved at de anfægtes eller ved at deres mandat ophører. I begge tilfælde er det i sidste ende retten, der træffer afgørelse efter anmodning fra en af parterne. Hvis voldgiftsmandens mandat ophører før tid, skal den stedfortrædende voldgiftsmand udnævnes på samme måde som den erstattede voldgiftsmand blev udnævnt.

I en nyere sag behandlede Højesteret begrundelser for anfægtelse og analyserede de modstridende synspunkter blandt forskere om, hvorvidt og i hvilket omfang anfægtelse bør være tilladt efter en endelig dom. I sin analyse citerede og støttede domstolen sig også på IBA-retningslinjerne.

Lov angivet - 30. november 2021

Forholdet mellem parter og voldgiftsmænd

Hvad er forholdet mellem parter og voldgiftsmænd? Giv nærmere oplysninger om kontraktforholdet mellem parterne og voldgiftsmændene, neutralitet for de af parterne udpegede voldgiftsmænd samt om voldgiftsmændenes vederlag og udgifter.

Ved ad hoc-voldgift bør der indgås en aftale om voldgiftsmænd, som regulerer deres rettigheder og pligter. Denne aftale bør indeholde en honorarordning (f.eks. ved henvisning til en officiel takst for advokatsalærer, timetakster eller på anden måde) og voldgiftsmændenes ret til at få godtgjort deres udlæg. Deres opgaver omfatter ledelse af proceduren samt udarbejdelse og underskrivelse af kendelsen.

Lov angivet - 30. november 2021

Voldgiftsmændenes pligter

Hvilke oplysningspligter har voldgiftsmænd med hensyn til upartiskhed og uafhængighed under hele voldgiftsproceduren?

I henhold til artikel 588 i den civile retsplejelov skal en voldgiftsmand på ethvert tidspunkt i proceduren oplyse om alle forhold, der kan give anledning til tvivl om hans eller hendes upartiskhed eller uafhængighed, eller som er i strid med parternes aftale. Uafhængighed defineres ved, at voldgiftsmanden ikke har tætte økonomiske eller andre bånd til en af parterne. Upartiskhed er nært beslægtet med uafhængighed, men henviser snarere til voldgiftsmandens holdning. En voldgiftsmand kan med held anfægtes, hvis der kan konstateres objektivt begrundet tvivl om hans eller hendes upartiskhed eller uafhængighed.

Lov angivet - 30. november 2021

Voldgiftsmænds immunitet mod ansvar

I hvilket omfang er voldgiftsmænd fritaget for ansvar for deres adfærd i forbindelse med voldgiftssagen?

Hvis en voldgiftsmand har accepteret sin udnævnelse, men derefter nægter at udføre sine opgaver rettidigt eller slet ikke, kan han eller hun holdes ansvarlig for den skade, der er opstået som følge af forsinkelsen (artikel 594 CCP). Hvis en voldgiftskendelse er blevet annulleret i en efterfølgende retssag, og en voldgiftsmand på ulovlig og uagtsom vis har forvoldt parterne skade, kan han eller hun holdes ansvarlig. Voldgiftsmændenes aftaler og voldgiftsinstitutionernes voldgiftsregler indeholder ofte ansvarsfritagelser.

Lov angivet - 30. november 2021

VOLDGIFTSRETTENS JURISDIKTION OG KOMPETENCE

Retssager i strid med voldgiftsaftaler

Hvad er proceduren for tvister om kompetence, hvis der indledes en retssag på trods af en eksisterende voldgiftsaftale, og hvilke frister gælder der for indsigelser vedrørende kompetence?

Loven indeholder ingen udtrykkelige regler om de retsmidler, der er til rådighed, hvis der indledes en retssag i strid med en voldgiftsaftale, eller hvis der indledes en voldgiftssag i strid med en kompetenceklausul (bortset fra en negativ omkostningsafgørelse i en sag, der ikke burde have været indledt).

Hvis en part indbringer en sag for en domstol, selv om sagen er omfattet af en voldgiftsaftale, skal sagsøgte gøre indsigelse mod domstolens kompetence, inden han udtaler sig om selve sagen, dvs. under det første retsmøde eller i sit svarskrift. Retten skal generelt afvise sådanne krav, hvis sagsøgte i tide har gjort indsigelse mod rettens kompetence. Retten skal ikke afvise kravet, hvis det fastslås, at voldgiftsaftalen er ikke-eksisterende, ugyldig eller uigennemførlig.

