logoIlo

Překvapivé rozhodnutí týkající se měnící se judikatury

Autor: Mgr: Klaus Oblin

V nedávné věci projednávané Nejvyšším soudem stěžovatelka namítala, že odvolací soud pochybil, když svou právní argumentaci založil na Případ 1 Ob 209/16s, která byla zveřejněna v právním informačním systému online až v poslední den jednání ve fázi soudního řízení. Podle odvolacího soudu, jelikož toto rozhodnutí vedlo k novému výkladu "nepřiměřenosti" opravy ve smyslu § 932 odst. 4 občanského zákoníku, měl odvolací soud projednat tento překvapivý právní názor v kontextu § 182a občanského soudního řádu se stěžovatelkou. Pokud by tak učinila, mohla by stěžovatelka alternativně tvrdit, že je ochotna věc vyměnit (navzdory nepřiměřeným nákladům). Navrhovatelka mohla rovněž namítnout, že žalovaná - pokud by byla dotázána - by pravděpodobně vyloučila jakýkoli příspěvek na náklady na stěhování a instalaci.

Podle Nejvyššího soudu se může změnit i ustálená judikatura. Zákon brání retroaktivní aplikaci pouze zákonných předpisů, nikoliv soudních rozhodnutí. Změny v judikatuře proto platí i zpětně, neboť neexistuje zákaz zpětné aplikace právních poznatků soudy. Zájem na zachování "správné" judikatury převažuje nad dřívější ochranou poskytovanou osobám aplikujícím právo; je tedy nanejvýš důležité být připraven na změny judikatury.

Případ 1 Ob 209/16s vycházel z rozsudků Evropského soudního dvora ve spojených věcech C-65/09 a C-87/09 (Weber a Putz), což nakonec vedlo k novému výkladu kritérií, co je "nepřiměřené" ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů. § 932 odst. 4 občanského zákoníku. Nejvyšší soud proto rozhodl, že použití tohoto případu nelze v tomto ohledu považovat za zásadní právní pochybení. Dále, Případ 1 Ob 209/16s byl již v době podání odvolání zveřejněn v právním informačním systému online. Nejvyšší soud tedy rozhodl, že povinnosti soudů podle Článek 182 občanského soudního řádu se nevztahují na povinnost soudců poučovat účastníka řízení zastoupeného advokátem o právních důsledcích jeho argumentů, natož aby mu radili.