EKSEMPEL FRA BRANCHEN
BANK- OG FINANSVÆSEN

Portigon AG mod Kongeriget Spanien (ICSID-sag nr. ARB/17/15)

I 2010 investerede den tyske finansielle tjenesteudbyder Portigon AG (sagsøgeren) i tre kraftværker som en del af et konsortium af finansielle institutioner. I de følgende år indførte Spanien (sagsøgte) en række reformer af sektoren for vedvarende energi, som dannede grundlag for flere investor-stats-voldgiftssager, herunder et krav fra Portigon i henhold til energichartertraktaten. Portigon hævdede, at Spaniens ændringer i sin ordning for incitamenter til vedvarende energi påvirkede cashflowet fra projekterne negativt, hvilket forringede deres kreditværdighed og dermed værdien af finansieringen.

I august 2020 fastslog domstolen i sin afgørelse om kompetence, at Portigons projektfinansiering kunne betragtes som en "investering" i henhold til energichartertraktaten og ICSID-konventionen. Denne afgørelse var første gang, at en investor-statsdomstol besluttede, at projektfinansiering udgjorde en beskyttet "investering" i henhold til en international investeringstraktat, og hvor projektfinansiering, der blev ydet af en tredjeparts långiver til et projektselskab (ikke direkte til staten), blev anset for at være en beskyttet investering. Følgelig åbner det døren for, at långivere, der ikke har et direkte retsforhold til staten, kan få direkte regres mod staten i tilfælde af reformer, der har en negativ indvirkning på et finansieret projekt. Desuden kan denne konklusion anvendes på andre traktater, hvilket potentielt vil gøre det muligt for projektfinansieringsinvestorer at drage fordel af beskyttelsen i henhold til investeringsaftaler.