Lov angivet - 30. november 2021

Voldgiftsrettens kompetence

Hvad er proceduren for tvister om voldgiftsrettens kompetence, når voldgiftssagen er indledt, og hvilke frister gælder der for indsigelser vedrørende kompetence?

En voldgiftsret kan træffe afgørelse om sin egen kompetence enten i en særskilt kendelse eller i den endelige kendelse om sagens realitet. En part, der ønsker at anfægte voldgiftsrettens kompetence, skal gøre indsigelse herom senest i den første processkrift i sagen. Udnævnelsen af en voldgiftsmand eller en parts deltagelse i udpegningsproceduren udelukker ikke en part fra at gøre indsigelse mod kompetencen. En for sent fremsat indsigelse må ikke tages i betragtning, medmindre retten finder forsinkelsen berettiget og godkender indsigelsen. Både domstole og voldgiftsretter kan afgøre kompetencespørgsmål.

Lov angivet - 30. november 2021

VOLDGIFTSSAGER

Sted og sprog for voldgift og lovvalg

Hvad er standardordningen for voldgiftsstedet og sproget i voldgiftssagen, hvis parterne ikke har indgået en forudgående aftale herom? Hvordan bestemmes den materielle lov for tvisten?

Hvis parterne ikke er blevet enige om et voldgiftssted og om sproget i voldgiftssagen, er det op til voldgiftsretten at bestemme et passende sted og sprog. I henhold til artikel 604 i CCP kan parterne frit vælge den materielle lov. I mangel af en sådan aftale er det op til voldgiftsretten at vælge den lov, som den finder passende. Retten kan ikke træffe afgørelse ex aequo et bono, medmindre parterne har givet deres tilladelse hertil.

Lov angivet - 30. november 2021

Indledning af voldgift

Hvordan indledes en voldgiftssag?

I henhold til den lovbestemte lovgivning skal sagsøgeren indgive en erklæring om de faktiske omstændigheder, som sagsøgeren har til hensigt at påberåbe sig, og hans eller hendes anmodninger om hjælp. Klageerklæringen skal indgives inden for den frist, som parterne har aftalt eller som voldgiftsretten har fastsat. Sagsøgeren kan fremlægge relevant bevismateriale på dette tidspunkt. Sagsøgte skal derefter indgive sit svarskrift.

I henhold til Wienerreglerne skal sagsøgeren indgive en erklæring om sit krav til sekretariatet for VIAC. Erklæringen skal indeholde følgende oplysninger:

 • parternes fulde navne, adresser og andre kontaktoplysninger, en redegørelse for de faktiske omstændigheder og en specifik anmodning om godtgørelse;
 • hvis der ikke udelukkende er tale om et bestemt beløb, den monetære værdi af hvert enkelt krav på tidspunktet for indgivelsen af anmeldelsen af kravet;
 • nærmere oplysninger om antallet af voldgiftsmænd;
 • udnævnelse af en voldgiftsmand, hvis der er aftalt eller anmodet om et panel af tre voldgiftsmænd, eller en anmodning om, at voldgiftsmanden udnævnes, og
 • nærmere oplysninger om voldgiftsaftalen og dens indhold.

Lov angivet - 30. november 2021

Høring

Er der behov for en høring, og hvilke regler gælder der?

Der afholdes mundtlige høringer på anmodning af en part, eller hvis voldgiftsretten finder det nødvendigt (artikel 598 i CCP og artikel 30 i Wienerreglerne).

Lov angivet - 30. november 2021

Bevismateriale

Hvilke regler er voldgiftsretten bundet af ved fastlæggelsen af sagens faktiske omstændigheder? Hvilke former for beviser er tilladte, og hvordan foregår bevisoptagelsen?

Lovgivningen indeholder ingen specifikke regler om bevisoptagelse i voldgiftssager. Voldgiftsretterne er bundet af de bevisregler, som parterne kan have aftalt. Hvis sådanne regler ikke findes, kan voldgiftsretten frit optage og vurdere beviser, som den finder det hensigtsmæssigt (artikel 599 CCP). Voldgiftsretterne har beføjelse til at udpege eksperter (og til at kræve, at parterne giver eksperterne alle relevante oplysninger eller fremlægger eller giver adgang til relevante dokumenter, varer eller anden ejendom til inspektion), høre vidner, parter eller partsrepræsentanter. Voldgiftsretterne har dog ikke beføjelse til at tvinge parter eller vidner til at møde op.

I praksis giver parterne ofte voldgiftsretterne tilladelse til at henvise til IBA's regler om bevisoptagelse (IBA-reglerne) som vejledning. Hvis der henvises til eller aftales regler som IBA-reglerne, er omfanget af offentliggørelse ofte bredere end offentliggørelse i forbindelse med retssager (som er ret begrænset i henhold til østrigsk ret). Voldgiftsretten skal give parterne mulighed for at tage de fremlagte beviser og resultatet af bevisførelsen til efterretning og kommentere dem (artikel 599 CCP).

Lov angivet - 30. november 2021

Inddragelse af domstolene

I hvilke tilfælde kan voldgiftsretten anmode om bistand fra en domstol, og i hvilke tilfælde kan domstolene gribe ind?

En voldgiftsret kan anmode om bistand fra en domstol til at:

 • at fuldbyrde en foreløbig eller sikrende foranstaltning, der er truffet af voldgiftsretten (artikel 593 CCP), eller
 • at foretage retshandlinger, når voldgiftsretten ikke er bemyndiget hertil (tvinge vidner til at møde op, afhøre vidner under ed og beordre udlevering af dokumenter), herunder at anmode udenlandske domstole og myndigheder om at foretage sådanne handlinger (artikel 602 i CCP).

 

En domstol kan kun gribe ind i voldgiftssager, hvis dette udtrykkeligt er fastsat i den fælles aftale om voldgift. Retten kan (eller skal) navnlig:

 • at træffe foreløbige eller sikrende foranstaltninger (artikel 585 i den civile retsplejelov);
 • udpege voldgiftsmænd (artikel 587 i den civile retsplejelov), og
 • træffe afgørelse om en voldgiftsmands anfægtelse, hvis:

Lov angivet - 30. november 2021

Fortrolighed

Er der sikret fortrolighed?

CCP indeholder ikke udtrykkeligt bestemmelser om fortrolighed i voldgiftssager, men parterne kan aftale fortrolighed. Endvidere kan en part i retssager om ophævelse af en voldgiftskendelse og i sager om en erklæring om eksistensen eller ikke-eksistensen af en voldgiftskendelse eller om spørgsmål, der er omfattet af artikel 586-591 i CCP (f.eks. anfægtelse af voldgiftsmænd), anmode retten om at udelukke offentligheden fra retsmødet, hvis parten kan godtgøre en berettiget interesse i at udelukke offentligheden.

Lov angivet - 30. november 2021

FORELØBIGE FORANSTALTNINGER OG SANKTIONSBEFØJELSER

Foreløbige foranstaltninger fra domstolenes side

Hvilke foreløbige forholdsregler kan domstolene træffe før og efter indledningen af en voldgiftssag?

Både den kompetente domstol og en voldgiftsret har kompetence til at træffe foreløbige foranstaltninger til støtte for en voldgiftssag. Parterne kan udelukke voldgiftsrettens kompetence til at træffe foreløbige forholdsregler, men de kan ikke udelukke rettens kompetence til at træffe foreløbige forholdsregler. Fuldbyrdelse af foreløbige forholdsregler henhører udelukkende under domstolenes kompetence.

Til støtte for pengekrav kan retten give foreløbige retsmidler, hvis der er grund til at antage, at skyldneren vil forhindre eller vanskeliggøre fuldbyrdelsen af en efterfølgende dom ved at beskadige, ødelægge, skjule eller bortføre sine aktiver (herunder skadelige kontraktlige bestemmelser).

Der findes følgende retsmidler:

 • overdragelse af penge eller løsøre i rettens varetægt;
 • et forbud mod at afhænde eller pantsætte løsøre;
 • en afgørelse om udlæg i skyldnerens fordringer (herunder bankkonti);
 • forvaltning af fast ejendom og
 • et forbud mod afhændelse eller pantsætning af fast ejendom, som skal registreres i tingbogen.

Til støtte for ikke-økonomiske krav kan retten give foreløbige retsmidler svarende til dem, der er nævnt ovenfor i forbindelse med pengekrav. Der kan ikke udstedes ransagningskendelser i civile sager.

Påbud udstedt af en udenlandsk voldgiftsret (artikel 593 i CCP) eller af en udenlandsk domstol kan under visse omstændigheder fuldbyrdes i Østrig. Fuldbyrdelsesforanstaltningerne skal dog være forenelige med østrigsk ret.

Lov angivet - 30. november 2021

Foreløbige foranstaltninger truffet af en nødvoldgiftsmand

Giver din nationale voldgiftslov eller reglerne for de ovennævnte nationale voldgiftsinstitutioner mulighed for at udpege en nødvoldgiftsmand inden voldgiftsrettens nedsættelse?

Statslovgivningen indeholder ikke bestemmelser om en nødvoldgiftsmand.

Lov angivet - 30. november 2021

Foreløbige foranstaltninger truffet af voldgiftsretten

Hvilke foreløbige foranstaltninger kan voldgiftsretten træffe, efter at den er blevet oprettet? I hvilke tilfælde kan voldgiftsretten kræve sikkerhedsstillelse for omkostninger?

En voldgiftsret har vide beføjelser til at træffe foreløbige foranstaltninger efter anmodning fra en part, hvis den anser det for nødvendigt for at sikre håndhævelsen af et krav eller for at forhindre uoprettelig skade. I modsætning til foreløbige retsmidler i retssager er en voldgiftsret ikke begrænset til en række opregnede retsmidler. Retsmidlerne bør dog være forenelige med fuldbyrdelsesretten for at undgå vanskeligheder i fuldbyrdelsesfasen. Lovgivningen indeholder ikke bestemmelser om sikkerhedsstillelse for omkostninger i voldgiftssager.

Lov angivet - 30. november 2021

Voldgiftsrettens sanktionsbeføjelser

Har voldgiftsretten i henhold til din nationale voldgiftslovgivning eller reglerne for de ovennævnte nationale voldgiftsinstitutioner kompetence til at pålægge sanktioner mod parter eller deres rådgivere, der anvender "guerillataktik" i voldgiftssager? Kan en rådgiver pålægges sanktioner af voldgiftsretten eller de nationale voldgiftsinstitutioner?

Voldgiftsretterne har vide beføjelser til at træffe foreløbige foranstaltninger som en måde at håndtere guerillataktik på. De kan i ekstreme tilfælde suspendere proceduren eller endog afvise en voldgiftssag med forbehold som en sanktion for en parts eller dennes rådgivers forsætlige forseelse.

Voldgiftsretterne kan også kræve sikkerhedsstillelse for omkostningerne.

Endvidere er det en bredt accepteret mulighed for, at voldgiftsmænd kan drage negative konklusioner af en parts manglende efterkommelse af domstolens anmodninger. Hvis en part f.eks. nægter at fremlægge dokumenter, kan voldgiftsretten antage, at dokumenterne indeholder oplysninger, der vil kompromittere partens stilling.

En anden ret effektiv foranstaltning til at regulere en parts fejl og forsømmelser er tildeling af sagsomkostninger i den endelige dom.

Østrigske advokater er bundet af de etiske regler, når de optræder som rådgivere i voldgiftssager (uanset om de finder sted i Østrig eller i udlandet). Udenlandske advokater, der deltager i voldgiftssager i Østrig, er ikke bundet af de østrigske etiske regler.

Lov angivet - 30. november 2021

PRÆMIER

Voldgiftsrettens afgørelser

Er det, hvis parterne ikke er enige, tilstrækkeligt, at voldgiftsrettens afgørelser træffes af et flertal af alle dens medlemmer, eller kræves der enstemmighed? Hvad er konsekvenserne for kendelsen, hvis en voldgiftsmand er uenig?

Medmindre parterne har aftalt andet, er det tilstrækkeligt til at gøre voldgiftskendelsen gyldig, hvis den er afsagt og underskrevet af et flertal af voldgiftsmænd. Flertallet skal beregnes på grundlag af alle udpegede voldgiftsmænd og ikke kun de tilstedeværende. Hvis voldgiftsretten har til hensigt at træffe afgørelse om voldgiftskendelsen uden at alle dens medlemmer er til stede, skal den på forhånd underrette parterne herom (artikel 604 CCP).

En voldgiftskendelse, der er underskrevet af et flertal af voldgiftsmænd, har samme juridiske værdi som en enstemmig voldgiftskendelse.

Lov angivet - 30. november 2021

Afvigende udtalelser

Hvordan håndterer din nationale voldgiftslovgivning afvigende udtalelser?

Der er ingen lovbestemmelser om afvigende udtalelser. Der er uenighed om, hvorvidt de kan accepteres i voldgiftssager.

I en nylig sag om fuldbyrdelse af en udenlandsk voldgiftskendelse fastslog Højesteret, at kravet om at vedlægge den afvigende udtalelse til voldgiftsrettens kendelse (et sådant krav var indeholdt i de gældende voldgiftsregler) ikke er et strengt krav i henhold til fuldbyrdelseslovgivningen.

Lov angivet - 30. november 2021

Krav til form og indhold

Hvilke form- og indholdskrav er der til en pris?

En voldgiftskendelse skal udfærdiges skriftligt og skal være underskrevet af voldgiftsmanden eller voldgiftsmændene. Medmindre parterne aftaler andet, er det tilstrækkeligt, at et flertal af voldgiftsmændene underskriver den. I så fald skal der redegøres for årsagen til, at nogle af voldgiftsmændene ikke har underskrevet.

Medmindre parterne har aftalt andet, skal kendelsen også angive den retlige begrundelse, som den er baseret på, og angive den dag og det sted, hvor den er afsagt.

På anmodning af en part i voldgiftskendelsen skal kendelsen indeholde en bekræftelse af dens eksigibilitet.

Lov angivet - 30. november 2021

Tidsfrist for tildeling

Skal kendelsen afsiges inden for en bestemt tidsfrist i henhold til din nationale voldgiftslovgivning eller i henhold til reglerne for de ovennævnte nationale voldgiftsinstitutioner?

Statslovgivningen indeholder ikke bestemmelser om en specifik frist for, hvornår en voldgiftskendelse skal afsiges.

Lov angivet - 30. november 2021

Dato for tildeling

For hvilke frister er datoen for tildelingen afgørende, og for hvilke frister er datoen for tildeling af tildelingen afgørende?

I henhold til statslig lovgivning er datoen for forkyndelse af kendelsen relevant både for en anmodning til voldgiftsretten om berigtigelse eller fortolkning af kendelsen eller begge dele eller om at afsige en supplerende kendelse (se spørgsmål 45) og for enhver anfægtelse af kendelsen ved domstolene (se spørgsmål 46). Hvis voldgiftsretten berigtiger kendelsen på egen hånd, begynder fristen på fire uger for en sådan berigtigelse at løbe fra datoen for kendelsen (artikel 610, stk. 4, i den fælles voldgiftspagt).

Typer af præmier

Hvilke typer af kendelser er mulige, og hvilke typer af godtgørelse kan voldgiftsretten give?

Følgende typer af kendelser er almindelige i henhold til voldgiftslovgivningen:

 • tildeling om kompetence;
 • foreløbig tildeling;
 • delvis tildeling;
 • endelig tildeling;
 • tildeling af sagsomkostninger;
 • og tildeling af ændringer.

Lov angivet - 30. november 2021

Afslutning af proceduren

På hvilken anden måde end ved en dom kan en sag afsluttes?

Voldgiftssager kan afsluttes:

 • hvis ansøgeren trækker sit krav tilbage;
 • hvis sagsøgeren undlader at indgive sit søgsmålsskrift inden for den af retten fastsatte frist (artikel 597 og 600 i den civile retsplejelov);
 • ved parternes fælles overenskomst ved forlig (artikel 605 i den civile retsplejelov), og
 • hvis det ikke længere er muligt at fortsætte sagen (artikel 608, stk. 2, nr. 4, i den fælles retsplejelov).

Der er ingen formelle krav til en sådan opsigelse.

Lov angivet - 30. november 2021

Fordeling og dækning af omkostninger

Hvordan fordeles omkostningerne i forbindelse med voldgiftssagen i voldgiftskendelser? Hvilke omkostninger kan erstattes?

Med hensyn til omkostninger har voldgiftsretterne en større skønsbeføjelse og er generelt mere liberale end domstolene. Voldgiftsretten har skønsbeføjelser med hensyn til fordelingen af omkostningerne, men skal tage hensyn til sagens omstændigheder, navnlig til sagens udfald. Som tommelfingerregel følger omkostningerne efter begivenheden og bæres af den tabende part, men retten kan også nå frem til andre konklusioner, hvis det er hensigtsmæssigt i forhold til sagens omstændigheder.

Når omkostningerne ikke modregnes i hinanden, skal voldgiftsretten så vidt muligt samtidig med, at den træffer afgørelse om omkostningsansvaret, også fastsætte det beløb, der skal godtgøres.

Generelt kan advokatsalærer, der beregnes på grundlag af timelønnen, også kræves tilbagebetalt.

Lov angivet - 30. november 2021

Renter

Kan der tilkendes renter af hovedkrav og omkostninger, og med hvilken sats?

En voldgiftsret vil i de fleste tilfælde tilkende renter af den krævede hovedstol, hvis det er tilladt i henhold til den gældende materielle ret. I henhold til loven er den lovbestemte rente for civilretlige krav 4 %. Hvis begge parter er iværksættere, og misligholdelsen kan bebrejdes, gælder en variabel rentesats, der offentliggøres hvert halve år af den østrigske nationalbank. I øjeblikket er den på 8,58 %. Veksler er underlagt en rentesats på 6 %.

Fordeling og inddrivelse af omkostninger i voldgiftssager er reguleret i artikel 609 i CCP. Der er imidlertid ingen bestemmelse om, hvorvidt der kan tildeles renter for omkostningerne, og det er derfor op til voldgiftsrettens skøn.

Lov angivet - 30. november 2021

PROCEDURER EFTER UDSTEDELSEN AF EN TILDELING

Fortolkning og berigtigelse af kendelser

Har voldgiftsretten beføjelse til at korrigere eller fortolke en voldgiftskendelse på egen hånd eller på parternes initiativ? Hvilke tidsfrister gælder der?

Parterne kan anmode voldgiftsretten om en rettelse (af beregnings-, skrive- eller skrivefejl), en præcisering eller om at afsige en supplerende kendelse (hvis voldgiftsretten ikke har behandlet alle de krav, den har fået forelagt i voldgiftssagen). Fristen for denne anmodning er fire uger fra forkyndelsen af kendelsen, medmindre andet er aftalt mellem parterne. Voldgiftsretten har også ret til selv at berigtige kendelsen inden for fire uger (en tillægskendelse inden for otte uger) fra den dato, hvor kendelsen er afsagt.

Lov angivet - 30. november 2021

Udfordring af priser

Hvordan og med hvilke begrundelser kan kendelser anfægtes og tilsidesættes?

Domstolene har ikke ret til at efterprøve en voldgiftskendelse i dens realitet. En voldgiftskendelse kan ikke appelleres. Det er dog muligt at anlægge sag med henblik på at få annulleret en voldgiftskendelse (både voldgiftskendelser om kompetencer og voldgiftskendelser om sagens realitet) af meget specifikke, snævre grunde, nemlig:

 • voldgiftsretten har accepteret eller afvist kompetence, selv om der ikke foreligger nogen voldgiftsaftale eller en gyldig voldgiftsaftale;
 • en part var ude af stand til at indgå en voldgiftsaftale i henhold til den lov, der finder anvendelse på den pågældende part;
 • en part ikke har været i stand til at fremføre sin sag (f.eks. hvis den ikke er blevet behørigt underrettet om udpegelsen af en voldgiftsmand eller om voldgiftsproceduren);
 • kendelsen vedrører forhold, der ikke er omhandlet i eller ikke er omfattet af voldgiftsaftalen, eller vedrører forhold, der går ud over det, der er søgt om i voldgiftssagen - hvis sådanne mangler vedrører en del af kendelsen, der kan udskilles, skal denne del ophæves;
 • at voldgiftsrettens sammensætning ikke var i overensstemmelse med artikel 577-618 i CCP eller med parternes aftale;
 • at voldgiftsproceduren ikke var, eller at kendelsen ikke er i overensstemmelse med de grundlæggende principper i det østrigske retssystem (ordre public), og
 • hvis betingelserne for at genoptage en sag ved en national domstol i henhold til artikel 530, stk. 1, nr. 1-5, i den fælles retsplejelov er opfyldt, f.eks:

Endvidere kan en part også anmode om en erklæring om, at en voldgiftskendelse eksisterer eller ikke eksisterer.

Lov angivet - 30. november 2021

Niveauer af appel

Hvor mange niveauer af appel er der? Hvor lang tid går der normalt, før der træffes afgørelse i hvert enkelt instans? Hvilke omkostninger er der ca. forbundet med hvert niveau? Hvordan fordeles omkostningerne mellem parterne?

I stedet for tre procesniveauer (retten i første instans, appelretten og højesteret) er artikel 615 i CCP blevet ændret, således at afgørelsen om et krav, der anfægter en voldgiftskendelse, kun træffes af én retsinstans (dvs. afgørelsen træffes af kun én retsinstans og kan ikke appelleres).

I artikel 616, stk. 1, i CCP er det fastsat, at den procedure, der følger efter et krav om anfægtelse af en voldgiftskendelse - eller et krav om en erklæring om en voldgiftskendelses eksistens eller ikke-eksistens - er den samme som den, der gennemføres for en domstol i første instans. Det betyder faktisk, at højesteret skal anvende de samme procedureregler som en ret i første instans (f.eks. i forbindelse med bevisoptagelse).

Lov angivet - 30. november 2021

Anerkendelse og håndhævelse

Hvilke krav er der til anerkendelse og fuldbyrdelse af nationale og udenlandske kendelser, hvilke grunde kan der være til at nægte anerkendelse og fuldbyrdelse, og hvordan er proceduren?

Indenlandske voldgiftskendelser er eksigible på samme måde som indenlandske domme.

Udenlandske kendelser kan fuldbyrdes på grundlag af bilaterale eller multilaterale traktater, som Østrig har ratificeret - New York-konventionen er langt det vigtigste retsinstrument. Det generelle princip om, at gensidig fuldbyrdelse skal sikres ved traktat eller dekret, finder således fortsat anvendelse (i modsætning til de respektive bestemmelser i UNCITRAL's modellov).

Fuldbyrdelsesproceduren er i det væsentlige den samme som for udenlandske retsafgørelser.

Lov angivet - 30. november 2021

Tidsfrister for fuldbyrdelse af voldgiftskendelser

Er der en forældelsesfrist for fuldbyrdelse af voldgiftskendelser?

Der gælder ingen forældelsesfrist for indledning af fuldbyrdelsessager. Det er dog tilrådeligt at anvende den 30-årige forældelsesfrist, der gælder for sager om fuldbyrdelse af retsafgørelser i henhold til loven, analogt.

Lov angivet - 30. november 2021

Fuldbyrdelse af udenlandske kendelser

Hvordan forholder de nationale domstole sig til fuldbyrdelse af udenlandske kendelser, der er tilsidesat af domstolene på voldgiftsstedet?

I henhold til artikel 5 i New York-konventionen kan anerkendelse og fuldbyrdelse af en udenlandsk voldgiftskendelse nægtes, hvis kendelsen er blevet ophævet eller suspenderet af den kompetente myndighed i det land, hvor eller i henhold til hvis lovgivning den pågældende voldgiftskendelse er afsagt.

Østrig er en kontraherende stat i New York-konventionen, og østrigske domstole ville derfor generelt nægte at fuldbyrde en sådan kendelse. Hvis en voldgiftskendelse imidlertid er blevet tilsidesat med den begrundelse, at den er i strid med grundlæggende retsprincipper på voldgiftsstedet, skal de østrigske domstole vurdere, om voldgiftskendelsen også vil være i strid med grundlæggende retsprincipper i Østrig. Hvis kendelsen ikke er i strid med den offentlige orden i Østrig, vil de østrigske domstole sandsynligvis fuldbyrde en sådan kendelse.

Lov angivet - 30. november 2021

Ekstraordinære voldgiftsmænds fuldbyrdelse af kendelser

Giver din nationale voldgiftslovgivning, retspraksis eller de nationale voldgiftsinstitutioners regler mulighed for håndhævelse af kendelser fra nødvoldgiftsmænd?

Artikel 45 i Wienerreglerne indeholder bestemmelser om en hurtig procedure. Der findes imidlertid ingen specifikke regler om fuldbyrdelse af kendelser, der udstedes i sådanne procedurer af nødvoldgiftsmænd. Det samme gælder for national voldgiftslovgivning (herunder retspraksis).

Lov angivet - 30. november 2021

Omkostninger til håndhævelse

Hvilke omkostninger er der forbundet med fuldbyrdelsen af kendelser?

Den vindende part har ret til at få dækket sine advokatsalærer af modstanderen i overensstemmelse med den østrigske lov om advokatsalærer (en gebyrtabel baseret på det omtvistede beløb).

Retsafgifterne er også baseret på det omtvistede beløb. Hvis hovedstolen af den tvangsfuldbyrdede fordring f.eks. er på 1 mio. EUR, vil retsafgiften for tvangsfuldbyrdelse mod løsøre være på ca. 2 500 EUR; hvis tvangsfuldbyrdelsen er mod fast ejendom, vil retsafgiften være på ca. 23 000 EUR.

Lov angivet - 30. november 2021

ANDRE

De juridiske traditioners indflydelse på voldgiftsmænd

Hvilke dominerende træk ved dit retssystem kan have indflydelse på en voldgiftsmand fra din jurisdiktion?

I civile og kommercielle sager er der ingen retskendelser, og mulighederne for at opnå en retskendelse om, at den anden part skal fremlægge dokumenter, er ret begrænsede. I voldgiftssager er der ikke nogen tendens til at anvende amerikansk discovery, men voldgiftsmænd kan beordre en vis mængde dokumentfremlæggelse, afhængigt af de gældende voldgiftsregler og aftalen mellem parterne. Skriftlige vidneforklaringer er almindelige i voldgiftssager. IBA-reglerne er ved at blive populære i voldgiftssager.

Lov angivet - 30. november 2021

faglige eller etiske regler

Gælder der særlige faglige eller etiske regler for advokater og voldgiftsmænd i internationale voldgiftssager i din jurisdiktion? Er bedste praksis i din jurisdiktion i overensstemmelse med (eller i modstrid med) IBA's retningslinjer for partsrepræsentation i internationale voldgiftssager?

Der findes ingen specifikke etiske regler for voldgiftsudøveres adfærd. Den østrigske adfærdskodeks for advokater gælder for alle medlemmer af den østrigske advokatstand, også når de optræder som rådgivere eller voldgiftsmænd.

Lov angivet - 30. november 2021

Tredjepartsfinansiering

Er tredjepartsfinansiering af voldgiftssager i din jurisdiktion underlagt lovgivningsmæssige restriktioner?

Tredjepartsfinansiering er blevet almindeligt i Østrig. Finansieren dækker sagsomkostningerne og modtager en andel af det tilbagebetalte beløb. Højesteret har endnu ikke taget stilling til gyldigheden af sådanne ordninger. Det er ikke helt klart, om og i hvilket omfang forbuddet mod, at advokater accepterer honorarer på procentbasis, også kan gælde for en sådan finansiering.

Lov angivet - 30. november 2021

Regulering af aktiviteter

Hvilke særlige forhold findes der i din jurisdiktion, som en udenlandsk advokat bør være opmærksom på?

I henhold til skattelovgivningen (gennemførelsesforordning (EF) nr. 1798/2003 og nr. 143/2008) skal voldgiftsmænd med hjemsted i Østrig ikke opkræve moms, hvis den refunderende part er en "afgiftspligtig person" i henhold til nævnte forordning og har sit forretningssted uden for Østrig, men i Den Europæiske Union.

Lov angivet - 30. november 2021

OPDATERING OG TENDENSER

Lovgivningsreform og voldgift i forbindelse med investeringstraktater

Er der nye tendenser eller aktuelle emner inden for voldgift i dit land? Er din jurisdiktions voldgiftslovgivning i øjeblikket genstand for en lovgivningsreform? Er reglerne for de ovennævnte nationale voldgiftsinstitutioner ved at blive revideret? Er der for nylig blevet opsagt nogen bilaterale investeringsaftaler? I bekræftende fald, hvilke? Er der planer om at opsige nogen af disse bilaterale investeringstraktater? I bekræftende fald, hvilke? Hvad er de vigtigste nylige afgørelser inden for international investeringsvoldgift, som Deres land har været part i? Er der nogen verserende investeringsvoldgiftssager, som det land, som De rapporterer om, er part i?

Vienna International Arbitral Centre (VIAC) har med virkning fra den 1. juli 2021 indført regler om investeringstvister (VRI) og har samtidig opdateret sine regler for voldgift og mægling (Wienerreglerne) for handelstvister.

VRI indeholder ingen jurisdiktionskrav i modsætning til ICSID-konventionen, som kun omfatter retstvister, der opstår direkte som følge af en investering mellem en kontraherende stat og en statsborger i en anden kontraherende stat. VRI indeholder en ramme for regulering af tredjepartsfinansiering, der tager højde for risikoen for interessekonflikter mellem voldgiftsmænd og sikkerhedsstillelse for omkostninger. Endvidere giver VRI en part mulighed for at anmode om tidlig afvisning af et krav, et modkrav eller et svarskrift med den begrundelse, at det ikke henhører under domstolens kompetence, at det ikke kan antages til realitetsbehandling eller at det ikke er retligt forsvarligt. En anmodning om tidlig afvisning skal indgives inden 45 dage efter rettens oprettelse eller efter indgivelse af svar på stævningen, alt efter hvilken dato der er den tidligste. Desuden indeholder VRI muligheden for at indgive amicus curiae-indlæg. I modsætning til Wienerreglerne fastsætter VRI, at voldgiftsmænd skal have en anden nationalitet end parternes nationalitet, medmindre parterne har aftalt andet.

Det er fortsat uvist, om VRI vil være i stand til at gentage Wienerreglernes popularitet, især hos parter fra Central- og Østeuropa/GIS-regionen. VIAC har i hvert fald lagt et solidt fundament.

Wienerreglerne 2021 trådte i kraft den 1. juli 2021 og finder anvendelse på alle sager, der indledes efter den 30. juni 2021. Revisionen af Wienerreglerne blev udløst af VIAC's udarbejdelse af VRI. De er ikke en væsentlig afvigelse fra deres forgænger fra 2018. Formålet med revisionen var snarere at tilpasse de eksisterende regler for handelstvister til nye behov og udviklingen på markedet.

Lov angivet - 30. november 2021